بررسی مقایسه ای میزان سازگاری اجتماعی بین مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی در شهر تهران

وجود یک جامعه  سالم از نظربهداشت روان،وابسته به سلامت اجزا کوچکتر آن جامعه مانند اجتماع ها،گروههاوخانواده های موجوددرآن جامعه است .وجود خانواده های سالم ودارای سلامت روان می تواند تاثیر بسزایی درسلامت روانی موجودوایجاد بهداشت روانی درآن جامعه داشته باشد،زیرا نهاد خانواده به خودی خود یک جامعه کوچک است وهر گونه تغییر مثبت یا منفی در آن،در جامعه بزرگ انسانها تاثیرمستقیم وموثر دارد وثبات وبی ثباتی خانواده بطور مستقیم بر ثبات یابی ثباتی جامعه تاثیر دارد. عقب ماندگی ذهنی

این تحقیق دانشجویی  بررسی مقایسه ای میزان سازگاری اجتماعی بین مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی در شهر تهران   مشتمل بر   ۵۹  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی

فهرست مطالب

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………. ۵

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. ۷

فرضیات یا سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………….. ۸

تعریف واژه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………… ۹

فصل دوم (پیشینه تحقیق)………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

مفهوم عقب ماندگی ذهنی از دیدگاه متحولی پیاژه……………………………………………………………………… ۱۱

تعریف عقب‌ماندگی ذهنی……………………………………………………………………………………………………… ۱۱

طبقه‌بندی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

شدت عقب‌ماندگی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

ویژگی‌ها و اختلال‌های توأم…………………………………………………………………………………………………… ۱۶

عوامل زمینه‌ساز…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

شیوع…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

دوره یا سیر…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

سیستم طبقه‌بندی خانواده………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

روی‌آوردهای خانواده‌های دارای کودک استثنایی ناتوان……………………………………………………………….. ۲۰

خصوصیات خانواده دارای کودک معلول………………………………………………………………………………….. ۲۲

ابعاد تاثیرگذار کودک استثنائی در خانواده………………………………………………………………………………… ۲۳

تأثیر کودک معلول بر واکنش‌های اولیه والدین…………………………………………………………………………. ۲۴

انواع واکنش های نخستین والدین ………………………………………………………………………………………. ۲۵

مسائل زناشویی……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

پذیرش یا طرد کودک معلول………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

سازگاری خانواده کودکان معلول…………………………………………………………………………………………….. ۲۹

سازگاری اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

ملاک و معیار سازگاری…………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

برخی از خصوصیات انسان سازگار……………………………………………………………………………………….. ۳۶

عوامل مؤثر در سازگاری……………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

دیدگاه‌ها در مورد سازگاری اجتماعی………………………………………………………………………………………. ۳۸

دیدگاه تحلیل روانی……………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

دیدگاه یادگیری اجتماعی………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

دیدگاه علوم رفتاری……………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

دیدگاه مراجع محوری………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

دیدگاه انسان‌گرایی……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

دیدگاه روانشناسی شناختی…………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

مروری بر مطالعات پیشین……………………………………………………………………………………………………… ۴۲

فصل سوم (روش‌شناسی تحقیق)…………………………………………………………………………………………….. ۴۶

فصل چهارم (منابع)……………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی

این را هم بخوانید :  جذب جهانگردی - بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبر - پرشین مقاله

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی مقایسه ای میزان سازگاری اجتماعی بین مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی در شهر تهران   را در زیر می توانید ببینید.

بررسی مقایسه ای میزان سازگاری اجتماعی بین مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی در شهر تهران

مقدمه

وجود یک جامعه  سالم از نظربهداشت روان،وابسته به سلامت اجزا کوچکتر آن جامعه مانند اجتماع ها،گروههاوخانواده های موجوددرآن جامعه است .وجود خانواده های سالم ودارای سلامت روان می تواند تاثیر بسزایی درسلامت روانی موجودوایجاد بهداشت روانی درآن جامعه داشته باشد،زیرا نهاد خانواده به خودی خود یک جامعه کوچک است وهر گونه تغییر مثبت یا منفی در آن،در جامعه بزرگ انسانها تاثیرمستقیم وموثر دارد وثبات وبی ثباتی خانواده بطور مستقیم بر ثبات یابی ثباتی جامعه تاثیر دارد.

بیان مساله

خانواده یک نظام اجتماعی است که اختلال در هریک ازاجزای واعضاء آن کل نظام را مختل میکندواین نظام مختل شده به نوبه خوداختلالات مربوط به اعضاء راتشدیدومشکلات جدیدی را ایجاد میکند.بااین نگرش،معلولیت یکی ازفرزندان،برتمامی خانواده وکارکردهای مختلف آن وبر یکایک اعضاء تاثیرغالبا منفی باقی می گذارد.به عبارت دیگر معلولیت فرزندی درخانواده،مانع از آن می شودکه خانواده بتواند کارکردهای متعارف خود را بنحومطلوب داشته باشد.

اهمیت وضرورت

یکی از مهمترین لوازم سلامت روانی،وجود محیط خانوادگی سالم است.این محیط زندگی رامی توان طوری تنظیم کرد،که هرچند در بهبود وضع افراد،موثر نباشد لااقل موجب تخریب آنها نگردد.درجامعه ما اعتقاد بر این است که حمایت ازنظام اجتماعی،حمایت ازهمه اعضای آن می باشد. باتوجه  به آمار دانش آموزان درسال ۱۳۷۰که حدود ۱۵میلیون نفربرآوردشده وباتوجه به متوسط درصد انواع دانش آموزان استثنایی،لذاتخمین زده می شود درکشورحدود ۲میلیون دانش آموز استثنایی وجود دارد(سیف نراقی،۱۳۸۰ص۱۸).

چهار چوب پنداشتی

مروری بر مطالعات پیشین

این فصل مشتمل بر چهار چوب پنداشتی و مروری بر مطالعات انجام شده می باشد.

چهار چوب پنداشتی این پژوهش بر اساس مفاهیم عقب ماندگی ذهنی و سازگاری اجتماعی می باشد.

با نگاهی به گذشته، ملاحظه می‏شود که نوع واکنش و نگرش انسانها نسبت به مسأله کودکانی که دچار نابهنجاری‏های ذهنی هستند به شرایط و آگاهی‏های اجتماعی و فرهنگی مردم آن جامعه بستگی داشته و دارد. بطور کلی در طول تاریخ، بشر از سه مرحله فکری متفاوت نسبت به این مسأله گذر کرده است

این را هم بخوانید :  جذب جهانگردی - بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبر - پرشین مقاله

مفهوم عقب ماندگی ذهنی از دیدگاه متحولی پیاژه

حرکت دیگری که در تشخیص عقب ماندگی ذهنی از حدود سال ۱۹۴۰ آغاز شده و همچنان ادامه دارد، براساس نظریه متحولی پیاژه و همکار برجسته او اینهلدر است که با تحقیقات و پژوهش‏های مستمر، پیشرفت‏های قابل ملاحظه‏ای داشته است. در این نظریه دو مفهوم اساس کار قرار گرفته: تثبیت و چسبندگی.وقتی که وضع عقلی یک کودک عقب مانده را به کمک آزمون‏های عملیاتی تعیین می‏کنیم

تعریف عقب ماندگی ذهنی

مهمترین مشخصه عقب ماندگی ذهنی، کارکرد ذهنی عمدتاً پایین‏تر از متوسط است که با محدودیت‏های مهم در کارکرد انطباقی در حداقل دو مورد از مهارت‏های سازشی زیر همراه است:مراقبت از خود، زندگی خانوادگی، مهارت‏های اجتماعی و میان فردی، بهره برداری از منابع اجتماعی، خودگردانی، مهارت‏های کارکردی تحصیلی، کار، اوقات فراغت، بهداشت و ایمنی. سن شروع اختلال باید پیش از هجده سالگی باشد.

شدت عقب ماندگی

برای توصیف درجه بندی میزان انحراف توانایی‏های هوشی و رفتار سازشی شخص از آنچه بهنجار گفته می‏شود، می‏توان از اصطلاحاتی همچون: خفیف، متوسط، شدید و عمیق استفاده کرد. هر یک از این چهار اصطلاح اهمیت نقص هوشی و میزان آن را توصیف می‏کند. عقب ماندگی ذهنی خفیف بالاترین سطح کنش وری یا عملکرد افرادی که به عنوان عقب مانده ذهنی طبقه بندی شده‏اند توصیف می‏کند؛ عقب

منابع

بررسی مقایسه ای میزان سازگاری اجتماعی بین مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی در شهر تهران

  1. ادیب سرشکی،نرگس(۱۳۸۰).کودکان استثنایی خانواده ومشاوره.چاپ:آبان

۲.ارژنگی،وجیه ا…(۱۳۸۱).”تأثیر راهبردهای مقابله‏ای در کاهش تنیدگی والدین کودکان عقب مانده ذهنی”. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه تهران.

۳ اسلامی نسب ، علی (۱۳۷۳).روانشناسی سازگاری. چاپ و نشر بنیاد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی

.

 

 

 

نظرات بسته شده است.