بررسی مقایسه میزان افسردگی دختران دانشجو و پسران دانشجو

درطول قرن بیستم انسان بیش از تمام تاریخ دستخوش دگرگونی از نظر شیوه­های زندگی روابط اجتماعی ومسائل بهداشتی و پزشکی شده است. امروزه زندگی پیچیده ماشینی ایجاب می­کند که با ظرافت خاص علمی به قضایا و پدیده­های محیط زندگی نگریسته شود. این ظرافت زمانی به اوج اهمیت می­رسد که پدیده­های مورد بررسی درارتباط مستقیم با انسان باشد. افسردگی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه میزان افسردگی دختران داشجو وپسران دانشجو صورت گرفته است. جامعه آماری شامل کیله دانشجویان دختر وپسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز می­باشد. نمونه پژوهش شامل ۶۰ نفر بوده که ۳۰ نفر از دختران و ۳۰ نفر از پسران دانشجو بوده که این پژوهش به روش نمونه­گیری پس رویدادی از نوع (علی- مقایسه­ای ) انجام گرفته است و با استفاده از آزمون افسردگی «بک» پژوهش انجام گرفت.

این تحقیق دانشجویی بررسی مقایسه میزان افسردگی دختران دانشجو و پسران دانشجو مشتمل بر ۱۱۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

افسردگی

فهرست مطالب

فصل اول. ۴

کلیات پژوهش… ۴

مقدمه. ۵

هدف پژوهش و بیان ضرورت آن: ۸

سئوال پژوهش: ۹

فرضیه پژوهش… ۹

متغیرها: ۹

فصل دوم. ۱۲

گستره نظری پژوهش… ۱۲

تاریخچه افسردگی.. ۱۳

تعاریف افسردگی.. ۱۴

طبقه بندی افسردگی.. ۱۷

افسردگی اولیه: ۱۸

افسردگی ثانویه: ۱۸

نشانه های مانی.. ۲۵

انواع افسردگی.. ۲۹

افسردگی خفیف: ۳۰

افسردگی شدید. ۳۰

انواع واکنشهای افسردگی.. ۳۳

نظریه های مختلف افسردگی.. ۳۶

نظریه یادگیری افسردگی.. ۳۶

نظریه روان پویشی افسردگی.. ۳۶

نظریه زیست شناختی افسردگی.. ۴۱

نظریه زیستی- شیمیایی افسردگی.. ۴۲

نظریه روانی – عاطفی افسردگی.. ۴۴

سبب شناسی افسردگی.. ۴۵

شکل گیری افسردگی در جریان تحول. ۴۶

شیوع افسردگی.. ۵۱

علائم بالینی افسردگی.. ۵۶

علائم روانی افسردگی.. ۵۶

علائم جسمی (بدنی) افسردگی.. ۵۷

علل افسردگی.. ۵۸

سن و افسردگی: ۵۹

تفاوت های جنسی در افسردگی.. ۶۱

افسردگی و خودکشی.. ۶۴

طول دوران افسردگی.. ۶۵

درمان افسردگی.. ۶۷

پیشینه پژوهش در ایران. ۷۴

پیشینه پژوهش در خارج از کشور. ۷۵

فصل سوم روش شناسی پژوهش… ۷۸

روش پژوهش… ۷۹

جامعه: ۷۹

نمونه: ۷۹

ابزار اندازهگیری: ۸۰

در جات تشخیص افسردگی.. ۸۳

روش آماری: ۸۳

فصل چهارم. ۸۴

ارائه تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش… ۸۴

آزمون افسردگی بک.. ۱۰۵

منابع :۱۱۱

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی مقایسه میزان افسردگی دختران دانشجو و پسران دانشجورا در زیر می توانید ببینید.

بررسی مقایسه میزان افسردگی دختران دانشجو و پسران دانشجو

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه میزان افسردگی دختران داشجو وپسران دانشجو صورت گرفته است. جامعه آماری شامل کیله دانشجویان دختر وپسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز می­باشد. نمونه پژوهش شامل ۶۰ نفر بوده که ۳۰ نفر از دختران و ۳۰ نفر از پسران دانشجو بوده که این پژوهش به روش نمونه­گیری پس رویدادی از نوع (علی- مقایسه­ای ) انجام گرفته است و با استفاده از آزمون افسردگی «بک» پژوهش انجام گرفت.

مقدمه

درطول قرن بیستم انسان بیش از تمام تاریخ دستخوش دگرگونی از نظر شیوه­های زندگی روابط اجتماعی ومسائل بهداشتی و پزشکی شده است. امروزه زندگی پیچیده ماشینی ایجاب می­کند که با ظرافت خاص علمی به قضایا و پدیده­های محیط زندگی نگریسته شود. این ظرافت زمانی به اوج اهمیت می­رسد که پدیده­های مورد بررسی درارتباط مستقیم با انسان باشد.

هدف پژوهش و بیان ضرورت آن:

چون جوانان دانشجو ومتخصص فعالترین و بهترین بخش جامعه هستند که در آینده اداره بخشهایی از جامعه را به دست می­آورند به همین علت باید بیشتر مورد توجه باشند تا اگر دچار مشکلات شدند بتوانیم هر چه سریعتر آن مشکل راشناسایی و رفع کنیم. چون در حال حاضر افسردگی شایعترین اختلال روانی دربین جوانان است و بیماران افسرده حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بیماران روانی را تشکیل می­دهند

تاریخچه افسردگی

تاریخچه افسردگی نه تنها در بسیاری از پژوهشها شایعترین اختلال روانی گزارش شده بلکه از قدیمی ترین نشانه های روانی است که در متون پزشکی به آن پرداخته اند. حدوداً ۸ قرن پیش از میلاد مسیح شرح داده بودند. واژه و مفهوم «ملانکولی» در نوشته های بقراطی قرن ۴ پیش از میلاد ارائه شده چنانچه ارسطو می­گوید: آنها که درفلسفه ، سیاست،شعر و هنر به جایگاه والایی می­رسند همه گرایش ملانکولی دارند.(صنعتی،۱۳۷۱).

تعاریف افسردگی

افسردگی یک از رایجترین اختلالهای عاطفی است افسردگی پاسخ طبیعی آدمی به فشارهای زندگی است. عدم موفقیت در تحصیل یا کار، از دست دادن یکی از عزیزان و آگاهی از اینکه بیماری یا پیری توان ما را به تحلیل می­برد.از جمله موقعیتهایی هستند که اغلب موجب بروز افسردگی می­شوند (هاشمیان، ۱۳۷۹).

طبقه بندی افسردگی

هر گروه از روانشناسان با توجه به عوامل ایجاد کننده بیماری و علائم آن به نوعی تقسیم بندی رسیده­اند و از آنجا که علل و علائم افسردگی متنوع و گوناگون است.در گذشته افسردگی ها را به دو دسته نوروزی و پسیکوتیکتقسیم بندی
می­کردند(قهرمانی، ۱۳۷۴)

تقسیم بندی افسردگی توسط دکترپورافکاری

دکتر پور افکاری افسردگی را به چهار دسته تقسیم می­کنند:

  • افسردگی پنهان

اصطلاحی است که از سال ۱۹۵۰ به بعد عمومیت یافت. این نوع افسردگی ممکن است در قالب هر نوع شکایت جسمی که نسبت به درمان های مناسب طبی مقاوم بوده است ظاهر شود.

انواع افسردگی

افسردگی مانند اضطراب به عنوان یک عامل مهم دخالت کننده ودر برگیرنده در آسیب روانی است.

افسردگی خفیف:

این نوع افسردگی وقتی ظاهر می­شود که انسان علاقه خود را نسبت به امور یا موضوعات لذت بخش زندگی از دست داده باشد. حالت عادی بودن در انسان از بین رفته هر چیز ویا هر کاری احتیاج به سعی بیشتر داشته باشد و فرد کمتر از سابق از انجام آن عمل ارضاء می­شود فرد احساس بیماری جسمی نمی­کند ولی احساس راحتی وخوب بودن هم نمی­کند.

نظریه های مختلف افسردگی

نظریه یادگیری افسردگی

نظریه یادگیری افسردگی بر این اساس استوار است که افسردگی عبارتست از کاهش عمده حساسیت در برابر محرکهای محیطی، بر اساس این نظریه افسردگی را می­توان ناشی از فقدان تقویت نیز دانست.

نظریه یادگیری دورویکرد عمده در تحلیل علل افسردگی وجود دارد، یکی از آنها بر تقویت تأکید دارد و دیگری عوامل شناختی را در مدار توجه قرار می­دهد.(براهنی – شاملو، ۱۳۷۸)

منابع :

بررسی مقایسه میزان افسردگی دختران دانشجو و پسران دانشجو

  1. آزاد، حسین(۱۳۷۸) . آسیب شناسی روانی، تهران ، انتشارات پاژنگ.
  2. آزاد، حسین.(۱۳۸۰) . روانشناسی مرضی کودک، تهران ،انتشارات رشد.
  3. اخوت، ولی الله .(۱۳۸۲) . افسردگی ، تهران، انتشارات دهخدا.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

 

نظرات بسته شده است.