روش تحقیقمقالات رشته حسابداری

بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری

دولت و واحدهای تابعه، شهرداریها و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله سازمان‌های بزرگ بخش عمومی ایران محسوب می­شوند. بنابراین، با ارائه تحلیلی در مورد گزارشگری مالی این قبیل سازمانها می­توان سیمای وضعیت گزارشگری مالی بخش عمومی را یکی از ابزارهای اصلی ایفای مسئولیت پاسخگویی مقامات برگزیده و منصوب سازمانهای بزرگ بخش عمومی است برای دست یابی و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی، شرایط لازم را فراهم کرد.

مطلب بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری مشتمل بر۱۲۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول : ۵

۱ـ ۱ ـ دیباچه. ۶

۱ـ۲ـ بیان مسئلهوانگیزه برگزیدن موضوع پژوهش…. ۷

۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: ۹

۱ـ۴ـ اهداف پژوهش: ۹

۱ـ۵ـ فرضیه های پژوهش: ۱۰

۱ـ۶ـ روش پژوهش: ۱۰

۱ـ۷ـ روش جمع آوری اطلاعات : ۱۱

۱ـ۸ـ قلمروپژوهش: ۱۱

۱ـ۹ـ‌ متغیرهای پژوهش : ۱۳

۱-۱۰-محدویت های پژوهش : ۱۳

۱ـ ۱۱ ـ تعریف واژگان واصطلاحات کلیدی : ۱۳

حساب مستقل : ۱۵

خزانه داری : ۱۵

۱-۱۲- ساختار پژوهش : ۱۵

فصل دوم : ۱۷

۲ـ۱ـ۱ـ دیباچه. ۱۸

۲-۱-۲)تعریف حسابداری و حسابداری دولتی.. ۲۰

الف )تعریف حسابداری.. ۲۰

۲-۱-۴)اهداف گزارشگری مالی.. ۲۲

۲-۱-۶)گزارشگری مالی در عصر تجارت الکترونیک… ۲۵

۲-۱-۷) استفادکنندگان از گزارشگری مالی.. ۲۶

الف)از جنبه امکانات موجود ICT درکشور. ۲۷

ب- وضعیت موجود گزارشگری مالی.. ۲۸

۲-۱-۹)تحولات اساسی در گزارشگری.. ۲۹

گزارشگری نوین.. ۳۰

۲-۱-۱۰)واحد گزارشگری مالی.. ۳۰

۲-۱-۱۱)جایگاه تئوری وجوه مستقل.. ۳۱

۲-۱-۱۲)جریان اطلاعاتی گزارشگری مالی : ۳۳

۲-۱-۱۳)محدویت های گزارشگری مالی.. ۳۳

۲-۱-۱۴)گزارشگری مالی دولتی : ۳۵

۲-۱-۱۵)اهداف گزارشگری دولتی.. ۳۶

۲-۱-۱۶) مفهوم مسئولیت پاسخگویی.. ۳۷

۲-۱-۱۷)اصول حسابداری و گزارش گری مالی دولتی.. ۳۹

۲-۱-۱۸) مبانی حسابداری دولتی.. ۳۹

۲-۱-۱۹) مبنای تعهدی در حسابداری دولتی.. ۴۰

۲-۱-۲۰)سامانه حسابداری حساب مستقل.. ۴۱

۲-۱-۲۱)انواع حسابهای مستقل.. ۴۲

۲-۱-۲۲)ارزیابی عملکرد سامانه گزارشگری مالی و ارتباط آن با مدیریت دولتی.. ۴۳

۲-۲-۱) شهرداری‌ها ،  بحث نظری.. ۴۶

۲-۲-۲)پیشینه، رشد و دگرگونی شهرداری در ایران. ۴۸

۲-۲-۳)مسائل مربوط به گزارشگری مالی مطلوب درشهرداری هاوارتباط آن باسامانه های مالی.. ۵۰

۲-۲-۴)استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها ۵۱

۲ـ ۲ ـ‌۵ ـ‌ خصوصیات، محسنات و کاربرد حسابداری شهرداریها ۵۳

الف ـ خودکفائی شهرداری ها ۵۳

ب ـ تبادل تجربیات بین شهرداری ها ۵۴

پ ـ کمک بالاعوض به شهرداری های کم درآمد. ۵۴

ت ـ خصوصیات حسابداری شهرداری ها ۵۴

۲-۲-۶)اصول و موازین حسابداری شهرداری.. ۵۵

۲-۲-۷) اصول حسابداری در شهرداریها و مفهوم بودجه. ۵۷

۲-۲-۸) خلاصه دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شهرداریها ۶۵

۲ـ ۲ ـ ۹) حسابداری بودجه : ۶۷

گفتار سوم: پیشینه پژوهش…. ۶۷

فصل سوم. ۷۲

۳-۱ دیباچه. ۷۳

۳-۲ جامعه آماری.. ۷۳

۳-۳ تعیین حجم نمونه. ۷۶

۳-۴-متغیرهای پژوهش…. ۸۰

۳-۵- فرضیه های پژوهش با تعداد پرسشها در هر فرضیه. ۸۰

۳-۶ روش پژوهش…. ۸۰

روش استقرائی.. ۸۱

۳ـ ۷ ـ روش گردآوری اطلاعات : ۸۲

۳-۸- ابزار اندازه گیری اطلاعات… ۸۲

۳ ـ ۹ روایی و پایایی ابزار پژوهش (پرسشنامه) ۸۳

۳ـ ۹ ـ ۱ روایی پرسشنامه. ۸۳

۳ـ۹ـ۲ پایایی ابزار پژوهش…. ۸۴

فصل چهارم. ۸۹

۴ـ ۱ ـ دیباچه. ۹۰

۴ـ ۲ ـ توصیف نمونه آماری.. ۹۰

۴ـ ۲ـ ۱ ـ جنسیت… ۹۱

۴ـ۲ـ۲ ـ میزان تحصیلات… ۹۲

۴-۲-۳- رشته تحصیلی.. ۹۲

۴ـ ۲ـ ۴ ـ سابقه خدمت… ۹۳

۴ ـ ۲ ـ ۵ ـ سمت سازمانی.. ۹۳

۴ـ ۳ـ آزمون فرضیه ها ۹۴

۴ـ۴ـ فرضیه اصلی.. ۱۰۴

۴ـ ۵ـ نتیجه گیری : ۱۰۵

فصل پنجم. ۱۰۷

۵ـ۱ـ دیباچه. ۱۰۸

۵ـ۲ ـ نتیجه گیری : ۱۰۸

۵ـ ۳ ـ پیشنهادها ۱۱۰

منابع : ۱۱۳

پرسش های عمومی :‌ ۱۱۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته حسابداری

خلاصه ای کوتاه از بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری را در زیر می توانید ببینید.

دیباچه

دولت و واحدهای تابعه، شهرداریها و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله سازمان‌های بزرگ بخش عمومی ایران محسوب می­شوند. بنابراین، با ارائه تحلیلی در مورد گزارشگری مالی این قبیل سازمانها می­توان سیمای وضعیت گزارشگری مالی بخش عمومی را یکی از ابزارهای اصلی ایفای مسئولیت پاسخگویی مقامات برگزیده و منصوب سازمانهای بزرگ بخش عمومی است برای دست یابی و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی، شرایط لازم را فراهم کرد.

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

مدیریت دولت در امور اقتصادی از آن برای تاثیر اساسی در سرنوشت ملت دارد که اقتصاد ما اقتصاد دولتی است ، شکوفایی اقتصاد دولتی نتایج پر بار برای تمام شئون کشور و رکود اقتصادی بحرانهای مهیبی برای آن به دنبال دارد . پس امور اقتصادی دولت مهم و پاسخگویی در زمینه امور اقتصادی مهمتر است .

متغیرهای پژوهش :

در این پژوهش متغیرهای استفاده شده برای ارزیابی عملکردسامانه های گزارشگری مالی باتوجه به فرضیه ۱-کنترل بودجه به عنوان متغیرمستقل وکنترل هزینه ها به عنوان متغیر وابسته درفرضیه۲-حسابداری دولتی به عنوان متغیرمستقل وگزارشگری مالی به عنوان متغیروابسته ودرفرضیه ۳- خزانه داری مورداستفاده شهرداری ها به عنوان متغیرمستقل وسامانه دریافت و پرداخت به عنوان متغیروابسته درنظرگرفته شده است.

مفاهیم حسابداری و گزارشگری مالی و دولتی

افزایش رقابت و پیشرفت­های فن­آوری تحولات زیادی را در عرصه فعالیت­های اقتصادی ایجاد نموده است. شرکت­ها برای بقاء و رقابت با یکدیگر و حفظ سهم بازار و توسعه فعالیت‌های خود بایدروش­های سازماندهی و مدیریت، روش کار و تولید محصولات و یا ارائه خدمات، مدیریت ریسک و رابطه با دیگر سازمانها (رقبا ـ همکاران تجاری ـ تهیه‌کنندگان مواد اولیه) را تغییر دهند.

تعریف حسابداری و حسابداری دولتی

تعریف حسابداری

حسابداری از لحاظ عملکرد و و کارکردی که دارد،از زوایای گوناگون و متفاوت به شرح زیر بررسی می شود:

۱ـ حسابداری یک فعالیت خدماتی است ،زیرا از راه فراهم کرددن اطلاعات مالی به منظور تصمیم گیری و قضاوت در باره چگونگی ایجاد،توسعه و مصرف منابع در واحدهای اقتصادی ،به اشخاص ذیحق ،ذینفع و ذیعلاقه خدمت می کند.(عالی ور، ۱۳۸۲ ، ص ۳۶ )

۲ـ حسابداری هنر تفسیر ،اندازه گیری و انتفال نتایج فعالیت ها ،عملیات و دیگر رویدادهای اقتصادی است.(نبوی ، ۱۳۴۱ ،ص ۱۱)

تعریف حسابداری دولتی

حسابداری دولتی سامانه ی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیت های وزارتخانه ها وموسسات دولتی را به منظور تصمیم گیری صحیح ملی و کنترل،برنامه ای مصوب سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت جمع آوری و گزارش می نمایند(بیات،۱۳۸۲،ص ۱۸)

اهداف گزارشگری مالی  

هیات استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا اهداف گزارشگری مالی را این چنین بیان می کند که ( پاسخگویی اساس گزارشگری مالی دولتی است.) بر طبق نظر هیات استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا، پاسخگویی دولتی بر این مبنا استوار است که شهروندان « حق دانستن » دارند، این حق که به آسانی از حقایق ( که منجر به مناظره عمومی به وسیله شهروندان و نمایندگان آنها شود)آگاه شوند.

گزارشگری مالی در عصر تجارت الکترونیک

تحولات پی‌در‌پی سه دهه  اخیر در عرصه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی اگر چه بی‌سابقه و تکان‌دهنده بوده و بسیاری از معادلات موجود را در جهان برهم زده است اما نمی‌توان آن را با تحولات و پیشرفت‌های گسترده و باور نکردنی فناورهای مختلف و بیش از همه فناوری اطلاعات و ارتباطات مقایسه کرد. تحولات ICT نه فقط در ارتباط با نظام‌های اطلاعاتی درون سازمانها تغییرات زیادی را سبب شده است، که منجر به پیامدهای مهمی در چگونگی روابط اقتصادی، شیوه کسب و کار و مبادلات شده است.

تحولات اساسی در گزارشگری

با توجه به تحولات پدید آمده در عرصه‌های کسب و کار، نیازهای استفاده‌کنندگان از گزارش‌های مالی تغییرات اساسی یافته و انتظارات جدیدی از سوی ذینفع‌های مختلف سازمان مطرح گردیده است. از طرفی رویدادهایی همانند رسوایی‌های مالی Enron، ضرورت بازنگری و بهبود شکل و محتوای گزارش‌ها را در مرکز توجه محافل حسابداری جهان قرار داده است .

واحد گزارشگری مالی

واحد گزارشگری به واحدی اطلاق می‌شود که به منظور انتقال اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مربوط به واحد گزارشگر، مبادرت به انتشار صورتهای مالی با مقاصد عمومی می‌نماید. با این ترتیب واحد گزارشگر باید از ویژگی‌های زیر برخوردار باشد:

الف- دارای مدیریتی است که وظیفه کنترل و استفاده از منابع، تولید محصول و نتایج آن، اجرای تمام یا قسمتی از بودجه را بر عهده داشته و پاسخگوی عملکرد واحد می‌باشد.

جایگاه تئوری وجوه مستقل

در حال حاضر، در گزارشهای مالی دولتها و حکومتهای محلی و نهادهای بزرگ بخش عمومی، تئوری وجوه نقش برجسته ای در ایجاد شفافیت مالی و کنترل هدایت منابع مالی به سوی اهداف مصوب ایفا می‌نماید.

جریان اطلاعاتی گزارشگری مالی :

گرچه گزارشگری مالی چرخه تکراری شامل تعامل متقابل بازیگران مختلف است ، شاید بهتر باشد آنرا یک جریان اطلاعاتی بنامیم . این جریان اطلاعات از مدیریت شرکت که زیر نظر مستقیم هیئت مدیره انجام وظیفه می کند و با تهیه اطلاعات مالی و بعد با تهیه صورتهای مالی آنرا در برخی کشورها برای تصویب مجمع عمومی و در برخی کشورها برای تصویب هیئت مدیره ارائه می کند، مسیری طولانی را طی می کند .

محدویت های گزارشگری مالی

هر گزارش خواسته یا نا خواسته دارای محدودیت هایی می باشد که گزارشگری مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست.در اینجا ضروری است محدودیت های گزارشگری مالی نیز شناخته شود تا با توجه به موضوع پژوهش،تصمیم گیری دقیق تری صورت پذیرد.

مفهوم مسئولیت پاسخگویی

چهارچوب نظری حسابداری بخش عمومی در دو دهه اخیر بر مبنای مسئولیت پاسخگوئی تدوین شده و اهداف گزارشگری مالی نیز تحت تاثیر این مفهوم قرار گرفته است. مفهوم مسئولیت پاسخگویی ریشه در فلسفه سیاسی دارد و مفهوم امروزی آن بر ارکانی نظیر پذیرش «حق دانستن حقایق» و «حق پاسخ خواهی» برای شهروندان و الزام و تکلیف پاسخگویی برای مقامات برگزیده ایشان استوار است.

انواع حسابهای مستقل

الف) حسابهای مستقل دولتی

۱- حساب مستقل عمومی:این حساب برای ثبت منابع مالی، به استثنای منابعی که لازم است در حساب مستقل دیگری ثبت شود استفاده می شود.

۲- حسابهای مستقل درآمد اختصاصی: این حساب برای ثبت عواید حاصل از منابع درآمد خاص(به استثنای امانی قابل مصرف یا پروژه های سرمایه ای با اهمیت) که بر اساس قانون برای انجام مخارج با اهداف خاص محدود شده اند، استفاده می شود.

شهرداریها وگزارشگری مالی شهرداری ها

 شهرداری‌ها،بحث نظری

شهرهای اروپایی از قرن یازدهم تا چهاردهم میلادی به تدریج از دولت‌ها جدا و مستقل شدند و انجمن‌هایی برای اداره امور آن‌ها تشکیل گردید. از این رو، اداره امور شهرها بر اساس عدم‌تمرکز شکل گرفت. بعلاوه، در بسیاری از کشورهای اروپایی فعالیت‌های کلیساها و سازمان‌هایی که مسئوولیت رفاه مردم را به عهده داشتند، کاهش یافت. در نتیجه، قوانین از انحصار حکام بیرون آمد و دخالت مردم در امور شهر بیشتر شد.

پیشینه، رشد و دگرگونی شهرداری در ایران

پیشینه شهرداری درایران به «انقلاب مشروطیت» مربوط میشود. انقلاب مشروطه ایران تبلوری از آراء و خواسته‌های مردم برای مشارکت در تعیین سرنوشت خود بود، به طوری که تاثیر شگرفی در تمامی امور کشور از جمله در اداره و مدیریت شهرها نهاد.(شکیبا،۱۳۸۴)

اما، فعالیت‌های نوین شهرداری را باید مربوط به دوره پس از مشروطیت دانست، زیرا در حکومت مشروطه، مجلس شورای ملی و دولت موظف به اجرای خواسته‌های مردم بودند.

مسائل مربوط به گزارشگری مالی مطلوب درشهرداری هاوارتباط آن باسامانه های مالی

مسئولیت پاسخگویی وظیفه ای است که در اجرای آن اشخاص ، دلایل و توضیحات قانع کننده برای ادای مسئولیتهایی که به عهده داشته اند فراهم نموده و گزارشهای لازم ارائه می نمایند . مسئولیت پاسخگویی در شهرداریها دو وظیفه دارد و از این لحاظ نیز برای مردم و تمامی استفاده کنندگان از گزارشات مالی شهرداریها حائز اهمیت می باشد ، یکی انجام دادن عمل مشخص مربوط حوزه فعالیت شهرداریها و دیگری پاسخگویی وارائه دلایل منطقی برای عملی که انجام شده است الزام به انجام عمل‌مشخص مسئولیت است اماالزام به گزارش پاسخگویی توانایی حسابداری می باشد.

اصل سالانه بودجه در شهرداریها

دوره مالی بودجه کاملا اختیاری و در شرایط خاص تغییرپذیر است . بنابراین بودجه ممکن است برای مدت یک روز، یک هفته،یک ماه ویکسال‌وحتی‌بیشتراز یکسال تهیه و تنظیم گردد، اما دوره دوازده ماهه که همواره منطبق با سال مالی می باشد بدون تعارض و بطور متعارف‌بعنوان یک اصل مورد قبول قرار گرفته و آنرا “اصل سالانه بودجه” خوانده اند.

حسابداری بودجه :

بودجه در دفاتر حسابداری ثبت نمی شود، ولی برای کنترل پرداخت هزینه ها درحدود اعتبارات مصوب،به رعایت ماده ۷۹ قانون شهرداریها، اعتبارات مصوب بودجه دردفتری بنام دفتر اعتبارات ثبت و پرداخت هزینه­ها ازآن محل تعهد و تامین اعتبار می شود. منظور از تعهد در اینجا تعهد به مشابه مرحله­ای از پرداخت هزینه موضوع ماده ۲۳ آئین نامه مالی شهرداریها نیست بلکه منظور اعلام وجوه اعتبار در ردیف مربوطه برای پرداخت مشخص قبل از انجام هزینه و تعهد تامین اعتبار آن پس از انجام هزینه است .

جامعه آماری

جامعه تمامی عناصر تحت بررسی است که متعلق به گروه تعریف شده ای می باشند. (نوفرستی، محمد،۱۳۸۰، ۱۴۵) یک پژوهش علمی با هدف شناخت یک پدیده در جامعه آماری انجام می شود. به این دلیل، موضوع پژوهش ممکن است متوجه صفات، ویژگی ها و متغیرهای آن یا این که متوجه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثیرگذار در جامعه باشد با توجه به نگاره(۳ـ ۱) که مشاهده می شود جامعه آماری پژوهش کلیه شهرداری های استان اردبیل گزینه گردیده است .

تعیین حجم نمونه

نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (عادل آذر و منصور مومنی،۱۳۸۴،۶) انجام هر پژوهش علمی مستلزم صرف هزینه و زمان است. به همین دلیل امکان بررسی کامل جامعه آماری وجود ندارد، بنابراین پژوهشگران با توجه به چنین واقعیتی درصدد بر می آیند که از راه نمونه اطلاعات احتمالی را با استفاده از تحلیل داده های به دست امده پیرامون نمونه به دست اورند.

متغیرهای پژوهش

در این پژوهش متغیرهای استفاده شده برای ارزیابی عملکردسامانه های گزارشگری مالی باتوجه به فرضیه ۱-کنترل بودجه به عنوان متغیرمستقل وکنترل هزینه های طرح ها به عنوان متغیروابسته درفرضیه۲-حسابداری دولتی به عنوان متغیرمستقل وگزارشگری مالی به عنوان متغیروابسته ودرفرضیه ۳-خزانه داری مورداستفاده شهرداری ها به عنوان متغیرمستقل و سامانه دریافت و پرداخت به عنوان متغیروابسته درنظرگرفته شده است.

پایایی ابزار پژوهش

پایایی ابزار پژوهش که از آن به اعتبار و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صنعتی ساخته شده است در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به سخن دیگر ، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد.(انجمنی ، رشید ، ۱۳۸۵ ، ص۷۶ )

 آماره آزمون:

در آزمونهای ناپارامتری فرضیه های مربوط به پارامترهای خاص جامعه را آزمایش نمی کنند، در واقع این آزمونها فرضیه های مربوط به شکل توزیع جامعه، گرایش به مرکز یا ارتباط بین دو صفت را مورد آزمایش قرار می دهند. این آزمونها به پیش فرضهای اندازه گیری فاصله ای باتوزیع های نرمال و یکسانی واریانس نیاز ندارند و در مورد داده های مقیاس اسمی و رتبه ای به کار می روند (قربانی ، محمد ، ۱۳۸۲ ، ص۷۵).

 نتیجه گیری :

این پژوهش به ارزیابی قابلیت گزارشگری مطلوب سامانه مالی شهرداریهای استان اردبیل پرداخته و هدف آن تجزیه و تحلیل وضعیت سامانه گزارشگری مالی شهرداریهای استان و ارائه راه جلهای مناسب برای بهبود گزارشگری مالی از لحاظ سامانه های حسابداری مالی ، تامین اعتبار و سامانه خزانه داری و اموال شهرداریهای می باشد. عدم وضوح ارائه اطلاعات مالی شهرداریهای استان اردبیل به استفاده کنندگان آن دلیل اصلی انتخاب موضوع پژوهش از نظر محقق بوده است .

 پیشنهادها

مواردی که به نظر نگارنده برای ایجاد دگرگونی اساسی در سامانه گزارشگری مالی عمل شهرداریهای استان ضروری به نظرمی رسد باتوجه به نتایج حاصل ازپژوهش درقالب پیشنهادهای زیرارائه می گردد.

با توجه به تایید فرضیه شماره۱ یعنی سامانه تامین اعتبار شهرداریهای استان اردبیل فاقد توانایی کنترل هزینه های برنامه ، طرحها و پروژه های مصوب سالانه را دارا می باشد . بنابراین مطابق با یافته های فرضیه اول پیشنهادهای زیر ارایه می گردد.

منابع :

۱ـ آقایی ، محمد علی ، ( ۱۳۸۳) ، بررسی فرایند تدوین استاندسمتای گزارشگری ، پایان نامه ( کارشناسی ارشد ) ـ دانشگاه تربیت مدرس.

۲ـ اکبری ، فضل الله ، ( ۱۳۸۲) ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، سازمان حسابرسی .

۳ـ اقوامی ، داود ، باباجانی ، جعفر (۱۳۸۰) ، اصول و کاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی ، انتشارات سمت ، چاپ دهم.

۴ـ آون ، هیوز ، (۱۳۸۱) ، مدیریت دولتی نوین : نگرشی راهبردی ( استراتژیک ) ، سیر اندیشه ها ، مفاهیم ، نظریه ها ، ترجمه سید مهدی الوانی ، سهراب خلیلی شورینی ، غلامرضا معمازاده طهران ، انتشارات مروارید ، چاپ چهارم .

۵ـ باباجانی ، جعفر (۱۳۸۲) ، مسئولیت پاسخگوئی و تحولات حسابداری موضوع بیانیه ۳۴ GASB، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ، دانشگاه مازندران ، شماره هشتم ، سال سوم.

۶ـ باباجانی ، جعفر  ، ( ۱۳۷۸) ، ارزیابی میزان پاسخگویی نظام مالی (سامانه حسابداری ) دولت جمهوری اسلامی ایران ، پایان نامه ( دکترا ) ، دانشگاه علامه طباطبایی .

۷ـ بهرامی ، پورهنگ ، (۱۳۷۶) ، حسابداری شهرداری و مدیریت امور مالی شهرداریهای ایران ، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ، چاپ دوم.

۸ـ بجنوردی ، حسین ، (۱۳۷۹ ) ، ارزیابی موانع توسعه حسابداری دولتی و اثرات آن بر گزارشگری مالی دولتی ، پایان نامه (کارشناسی ارشد ) دانشگاه واحد تهران مرکز

۹ـ بیات،اکبری (۱۳۸۲)،حسابداری سازمانهای دولتی و موسسات غیر انتفاعی ، نشر علوم گستر ملایر

۱۰ـ پروفسور هندر مکسین ، پروفسور ران بردا ،(۱۳۸۲)، تئوری حسابداری ( تاریخ جهار هزار ساله حسابداری ) ، ترجمه ، امیر پوریا نسب و عبدالرضا تالانه ، ماهنامه حسابداری ، شماره ۱۰۹ و ۱۱۰.

۱۱ـ پوریا نسب ، امیر (۱۳۸۲)،مسایل و مشکلات اجرای اهداف گزارشگری، ارزیابی های حسابداری

۱۲ـ ثقفی ، علی (۱۳۸۰) ، مبانی نظری استانداردهای حسابرسی ، ارزیابی های حسابداری

۱۳ـ خاکی ، غلامرضا ، ( ۱۳۸۳) ، روش پژوهش با رویکردی به پایان نامه نویسی ، انتشارات بازتاب، چاپ دوم.

۱۴ـ خاکی،غلامرضا،(۱۳۷۹) ، روش پژوهش در مدیریت ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ، چاپ اول.

۱۵ـ خالقی مقدم ـ حمید ، (۱۳۸۱) ، موانع اجرای حسابرسی صورتهای مالی موسسات غیر انتفاعی ( شهرداریهای استان کردستان و آذربایجان غربی ) ، پایان نامه ( کارشناسی ارشد ) ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته حسابداری

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 − 6 =