بررسی موانع اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف

ازآن جا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی، همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا یکی دو دهه پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.

این تحقیق دانشجویی بررسی موانع اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف مشتمل بر ۱۶۸ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

پیشگفتار ..۱

مقدمه..۲

بخش اول: بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف

فصل اول: اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی…………………… ۸

گفتار اول : وضعیت اشتغال زنان از نگاه آمار..۹

بند اول: اشتغال زنان در دنیا..۱۲

بند دوم: اشتغال زنان در ایران…۲۲

گفتار دوم: موانع اشتغال زنان..۳۰

بند اول: موانع اجتماعی..۳۱

بند دوم: موانع فرهنگی..۳۶

بند سوم: موانع اقتصادی..۳۹

فصل دوم: اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی..۴۳

گفتار اول: اشتغال زنان در اسلام..۴۳

بند اول: کار در اسلام..۴۴

بند دوم: موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان..۴۹

گفتار دوم: اشتغال زنان در اسناد بین‌المللی..۵۹

بند اول : مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO)………. 60

بند دوم: اسناد بین‌المللی حقوق بشر..۶۴

بخش دوم: بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون(CEDAW) و قوانین موضوعه ایران

فصل اول: بررسی اصل عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان……………. ۷۲

گفتار اول: حق اشتغال بعنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی..۷۲

بند اول: حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW..72

بند دوم: حق اشتغال در قانون اساسی ایران..۷۷

گفتار دوم: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان..۸۱

بند اول: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسیان در کنوانسیون(CEDAW)   ۸۱

بند دوم: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران   ۸۲

گفتار سوم: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل..۸۶

بند اول: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در کنوانسیون(CEDAW)……………. 86

بند دوم: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در قوانین موضوعه ایران…………… ۸۸

بند سوم: محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان..۸۹

گفتار چهارم: حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام و امنیت شغلی…………….. ۹۴

بند اول: حق برخورداری از اتقاء مقام..۹۴

بند دوم: حق برخورداری برابر از امنیت شغلی..۹۸

گفتار پنجم: حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی……… ۱۰۱

بند اول: حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی..۱۰۱

بند دوم: حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر..۱۰۵

فصل دوم: بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان….. ۱۱۴

گفتار اول: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان……………….. ۱۱۵

بند اول: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان درکنوانسیون(CEDAW).. 115

بند دوم: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران    ۱۱۷

گفتار دوم: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان       ۱۱۸

بند اول: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و  زایمان در کنوانسیون(CEDAW..119

بند دوم: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران..۱۲۲

گفتار سوم: ارائه خدمات حمایتی به والدین..۱۳۳

بند اول: ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون(CEDAW..133

بند دوم: ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوع ایران..۱۳۷

گفتار چهارم: حمایت در زمان بارداری..۱۴۲

بند اول: برخورداری از حمایت در زمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW).. 142

بند دوم: برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران.. ۱۴۳

منابع و ماخذ ..۱۴۵

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی موانع اشتغال زنان ازدیدگاه های مختلف را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی  که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن، یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن این که عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان در منع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید آن تدابیر حمایتی است که باعث ایجاد شرایط لازم و تساوی و فرصت‌های برابر زن و مرد می‌گردد.

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

به عنوان نیمی از منابع انسانی، زنان نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند بلکه اهرم موثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن نه نتها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند بلکه از نظر تحقق هدفهای مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.

گفتار اول – وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار

به طور سنتی نیروی کار شامل همه افرادی می‌شود که برای تهیه وتولید کالا وخدمات اقتصادی کارمی‌کنند. در عمل این تعریف مشکلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از کار زنان بوجود می‌آورد. مکرراً مشاهده شده است فعالیت‌هایی که نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی کار و درآمد ملی خارج می‌شود.

بند اول اشتغال زنان در دنیا

الف میزان اشتغال زنان در دنیا

این واقعیت که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند نمی‌تواند مورد انکار باشد.مطالعات جمعیت شناسی و آمار وسرشماری‌های مختلف نیروی انسانی در نقاط مختلف گیتی جایی برای شک باقی نمی‌گذارند. با این وصف از دیدگاه اقتصادی و آمارهای مربوط، همه زنان را جزو «جمعیت فعال» نمی‌شناسند.

ب- اشتغال زنان دنیا در بخشهای مختلف

تعداد زیادی از کارگران زن در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند که حدود  آنان در بخش کشاورزی اشتغال دارند. در کشورهای صنعتی دارای اقتصاد بازار  زنان در بخش خدمات،  در بخش صنعت وکمتر از  زنان کارگر در بخش کشاورزی شاغل بوده و بقیه در بخش صنعت و خدمات مشغول به کار بوده‌اند.

بند دوم آغاز اشتغال زنان در ایران

الف میزان اشتغال زنان در ایران

با آنکه جمعیت زنان کشورمان از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵ از حدود ۹ میلیون نفر به ۲۹ میلیون نفر افزایش یافته است اما نسبت اشتغال زنان از رشدی متناسب با این افزایش برخوردار نبوده و تحول چندانی در جمعیت زنان شاغل رخ نداده است. با توجه به آمارهای موجود زنان حدود ۴۸ تا ۴۹ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند

گفتاردوم – موانع اشتغال زنان

موانع اشتغال زنان ممکن است ریشه در فرهنگ،اقتصاد یا عوامل اجتماعی داشته باشد، از این رو دولتها وظیفه مضاعفی دارند، که با اتخاذ تدابیره اقداماتی این موانع را تا سر حد امکان برطرف نمایند در این ارتباط ماده (۵) کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض عیه زنان (CEDAW) در بند الف «تغییرالگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان وزنان به منظور از میان برداشتن تعصبات،سنتها و روشهایی که مبتنی بر آرمان طرز فکر پست نگری یا برترنگری جنسیت و یا نقشهای کلیشه‌ای برای مردان وزنان باشد.»

بند اول موانع اجتماعی:

الف – طرز فکر وباورهای اجتماعی

تاکید بیش از حد بر نقش مادری، همسری، کمبود امکانات و بی توجهی آشکار به نقش‌های دیگری که زنان و دختران می‌توانند بر عهده گیرند باعث می‌شود که تنها نقش مقبول برای زنان ازدواج وایفای نقش خانه داری باشد،این قبیل دیدگاه‌ها هم در کتابهای درسی مدارس وهم در سریالهای تلویزیونی به وفور تبلیغ و ترویج می‌شود.

گفتار چهارم – حمایت درزمان بارداری

بند اول- برخورداری از حمایت در زمان بارداری در کنوانسیون(CEDAW)

دیگر عنصر مهم ازجنبه مادری شرایط کاری زنان وحمایتهای ویژه ازآنان در حین بارداری می‌باشد به طور کلی شرایط کارزنان باید از لحاظ ایمنی وبهداشت شغلی سالم وبی‌خطر باشند،اما در دوران بارداری لازم است که به نیازهای زنان مشاغل توجهی خاص شود.

بند دوم برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران

پایه های زندگی هر انسانی از پیمان مراقبتهای اولیه دوران کودکی گذاشته می‌شود از این جهت درتعالیم آسمانی اسلام بارداری دلداری جایگاهی است،ودر خود تکریم واحترام علت این امر در اصل به خاطر هسم ووظیفه‌ای است که این دوران در فراهم ساختن  زمینه و مقدمات وصفات و حالات جسمی و روحی هر انسانی ایفا می‌نماید.

فهرست منابع و ماخذ

  • دانش ، عصمت ، “اشتغال زنان و مسائل آن از چشم اندازهای مختلف”، تهران ، دریای اندیشه ، ۱۳۸۲
  • رستمی ، الهه،‌“جنسیت ، اشتغال و اسلام گرایی”، تهران ، عباسقلی‌زاده ، ۱۳۷۹
  • سفیدی ، خدیجه، “جامعه شناسی زنان” ، تهران، تبیان، ۱۳۷۷
  • علویون محمدرضا، “کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل کار” ، تهران، روشنگران و مطالعات زنان، ۱۳۸۱
  • کار . مهرانگیز ، “زنان در بازار کار ایران”، تهران ، روشنگران، ۱۳۷۳
  • کار مهرانگیز ، “رفع تبعیض از زنان، مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران”، تهران، قطره، ۱۳۷۹
  • محقق، مصطفی ، “بررسی حقوق خانواده” ، تهران، نشر علوم اسلامی ، ۱۳۷۶
  • مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، “زنان، توسعه و تعدد و نقش‌ها”، تهران، برگ زیتون، ۱۳۸۰
  • واحد آمار و انفورماتیک دفتر امور زنان، “شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی زنان جمهوری اسلامی ایران”، تهران ، دفتر امور زنان کشور در نهاد ریاست جمهوری، ۱۳۷۶
  • نوری، یحیی، “حقوق زن در اسلام و جهان”، تهران ، انتشارات فراهانی، ۱۳۷۰

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.