بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

استفاده از یک سیستم بودجه ریزی مناسب می تواند بسیار مؤثر باشد و بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم بودجه ریزی است که بر رابطه بین هزینه های انجام شده و نتایج تأکید دارد ولی اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی همواره با مشکلاتی روبرو خواهد بود. ما در این تحقیق سعی می‌کنیم موانع و مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را بررسی کنیم و راه‌حلهایی را برای رفع این مشکلات ارائه دهیم.

پیشگفتار:
بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکید می ورزد. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری براساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکرد، پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج، از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای مشارکت سیاستگذاران، مدیران و حتی شهروندان در اغلب برنامه های راهبردی، اولویت های هزینه ای و ارزیابی عملکرد، صورت می گیرد. شناسایی ارتباط میان برنامه‌ریزی راهبردی و تخصیص منابع، با توجه به افق های بلند مدت، از اهداف دیگر بودجه ریزی عملیاتی تلقی می شود.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۱۲۸ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب
پیشگفتار ۱
فصل اول:کلیات تحقیق ۳
۱-۱ مقدمه ۴
۱-۲. بیان مسئله ۴
۱-۳.ضروریت و اهمیت تحقیق ۶
۱-۴.اهداف تحقیق ۷
۱-۵.فرضیه های تحقیق ۷
۱-۶.متغیرهای تحقیق ۸
۱-۷.روش تحقیق ۸
۱-۸.ابزار گردآوری داده های تحقیق ۹
۱-۹.جامعه آماری و نمونه گیری ۹
۱-۱۰.روش تجزیه و تحلیل داده ها ۹
۱-۱۱.قلمرو تحقیق ۱۰
۱-۱۲.تعاریف عملیاتی ۱۰
۱-۱۳.محدودیتهای تحقیق ۱۴
۱-۱۴.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ۱۴

فصل دوم:پیشینه تحقیق ۱۵
۲-۱ مقدمه ۱۶
۲-۲.بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی ۱۷
۲-۲-۱-تعاریف بودجه ۱۷
۲-۲-۲-مقاصد بودجه بندی ۱۸
۲-۲-۳-وظایف بودجه بندی ۱۸
۲-۲-۴-روشهای بودجه بندی ۱۹
۲-۲-۵-اساس بودجه بندی عملیاتی ۲۴
۲-۲-۶-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی ۲۵
۲-۲-۷-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی ۲۵
۲-۳. عوامل بودجه بندی ۲۶
۲-۳-۱-عوامل محیطی ۲۷
۲-۳-۲-عوامل فنی-فرایندی ۳۱
۲-۳-۳-عوامل انسانی ۳۷
۲-۴.مبانی نظری بودجه عملیاتی ۴۲
۲-۴-۱-طرز تنظیم بودجه عملیاتی ۴۲
۲-۴-۲-چرا بودجه عملیاتی ۴۴
۲-۴-۳-بازدهی بودجه بندی عملیاتی ۴۵
۲-۴-۴-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی ۴۶
۲-۴-۴-۱-کانادا ۴۶
۲-۴-۴-۲-انگلیس ۴۸
۲-۴-۴-۳-امریکا ۵۰
۲-۴-۴-۴-ایرلند ۵۴
۲-۴-۴-۵ هلند ۵۶
۲-۴-۵-مزایای بودجه بندی عملیاتی ۵۷
۲-۴-۶-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال ۵۸
۲-۴-۷-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا ۶۰
۲-۴-۸-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج ۶۰
۲-۵ نتایج و جمع‌بندی ۷۰

فصل سوم: روش تحقیق ۷۳
۳-۱.مقدمه ۷۴
۳-۲.روش تحقیق ۷۴
۳-۳.اهداف تحقیق ۷۵
۳-۴.فرضیه های تحقیق ۷۵
۳-۵.متغیرهای تحقیق ۷۶
۳-۶.جامعه آماری ۷۷
۳-۷. نمونه‌گیری ۷۷
۳-۸.روش گردآوری اطلاعات ۷۹
۳-۹.روایی ۸۰
۳-۱۰.پایایی ۸۱
۳-۱۱- روش آزمون فرضیه ها ۸۲
۳-۱۲ خلاصه و جمع‌بندی ۸۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۸۷
۴-۱ مقدمه ۸۷
۴-۲.نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه ۸۷
۴-۳-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی ۹۱
۴-۴- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول ۹۲
۴-۵-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم ۹۵
۴-۶- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم ۹۸
۴-۷ نتیجه فصل ۱۰۵
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۶
۵-۱.نتیجه گیری کلی ۱۰۷
۵-۲.پیشنهادها ۱۰۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته اقتصاد مقالات رشته حسابداری

.

مقدمه
استفاده از یک سیستم بودجه ریزی مناسب می تواند بسیار مؤثر باشد و بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم بودجه ریزی است که بر رابطه بین هزینه های انجام شده و نتایج تأکید دارد ولی اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی همواره با مشکلاتی روبرو خواهد بود. ما در این تحقیق سعی می‌کنیم موانع و مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را بررسی کنیم و راه‌حلهایی را برای رفع این مشکلات ارائه دهیم.

بیان مسئله:
بودجه یکی از پدیده های بسیار مهم در مدیریت امروزی است که شامل ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنی و مدیریتی است. مسئله اصلی در نظام بودجه ریزی کارآیی نظام مربوط می باشد. بدین معنی که براساس اطلاعات موجود برگرفته از عملکرد سیستم جاری به چگونگی کارآیی و اثربخشی سیستم پی برده شود،منابع مورد نیاز اجرای برنامه ها شناسایی شود و در نهایت معیارهای سنجش و نظارت و کنترل بدست آید.

ضرورت و اهمیت تحقیق:
اداره یک واحد تجاری در شرایط اقتصادی پویای امروز و وظیفه ای پیچیده و دشوار است. مدیران حرفه ای، هر مرحله از عملیات واحد خود را از قبل به دقت طرح ریزی نموده و با اعمال روشهای کنترل از اجرای دقیق و بموقع آن اطمینان حاصل می کنند. بودجه بندی رکن اساسی فرآیند برنامه ریزی و کنترل مدیریت به شمار میرود.

عوامل محیطی:
در این تحقیق اشاره به عواملی نظیر عوامل سیاسی، پشتیبانی دولت از بودجه با ایجاد الزامات قانونی و پاسخگویی سازمانها در مقابل جامعه دارد که بعلت متغیر بودن شرایط سیاسی و فقدان پشتیبانی دولت از بودجه با ایجاد الزامات قانونی و همچنین فقدان پاسخگویی سازمانها در مقابل جامعه باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (پناهی، ۱۳۸۴).

عوامل فنی و فرآیندی:
در این تحقیق اشاره به عواملی نظیر برنامه ریزی استراتژیک، تعیین شاخص در بودجه، اعتبار شاخص در بودجه بندی و تغییر متناسب سیستم حسابداری و گزارشگری دارد. فقدان این عوامل باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد.

تعاریف بودجه:
بودجه از کلمه قدیمی فرانسوی (( بوژت )) که به معنی کیف و یا کیف چرمی کوچک است گرفته شده است که امروزه کاربرد این کلمه بدین معنی متداول نیست (محمدی،۱۳۸۱). از بودجه تعاریف گوناگونی به عمل آمده است که به تعدادی از آنها در ذیل اشاره شده است .

عوامل بودجه بندی:
با توجه به مطالعات ، مصاحبه با مختصصان در امر بودجه ریزی و خبرگان بودجه بندی و همچنین تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که بودجه ریزی عملیاتی به عنوان یکی از مهمترین ابزار کارآمد مدیران در پاسخگویی و اثر بخشی تصمیم گیری ها و کنترل می باشد.
این تحقیق درصدد آن است که مهمترین عاملهای که مربوط به عوامل مدیریتی بوده و باعث ایجاد موانع در پیاده سازی بودجه بندی گردیده است ، را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد که مهمترین این موانع به شرح زیر می باشند (مرسر و روبن ، ۲۰۰۵ ).

پشتیبانی دولت از بودجه با ایجاد الزامات قانونی
یک چارچوب قانونی بسیط و جامع در حفظ کنترل های بودجه ای می تواند ریسک مربوط به آزادی عمل و اختیارات گسترده تر به مدیران دولتی ( که لازمه بودجه ریزی عملیاتی است ) را کاهش دهد . تحقق چنین اهدافی مستلزم ساده سازی هر چه بیشتر رویه های قانونی و حذف مقررات دست و پاگیر مالی است . در اغلب سیستم های سنتی کنترل بودجه ، در طی سالیان متمادی لایه های کنترلی متعددی به وجود آمده که نیازی به تداوم آن ها نیست .

پاسخگویی سازمانها در مقابل جامعه
بودجه ریزی عملیاتی دولت را قادر به پاسخگویی بهتر در مقابل مردم می کند؛ دولت می تواند درباره برنامه های خود به مردم توضیح دهد که منابع مالی دولت و درآمد های توسعه ای را در طول یکسال مالی صرف کدام هزینه و با چه کیفیتی انجام داده و نتایج حاصله کدامند. همچنین دستگاه دولتی می توانند اعمال مدیریت بهتری در انجام برنامه ها و طرحهای خود بکنند و کیفیت کالا و خدمات خود را بالاتر و افزایش دهند(سعیدی و مزیدی،۱۳۸۵).

عوامل فنی و فرآیندی
عوامل فنی و فرایند شامل موارد زیر است:
۱) برنامه ریزی استراتژیک
۲) تعیین شاخص در بودجه بندی
۳) اعتبار شاخص در بودجه بندی
۴) تغییر متناسب سیستم حسابداری و گزارشگری

عوامل انسانی
اهم عوامل انسانی عبارتند از شایستگی حرفه ای و تخصص کارکنان کلیدی ، تحصیلات ، تجربه ، تعداد افراد شرکت با زمینه قبلی مرتبط ، توزیع دقیق مسئولیتها و همچنین حقوق و مزایای مناسب(انواری ، رستمی ، ۱۳۸۲).
۱- آموزش
۲- شرایط احراز مشاغل چه به لحاظ تحصیل و چه به لحاظ تجربی
۳- نظام حقوق و مزایا مناسب
۴- نظام تشویق و تنبیه مناسب

آموزش و بهسازی کارکنان اجرایی
منظور از آموزش و بهسازی کارکنان اجرایی ، افزایش توانایی های تخصصی و مهارت آنها در انجام وظایف محوله و به فعل درآوردن پاره ای از توانایی های بالقوه آنهاست . البته در این دسته از مشاغل به لحاظ ماهیت اجرایی آنها تاکید بیشتر بر انجام کار است ولی در مقایسه با آموزش مدیران و سرپرستان از سادگی خاص برخودار می باشد .

چرا بودجه بندی عملیاتی
اهداف اصلی بودجه بندی عملیاتی افزایش کارآیی در تخصیص منابع و بازدهی در هزینه دولتی می باشد. با توجه به اهمیت کارآیی در تخصیص منابع ، اصلاحاتی در بودجه بندی عملیاتی ایجاد شده که تخصیص منابع در بخش دولتی تمایل دارد تا مسئول تغییر نیازها و اولویت های اجتماعی باشد . استنباط این مطلب این است که تخصیص منابع برای برنامه های غیر مفید بدلیل عدم مسئولیت در رابطه با نتایج مربوط به بودجه بندی می باشد.

بازدهی بودجه بندی عملیاتی
ارزیابی کارایی سیستم های بودجه بندی عملیاتی دولتی ، از نظر متدلوژیک ، کار سختی است
تخصیص بهینه منابع و بازدهی موثر همگی وابسته به تاثیر تعداد زیادی ازمتغیرهای بودجه بندی عملیاتی است . تغییرات در ترتیب عوامل سیاسی و اولویت ها ممکن است باعث ایجاد تخصیص‌های مجدد، منابع شوند که هیچ اثری در بازدهی وکارآیی ندارند .

مزایای بودجه بندی عملیاتی
الف- فراهم کردن پاسخگویی عمومی در بخش عمومی ، منابع از عموم مردم قرض گرفته می‌شود . و دولت بایستی در مقابل در یافت منابع پاسخگو باشد.
ب- پیشرفت در طراحی سیستم عملکردی که توسط بودجه ریزی پشتیبانی انجام می شود، می تواند باعث ایجاد در طراحی ها و ( مشارکت ) در سرتاسر کشور شود. اگر به روی کیفیت، تمرکز کنیم ، کارایی بیشتری در سرتاسر کشور پیش بینی خواهد کرد.

بودجه بندی عملیاتی در بنگاه های فدرال
مفهوم عملکرد و بودجه بندی عملیاتی احتمالاً از زمان کمبود منابع مطرح بوده است کمبود منابع است . در سطح فدرال ، تلاش های برای بهبود عملکرد بخش عمومی در ارتباط با تخصیص منابع انجام شده است که این اقدامات از سال ۱۹۴۹ شروع شد.علی رغم نگرانی ها در مورد کارایی آن ، بودجه بندی عملیاتی نیروی محرکه ی قابل توجهی در دهه ی ۱۹۹۰ ایجاد نمود ، عمدتاً به واسطه ی گذر از پنج قانون مورد نیاز از عملکرد، گزارش و گزارش دهی در بنگاه های فدرال بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۶ که جامع ترین آنها عملکرد دولت و نتایج عمل در سال ۱۹۹۳ می باشد.

تجربیات بودجه بندی عملکرد در کالیفرنیا
دفتر مدیریت و بودجه شهر سانیال کالیفرنیا را به عنوان بهترین نمونه از یک روش جامع برای اندازه گیری عملکرد مورد ستایش قرار گرفت . در بودجه رئیس جمهور ایالات متحده ی آمریکا برای سال مالی ۲۰۰۳ ( ۲۰۰۲) دفتر مدیریت و بودجه بیان کرد که تشخیص داده شده که در سانیال کالیفرنیا سرمایه گذاری بودجه ی اختصاصی عملکرد، بهتر است روی کارها انجام شود تا روی کارمندان ، تجهیزات و ذخایر انجام شود.

تحقیقات انجام شده در ایران و خارج
این مقاله به بررسی نقش معماری سازمانی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی می پردازد.
نتیجه بدست آمده از این تحقیق عبارتست از اینکه شرط لازم برای استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در سازمان، ایجاد یک سیستم اطلاعات یکپارچه است به نحوی که اطلاعات این سیستم بتواند ضمن محاسبه و کنترل شاخصهای عملکرد و برنامه های بلند مدت سازمان را بررسی و تاثیر هر یک از فرآیندهای سازمانی در تحقق اهداف تعیین نماید ( عمید و دهقانان، ۱۳۸۵).

نتایج و جمع‌بندی
فصل دوم دارای سه بخش می باشد، در بخش اول روشهای بودجه بندی ومزایای بودجه بندی عملیاتی ، که این مزایا شامل الف) دقت در طرح و تنظیم عملیات ب) تسهیل در تجزیه و تحلیل و حصول اطلاعات روش می باشد. در بخش دوم عوامل مؤثر بر پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی ارائه شده است که این عوامل شامل: عامل انسانی، عامل فنی و عامل محیطی می باشد و در بخش سوم کشورهای که در زمینه بودجه ریزی عملیاتی تجربه دارند آورده شده است.

روش تحقیق
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی بوده است. این تحقیق در دو بخش مجزا تدوین و تنظیم شده است که بخش اول از روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای برای تدوین مباحث درج شده است.

نتیجه گیری
با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه های تحقیق در فصل ۴ نتیجه گیری زیر به عمل می آید :
۱- نتیجه آزمون فرضیه اصلی نشان داد که بین عوامل مدیریتی و مشکلات پیاده سازی رابطه معنادار وجود دارد و اجرای نظام بودجه ریزی بدون توجه به عوامل مدیریتی با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین باید سعی نمود برای کاهش این مشکلات آنها را بررسی کرده و سعی کنیم آنها را بر طرف کنیم.

پیشنهادها :
پیشنهاد های زیر با توجه به نتایج تحقیق و به تفکیک هر فرضیه ارائه می گردد .
۱- با توجه به سوالات مطرح شده برای فرضیه فرعی اول در خصوص مربوط بودن عوامل انسانی با مشکلات پیاده سازی بیشتر پاسخ دهندگان گزینه با تاثیر و تاثیر زیاد را انتخاب کرده اند و با توجه به نتیجه بدست آمده از آزمون فریدمن می توان گفت که عامل انسانی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تاثیر معنادار دارد. بنابراین چنانچه دوره های آموزش پودمانی برای متخصصان برقرار شود و همچنین با بکار گیری پرسنل شایسته از نظر تحصیلات، سوابق و رشته تخصص در امر بودجه ریزی و نیز ایجاد نظام شایستگی مناسب کارکنان با ایجاد نظام تشویق و تنبیه مناسب و همچنین برقراری نظام حقوق و دستمزد مناسب اجرای بودجه بندی عملیاتی موفق تر خواهد بود.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته اقتصاد مقالات رشته حسابداری

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − هشت =