بررسی مشکلات اقتصادی- اجتماعی زنان ساکن در شهر اسلامشهر

زن نیمی از پیکره اجتماع است و به تعبیر رابیندرانات تاگور- متفکر بزرگ هندی- بهترین دوست مرد، همچنانکه حیات انسان ها بسته به وجود زن است، تکامل او نیز ارتباط مستقیمی با نحوه نگرش و منش او در معاشرت با زن دارد. چنانکه انسان را موجود ناقص دانسته اند که برای رسیدن به کمال می بایست «جفت» مطلوب خود را بیابد و در کنار او به آرامش و تکامل برسد. گذشته از این انگاره فردی، زن همواره در ابعاد کلان‌تر نیز در جوامع بشری حضور داشته و دارد.زنان

این تحقیق دانشجویی بررسی مشکلات اقتصادی- اجتماعی زنان ساکن در شهر اسلامشهر مشتمل بر ۹۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

پیشگفتار ۲

فصل اول : کلیات پژوهش…. ۴

مقدمه. ۴

بیان مسئله. ۶

ضرورت پژوهش…. ۸

اهمیت موضوع. ۱۰

چارچوب نظری پژوهش…. ۱۲

اهداف پژوهش…. ۱۳

هدف کلی پژوهش…. ۱۴

هدف های ویژه ۱۴

سوال پژوهش…. ۱۴

فرضیه های پژوهش…. ۱۵

تعاریف نظری متغیرها ۱۶

فصل دوم : پیشینه پژوهش…. ۱۶

===== زن در ادبیات ایران.. ۱۶

زمینه های فعالیت اقتصادی بانوان فراهم نشده است… ۱۹

تلاش‌هایی فراتر از برنامه. ۲۰

آمارها چه می گویند. ۲۳

۹ درصد حاشیه ها سواد ندارند. ۲۴

در ردیف کشورهای در حال توسعه. ۲۶

نخبه گرایی زنانه. ۲۶

اعتبارات ناچیز. ۲۷

زنان ۱۰ سال پس از پکن.. ۲۸

اختلافات فرهنگی در رابطه با شخصیت زنان.. ۳۱

اختلافات سطح فرهنگی.. ۳۱

زنانی که فقط کار می‌کنند. ۳۲

بازیگران نقش آفرین.. ۳۳

زنان و کارگاه: چشم انداز تاریخی.. ۳۴

فصل سوم : روش پژوهش…. ۳۶

جایگاه واقعی زن در خانواده ۳۶

دستیابی به حقوق اجتماعی زنان.. ۳۶

نقش زنان در فرهنگ پذیری.. ۳۸

پیام هایی برای اجلاس بازبینی و ارزیابی پکن: فقر. ۴۳

حقوق.. ۴۴

سیاست… ۴۴

خشونت… ۴۴

بهداشت باروری.. ۴۵

بیماری ایدز و ویروس آن.. ۴۵

مناقشه مسلحانه. ۴۶

قاچاق زنان.. ۴۶

آموزش…. ۴۷

برخوردهای قهرآمیز معضل زنان خیابانی را تشدید می‌کند. ۴۷

فرهنگ و شخصیت زنان.. ۴۸

دیدگاه روانشناسان در رابطه با شخصیت زنان.. ۴۹

فونکسیونالیستها (کارکردگرایان) ۵۵

مکتب ساختار‌گرایی.. ۵۶

نابرابریها در کار ۵۷

مشاغل کم ارزش…. ۵۷

مسائل موفقیت… ۶۰

ویژگی های زنان موفق.. ۶۲

دستمزد کم و دام فقر زنان.. ۶۴

فصل چهارم : روش شناسی.. ۶۵

مقدمه. ۶۵

جامعه آماری.. ۶۶

نمونه و روش نمونه گیری.. ۶۶

ابزار اندازه‌گیری.. ۶۶

روش جمع‌آوری اطلاعات… ۶۷

روش آماری.. ۶۸

فصل پنجم : توصیف و تحلیل داده ها ۷۰

فصل ششم : نتایج پژوهش…. ۸۷

نتیجه داده های آماری.. ۸۷

بحث و بررسی.. ۸۸

محدودیت های تحقیق.. ۹۱

پیشنهادها ۹۱

منابع مورد استفاده ۹۲

فهرست جداول.. ۹۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی مشکلات اقتصادی- اجتماعی زنان ساکن در شهر اسلامشهررا در زیر می توانید ببینید.

بررسی مشکلات اقتصادی- اجتماعی زنان ساکن در شهر اسلامشهر

مقدمه

زن نیمی از پیکره اجتماع است و به تعبیر رابیندرانات تاگور- متفکر بزرگ هندی- بهترین دوست مرد، همچنانکه حیات انسان ها بسته به وجود زن است، تکامل او نیز ارتباط مستقیمی با نحوه نگرش و منش او در معاشرت با زن دارد. چنانکه انسان را موجود ناقص دانسته اند که برای رسیدن به کمال می بایست «جفت» مطلوب خود را بیابد و در کنار او به آرامش و تکامل برسد. گذشته از این انگاره فردی، زن همواره در ابعاد کلان‌تر نیز در جوامع بشری حضور داشته و دارد

بیان مسئله

مساله اصلی در پژوهش حاضر «بررسی مشکلات اقتصادی- اجتماعی زنان ساکن در شهر اسلامشهر» است. لازم به ذکر است که در اعصار گذشته زن در جامعه نقشی نداشت و تنها تهیه مواد غذایی را فراهم می کرده است. غذا و نگهداری فرزندان را به عهده داشت و آن زمان زنان حق اظهار نظر و اظهار وجود نداشتند و تنها مردان بودند

ضرورت پژوهش

اثر مشکلات اجتماعی- اقتصادی زنان در اسلامشهر از آن جهت ضرورت دارد که نکات مثبت و منفی زنان در خانواده را برای ما روشن می سازد و عوارض ناشی از این امور را آشکار می سازد. در واقع باید دید که چگونه می‌توان مابین پذیرش مسئولیت های اجتماعی از طرف زنان و قبول مسئولیت های خانگی از طرف ایشان رابطه ای قبول و انسانی ایجاد کرد.

اهمیت موضوع

انتخاب این موضوع به عنوان یک پژوهش دانشگاهی از آن جهت حائز اهمیت است که تجربه «اصلاح ساختار فرهنگی» و تجدید نظر در باورها و نگرش ها ثابت کرده است هر اندازه جامعه ای شرایط مساعد و همسانی را برای رشد و سپردن مسئولیت ها (فارغ از چارچوب های تنگ نظرانه و متحجرانه) فراهم آورده، به همان میزان توسعه و ترقی جامعه نیز روند شتابان تری یافته است.

چارچوب نظری پژوهش

مبانی نظری موضوع پژوهش حاضر بررسی مشکلات اقتصادی- اجتماعی زنان در اسلامشهر است. در این رابطه باید باور داشته باشیم که نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند که همواره در پیشرفت تمدن بشری از ابتدا تاکنون نقش موثری ایفا نموده اند چه دیرینه سنگی که با مردان در جمع‌آوری دانه ها یا میوه ها و شکار مشارکت داشتند

اهداف پژوهش

با وجود تحولات عظیمی که در جامعه ایران به وجود آمده مسلماً زنان که نیمی از منابع انسانی بشمار می روند تحت تاثیر این تحولات قرار گرفته و امروزه در صد زیادی از زنان به بازار اشتغال راه یافته اند. بنابراین می خواهیم بدانیم زنان که عامل پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی- اجتماعی هستند، آیا می توانند در محیط خانواده هم به همان نسبت موثر واقع شوند

زن در ادبیات ایران

ادبیات هر سرزمینی آیینه فرهنگ و اعتقادات آن سرزمین و نقش مهمی در شکل گیری باورهای نسل های نوین و تعالی نسل کنونی دارد. ادبیات اگرچه برخاسته از فرهنگ و تبلور فرهنگ هر جامعه ای است اما در سیکل دیگری که به آینده موسوم است، ادبیات ماضی تاثیرات خود را بر جای خواهد نهاد. به عبارت دیگر آنچه حاصل تفکر و احساس سخنوران اندیشمند نسل های پیشین است در دگرگونی و ساختار شخصیتی نسل های بعدی ظهور خواهد کرد.

زمینه های فعالیت اقتصادی بانوان فراهم نشده است

در سالهای اخیر مشارکت اجتماعی زنان و کار بیرون از منزل برای زنان، دو مفهومی بوده که در اکثر موارد به جای هم کاربرد داشته است. این رویکرد گاه از سوی روشنفکران جامعه به عنوان گفتمان غالب جوامع توسعه یافته

منابع مورد استفاده

بررسی مشکلات اقتصادی- اجتماعی زنان ساکن در شهر اسلامشهر

آلن گلیبرت، ژوزف گاگلر، (۱۳۷۵)، شهرها، فقر و توسعه، شهرنشینی در جهان سوم، مترجم پرویز کریمی ناصری، ناشر اداره کل روابط بین‌المللی شهرداری تهران.

احسانی، فروغ و دیگران، نقش زن در توسعه، مرکز مطالعات برنامه‌ریزی و اقتصادی کشاورزی

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

 

نظرات بسته شده است.