پایان نامهروش تحقیق

بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

ادبیات به اقتضای ماهیت خود که دربارﮤ زندگی و پیچیدگی وجوه گوناگون آن است، از سرشتی پذیرنده برخوردار است و این قابلیت را دارد که از دیدگاه علوم دیگر مورد بررسی قرار گیرد. سالهاست که شیوه هایی در نقد ادبی متداول شده اند که اصول و روشهای آنها از علوم نشأت می گیرد؛ از قبیل نقد فلسفی، نقد روانکاوانه، نقد تاریخ مبنایانه، نقد ساختار گرایانه، نقد مارکسیستی، نقد صور نوعی، نقد جامعه شناسانه، نقد نشانه شناسانه، و… . با این حساب زبانشناسی را نباید یک استثنا تلقی کرد. از آنجا که زبانشناسی مطالعه ی علمی زبان یعنی تار و پود بوجود آورندﮤ ادبیات است.

این تحقیق دانشجویی بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو مشتمل بر ۱۷۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پایان نامه روش تحقیق

فهرست مطالب

چکیده ۲

پیشگفتار ۳

فصل اول : ۸

مباحث نظری.. ۸

مقدمه. ۹

۱-۱ نقشهای زبان. ۹

۱-۱-۱ نقش های زبان از دیدگاه یاکوبسن.. ۱۰

۱-۱-۱-۱ نقش عاطفی(emotive) 10

۱-۱-۱-۲ نقش ترغیبی(conative ) 11

۱-۱-۱-۳ نقش ارجاعی(refrential) 11

۱-۱-۱-۴ نقش فرازبانی(metalinguistic ) 11

۱-۱-۱-۵  نقش همدلی(phatic) 12

۱-۱-۱-۶ نقش ادبی(literally) 12

۱-۱-۲ اشکالات تقسیم بندی یاکوبسن.. ۱۳

۱-۱-۳ اشکالات تقسیم بندی مارتینه. ۱۴

۱-۱-۴ اشکالات تقسیم بندی هلیدی.. ۱۴

۱-۲ نقش زیبایی آفرینی یا ادبی.. ۱۵

۱-۳ نقش های زبان هنجار ۱۸

۱-۴ نقش های زبان فراهنجار ۱۸

۱-۵ برجسته سازی ادبی.. ۲۰

۱-۵-۱ فراهنجاری.. ۲۱

۱-۵-۱-۱ فراهنجاری واژگانی.. ۲۲

۱-۵-۱-۲ فراهنجاری نحوی.. ۲۳

۱-۵-۱-۳ فراهنجاری آوائی.. ۲۳

۱-۵-۱-۴ فراهنجاری نوشتاری.. ۲۳

۱-۵-۱-۵ فراهنجاری معنایی.. ۲۴

۱-۵-۱-۶ فراهنجاری گویشی.. ۲۵

۱-۵-۱-۷ فراهنجاری سبکی.. ۲۵

۱-۵-۱-۸ فراهنجاری زمانی.. ۲۶

۱-۵-۲ قاعده افزایی.. ۲۶

فصل دوم : ۲۸

پیشینه. ۲۸

مقدمه. ۲۹

۲-۱ مطالعات زبانشناختی ادبیات در غرب.. ۲۹

۲-۲ مطالعات زبانشناختی ادبیات درایران. ۳۲

فصل سوم : ۳۵

فراهنجاری های زبانی شعر شاملو. ۳۵

مقدمه. ۳۶

۳-۱ کهن گرایی.. ۳۶

۳-۱-۱ کهن گرایی صرفی.. ۳۶

۳-۱-۱-۱  بکار بردن پسوند جمع ساز “گان”. ۳۷

بکار بردن پسوند جمع ساز “ان”. ۳۷

۳-۱-۲ کهن گرایی نحوی.. ۳۸

۳-۱-۲-۱ کاربرد “را” به جای “به”، “با”، و “برای”. ۳۸

۳-۱-۲-۲  رعایت “ی” شرط در جملات شرطی.. ۴۰

۳-۱-۲-۳  افزودن پیشوند “ب” در آغاز فعل برای تاکید. ۴۰

۳-۱-۲-۴  بکار بردن “یکی” به جای “یک”. ۴۱

۳-۱-۲-۵  بکار بردن “همی” به جای “می”. ۴۲

۳-۱-۲-۶  افزودن “ا” در آخر اسم یا اسم مصدر برای تعظیم و تفخیم و تعجب.. ۴۲

۳-۱-۳ کهن گرایی واژگانی.. ۴۳

۳-۱-۳-۱  فعل های کهن: ۴۳

۳-۱-۳-۱-۱ فعل های ساده ۴۳

۳-۱-۳-۱-۲ فعل های پیشوندی.. ۵۰

۳-۱-۳-۱-۳  فعل های مرکب.. ۵۹

۳-۱-۳-۱-۴  عبارت های فعلی.. ۶۵

۳-۱-۳-۳  صفت های کهن.. ۷۷

۳-۱-۳-۴  قید های کهن.. ۸۱

۳-۱-۳-۴-۲  قیود یا ادوات تشبیه که امروزه از رواج افتاده است. ۸۳

۳-۱-۳-۵  حرف اضافه های کهن.. ۹۱

۳-۱-۳-۶  ضمایر کهن.. ۹۹

۳-۱-۴ کهن گرایی معنایی.. ۱۰۵

۳-۲-۱  واژگان جدید. ۱۰۹

۳-۲-۱-۱ ترکیبات ابداعی.. ۱۱۰

۳-۲-۱-۱-۱ اسم + اسم. ۱۱۰

۳-۲-۱-۱-۲ اسم + صفت.. ۱۱۲

۳-۲-۱-۱-۳ صفت + اسم. ۱۱۴

۳-۲-۱-۱-۴ اسم + پسوند. ۱۱۶

۳-۲-۱-۱ ۵ صفت + پسوند. ۱۱۸

۳-۲-۱-۱-۶ پیشوند + اسم. ۱۱۹

۳-۲-۱-۱-۷ پیشوند + صفت.. ۱۲۰

۳-۲-۱-۱-۸ اسم + بن فعل.. ۱۲۰

۳-۲-۱-۱-۹ صفت + بن فعل.. ۱۲۲

۳-۲-۱-۱-۱۰ حرف اضافه + بن فعل.. ۱۲۳

۳-۲-۱-۲ واژگان ابداعی.. ۱۲۳

۳-۲-۱-۳ عبارت های ابداعی.. ۱۲۵

۳-۲-۲  فعل های جدید. ۱۲۷

۳-۳  فرا هنجاری نحوی.. ۱۳۱

۳-۳-۱-۱  جا به جایی نهاد. ۱۳۲

۳-۳-۱-۴   جا به جایی ضمایر منفصل و متصل.. ۱۴۱

۳-۳-۱-۵  جا به جایی سایر عناصر جمله. ۱۴۴

۳-۳-۲   ایجاد فاصله میان اجزای عبارات فعلی.. ۱۴۵

۳-۳-۳  حذف عناصر جمله. ۱۴۶

۳-۳-۴  کاربرد واژگان در نقش های متفاوت.. ۱۴۹

۳-۳-۴-۱   کاربرد اسم به جای صفت.. ۱۴۹

کاربرد قید به جای صفت.. ۱۴۹

۳-۳-۴-۳  کاربرد صفت به جای اسم. ۱۵۰

۳-۳-۴-۴  کاربرد اسم به جای قید. ۱۵۰

۳-۳-۵  استفاده از شناسه ی فعل به جای فعل.. ۱۵۱

۳-۴  فرا هنجاری صرفی.. ۱۵۲

۳-۵  فرا هنجاری معنایی.. ۱۵۶

نتیجه گیری.. ۱۶۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی فراهنجاری های زبان شعر شاملو را در زیر می توانید ببینید.

پیشگفتار

ادبیات به اقتضای ماهیت خود که دربارﮤ زندگی و پیچیدگی وجوه گوناگون آن است، از سرشتی پذیرنده برخوردار است و این قابلیت را دارد که از دیدگاه علوم دیگر مورد بررسی قرار گیرد. سالهاست که شیوه هایی در نقد ادبی متداول شده اند که اصول و روشهای آنها از علوم نشأت می گیرد؛ از قبیل نقد فلسفی، نقد روانکاوانه، نقد تاریخ مبنایانه، نقد ساختار گرایانه، نقد مارکسیستی، نقد صور نوعی، نقد جامعه شناسانه، نقد نشانه شناسانه، و… . با این حساب زبانشناسی را نباید یک استثنا تلقی کرد. از آنجا که زبانشناسی مطالعه ی علمی زبان یعنی تار و پود بوجود آورندﮤ ادبیات است، قاعدتاً می تواند با نقد ادبی پیوند داشته باشد.(خوزان مریم، ۱۳۶۹، ص ۱۲)

نقشهای زبان

کمتر کتابی درزمینه ی زبانشناسی می توان یافت که بخشی از آن به توصیف نقش های زبان اختصاصی داده نشده باشد. درمیان تمامی این توصیف ها، بیش از همه باید به دید گاه مارتینه(Martinet, A 1960)  هلیدی(Halliday, M.A. K. et al.1973.  ) ویا کوبسن(Jakobson, R, 1960)  توجه کرد. در قرن بیستم که زبان شناسی وارد مرحله نوینی شد زبان شناسان نظراتی متفاوت درباره نقش های زبان ارائه دادند، همچنین روان شناسان و اهل منطق. بعضی نقش های زبان را چهار تا دانسته اند و بعضی بیشتر، حتی یعضی برای زبان پانزده نقش بر شمرده اند.

کهن گرایی

این گونه فراهنجاری در شعر شاملو به وسیله ی بهره گیری از عناصر و شیوه ی بیان کهن با توجه به متون نثر دوره ی اول زبان فارسی صورت گرفته است که به اشکال گوناگون در شعر او جلوه گر شده. این شیوه ی انحراف از نرم زبان ساده و معیار امروزی یکی از شگرد های هنری در شعر اوست و در بسیاری از موارد به شیوه ی مسلط بیان تبدیل شده است؛ به گونه ای که در نتیجه ی استفاده ی مکرر از این شیوه، گاهی زبان یکدست آرکائیک در شعر او، خود به نوعی زبان معیار یا خودکار تبدیل می شود

فرا هنجاری معنایی

حوزه ی معنا به عنوان انعطاف پذیر ترین سطح زبان، بیش از دیگر سطوح زبان در برجسته سازی ادبی مورد استفاده قرار می گیرد. هم نشینی واژه ها براساس قواعد معنایی حاکم بر زبان هنجار، تابع محدودیت های خاص خود است. در واقع این نوع فرا هنجاری بیشتر در حوزه ی معنایی سخن ایجاد می شود و بطور کلی در محور دلالتی زبان می توان آن را مورد بررسی قرار داد؛ البته در محوری متفاوت با معنای قراردادی زبان که از هم نشینی واژگان حاصل می آید.

فهرست منابع پژوهش

بررسی فراهنجاری های زبای شعر شاملو

۱- Abercrombie, D. Studies in phonetics and Linguistics, Oxford, 1971.

۲- Austerlitz, R. “Parallelism”. Poetics, Warsaw and the Hague, 1961.

۳- Baudouin de Courtenay, G. The Language of Life: An Intriduction to the Science of Genetics, N.Y. 1966.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه روش تحقیق

.

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + دوازده =