بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان

امروز جامعه در حال پیشرفت، نیازمند افرادی مسئول و خودکفا است و آموزش مسئولیت پذیری به کودکان نیازمند جوی خاص در خانه و مدرسه است. بایستی شرایطی فراهم کرد تا کودکان و نوجوانان، ابزارهای نگرش و ارزشیابی پیدا کنند تا به کمک آنها بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. تصمیماتی که آنان را در این دنیای پیچیده به سوی زندگی بارور و رضایت بخش رهنمون کند. انسانهای امروز بیش از بیش نیازمند پذیرش مسئولیت برای زندگی و سرنوشت خود هستند و این امر میسر نمی شود مگر اینکه مبنای آموزش و پرورش آنها مبتنی بر افزایش درک کودکان و نوجوانان در مورد نقش خود آنها به تعیین سرنوشت و ساخت کیفیت زندگیشان باشد

این مطلب بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان  مشتمل بر۱۰۹صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

« فصل اول » ۲

تعاریف و مفاهیم.. ۲

مقدمه. ۳

آغاز زندگی اجتماعی کودک….. ۴

مهمترین مراحل تحول شخصیت اجتماعی کودکان از نظر مید : ۶

جامعه پذیری… ۷

عوامل یا کارگزاران جامعه پذیری… ۸

عوامل دیگر. ۱۰

هدفهای جامعه پذیری… ۱۰

اجتماعی شدن.. ۱۱

پاسخ به این سؤال که آیا انسان اجتماعی است؟. ۱۳

گونه های اجتماعی شدن.. ۱۴

تأثیر هنجار ها بر اجتماعی شدن فرد. ۱۵

اهداف اجتماعی شدن.. ۱۵

عوامل اجتماعی شدن.. ۱۶

خانواده. ۱۶

روابط همالان.. ۱۹

مدارس…. ۲۱

رسانه های همگانی… ۲۲

سایر عوامل اجتماعی شدن.. ۲۴

باز اجتماعی شدن.. ۲۵

روشهای پرورش مسئولیت پذیری و رشد عزت نفس….. ۲۶

« فصل دوم » ۲۸

چهارچوب عملی تحقیق.. ۲۸

موضوع تحقیق.. ۲۹

اهداف تحقیق.. ۲۹

طرح مسئله تحقیق.. ۳۱

فرضیات…. ۳۱

تعاریف و مفاهیم.. ۳۳

پیشینه تحقیق.. ۳۵

« فصل سوم » ۳۹

توصیف یافته های آماری… ۳۹

« فصل چهارم » ۷۴

تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات…. ۷۴

« فصل پنجم » ۹۶

ضمائم.. ۹۶

نتیجه گیری… ۹۷

محدودیت ها ۹۹

منابع و مأخذ.. ۱۰۰

ضمائم..۱۰۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

امروز جامعه در حال پیشرفت، نیازمند افرادی مسئول و خودکفا است و آموزش مسئولیت پذیری به کودکان نیازمند جوی خاص در خانه و مدرسه است.

بایستی شرایطی فراهم کرد تا کودکان و نوجوانان، ابزارهای نگرش و ارزشیابی پیدا کنند تا به کمک آنها بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. تصمیماتی که آنان را در این دنیای پیچیده به سوی زندگی بارور و رضایت بخش رهنمون کند. انسانهای امروز بیش از بیش نیازمند پذیرش مسئولیت برای زندگی و سرنوشت خود هستند

آغاز زندگی اجتماعی کودک                            

همانطور که می دانیم انسان اجتماعی متولد شده و از زمانی که کودک به مادرش مهر می ورزد و یا به دیگران احساس عشق  ، حد و یا دشمنی می کند ، اجتماعی است . روان شناسان تربیت اولیه را در شکل گیری شخصیت کودک بسیار مؤثر دانسته اند .

فروید اولین کسی که نقش نخستین تربیت را در تشکیل شخصیت کودک عنوان کرد ، و جامعه شناسان را بر آن داشت

مهمترین مراحل تحول شخصیت اجتماعی کودکان از نظر مید :

به عقیده مید کودک طی دو مرحله شخصیت اجتماعی و خودش شکل می گیرد که عبارتند از مرحله نمایشی و مرحله بازی . کودک در مرحله نمایش نقشهای آدمهایی که برایش مهمند ، مانند پدر ، مادر ، برادر ، یا خواهر را یاد می گیرد و از این طریق نقشهای متنوعی را به نمایش می گذارد و خودش را در نقشهای گوناگون می بیند که در آینده بخشی از شخصیت و خود اجتماعی او را می سازند .

جامعه پذیری                                                           

همانطوریکه اشاره شد کلیه عناصر جامعه (از جمله گروههای اجتماعی، خرده گروهها و حتی کوچکترین عنصر آن یعنی فرد) به طور مستمر و مداوم در حال تغییر و تحول می باشند .

افراد جدیدی که به جامعه می پیوندند (مثلاً نوزادان) ضرورتاً باید با هنجارها ،معیارها، ضوابط و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی جامعه آشنا شده و خود را با آنها همساز و هماهنگ نمایند

عوامل یا کارگزاران جامعه پذیری                                    

فرآیند جامعه پذیری در بر گیرنده تأثیرات متفاوتی است که در طول زندگی بر فرد وارد می آید مهمترین این تأثیرات عبارت است از تأثیر عوامل ( کارگزاران ) جامعه پذیری یعنی افراد ، گروه ها و نهادهای مهمی که وضعیت های ساختی را ، که جامعه پذیری درون آنها رخ می دهد ، فراهم  می سازند . چهار عامل از عوامل یاد شده یعنی خانواده ، مدرسه ، گروه همسالان و وسایل ارتباط جمعی بویژه در جوامع نوین حائز اهمیت می باشند زیرا که عوامل مذکور به طور مداوم و مؤثر بر هر کسی تأثیر می گذارند .

هدفهای جامعه پذیری

محتوای فراگرد اجتماعی شدن به گوناگونی جامعه های انسانی است بدین معنا که هر جامعه ای با توجه به شرایط و مقتضییات خود ، افراد را پرورش می دهد ؛ مثلاً ، اسکیمو به کودک خود می آموزد که چگونه در مقابل سرمای قطبی از خویش مواظبت کند یا کودک کویر نشین می آموزد که چگونه با آفتاب سوزان صحرا کنار بیاید

اجتماعی شدن

اجتماعی شدن فرایندی است که طی آن کودک ناتوان به تدریج به شخص خود آگاه، دانا و ورزیده در شیوه های فرهنگی که در آن متولد گردیده است تبدیل می شود. اجتماعی شدن نوعی برنامه ریزی فرهنگی، نیست که در آن کودک تأثیراتی را که با آنها برخورد می کند به طور انفعالی جذب نماید. حتی کودک نوزاد نیازها و خواستهایی دارد که بر رفتار کسانی که مسئول مراقبت از او هستند تأثیرمی گذارد. اجتماعی شدن نسلهای مختلف را به یکدیگر پیوند می دهد.

گونه های اجتماعی شدن                                            

اجتماعی شدن می تواند هم از طریق رسمی و هم از راههای  غیر رسمی انجام گیرد. نهادهای آموزشی نمونه ای از عوامل رسمی و ساختار انتقال شیوه های عملکرد اندیشیدن مقبول جامعه به فرد به شمار می آیند. امّا اجتماعی شدن می تواند از طریق روابط متقابل با همسالان و عضویت در گروهها و باشگاههای غیر رسمی نیز تحقیق پذیرد.

تأثیر هنجار ها بر اجتماعی شدن فرد    

ازآنجا که انسان به غرایز بسیار متنوعی مجهز نشده است،برای آنکه بتواند به حیات خود ادامه دهد،بناچار می آموزد که چگونه به دیگران بپیوندد و حتّی برای رفع بنیادی ترین نیازهای خود با آنها همکاری کند. آنچه همکاریهای میان افراد بشر و وابستگی متقابل آنها به یکدیگر را ممکن می سازد، نظامی از الگوهای رفتار آموخته است که دیگر اعضای یک فرهنگ در آن سهیمند.

اهداف اجتماعی شدن                              

هدفهای بنیانی فرایند اجتماعی شدن را می توان به قرار زیر خلاصه کرد .

  • شخص باید مهارتهای ضروری را که برای زندگی در جامعه ضروری است فرا بگیرد .
  • شخص باید بتواند به صورت مؤثری با دیگران ارتباط برقرار کند و توانایی خواندن ، نوشتن و سخن گفتن پیدا کند.

عوامل اجتماعی شدن                                  

می توان به گروهها یا زمینه های اجتماعی که فرایندهای مهم اجتماعی شدن در درون آنها رخ می دهد تحت عنوان عوامل اجتماعی شدن اشاره کرد. در همه فرهنگها ، خانواده عامل اصلی اجتماعی شدن کودک در دوران طفولیت است امّا در مرحله بعدی زندگی فرد ، بسیاری از عوامل دیگر اجتماعی شدن نقش دارند.

روابط همالان        

یکی دیگر از عوامل اجتماعی شدن گروه همالان است. گروههای همالان گروههای دوستی کودکان هم سن هستند. در بعضی از فرهنگها، به ویژه، جوامع کوچک سنتّی، گروههای همالان به عنوان طبقات سنی رسمیت یافته اند. هر نسلی دارای حقوق و مسئولیّت هایی است، که با پیرتر شدن اعضایش تغییر می کنند.

مدارس                                                          

آموزش در مدرسه یک فرایند رسمی است؛ یک برنامه معین از دروسی که باید فراگرفته شوند وجود دارد. با وجود این مدارس از جنبه های ظریف تری عوامل اجتماعی شدن نیز هستند. در کنار برنامه ی آموزش رسمی چیزی که بعضی جامعه شناسان آن را برنامه آموزشی پنهان نامیده اند وجود دارد که یادگیری کودکان را مشروط می کند

رسانه های همگانی                                         

روزنامه ها، نشریات ادواری و مجلات از پایان قرن هجدهم به بعد در غرب رواج یافتند، امّا تعداد خوانندگان آنها نسبتاً اندک بود. تنها در یک قرن پس از آن بود که این گونه مطالب چاپی جزئی از تجربه ی هر روزه میلیونها نفر گردیده – نگرش ها و عقاید آنها را تحت تأثیر قرار دادند.

سایر عوامل اجتماعی شدن                      

افزون بر آنچه گفته شد، به اندازه ی گروهها یا زمینه های اجتماعی که افراد قسمت زیادی از زندگیشان را در آنها صرف می کنند، عوامل اجتماعی شدن وجود دارد. کار در همه فرهنگها زمینه مهمی است که فرایند های اجتماعی شدن در آن عمل می کنند، اگر چه تنها در جوامع صنعتی است که تعداد زیادی از مردم به سر کار می روند

باز اجتماعی شدن  

در بعضی شرایط افراد بزرگسال ممکن است باز اجتماعی شدن را تجربه کنند، که با گسیختگی الگوهای رفتار و ارزش های پذیرفته شده پیشین، و به دنبال آن پذیرش ارزشها و الگوهای رفتار اساساً متفاوت مشخص می شود. یکی از انواع شرایطی که این جریان ممکن است در آن پدید آید هنگامی است که فردی وارد یک سازمان بازداشگاهی می شود.

تعاریف و مفاهیم

اجتماعی شدن : فراگردی است که انسان ها از طریق آنها می توانند یاد بگیرند که چگونه در جامعه به گونه ای مؤثر سهیم شوند و انسان ها طی فراگرد اجتماعی شدن ، یاد می گیرند که به اعضای دیگر جامعه شان همکاری کنند .

جامعه پذیری : عبارت است از همساز شدن افراد با هنجارهای گروه ( یعنی پذیرش مقررات ، ضوابط تفکرات و قواعد رفتاری گروه اجتماعی ) .

خانواده : کانونی است که شامل زن و شوهر و فرزندان ازدواج نکرده

پیشینه تحقیق

نشریه ماهانه آموزشی – تربیتی – دی ۱۳۸۴/۳۱۵ و بهمن ۱۳۸۴/۳۱۶

مسئولیت آموزش ارزش ها وظیفه همه نیروهای تربیتی جامعه  

یعنی خانواده ، مدرسه و نهاد های گوناگون اجتماعی مانند نهادهای سیاسی اداری و تبلیغی است وضروری است اهداف و فعالیتهای این نیروهای تربیتی با یکدیگر هماهنگ باشد تا فعالیت نهادهای اجتماعی در تقابل یا تضاد با فعالیتهای مدارس قرار نگیرد .

نتیجه گیری

امام صادق : « اَحْمِلْ  نَفْسِکَ فَاِن لّمْ تَفْعَلْ لَمْ یَحْملِْکّ غَیْرُکْ »

بار مسئولیت خویش را با خودت باید به دوش بگیری و اگر از انجام آن وظیفه شانه خالی کنی دیگری بار مسئولیت تو را حمل نخواهد کرد .

۱- با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی یکی از مهمترین عوامل در جامعه امروزی می باشد و همچنین موضوع مورد نظر ما هم مقایسه مسئولیت پذیری دانش آموزان در مدارس دولتی و غیر دولتی می باشد .

روشهای پرورش مسئولیت پذیری و رشد عزت نفس                                  

۱- مسئولیت پذیری کودک از همان ابتدای زندگی متناسب با توانائیهای ذهنی و جسمانی اش رفتارهایی از خود نشان می دهد که مبین مسئولیت پذیری او می باشد او به دنیای اطراف خود می نگرد و سوژه های مختلفی را انتخاب مینماید و خود را درگیر آنها  می کند . مثلاً دخترها لباسهای کثیف را می شویند ، برای خود آشپزخانه ای از وسایل بازی درست می کنند

محدودیت ها

تحقیق کنونی حاصل چهار ماه تلاش مداوم است که نتوانستیم با همه سختی ها بازهم تحقیقی که مطابق با میل خالص باطنیمان بود انجام دهیم و این خود داراری دلایلی است که مهمترین آن فقط محدودیت زمان است چون تحقیق در این زمینه زمان بس طولانی را می طلبد و در طول ترم و با یک درس با نام کار تحقیقی نمی توان بر آن فائق آمد

منابع و مأخذ 

۱- آنتونی گیدنز ، جامعه شناسی . صبوری ، منوچهر . چاپ مهدی – چاپ هشتم .

۲- بروس کوئن ، مبانی جامعه شناسی . توسلی ،غلام عباس . فاضل ، رضا.

۳- جورج ریترز ، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر . ثلاثی ، محسن .

۴- علاقه بند ، علی . جامعه شناسی آموزش و پرورش . نشر روان . نوبت ۲۷ ، تابستان ۱۳۸۰

۵- قرائی مقدم ، امان ا… . مبانی جامعه شناسی . انتشارات مجد . چاپ اول ، تابستان ۱۳۷۴

۶- گلابی ، سیاوش . اصول و مبانی جامعه شناسی ، چاپ نهم ، ۱۳۷۸.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 + 16 =