بررسی مصطلحات اسلامی در شعر از آغاز تا قرن پنجم

عرب جاهلی زندگی ساده قبیله‌ای داشت. قبیله تنها عنصر وحدت اجتماعی اعراب جاهلی محسوب می‌شد؛ قبیله‌ای که عرب خود را وابسته به آن می‌دانست، از آن دفاع می‌کرد و نسبت بدان تعصب داشت. این قبایل، پیش از اسلام در جنگ‌ها و درگیری‌های خونین دائمی به سر می‌برند. تا اسلام آمد و در پی ظهور آن، واژه (امت) متولد شد. و به این ترتیب با تمسک به آیه شریفه: «إن هذه أمتکم أمه واحده و أنا ربکم فاعبدون»۱، (امت) جایگزین (قبیله) شد؛ امتی که در سایه آن، مطامع و منافع قبیله‌ای رنگ باخت و افراد را با توجه به عقاید و عواطف و اهداف مشترک، زیر چتر حمایت خود گردآورد. امت واحد اسلامی که اجزاء آن هریک در جهت یاری یکدیگر و سوق دادن جامعه به سمت و سوی خیر و راستی در حرکت بودند که: «کنتم خیر أمته أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر».

این تحقیق دانشجویی بررسی مصطلحات اسلامی در شعر از آغاز تا قرن پنجم  مشتمل بر ۲۰۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده ۲

مقدمه. ۳

فصل اول.. ۱۰

مصطلحات اسلامی ومباحث مربوط به آن…۱۰

بخش اول.. ۱۱

معنی «اصطلاح» و «وضع». ۱۱

الف ـ «اصطلاح». ۱۲

«اصطلاح» و «مصطلح» در لغت… ۱۲

«اصطلاح» در عرف علمی و فنی.. ۱۲

چگونگی پیوند معنای لغوی (اصطلاح) با مفهوم علمی و فنی ‌آن.. ۱۲

ب ـ «وضع». ۱۳

معنی لغوی و اصطلاحی «وضع». ۱۳

وضع تعیینی و تعینی.. ۱۴

وضع مصطلح در این پایان نامه. ۱۵

بخش دوم. ۱۶

تقسیمات الفاظ.. ۱۶

تقسیمات الفاظ به طور کلی.. ۱۷

اقسام «منقولات». ۱۹

بخش سوم. ۲۱

منشأ کلمه و ساختار معنایی آن.. ۲۱

کلمه و ساختار معنایی آن کلمه و ساختار معنایی آن.. ۲۲

چند معنایی‌ها یا کلمات «هم آوا». ۲۲

علل پیدایش چند معنایی.. ۲۶

خلاصه بحث… ۲۷

فصل دوم. ۲۸

رابطه بین مصطلحات اسلامی.. ۲۸

و موضوعات شعری.. ۲۸

بخش اول.. ۲۹

عوامل مؤثر در تحول موضوعات ادبی.. ۲۹

وضع جدید و تأثیر آن در ادب… ۳۰

۱ـ قرآن.. ۳۰

ـ اثر قرآن در زبان و ادب عربی.. ۳۱

ایجاد وحدت زبانی.. ۳۱

پیدایش مصطلحات جدید. ۳۲

شکل‌گیری علوم علمی و ادبی.. ۳۲

تحول در اسلوب زبان عربی.. ۳۳

۲ـ حدیث… ۳۵

گسترش مرزهای جغرافیایی و اختلاط با اقوام بیگانه. ۳۶

بخش دوم. ۳۸

جریان‌های داخلی دینی ـ سیاسی.. ۳۸

و بازتاب آن در ادبیات پس از اسلام. ۳۸

۱ـ صدر اسلام و اموی.. ۳۹

۲ـ عصر عباسی.. ۳۹

فساد حاکم بر عصر عباسی.. ۴۰

عصر عباسی و جریان‌های فکری بیگانه. ۴۰

ریشه‌های اصلی تحولات ادبی در عصر عباسی و تقلیل مصطلحات اسلامی در آن.. ۴۱

الف ـ عصر عباسی و جریان‌های یگانه. ۴۱

ب ـ فقدان پیشینه علمی ـ فرهنگی لازم در پذیرش جریان‌های بیگانه. ۴۲

ج ـ پیامد سیاست‌های تبعیض و تعصب نژادی امویان در جامعه عربی.. ۴۲

دـ ترجمه کتاب‌ها در عصر عباسی.. ۴۳

ه‍ ـ ظهور انحرافات عقیدتی در این عصر. ۴۴

وـ سیاست جدی عباسیان در به حاشیه راندن ائمه. ۴۵

خلاصه بحث… ۴۷

بخش سوم. ۴۸

رابطه بین مصطلحات اسلامی و موضوعات شعری …۴۸

۱ـ موضوعات شعری صدر اسلام و عصر اموی.. ۴۹

اوج شعر سیاسی.. ۵۰

۲ـ موضوعات شعری در عصر عباسی.. ۵۱

نتیجه. ۵۳

فصل سوم. ۵۴

مباحث مربوط به اصول دین.. ۵۴

بخش اول.. ۵۵

در موضوع توحید. ۵۵

بررسی لغوی واژه «الربّ». ۵۷

استعمال «رب» پیش از اسلام و پس از آن.. ۵۸

«الرب» علم است یا صفت؟. ۵۸

شواهد شعری از دوره‌های مختلف… ۶۰

خلاصه بحث… ۶۷

الرحمن.. ۶۸

نگاهی به واژه «الرحمن». ۶۸

شواهد شعری از دوره‌های مختلف… ۶۸

الف ـ نگاهی به واژه «الرحمن». ۶۹

شواهد شعری از دوره‌های مختلف… ۶۹

بخش دوم. ۷۳

در موضوع نبوت… ۷۳

الرسول.. ۷۴

نگاهی به واژه «الرسول». ۷۴

شواهد شعری از دوره‌های مختلف… ۷۴

نگاهی به واژه «الرسول». ۷۵

بررسی لغوی واژه الرسول.. ۷۵

چه زمانی (الرسول) را به معنای (الرساله) به کار می‌برند؟. ۷۵

بررسی صرفی واژه (الرسول) ۷۵

الرسول به معنای الرسل در قرآن.. ۷۶

خلاصه بحث… ۷۷

معنای (رسول) در اذان بنابه قول ابن انباری.. ۷۷

شواهد شعری از دوره‌های مختلف… ۷۸

(الرسول) علم است یا صفت؟. ۸۳

النبی.. ۸۵

نگاهی به واژه «النبی». ۸۵

شواهد شعری از دوره‌های مختلف… ۸۵

نگاهی به واژه «النبی». ۸۶

بررسی لغوی واژه: ۸۶

نتیجه بحث و شاهدی از قرآن.. ۸۷

بررسی صرفی واژه (النبی) ۸۸

نتیجه بحث… ۸۹

بررسی و تحلیل سیر تاریخی، ادبی… واژه (النبی) ۸۹

شواهد شعری از دوره‌های مختلف… ۹۰

ابیاتی از ابوطالب، عموی پیغمبر (ص) ۹۰

حسان بن ثابت انصاری.. ۹۱

جریر هجو اخطل.. ۹۱

کمیت بن زید اسدی.. ۹۲

اشتراک معنایی در ابیات دعبل و طغرائی.. ۹۵

ابوالعلاء معری.. ۹۷

الاسلام. ۹۸

نگاهی به واژه «الاسلام». ۹۸

شواهد شعری از دوره‌های مختلف… ۹۸

نگاهی به واژه (الاسلام) ۹۹

بررسی لغوی واژه (الاسلام) ۹۹

المسلم در لغت: ۱۰۰

تفاوت معنوی (اسلام) و (ایمان) ۱۰۱

«مومن» و «مسلم»به عنوان مصطلح اسلامی، به چه معنا است؟. ۱۰۱

ایمان و امانت از یک ریشه‌اند. ۱۰۲

خلاصه. ۱۰۳

وجه انتخاب (اسلم) و (مسلم) برای آیین جدید و معتقداتش…. ۱۰۳

شواهد شعری از دوره‌های مختلف… ۱۰۴

وضع اولیه کلمه (الاسلم) در بیتی از احوص…. ۱۰۴

خلاصه بحث… ۱۰۷

الحدیث… ۱۰۸

نگاهی به واژه «الحدیث». ۱۰۸

شواهد شعری از دوره‌های مختلف… ۱۰۸

بررسی لغوی واژه الحدیث… ۱۰۹

بررسی واژه «الحدیث» با استناد به آیات و روایات… ۱۰۹

آراء فرا، ابن بری و سیبویه در باب واژه «الأحدوثه». ۱۱۰

احادیث نبوی تا عصر اموی.. ۱۱۱

نمونه‌هایی از اشعار شعرای دوره‌های مختلف… ۱۱۳

کمیت… ۱۱۳

العبدی الکوفی.. ۱۱۳

«الشرع و السنه». ۱۱۵

۱ـ نگاهی به واژه «الشرع». ۱۱۶

بررسی لغوی واژه «الشرع». ۱۱۶

بررسی لغوی جمع آن واژه «شریعه» با استناد به آیه قرآن.. ۱۱۶

«شرع» و «شریعه» در فرهنگ اسلامی.. ۱۱۶

۲ـ بررسی مفهوم «سنت» و مباحث مربوط به آن.. ۱۱۷

«سنت» در لغت… ۱۱۷

«السنه» در قرآن.. ۱۱۹

«السنه» در اصطلاح متکلمین و فقها ۱۲۰

«السنه»  در فرهنگ اسلامی.. ۱۲۰

شواهد شعری در باب «شرع» و «السنه». ۱۲۲

خریمه بن ثابت، شاعر شیعی عصر اموی.. ۱۲۲

بیتی از امام رضا (ع) موضوع «شرع» و «السنه». ۱۲۲

دعبل.. ۱۲۲

شواهدی از قرآن کریم در باب واژگان «الشرع» و «السنه». ۱۲۳

الکتاب و کتاب الله… ۱۲۴

نگاهی به واژه (الکتاب) ۱۲۵

بررسی معانی لغوی واژه (الکتاب) ۱۲۵

بررسی معانی اصطلاحی واژه (الکتاب) با استناد به آیات و احادیث… ۱۲۵

آغاز استعمال واژه (الکتاب) در خصوص قرآن.. ۱۲۷

نمونه‌هایی از آیات در این باب… ۱۲۸

گاه (کتبه) به معنای (خطَّه) است… ۱۳۰

شواهد شعری از دوره‌های مختلف… ۱۳۰

«الکتاب» مصدری است به معنای اسم مفعول.. ۱۳۳

الفرقان.. ۱۳۵

نگاهی به واژه «الفرقان». ۱۳۶

معانی «الفرقان» در آیات قرآن.. ۱۳۶

شواهد شعری از دوره‌های مختلف… ۱۳۶

القرآن.. ۱۳۸

نگاهی به واژه «القرآن». ۱۳۹

بررسی لغوی واژه (القرآن) ۱۳۹

ب ـ بررسی معنایی (القرآن) به طور کلی در آثار ادبی عربی با استناد به آیات قرآن.. ۱۴۰

بررسی و تحلیل صرفی واژه (القرآن) ۱۴۱

واژه القرآن در ادب جاهلی.. ۱۴۲

شواهد شعری از دوره‌های مختلف… ۱۴۲

کعب بن زهیر. ۱۴۲

کمیت بن زید الاسدی.. ۱۴۳

دعبل بن علی الخزاعی.. ۱۴۴

نتیجه بحث: ۱۴۵

الآیه. ۱۴۶

نگاهی به واژه «الآیه». ۱۴۷

بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی «آیه»۱. ۱۴۷

بررسی معانی لغوی و اصطلاحی «الآیه» با استناد به شواهد قرآنی.. ۱۴۸

وجه تسمیه آیه قرآنی به (الآیه) ۱۴۹

اقوال بزرگان پیرامون وجه تسمیه «الآیه». ۱۴۹

معانی مختلف «الآیه» در احادیث… ۱۵۰

بررسی ساختار صرفی (الآیه) ۱۵۰

شواهد شعری از دوره‌های مختلف… ۱۵۲

کمیت… ۱۵۲

دعبل بن علی الخزاعی.. ۱۵۲

السوره ۱۵۵

نگاهی به واژه «السوره». ۱۵۶

بررسی معانی لغوی و اصطلاحی «سوره» با استناد به شواهد قرآنی.. ۱۵۶

شواهد شعری از دوره‌های مختلف… ۱۵۶

سوره به معنای نشانه و علامت در شعر حسان.. ۱۵۶

جریر. ۱۵۷

«السور» در بیتی از ابوتمام. ۱۵۷

دعبل بن علی الخزاعی و چگونگی کاربرد واژه «سوره». ۱۵۸

بخش سوم. ۱۵۹

در موضوع امامت… ۱۵۹

الامام. ۱۶۰

نگاهی به واژه «الامام». ۱۶۱

بررسی معانی لغوی و اصطلاحی (الامام) ۱۶۱

(الامام) در فرهنگ اصطلحات اسلامی.. ۱۶۲

سابقه استعمال لفظ «امام» در ادب عربی.. ۱۶۲

ترجیح استعمال بر وضع.. ۱۶۳

معانی اصطلاحی (امام) در سه قالب معرفه به ال، معرفه به اضافه و نکره: ۱۶۳

شواهد شعری از دوره‌های مختلف… ۱۶۳

حسان ـ اخطل.. ۱۶۴

کمیت… ۱۶۵

دعبل بن علی الخزاعی.. ۱۶۵

ابوالعلاء معری.. ۱۶۵

«الخلیفه». ۱۶۷

نگاهی به واژه «الخلیفه». ۱۶۸

بررسی لغوی واژه «الخلیفه». ۱۶۸

بررسی لغوی واژه «الخلیفه» با استناد به آیه قرآن.. ۱۶۹

ساختار صرفی کلمه. ۱۶۹

چگونگی استعمال واژه «الخلیفه» پیش از اسلام و پس از اسلام. ۱۶۹

شواهد شعری از دوره‌های مختلف… ۱۷۱

واژه «الخلیفه» در شعر جریر. ۱۷۱

فرزدق شاعر امویان.. ۱۷۲

بشاربن برد، شاعری میان دو دوره ۱۷۲

بخش چهارم. ۱۷۴

در موضوع معاد. ۱۷۴

الجنه و النار ۱۷۵

نگاهی به واژگان «الجنه» و «النار». ۱۷۶

بررسی لغوی واژه «الجنه». ۱۷۶

بررسی لغوی واژه «النار». ۱۷۶

شواهد شعری از دوره‌های مختلف… ۱۷۸

فصل چهارم. ۱۸۳

مباحث مربوط به فروع دین.. ۱۸۳

«الصلاه». ۱۸۴

نگاهی به واژه «الصلاه». ۱۸۵

بررسی لغوی واژه «الصلاه». ۱۸۵

مفهوم «لصلاه» در آیات و روایات… ۱۸۵

شواهد شعری از دوره‌های مختلف… ۱۸۶

معنی لغوی و وضع اولیه «صلاه» در شعر دعبل بن علی الخزاعی.. ۱۹۰

بررسی لغوی واژه الحدیث… ۱۹۲

بررسی واژه (الحدیث) با استناد به آیات و روایات… ۱۹۲

الأحدوثه. ۱۹۳

احادیث نبوی تا عصر اموی.. ۱۹۴

نمونه‌هایی از اشعار شعراء ۱۹۶

الف ـ عصر اموی.. ۱۹۶

۱ـ کمیت… ۱۹۶

۲ـ العبدی الکوفی.. ۱۹۶

کلام آخر. ۱۹۸

یک پیشنهاد. ۱۹۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی مصطلحات اسلامی در شعر از آغاز تا قرن پنجم را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

عرب جاهلی زندگی ساده قبیله‌ای داشت. قبیله تنها عنصر وحدت اجتماعی اعراب جاهلی محسوب می‌شد؛ قبیله‌ای که عرب خود را وابسته به آن می‌دانست، از آن دفاع می‌کرد و نسبت بدان تعصب داشت. این قبایل، پیش از اسلام در جنگ‌ها و درگیری‌های خونین دائمی به سر می‌برند. تا اسلام آمد و در پی ظهور آن، واژه (امت) متولد شد. و به این ترتیب با تمسک به آیه شریفه: «إن هذه أمتکم أمه واحده و أنا ربکم فاعبدون»۱، (امت) جایگزین (قبیله) شد؛ امتی که در سایه آن، مطامع و منافع قبیله‌ای رنگ باخت و افراد را با توجه به عقاید و عواطف و اهداف مشترک، زیر چتر حمایت خود گردآورد. امت واحد اسلامی که اجزاء آن هریک در جهت یاری یکدیگر و سوق دادن جامعه به سمت و سوی خیر و راستی در حرکت بودند که: «کنتم خیر أمته أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر»

الف ـ «اصطلاح»

«اصطلاح» و «مصطلح» در لغت

اصطلاح مصدر باب افتعال است از ریشه صلح یصلح و صلح یصلح به معنای نیک گردید [شایسته گردید]. به این ترتیب مصطلح اسم مفعول از همین باب به معنای پسندیده و نیکو شده است.

تاء زائده در باب افتعال در اصطلاح به طاء و گاه به صورت اصّلاح، طاء قلب به صاد می‌گردد که در معانی: به هم دیگر نیکی کردن و آشتی نمودن، و فراهم آمدن قومی بر امری، به کار گرفته می‌شود

چگونگی پیوند معنای لغوی (اصطلاح) با مفهوم علمی و فنی ‌آن

با توجه به آنچه که از معنای لغوی و اصطلاحی یاد گردید، روشن می‌شود که میان معنای لغوی و اصطلاحی مناسبت برقرار است و می‌توان چنین بهره گرفت که گروهی برای مطلوب و منظور خود، لفظی را شایسته (صلح) می‌بیند پس اتفاق می‌کنند که آن لفظ را بر منظور خود، اطلاق نمایند

وضع تعیینی و تعینی

لفظ منقول به اعتبار وضع و واضع آن، یعنی چگونگی عامل و منشأ تحقیق علاقه و رابطه یاد شده، بر دو گونه است: تعیینی و تعینی؛ زیرا نقل لفظی از یک معنی به معنایی دیگر گاه توسط ناقل معینی از روی قصد و اختیار صورت می‌گیرد؛ مانند بیشتر الفاظ منقولی که در علوم و فنون مختلف وجود دارد. این قسم «منقول تعیینی» نامیده می‌شود؛ یعنی وضع لفظ برای معنای دوم با تعیین شخص و یا دسته‌ای خاص تحقق یافته و شکل گرفته است

تقسیمات الفاظ به طور کلی

واژه «مستعمل» با توجه به معنایی که بر آن دلالت می‌کند، دارای چند تقسیم عام است که به لغت خاصی و زبان معینی اختصاص ندارد.

این تقسیمات بر سه نو است، زیرا هر لفظ در ارتباط با معنایش، گاه از آن نظر که لفظ واحد است، و زمانی از آن جهت که متعدد است، و گاه از این دیدگاه که لفظ است بدون در نظر گرفتن اینکه یک لفظ است یا چند لفظ، در تقسیم لحاظ می‌شود.

کلمه و ساختار معنایی آن کلمه و ساختار معنایی آن

اساسی‌ترین عنصر زبان کلمه است. هر کلمه در مقام اشاره به اشیاء و به منظور تشخیص خواص، افعال و روابط به کار می‌رود. کلمات و اشیاء را به صورت نظام‌هایی سازمان می‌بخشند: یعنی تجربه ما را به صورت رمز در می‌آورند.

اما نکته قابل تأمل این است که کلمات چگونه بوجود می‌آیند و ساختار معنایی کلمه چگونه تشکیل می‌شود و چگونه ما با استفاده از ساختار کلمه می‌توانیم به اشیاء اشاره کنیم و صفات و روابط را مشخص می‌سازیم

منشأ کلمه: از ساختار عمل ـ وابسته، تا ساختار معنی ـ وابسته

درباره ریشه‌های کلمه در دوره‌های پیش زبانی و پیش تاریخی تنها می‌توان، به نظریه‌پردازی اکتفا کرد. با وجود آنکه نظریه‌های بسیاری درصدد تبیین منشأ کلمات بر آمده‌اند، هنوز در آن باره اطلاعات چندانی نداریم. آن چه معلوم است این است که کلمات به عنوان وسیله‌ای برای بیان اوضاع یا حالتهای عاطفی بوجود نیامده‌اند. اگر چنین بود، زبان به اصطلاح حیوانات با زبان انسان‌ها تفاوتی نداشت.

علل پیدایش چند معنایی

مهمترین علت پیدایش چند معنایی امکان به کار بردن کلمه در مفاهیم نزدیک به یکدیگر است و این امکان از آنجا ناشی می‌شود که تصویر ذهنی که کلمه با آن در ارتباط است یک چیز صریح و روشن با مرزهای قاطع و مشخص نیست بلکه حوزه مبهمی است که هربار که کلمه در بافت زبان به کار برده می‌شود گوشه‌ای از آن برجسته و نمایان می‌شود و این شباهت به صحنه نمایشی دارد که با روشهای نور رسانی هر بار گوشه‌ای از آن در جلو تماشاگران درخشش پیدا می‌کند و قسمت‌های دیگر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. کلمه «تند» را به عنوان مثال در نظر بگیرید:

نگاهی به واژه «الخلیفه»

بررسی لغوی واژه «الخلیفه»

الخلیفه: جانشین؛ و هاء در آن، مبالغه است؛ جمع آن خلفاء است در معنای تذکیر نه بر لفظ آن، همچون واژه ظریف و ظرفاء؛ البته این کلمه به صورت خلائف نیز جمع بسته می‌شود مثل ظریفه و ظرائف.

الخلف: نسل. و الخلف و الخلف ـ به فتح لام و اسکان آن ـ: آینده و (ماجاء من بعد). و گفته می‌شود: خلف سوء من ابیه و خلف صدق من أبیه، و بعد بیان می‌شود که هرگاه جانشینی مراد باشد، لام با حرکت خوانده می‌شود و در غیر این صورت به اسکان خواهد بود. اما اخفش معتقد است که این دو حالت در معنا یکسان است؛یعنی (الخلف) ـ ساکن الوسط نیز به معنای جانشین به کار می‌رود. گفته می‌شود: خلف قوم بعد قوم و سلطان بعد سلطان یخلفون خلفاً فهم خالفون

نگاهی به واژگان «الجنه» و «النار»

بررسی لغوی واژه «الجنه»

الجنه: البستان، باغ و گردشگاه و بهشت. و در توضیح آن گفته‌اند که الجنه بستان دارای درختان نحل، انگور و… است. و جمع آن الجنات و الجنان می‌باشد. و مراد از کلمه الجنه که در قرآن و حدیث ذکر شده: همان بهشت پر نعمت (دارالنعیم فی الدار الاخره)است. و آن از ریشه جنن می‌باشد.

و جن الشیء یجنه حناً یعنی ستره. و به این ترتیب می‌باشد. در توصیف بهشت، آن را مکانی پوشیده‌ از درختان، می‌دانند به گونه‌ای که در هم پیچیدگی شاخه‌های درختان، نوعی سایه و پوشش و ستر برای اهل بهشت می‌سازد، نظر به این موضوع به آن مکان الجنه گویند.

معنی لغوی و وضع اولیه «صلاه» در شعر دعبل بن علی الخزاعی

اما در بیت زیر، که برگرفته از تائیه دعبل است، واژه صلی در معنای اصلی و وضعی و لغوی خویش درود و سلام فرستاد به کار گرفته شده است و ابداً معنای اصطلاحی و مجازیش ـ نماز خواند ـ مورد نظر نیست:

نبی الهدی صلی علیه ملیکه                          و بلغ عنا روحه التحفات

ـ آنجا قبر پیغمبر هدایت است که خداوند بر او درود و سلام فرستاده است. سلام و درود ما بر روح آن بزرگ باد.

احادیث نبوی تا عصر اموی

منع تدوین حدیث، از زمان خلیفه اول آغاز شد در زمان دوم شدت یافت و به این ترتیب به بهانه حمایت از قرآن، احادیث نبوی سوزانده شد و دست جامعه از آن دور ماند. این وضع تا زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز ادامه یافت.

به آن که طبق وصیت عبدالملک، یزیدبن عبدالملک ولیعهد سلیمان بن عبدالملک بود؛ پس از سلیمان، عمر بن عبدالعزیز خلیفه شد و مورد استقبال قرار گرفت

احادیث نبوی تا عصر اموی

منع تدوین حدیث، از زمان خلیفه اول آغاز شد در زمان دوم شدت یافت و به این ترتیب به بهانه حمایت از قرآن، احادیث نبوی سوزانده شد و دست جامعه از آن دور ماند. این وضع تا زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز ادامه یافت.

به آن که طبق وصیت عبدالملک، یزیدبن عبدالملک ولیعهد سلیمان بن عبدالملک بود؛ پس از سلیمان، عمر بن عبدالعزیز خلیفه شد و مورد استقبال قرار گرفت

کلام آخر

نظر به گستردگی کار و با توجه به این که تاکنون کاری مشابه این رساله انجام نشده است، لذا نکات زیر قابل تأمل است:

۱ـ زمینه بحث بسیار گسترده است.

۲ـ کسی با این ویژگی، در یک مجموعه و به صورت یکجا، کاری مشابه انجام نداده است.

۳ـ از آنجا که این مطلب به خودی خود، گسترده می‌باشد، لذا به منابع گسترده‌تری جهت پژوهش در آن، نیاز دارد، که این منابع در زمینه‌های مختلف لغت، شعر، تفسیر، فقه و علوم مختلف دینی قابل مراجعه و بررسی است.

۴ـ آیا واقعاً امکان دسترسی به تمام آن منابع و یا بخش عمده‌ای از آن هست یا نه؟

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده + 11 =