مقالات رشته حقوق

بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک و اجاره رحم در حقوق

تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک در حقوق تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی و عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن  – خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله ای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت می پذیرد یا در خارج رحم.

مقدمه

همانگونه که آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه که به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاکی و امانتداری را بکار ببریم.

مطلب بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک و اجاره رحم در حقوق مشتمل ۱۱۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته حقوق

فهرست مطالب

مقدمه۱

بخش اول : کلیات

فصل اول: تعاریف۶

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن ۶

گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی۶

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی۶

فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی ۸

مبحث اول : تاریخچه۸

مبحث دوم: سیر قانونی۱۰

فصل سوم: مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی۱۴

مبحث اول : مسائل پزشکی لقاح طبیعی۱۴

مبحث دوم: مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی۱۸

مبحث سوم: تلقیح اسپرم۱۸

گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر۱۸

گفتار دوم: انتقال تزریق تخمک (GIFT19

گفتار سوم: انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت (ZIFT19

گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان (IVF-EI) 19

بخش دوم : تلقیح مصنوعی

فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی۲۳

فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه۲۸

مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا۲۸

مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی۳۳

گفتار اول: ماهیت نسب ۳۳

گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب۴۶

مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی۵۳

مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ۵۷

فصل سوم : قاعده فراش در حقوق امامیه۶۳

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم شوهر۶۳

مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم مرد اجنبی ۶۵

فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه۶۷

مبحث اول: رابطه طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه)- ۶۷

مبحث دوم: رابطه طفل با صاحب نطفه۶۸

گفتار اول: ثبت تولد طفل۶۸

گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود۶۹

گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی۷۰

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل۷۱

مبحث سوم: رابطه طفل با شوهر زن۷۲

بخش سوم: اهداء تخمک یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)

فصل اول :  اهداء تخمک یا جنین۷۴

مبحث اول : مسائل پزشکی اهداء تخمک یا جنین۷۴

مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین۷۸

مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین ۸۱

فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین۹۴

مبحث اول : مسائل پزشکی اجاره رحم یا مادر جانشین۹۴

مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین۹۶

مبحث سوم: مسائل حقوقی اجاره رحم یا مادر جانشین۹۸

گفتاراول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین ۱۰۱

بند ۱: رابطه طفل با زن اجاره ای۱۰۱

بند۲: رابطه طفل و شوهر زن اجیر۱۰۲

بند۳: رابطه حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمک۱۰۲

گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای۱۰۳

بند۱ : حالتی که صاحب تخمک، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد۱۰۳

بند۲ : حالتی که فقط رحم اجاره داده می شود۱۰۳

نتیجه و پیشنهاد ۱۰۵

فهرست منابع ۱۰۷

چکیده انگلیسی۱۰۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته حقوق

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک و اجاره رحم در حقوق را در زیر می توانید ببینید.

تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک در حقوق

چکیده

تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک در حقوق تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی و عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن  – خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله ای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت می پذیرد یا در خارج رحم.

مقدمه

همانگونه که آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه که به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاکی و امانتداری را بکار ببریم.

بنابراین ارزش میاه و نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأکید شده تا بشر به گمراهی و هلاکت نیفتد.

تاریخچه

تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک در حقوق مسأله تلقیح ابتدا در حیوانات اهلی و به منظور اصلاح نژاد یا تکثیر نسل به کار می رفت. در آغاز، این کار را یکی از دانشمندان آلمانی به نام Lubwig Jacobi در سال ۱۷۶۵ روی ماهیها انجام داد. چند سال بعد یک دانشمند و کشیش ایتالیایی به نام پرفسور Spalazoni تلقیح را روی سگها آزمایش کرد و نتیجه مثبت گرفت

مبحث دوم: سیر قانونی

تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک در حقوق مداخله شخص ثالث در تولید مثل مصنوعی انسان که در سایه پیشرفتهای عظیم علمی و با بهره گیری از اسپرم، تخمک یا جنین اهدایی و استفاده از مادر جانشین امکانپذیر گردیده، باعث بروز مباحث جدیدی در حقوق خصوصی به ویژه حقوق خانواده شده است. این روشها موسوم به وضعیت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمک یا جنین      می باشند. (نایب زاده، ع)

فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک در حقوق ابتدا قبل از هر گونه بحثی در رابطه با حکم تکلیفی انواع روشهای تلقیح مصنوعی باید روشن کنیم که آیا اصولاً اهداء خرید و فروش نطفه جنین چه مرد و چه زن در حقوق اسلام قابل پذیرش است یا خیر؟ ما فرض می کنیم که طبیعتاً تلقیح مصنوعی در بعضی حالات آن یکی از این دو روش جهت باروری اتفاق می افتد

مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی

این وضعیت در دو حالت ماهیت نسب و امارات اثبات نسب مشروع بحث می شود.

گفتار اول: ماهیت نسب

نسب از نظر لغوی به معنی قرابت و علاقه و رابطه بین دو شیء است و در زبان فارسی آن را نژاد می گویند. (علوی قزوینی، همان)

چنانکه معلوم است نسب عبارت از رابطه خویشاوندی است که از راه خون، بین دو یا چند شخص برقرار می شود. (شهیدی، م ، ۱۳۸۱)

مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی

در قانون مدنی ایران مشخصاً راجع به تلقیح مصنوعی مطلبی نداریم. لکن مواردی که به این مبحث کمک می کنند را ذیلاً اشاره می کنیم و بعض فروعات مسأله را درباره تلقیح مصنوعی بصورت سؤال مطرح می کنیم که می توان بنا به اقتضای هر مورد راهکارهایی توسط علمای فقه و حقوقدانان مطرح شود.

مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی

همانطور که رابطه نسب و وراثت در نکاح با صاحبات نطفه برقرار است و حضانت نیز رابطه مستقیمی با نسب و وراثت در نکاح دارد. از اینجا می فهمیم در تلقیح مصنوعی در مواردی که این نسبت ها (نسب و وراثت ) برقرار است، بطور معمول حضانت نیز برقرار خواهد شد.

مبحث دوم : مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین

تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک در حقوق در ابتدای امر باید یادآور شویم که اهدای تخمک یا جنین زیر مجموعه و شاخه‌ای از انتقال تخمک یا جنین می‌باشد و از طرفی در مقابل فروش تخمک یا جنین به یک معنی دیگر قرار می‌گیرد و قصد ما در این فصل اینست که با توجه به آنچه در صدر گفتیم

مسائل پزشکی اجاره رحم یا مادر جانشین

تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک در حقوق با توحه به افزایش سن ازدواج در ایران یکی از مشکلاتی که امروزه بسیار شایع شده است مواردی است که فرد به دلیل امراض مختلف مجبور به از دست دادن رحم خود می‌شود و به رغم توانایی تخمک زایی از داشتن بچه محروم است

مبحث دوم : مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین

تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک در حقوق در زمینه اجاره رحم ، حکم صریح شرعی تاکنون صادر نشده است . مسأله اختلافی است . ولی اکثر علما  در پاسخ به چنین سؤالی اصل را بر احتیاط گذاشته‌اند . البته این در صورتی است که از رحم شخص ثالث فقط به عنوان وعاء یا ظرف پرورش دهنده جنین استفاده شود

نتیجه و پیشنهاد

  1. در حالت جانشینی در بارداری مادر حکمی یعنی زن صاحب تخمک قطعاً مادر قانونی طفل است و با استفاده از ملاک قرابت رضاعی در اسلام می توان حکم ممنوعیت نکاح را ین صاحب رحم ( مادر جانشین ) و طفل به دنیا آمده محق دانست . این قرابت را که از نظر ممنوعیت نکاح در حکم قرابت رضاعی است ، « قرابت مادر جانشینی » نام نهاده‌ایم . البته در صورتی این قرابت صحیح است که بعد از تولد ، طفل از پستان صاحب رحم با شرایط رضاع شیر بخورد

فهرست منابع

امامی ، ح ، ۱۳۴۹ ، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه ، چ اول ، تهران ، مؤسسه

حقوق تطبیقی ، دوره اول ، شماره ۵ .

امامی ، ح ، ۱۳۷۲ ، حقوق مدنی ، ج ۵ ، چ هفتم ، تهران ، انتشارات اسلامیه .

اینترنت ، سایت نمایه .

اینترنت ، سایت دادگستری .

جعفرزاده ,م, ۱۳۷۷, مروری بر وضعیت حقوقی ART در کشورهای مختلف,تهران.

جعفر زاده ، م ، ۱۳۷۸ ، فصل نامه پزشکی باروری و ناباروری ، سال اول ، شماره ۱

حر عاملی ، م ، ۱۳۷۳ ، تصحیح و تحقیق ربانی شیرازی ، ع . ر ، وسائل الشیعه الی تحصیل

مسائل الشریعه ، ج ۲۱ ، چ هشتم ، تهران ، انتشارات اسلامیه .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته حقوق