بررسی مشارکت سیاسی زنان در جامعه

فرایند نوسازی که از قرون پانزدهم و شانزدهم میلادی در اروپاآغاز شد و سپس به سراسر جهان گسترش یافت دگرگونی های عمیقی را در تمام ابعاد تفکر و زندگی بشری .اعم از اقتصادی. سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به بار اورد . برای اقتصاددانان نوسازی تغییرات گسترده تکنولوژیک و فنی توام با صنعتی شدن را همراه داشت که موجب تقویت نیروی انسان برای  غلبه بر محیط طبیعی خود می شد .علقه جامعه شناسان، فرایند تنوع ساختاری ناشی از الگو های جدید نظام اجتماعی و توزیع نقش ها در تمام سطوح جامعه، متعاقب نوگرایی بود. برای اندیشمندان سیاسی نیز این پدیده توسعه مفهوم شهروندی ،مساوات وگسترش مشارکت سیاسی را به ارمغان می آورد .برای همه این اندیشمندان نوگرایی شامل تغییرات عمیق در ارزش های انسانی مفاهیم،رفتارها و کارکردها است.

این مطلب بررسی مشارکت سیاسی زنان در جامعه مشتمل بر ۱۱۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

بخش اول. ۴

کلیات.. ۴

فصل اول. ۵

تعریف مفاهیم. ۵

مفهوم مشارکت سیاسی. ۶

تعریف مشارکت سیاسی. ۹

انواع مشارکت سیاسی. ۱۲

معیارهای مورد نظر برای این تقسیم بندی در ایران ؛ ۱۳

مشارکت سیاسی زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران. ۱۵

مشارکت سیاسی زنان در دوران پهلوی دوم ۱۶

فصل دوم ۱۸

هدف ها و موانع. ۱۸

اهداف.. ۱۹

فرضیه ها ۲۰

موانع. ۲۱

فصل سوم ۲۲

پیشینه تاریخی. ۲۲

مروری بر ادبیات موجود ۲۳

اثار غربی. ۲۳

اثار ایرانی. ۲۶

بخش دوم ۲۹

مشارکت سیاسی زنان. ۲۹

فصل اول. ۳۰

مشارکت سیاسی زنان. ۳۰

مشارکت سیاسی زنان. ۳۱

تفاوت بین مشارکت سیاسی زنان و مردان. ۳۴

تعلیم و تربیت – آموزش حرفه ای- استخدام اکتسابی- درآمد مستقل- ارتباط اجتماعی- افزایش مشارکت سیاسی  ۳۶

فصل دوم ۳۹

پیامد مشارکت سیاسی زنان. ۳۹

پیامد مشارکت سیاسی زنان. ۴۰

فصل سوم ۴۳

انواع مشارکت سیاسی زنان. ۴۳

انواع مشارکت سیاسی زنان. ۴۴

فصل اول. ۴۶

بررسی مشارکت سیاسی در دوران پهلوی دوم ۴۶

دودمان  پهلوی. ۴۷

پهلوی  اول. ۴۷

پهلوی  دوّم ۶۰

آزادی های  سیاسی. ۶۸

فصل دوم ۷۶

بررسی مشارکت زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران. ۷۶

بررسی آخرین سال های حکومت پهلوی و آغاز کار جمهوری اسلامی. ۷۷

مسائل دخیل در امر توسعه ۸۳

نگا هی به و ضعیت و شر ایط زنان در سال های اخیر. ۸۸

کلام آخر: ۹۲

فصل سوم ۹۳

نقش زنان در تحولات سیاسی- اجتماعی ایران. ۹۳

نقش زنان در تحولات سیاسی- اجتماعی ایران طی دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی ایران. ۹۴

فصل چهارم ۱۰۱

بررسی پیشینه مقام سیاسی زن در ایران. ۱۰۱

پیشینه تاریخی مقام سیاسی زن در ایران. ۱۰۲

بخش چهارم ۱۰۹

نتیجه گیری و پیشنهادات ،فهرست منابع. ۱۰۹

نتیجه گیری. ۱۱۰

پیشنهادات.. ۱۱۲

فهرست منابع. ۱۱۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی مشارکت سیاسی زنان در جامعه را در زیر می توانید ببینید.

مفهوم مشارکت سیاسی

فرایند نوسازی که از قرون پانزدهم و شانزدهم میلادی در اروپاآغاز شد و سپس به سراسر جهان گسترش یافت دگرگونی های عمیقی را در تمام ابعاد تفکر و زندگی بشری .اعم از اقتصادی. سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به بار اورد .

برای اقتصاددانان نوسازی تغییرات گسترده تکنولوژیک و فنی توام با صنعتی شدن را همراه داشت که موجب تقویت نیروی انسان برای  غلبه بر محیط طبیعی خود می شد .علقه جامعه شناسان، فرایند تنوع ساختاری ناشی از الگو های جدید نظام اجتماعی و توزیع نقش ها در تمام سطوح جامعه، متعاقب نوگرایی بود. برای اندیشمندان سیاسی نیز این پدیده توسعه مفهوم شهروندی ،مساوات وگسترش مشارکت سیاسی را به ارمغان می آورد .برای همه این اندیشمندان ،نوگرایی شامل تغییرات عمیق در ارزش های انسانی مفاهیم،رفتارها و کارکردها است.

تعریف مشارکت سیاسی

این مفهوم مانند بسیاری از دیگر مفاهیم اجتماعی نیزمحل برخوردآراء و عقاعد مختلف بوده  است .از این رو به تعاریفی متوسل می شویم که از طرفی دارای مقبولیت و پذیرش نزدعالمان باشد و از طرفی قابلیت به کارگیری ر،ا به عنوان تعریف عملیاتی در نوشته را به اثبات رساند.

از این رو مانند دیگر مفاهیم سیاسی که بیان جدید آنها را پس از جنگ جهانی دوم، متعاقب تغییر و تحول اساسی در جهان واقعی و مطالعه علمی سیاست می توان یافت ،مشارکت نیز این چنین است . بیان جدید این مفهوم را می توان در مطالعات سیاست های مقایسه ای و توسعه سیاسی یافت

انواع مشارکت سیاسی

مشارکت سیاسی پدیده ای پیچیده و مبهم تر است از این رو از انواع مختلف برخوردار است .بیشتر می توان مشارکت را پوششی برای سلسله ای از اعمال سیاسی دانست :اعمالی که در نهایت برای تاثیر گذاری بر سیاسیت های حکومت طرح ریزی و اجرا می شود .

برای مثال میل برات انواع مشارکت سیاسی را از توجه به محرکه های سیاسی مانند خواندن و گوش فرا دادن به اخبار سیاسی گرفته تا شرکت در مباحث سیاسی ،رای دادن ،مبارزه انتخاباتی ،اداره امور سیاسی و مناسبت های حزبی در یک طیف قرار می دهد .او همچنین اعتراضات و تظاهرات را به عنوان اشکال اضافه  مشارکت سیاسی مطرح می کند

معیارهای مورد نظر برای این تقسیم بندی در ایران ؛

الف.تعلیم و تربیت

۱.ممنوعیت تحصیل در برخی رشته ها

۲.ایجاد سهمیه نا متعادل برای زنان و مردان

۳.ممانعت از اعزام دختران برای ادامه تحصیل در خارج از کشور

مشارکت سیاسی زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران

مشارکت زنان در جریان انقلاب اسلامی از ابتدای شکل گیری حرکت های انقلابی شروع شد . زنان در کنار مردان در فعالیت های انقلابی و تظاهرات میلیونی شرکت داشتند زنانی که به طور گسترده در صحنه سیاسی حضور قبلی نداشتند و بی هیچ آموزش و تشکل و فعالیت سازمانی وارد سیاست شدند.البته ، زنان در تصمیم گیری های انقلابی چندان حضور جدی نداشتند

مشارکت سیاسی زنان در دوران پهلوی دوم

استقرار مجدد نظام پارلمانی در ایران که با تضعیف موضع سیاسی سنت گرایان همراه بود ،فرصت و امکان ان را فراهم کرد تا زنان تجدد طلب بتوانند طرح نا تمام دگرگون سازی و تحول شرایط  زندگی فردی و اجتماعی زن ایرانی را دنبال کنند .در این مرحله زنان با توجه به تجاربی که از فعالیت ها و مبارزه های دوره اول مجلس شورای ملی و دوره استبداد صغیر به دست آورده بودند ، فعالیت های خود را حول محور لیاقت ها و توانا یی زنان برای حضور در حیات اجتماعی جامعه ایران متمرکز کردند

فرضیه ها

فرضیه اصلی ؛ نظام جمهوری اسلامی به نسبت نظام شاهنشاهی پهلوی دوم مشارکت سیاسی زنان را افزایش داده است .

 فرضیه وابسته ؛ظهور و بروز انقلاب اسلامی یکی از عوامل اصلی حضور زنان در عرصه های سیاسی است.

فرضیه رقیب ؛ موانع مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی به نسبت قبل افزایش یافته است

مروری بر ادبیات موجود

ما برای بررسی آثار موجود در مورد موضوع مورد نظر همان طور که در بخش موانع پیش رو در روند تحقیق اشاره کردیم ، با این مشکل مواجح هستیم که در مورد این موضوع  یعنی مشارکت سیاسی زنان در ایران(جمهوری اسلامی وپهلوی دوم ) اثری که به طور مستقیم به ان بپردازد را در دست نداریم از این رو از منابعی که به طور غیر مستقیم به این موضوع پرداخته اند استفاده می کنیم .

مشارکت سیاسی زنان

باید توجه داشت که از آغاز طرح مسئله حقوق توده ،سوالاتی در خصوص شرکت گروه های مختلف بی بهره از امتیازات اجتماعی، بین روشنفکران و متفکران مطرح بود.مسائل حقوق زنان نیز در همین حوزه قرار دارد .و زنان نیز مانند دیگر گروه های بی امتیاز در جستجوی اعطای حقوق سیاسی بودند . در این میان مسئله مشارکت سیاسی زنان و اعطای حق رای به آن به عنوان اولین شکل عینی و رسمی حضور زنان در عرصه عملی سیاست و پیامد های ناشی از آن از علقه های اندیشه سیاسی در طول تاریخ بوده است ،به طوری که این بحث از زمان فیلسوفان یونان در اندیشه سیاسی مطرح بوده است.

تفاوت بین مشارکت سیاسی زنان و مردان

علل چندی به تفاوت مشارکت بین زن و مرد انجامیده است که می توان آن را در دو سطح خرد و کلان بررسی کرد .

 ۱.سطح خرد ؛ اولین عنصر مهم در تفاوت مهم مشارکت سیاسی زنان و مردان توجه به نقش  بازآوری زنان است .مسئولیت بقای نسل و به تبع ان وظایف دیگر مهم ترین اختلاف برای تفاوت بین اتفاق مشارکت سیاسی است . وظایف بچه داری و خانه داری فرصت اشتغال دیگری برای زنان باقی نمی گذارد .به همین لحاظ است که تولد اولین بچه معمولا در مشارکت سیاسی زنان نقش موثر دارد

تعلیم و تربیت – آموزش حرفه ای- استخدام اکتسابی- درآمد مستقل- ارتباط اجتماعی- افزایش مشارکت سیاسی

مسائل فرهنگی و آگاهی سیاسی زنان نیز در همین زمینه شکل میگیرد .بر اساس تعلیم وتربیت آگاهی سیاسی شکل میگیرد ؛برای زنان آگاهی سیاسی خود نوعی مشارکت است . سومین عامل ؛میزان اشتغال پایین تر زنان است .در حالی که رابطه مثبت میان اشتغال و مشارکت سیاسی وجود دارد . اشتغال به تبع خود استقلال اقتصادی را فراهم می کند که یک عامل در افزایش مشارکت سیاسی است .نوع اشتغال زنان نیز که معمولا دنباله وظایف خانوادگی آنها می باشد بر این امر موثر است .

پیامد مشارکت سیاسی زنان

در اینجا هم پیامد های مشارکت سیاسی زنان را در دو سطح خرد و کلان  همچون مفهوم نظری مشارکت بررسی می کنیم

 ۱.سطح خرد ؛ بسیاری از محققان همچون الموند و وربا در کتاب حقوق مدنی بحث می کنند که صاحب رای شدن زنان اثر چندانی بر وضعیت زندگی آنها و جامعه نداشته است .مبارزات زنان که با جنگ و در برخی از موارد با پیروزی های سخت به دست آمده؛ تغییر زیادی در آنها نداشته است . در حالی که چنین نیست؛زیرا امروزه بیش از پیش مشخص شده که مشارکت زنان یک عامل مهم در تواناسازی زنان است

انواع مشارکت سیاسی زنان

همان طور که در مباحث کلیات اشاره شد به دلیل فقدان تاریخی حضور زنان در عرصه سیاست، مشارکت انها حتی در سطح نهاد های رسمی حکومتی نیز به حساب می اید از طرفی ، به دلیل اختلاف بین زنان از نظر سواد ، اشتغال و اگاهی و…… می توان مشارکت سیاسی زنان را در دو سطح (۱. توده  و  ۲. نخبه ) تحلیل و برای هر یک انواعی را بر حسب مطالب فصل نظری مشارکت بیان داشت :

  1. مشارکت در سطح توده ؛ اشکال مشارکت سیاسی زنان در سطح توده می تواند چنین باشد :

دودمان پهلوی

 پهلوی اول

  با آغاز سلطنت  سلسله ی  پهلوی  هر چند نهادهای  دموکراتیک  اجازه کمترین  فعالیت  سیاسی  به  کف  نیاوردند، اما در زندگی  فردی  و اجتماعیِ زنان  ایران  وقایع  و حوادث  دگرگون ساز اتفاق  افتاد که  در پرتو آن  نیازهای  روز و مقتضیات  اجتماعی  آشکار شد. در عصر پهلوی  بحران  حقوق  زن  که  مکتوم  و نهفته  و در خفا بود، در شکلهای  خشونت آمیز، خود را نشان  داد.

نقش زنان در تحولات سیاسی- اجتماعی ایران طی دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی ایران

تا قبل از دوران قاجاریه  از حرکت جمعی زنان و نقش آنها در تحولات سیاسی و اجتماعی اطلاع درستی در دست نیست.چند موردی که در کتاب های تاریخی ضبط شده است ، مربوط به نقش آنها در حمایت از سربازان در جنگ با دشمنان است .به طور مثال،در جنگ طولانی ایران و عثمانی در زمان صفویه،زنان آذربایجان لباس جنگ پوشیده و وارد میدان میشدند.همین که قشون عثمانی به شهر حمله می آوردند ،زنانی که در شهر مانده بودند از بالای بام بر سر آنها آب جوش می ریختند.

پیشینه تاریخی مقام سیاسی زن در ایران

قابل توجه است که برای درک وضعیت زنان در ایران و نقش آنها در زندگی سیاسی باید بستر تاریخی _اجتماعی و مسائلی بنیادین ، مانند مقام و منزلت پیشین زن در جامعه ،ملهم از مجموعه  ارزش ها، اعتقاد ها ،و باورها ،حضور تاریخی مستقیم وغیر مستقیم آنها در سیاست و نقش آنها در تحولات اجتماعی – سیاسی گذشته ،به خصوص در دو دوره زمانی مد نظر این پژوهش که همگی از عناصر اساسی در پدید آوردن فرهنگ سیاسی جامه است ،را مد نظر قرار دهیم.

نتیجه گیری

در این پژوهش فرضیه اصلی به اثبات رسیدبه طوری که همان طور که در اطلاعات هر چند مختصر این پژوهش مشاهده می شود صرف نظر از شرایط تارخی حاکم بر این دو دوره مورد نظر ما شاهد افزایش میزان مشارکت سیاسی زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم اگرچه آغاز تمامی حرکت هایی که منجر به افزایش مشارکت شده از دوران پهلوی بوده ولی نظام جمهوری سالامی شرایط مساعد تری را فراهم کرده.

همان طور که در مطالب اشاره شد باید توجه داشت که مهم ترین مخالفان اصلاحات به نفع زنان به خصوص در جریان اعطای حق رای به زنان روحانیت موجود در ایران بوده اند ، و همین روحانیت با در دست گرفتن سکان انقلاب برای کسب حمایت و افزایش مشروعیت بسیاری این حقوق را که در دوران پهلوی با آن مخالفت کردند به زنان اعطا کردند.

پیشنهادات

گام هایی که  در این راه با توجه به امکانات موجود می توان برداشت عبارتند از ؛

۱.سیاست گذاری ملی مقتضی با وضعیت فرهنگ جامعه

۲.تشکل در گروه ها و انجمن ها برای بیان خواسته هاپ

۳.خلق و گسترش ساز و کارهای ساختاری مناسب برای ارتباط زنان با نظام سیاسی

۴.استفاده از زنان نخبه در وضعیت های تصمیم اخذ تصمیم

در این راستا می توان امیدوار بود که جهشی تکاملی صورت گیرد و حرکات از اعماق به سطح رسد . ابتدا، فقط برای زنان قدرت سیاسی صرف مهم نیست ؛ زیرا زنان خلاق لزوما آنهایی نیستند که قدرت سیاسی دارند، بلکه گروهی هستند که به زندگی ابعاد وسیع تر و بینش تازه می دهند

فهرست منابع

کتب فارسی

  1. افشارنیا ،علیرضا ،زن و نیرو های تولید. تهران ،پیشگام ،۱۳۵۷
  2. انتضاری ،فاطمه ،موقعیت زن در قرآن ،پایان نامه فوق لیسانس دانشکده علوم اجتماعیئ دانشگاه تهران ،۱۳۶۳
  3. انصاف پور ،غلامرضا، قدرت و مقام زن در ادوار تاریخ ،تهران :کانون کتاب،۱۳۴۶
  4. بارتلمه ،کریستان ،زن در حقوق ساسانی ،بی جا ،عطائی.۱۳۳۷
  5. بامداد،بدرالملوک ،زن ایرانی از مشروطیت تا انقلاب سفید،تهران:ابن سینا ،۱۳۴۷
  6. بشیریه،حسین،انقلاب و بسیج سیاسی ، تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،۱۳۲۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هشت + 2 =