بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی

درانجام هر کاری وتحقق بخشیدن به اهداف کم وبیش مشکلاتی پیش روی مجریان امرخواهد   بود .مسلماً گستردگی کارموجب افزوده شدن بر میزان مسائل ومتعاقباٌ حجم مشکلا ت خواهد شد .آن چه که باید بیشتر به آن توجه نمود این است که در انجام کارهای بزرگ وخطیر ،علی رغم اینکه وجود مشکلات اجتناب ناپذیر می نماید ،کوچکترین مشکلات پیامدهایی راخواهند داشت که چون نوع کار ارزش بالایی دارد ،این پیامدها نیز چشمگیرتر جلوه می نمایند .درواقع می توان گفت که اگر به ارزش کار توجه شود ،مشکلات بزرگ درکارهای کوچک شاید قابل چشم پوشی باشند اما مشکلات کوچک درکارهای بزرگ وشایسته نباید نادیده گرفته شوند وبا دیده غفلت از آنها گذشت .درک گذشته بشری به مانشان می دهد که پیشبرد کارها وتحقق اهداف همواره مستلزم سازماندهی امور می باشد .

مطلب بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی مشتمل بر۷۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۴

هدف ارزشیابی. ۵

محدودیتهای طرح ارزشیابی. ۶

عوامل مورد ارزشیابی. ۷

توصیف نظام (برنامه ) ۷

سوالهای مورد ارزشیابی. ۸

طرح ارزشیابی وشیوه اجرای آن. ۱۰

ابزار اندازه گیری. ۱۱

روشهای گرد آوری داده ها ۱۲

زمینه های آموزشی گروه ؛ ۱۶

گروه علوم اجتماعی. ۲۰

گروه قرآن وعلوم حدیث ( الهیات ) ۲۲

گروه معارف اسلامی. ۲۵

گروه زبان وادبیات فارسی. ۲۷

گروه آموزشی حسابداری. ۲۹

êگروه علوم سیاسی. ۳۲

گروه چغرافیا وبرنامه ریزی شهری. ۳۸

گروه زبانهای خارجه. ۴۱

گروه معماری. ۴۵

گروه آموزشی تربیت بدنی. ۴۶

مسائل و مشکلات مدیر گروههای آموزشی دانشگاه مازندران. ۴۹

زمینه آموزشی مدیر گروهها ۴۹

مدیر گروه علوم تربیتی : ۴۹

مدیر گروه معارف اسلامی : ۵۱

مدیر گروه جغرافیا ۵۲

مدیر گروه علوم سیاسی : ۵۳

مدیر گروه تربیت بدنی : ۵۳

مدیر گروه زبانهای خارجی. ۵۵

مدیر گروه معماری. ۵۶

مدیر گروه علوم اجتماعی : ۵۷

مدیر گروه حقوق : ۵۷

زمینه آموزشی گروه صنایع دستی. ۵۸

زمینه پژوهشی مدیرگروههای دانشگاه مازندران. ۶۰

گروه حسابداری : ۶۰

گروه معارف اسلامی : ۶۱

گروه جغرافیا : ۶۱

گروه تربیت بدنی. ۶۲

گروه علوم اجتماعی : ۶۲

گروه الهیات : ۶۳

گروه علوم سیاسی : ۶۳

گروه زبان خارجه : ۶۵

گروه معماری : ۶۵

گروه حقوق : ۶۶

گروه ادبیات فارسی : ۶۶

گروه صنایع دستی : ۶۷

گروه علوم سیاسی : ۶۷

گروه حسابداری : ۶۷

گروه تربیت بدنی : ۶۸

گروه زبانهای خارجه. ۶۸

گروه جغرافیا ۶۹

گروه علوم تربیتی. ۷۰

گروه معماری. ۷۰

گروه حقوق. ۷۱

گروه ادبیات فارسی. ۷۱

گروه علوم اجتماعی. ۷۲

گروه الهیات.. ۷۲

گروه صنایع دستی : ۷۲

گروه حسابداری. ۷۳

گروه تربیت بدنی. ۷۳

گروه زبانهای خارجه. ۷۳

گروه جغرافیا ۷۴

گروه معماری. ۷۴

گروه حقوق. ۷۴

گروه ادبیات فارسی. ۷۴

گروه علوم اجتماعی. ۷۵

گروه صنایع دستی. ۷۵

نتیجه گیری. ۷۶

‹‹ پیشنهاد ‍‍‌›› ۷۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروه های آموزشی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

درانجام هر کاری وتحقق بخشیدن به اهداف کم وبیش مشکلاتی پیش روی مجریان امرخواه بود .مسلماً گستردگی کارموجب افزوده شدن بر میزان مسائل ومتعاقباٌ حجم مشکلا ت خواهد شد .آن چه که باید بیشتر به آن توجه نمود این است که در انجام کارهای بزرگ وخطیر ،علی رغم اینکه وجود مشکلات اجتناب ناپذیر می نماید ،کوچکترین مشکلات پیامدهایی راخواهند داشت که چون نوع کار ارزش بالایی دارد ،این پیامدها نیز چشمگیرتر جلوه می نمایند .درواقع می توان گفت که اگر به ارزش کار توجه شود ،مشکلات بزرگ درکارهای کوچک شاید قابل چشم پوشی باشند اما مشکلات کوچک درکارهای بزرگ وشایسته نباید نادیده گرفته شوند وبا دیده غفلت از آنها گذشت .درک گذشته بشری به مانشان می دهد که پیشبرد کارها وتحقق اهداف همواره مستلزم سازماندهی امور می باشد .

محدودیتهای طرح ارزشیابی

دراینجا لازم می دانیم که به برخی ازمشکلاتی که درانجام پروژه پیش روی ما قرار داشت اشاره کنیم .برای نمونه می توان گفت که ما حتی برای بدست آوردن چارت سازمانی وشرح وظایف گروهها با وجود اینکه به جاهای مختلفی از جمله دبیرخانه و مسؤول آموزش دانشکده علوم انسانی و اجتماعی – مراجعه کردیم موفق به کسب آنها نشده و از اینکه خواسته باشیم ازاین طرق به کسب منابع بپردازیم منصرف  شدیم .

توصیف نظام (برنامه )

همانطورکه دربالا اشاره شد مسائل ومشکلات گروهها در۵ زمینه عمده مطرح گردیده است . درمورد اول ،یعنی مسائل ومشکلات آموزشی گروهها مسائل مربوط به اساتید ،دانشجویان وبرنامه درسی گروه مورد بحث وبررسی قرار می گیرد ومسائلی که به عنوان مسائل آموزشی گروهها درمصاحبه مورد توجه قرار می دهیم شامل همین موارد – والبته مسائلی که خود مدیرگروه احتمالاً میافزاید-می باشد .

سوالهای مورد ارزشیابی

بنابراین مادر این پروژه درپی این نکات می باشیم که :

  • چه مسائل و مشکلاتی درزمینه آموزشی برای هر یک ازگروهها مطرح است ؟
  • چه مسائل و مشکلاتی درزمینه پژوهش برای هر یک ازگروهها مطرح می باشد ؟
  • مسائل ومشکلات اداری و مالی گروهها کدامند ؟
  • چه زمینه هایی برای ارتقاء هر یک ازگروهها وجود دارد ؟

طرح ارزشیابی وشیوه اجرای آن

طرح کلی که برای پروژه درنظر گرفته شده است به این صورت می باشد که :

الف ) تعیین مسائل و مشکلات گروهها ؛ برای اینکه بدانیم مسائل و مشکلات گروهها درچه زمینه هایی خود رانشان می دهند ، ابتدا زمینه هایی که گروهها درآن به فعالیت می پردازند ،باید تعیین گردد . به این منظور جهت تعیین زمینه فعالیت گروهها چهارچوب این فعالیتها را ازشرح وظایف گرههای آموزشی–برگرفته ازآیین نامه دانشگاهها- مشخص کرده ایم .

زمینه های آموزشی گروه ؛

در چهارمین دوره ،تقریبآً تجهیزات لازم برای کارگاهها درحال تکمیل شدن است .مشکل خاص، یادگیری حرف وزمینۀ علمی است که ما فقط بعد علمی دانشجویان را تقویت می کنیم ولی ازنظر عملی ما اساتید ،تخصص لازم رانداریم (درواقع لزوم هماهنگی حرف با آموزش آکادمیک دانشگاهی) .درنتیجۀ محدودیت اساتید ازسازمان صنایع دستی استاد کارهایی با مدرک دیپلم وحتی کمتراز آن به کار استادی می پردازند (البته این موضوع معضل صنایع دستی درتمام کشوربه حساب می آید)

گروه قرآن وعلوم حدیث ( الهیات )

این رشته به دلیل اینکه ازگروه معارف شده ،تقریباً درمقطع کا رشناسی ازمنابع خوبی برخوردار می باشد ولی با آمدن دورۀ کارشناسی ارشد این رشته قطعاً به منابع جدیدی نیازپیدا خواهد کرد .

ازجمله مسائلی که دراین گروه مطرح می باشد این است که به رشتۀ قرائت بی توجهی شده است درصورتی که دردانشگاهها ی عرب منطقه به این رشته مدرک کارشناسی اعطاء می شود. همچنین دانشکده اساتید مجرب ومورد نیازرا دراختیارندارد تا بتوان دورۀ کارشناسی ارشد را دراین گروه وارد کرد .ازمسائلی که درابتدای ورود دانشجویان به این رشته باید توجه شود این است که دروس عربی باید درابتدای سال تحصیلی به دانشجویان جدید ارائه شود تا آنان به زبان عربی که لازمۀ این رشته است مسلط شوند .

گروه معارف اسلامی

گروه معارف ازجمله گروههای نو پا دراین دانشکده می باشد که توانسته دراین مدت کوتاه خود را ارتقاء ببخشد .اساتید دراین گروه همانند گروههای آموزشی دیگردانشکده مراتب ارتقاء  وتکامل را طی می نمایند .

ازمشکلات این گروه مربوط به چارت گروه می باشد که باید رسماً بعنوان گروه دردانشکدۀ علوم انسانی رسماً معرفی شود که طیّ ماههای آینده انجام می گیرد

گروه زبان وادبیات فارسی
این رشته دارای دو دسته برنامۀ آموزشی می باشد که یکی تخصصی وبرای دانشجویان رشتۀ زبان وادبیات فارسی می باشد که مسائل خاص خود را دارا است .

ازمهمترین مسائل آن کمبود کلاس می باشد که فقط دو کلاس به این گروه اختصاص داده شده است که باهماهنگی آموزش ازگروههای دیگر،بعنوان قرض ازرشته های دیگربه گروه ادبیات داده می شود وحتی بعضاً تعدادی از کلاسها دردانشکدۀ علوم پایه برگزار می شود .

 گروه آموزشی حسابداری

مدیران گروه یکی از ارکان اصلی تصمیم گیری هر مؤسسۀ آموزشی هستند ،چراکه جلسۀ آموزشی وپژوهشی دانشگاهها با حضور مدیریت ومدیران گروههای آموزشی می باشد .هم تصمیماتی که درشورای آموزشی وپژوهشی دانشگاهها اتخاذ می شود بوسیلۀ این تیم انجام می-گیرد .مدیر گروه در تنظیم برنامه های آموزشی هر نیمسال تحصیلی نقش اساسی دارد ،یعنی برنامه های آموزشی آن نیم سال را برای کلیۀ ورودی ها با مشارکت سایر اعضای گروه تنظیم می کند .

گروه چغرافیا وبرنامه ریزی شهری

رشته جغرافیا در گرایش برنامه ریزی شهری از سال ۱۳۷۹ دردانشگده علوم انسانی دردانشکده فعالیت می کند که به دلیل نیازمنطقه این رشته دراستان مازندران شکل گرفت.ازنیازهای اساسی این رشته نیاز به آزمایشگاه می باشد که البته تا حدودی وسایل وتجهیزات آن فراهم گردیده است ،ولی متأسفانه برای مسؤولین دانشکده ویا دانشگاه هنوز این موضوع قابل درک نیست که مثل علوم پایه یا دانشکده فنی ،دراین دانشکده هم رشته هایی هستند که به آزمایشگاه نیازدارند لذا به همین خاطرمشکلات خرید وسایل مورد نیاز موجود می باشد. ازعوامل مؤثربهبود کاررشته فضای فیزیکی مناسب برای دانشجو واساتید ونیزبودجه لازم می باشد تا نیازهای گروه راتأمین نماید .این گروه به نیازمند است تاسرویس مربوط راارائه دهند .

گروه زبانهای خارجه

چهار دوره نخست تربیت دبیر زبان خارجه بود وسپس به گروه زبان وادبیات خارجه تغییر پیدا کرد .

باتشکیل گروه زبان وادبیات خارجه این گروه ابتدا با کمبود استاد مواجه بوده است که درطی این سالها با جذب اساتید تا حدودی توانسته این مشکل را حل کند ولی همچنان این مشکل باقی می باشد زیرا درایران فقط تا دوره کارشناسی ارشد موجود می باشد .

گروه معماری

سال تأسیس : رشته معماری درسال ۱۳۸۱ وسال تشکیل گروه معماری اردیبهشت ۱۳۸۳ می باشد .

این رشته حدود ۹۰ دانشجو دارد وازمهرماه سال۱۳۸۳ دانشجوی شبانه جذب می کند .

دانشکده معماری درحدود ۳ استاد وچند استاد مدعو از دانشگاههای شهید بهشتی وفنی ومهندسی بابل دارد .همچنین این گروه حدود ۹۰ دانشجو دردوره روزانه دارد وقصد پذیرش دانشجوی شبانه درمهرماه سال ۱۳۸۳ را دارد .درمجموع حدود ۲۰ استادبه دانشگاه معماری سرویس می دهند .با توجه به اینکه اکثر اساتید مدعو هستند ومحدودیت کاری دارند این موضوع مشکلاتی را بوجود آورده است .

گروه آموزشی تربیت بدنی

تعداد اعضای هیأت علمی : ۵ استاد ، ۲مربی ، ۳نفر مربی آموزشی ، ۳نفر بورس دکتری درخارج و ۱نفر هم درداخل این رشته درمقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد دانشجو جذب می کند وتصمیم دارد درآینده هم دانشجوی دکتری جذب کند .

مسائل و مشکلات مدیر گروههای آموزشی دانشگاه مازندران

مدیر گروه علوم تربیتی :

۱- عدم آمادگی و کمبود در دانشجویان در اوایل و همچنین در طول سالهای تحصیل : که این امر به علت وجود دانشجویانی در این رشته است که در انتخاب رشته بصورت ناشیانه عمل کرده اند ، همچنین با توجه به بازار کار که این احساس را دارند که در آینده از نظر شغلی احتمالاً بیکار خواهند بود .

مدیر گروه معارف اسلامی :

۱- هماهنگی دروس عمومی در زمینه معارف و بینش اسلامی برای تمام دانشکده های دانشگاه مازندران : با توجه به کثرت دانشکده ها و دانشجویان هماهنگی برای ارائه دروس عمومی با توجه بهساعات و زمان ارائه کمی با مشکل مواجه می شود .

مدیر گروه جغرافیا

۱- عدم جا افتاده بودن لزوم داشتن آزمایشگاه برای گروه علوم انسانی بویژه گروه جغرافیا : گروه های علوم انسانی بویژه به آزمایشگاه نیاز مبرمی دارند تا بعضی از مسائل که ازمایشگاهی هستند در آن برای دانشجویان به معرض نمایش درآید .

مدیر گروه علوم سیاسی :

۱- کمبود انگیزه در بین دانشجویان : سیستم انتخاب رشته و انتخاب ۱۰۰ رشته و احتمالاتی انتخاب کردن رشته ها ، که در اکثر موارد افراد در رشته های مورد نظرشان قبول نمی شوند باعث از بین رفتن انگیزه در دانشجویان می شود .

مدیر گروه تربیت بدنی :

۱- خستگی دروس عملی بر روی دروس  تئوری تاثیر می گذارد : به علت ارائه درس عملی و تئوری در یک روز درسی ، کسانی که بعد از کلاسهای عملی در سر کلاسهای تئوری حاضر می شوند به علت خستگی حاصل از شرکت در کلاسهای عملی توان دریافت مطالب این کلاسها را ندارند و این خود کیفیت آموزش را پایین می آورد .

۲- بعلت کمبود هیات علمی مجبور به استفاده از مدرسین حق التدریس هستیم : به علت کارائی پایین مدرسین حق التدریسی نسبت به اعضای هیات علمی کیفیت آموزش چندان مطلوب نخواهد بود .

مدیر گروه زبانهای خارجی

۱- پایین بودن مدرک دانشگاهی اساتید گروه زبانهای خارجی : اکثر اساتید این گروه مدرک کارشناسی ارشد را دارا هستند که این اساتید توان آموزش به دانشجویان به آن صورت شایسته است را ندارند و کیفیت آموزش را پایین می آورند .

۲- در این گروه منابع و مجله به زبان روسی و همچنین منابع سمعی و بصری به زبان روسی بسیار کم است که آموزش را با کمبود مواجه می کند .

مدیر گروه معماری

۱- در گروه معماری اعضای هیات علمی و اعضای ثابت خیلی کم است .

۲- کتب رشته معماری فوق العاده گران است و همچنین به کتابهای متعدد و پراکنده زیادی لازم دارد که عدم تامین آن به آموزش ضربه زیادی وارد می کند و سطح کیفی و حتی آموزش را با خلاء مواجه می کند .

۳- دسترسی به اینترنت (موتور تحرک علمی جهان کنونی) در دانشکده هنر مشکل و تقریباً غیر ممکن است .

زمینه آموزشی گروه صنایع دستی

۱- عدم تقویت دانشجویان از بعد عملی : اساتید ما فقط از بعد علمی قوی هستند و در بعد عملی بسیار ضعیف هستند در نتیجه دانشجویان از نظر عملی کارایی چندانی نخواهند یافت.  (لزوم هماهنگی بعد عملی و بعد علمی)

۲- پایین بودن مدرک استاد کارها : به علت فقدان استاد کار با درجه و مدرک بالاتر ، اساتید ما اغلب مدرک دیپلم دارند و حتی گاهی مدرک آنها پایین تر از دیپلم نیز هست .

زمینه پژوهشی مدیرگروههای دانشگاه مازندران

گروه حسابداری :

۱- تدریس بیش از اندازه توسط اعضای هیات علمی : بیشتر اساتید عضو هیات علمی دروس بیشتری برای تدریس می گیرند که این باعث اختصاص وقت بیشتر به آموزش است و وزنه پژوهش را کاهش می دهد و پژوهشی صورت نمی گیرد . جلوگیری از تدریس بیش از حد باعث ازدیاد و کثرت ساعات پژوهش می گردد .

۲- نداشتن حداقل یک مقاله در یک سال در یک ژورنال و مجله معتبر بین المللی و داخلی از سوی اساتید هیات علمی : عدم وجود مقاله در یک ژورنال معتبر ناشی از ضعف پژوهشی اساتید است .

گروه زبان خارجه :

۱- قدیمی بودن سرفصلهای مصوب : سرفصلهای مورد استفاده در گروه زبان های خارجه قدیمی بوده و مربوط به ۱۰ الی ۲۰ سال قبل است که این باعث ضعف توانمندی های این رشته خواهد شد (توانمندیها نیاز تغییر و تحولات و سرفصلهای جدید دارد )

۲- عدم تخصیص بودجه کافی برای نشر و چاپ نشریات دانشجویی : با توجه به اینکه تعدادی دانشجو درگیر نشریه دانشجویی هستند در صورت عدم همکاری برای تامین بودجه ، این دانشجویان مقاله ای ارائه نخواهند کرد و یا اگر ارائه دهند مطلوب نخواهد بود .

گروه ادبیات فارسی :

۱- کمبود کامپیوتر و اینترنت : کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی باعث شده اساتید این گروه کمتر به کامپیوتر و خط اینترنت دسترسی پیدا کرده و نتوانند تحقیقات و پژوهش های خود را به طور عالی انجام دهند و در نتیجه اساتید برای یک تحقیق وقت زیادی گذاشته و همچنین کیفیت داده ها و همچنین اطلاعات تقریباً ناقص است .

گروه صنایع دستی :

۱- کمبود بازدیدهای میدانی : با توجه به اینکه رشته صنایع دستی احتیاج به بازدید از موزه ها ، گالری ها و محلهای نمایش صنایع دستی دارد کمبود امکانات باعث شده که دانشجویان کمتر و به ندرت به این بازدیدها بروند و این سبب ضعف آموزش می شود .

گروه تربیت بدنی :

۱- نبودن پرسنل برای نگهداری وسایل و سالن ها و تجهیزات ورزشی : این باعث فرسایش و استهلاک سریع این تجهیزات و وسایل و سالن ها گشته و هزینه های هنگفتی را به گروه و دانشگاه تحمیل می کند .

۲- صنعتی نبودن مازندران : قطب های صنعتی باعث گسترش ورزش می شوند و همچنین قطب های صنعتی باعث توانمند شدن دانشکده های ورزشی می شوند ( به علت وجود اسپانسر مالی و حمایت آنها از ورزش)

زمینه های « کالبدی و فیزیکی و فضاهای آموزشی»

گروه حسابداری

کمبودکلاس: با توجه به اینکه دانشگاه مازندران هرساله تعداد زیادی دانشجو در رشته های جدید پذیرش می کند ولی بر تعدادکلاسها و فضای آموزشی خود اضافه نمی کندکه همین گاهی باعث ترافیک در ارائه دروس از سوی اساتید گروه های مختلف خواهد شد .

گروه جغرافیا

۱- محدود بودن فضای فیزیکی مناسب : به علت محدود بودن فضاهای آموزشی ، گروه جغرافیا قادر به گسترش گرایشهای دیگر رشته جغرافیا نیست .

نتیجه گیری

با توجه به مشکلات و مساِیلی که از سوی مدیران گروههای آموزشی دانشکده علوم انسانی وهنر بیان شد بیشتر گروهها مشکلات تقربیاً جدی و حادی را تجربه می کنند و آنها خواستار بهبود هر چه سریعتر این مشکلات هستند، گروههای آموزشی دانشکده علوم انسانی وهنر در۴ بخش آموزشی ، پژوهشی ، اداری و مالی و کالبدی و فضای فیزیکی دارای مشکلات عدیده ای هستند .

در بخش آموزشی بیشتر گروهها روی قدیمی بودن سر فصلهای مصوب مانور می دادند و سر فصلهای موجود را مربوط به ۲۰ تا ۳۰ سال قبل دانسته و خواستار جانشین کردن سر فصلهای جدید بودند .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده + 1 =