بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان جوان دختردانشگاه آزاد مجتمع ولی عصر تهران و گناباد

با مطالعه در انسان های نخستین مشاهده می کنیم آنها از برگ درختان و پوست حیوانات برای پوشش بدن خود و محافظت از تغییرات جوی و موانع طبیعی بهره می گرفته اند،تا عصر حاضر که با استفاه از تکنولوژی لباس ها و پو شش های متنوعی را تولید و استفاده می کنند و این نکته بر اهمیت استفاده از پوشش می افزاید. حجاب

چکیده

در این تحقیق به بررسی آثار و عوامل و میزان گرایش به حجاب زدگی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی مجتمع ولیعصر (عج) و دانشگاه آزاد اسلامی گناباد پرداخته شده است و هدف از انجام این تحقیق یافتن عوامل اثرگذار در بدحجابی وآثار آن در جامعه وفرد می باشد تاراه کارهای مناسب جهت این معضل ارائه شود.

این تحقیق دانشجویی بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان جوان دختردانشگاه آزاد مجتمع ولی عصر تهران و گناباد مشتمل بر  ۱۸۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

عنوان                                                                             صفحه

چکیده

پیشگفتار

فصل اول کلیات پژوهش

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………. ۲
 • بیان مسئله …………………………………………………………………………………. ۴
 • اهداف پژوهش …………………………………………………………………………… ۷

الف) اهداف کلی………………………………………………………………………………. ۷

ب) اهداف جزئی……………………………………………………………………………… ۷

۴- اهمیت موضوع پژوهش ………………………………………………………………… ۸

الف) ضرورت و اهمیت نظری…………………………………………………………….. ۸

ب) ضرورت و اهمیت عملی………………………………………………………………. ۸

۵- فرضیات یا سوالات اساسی پژوهش………………………………………………….. ۹

۶- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها………………………………………………………. ۱۰

۷- خلاصۀ پژوهش……………………………………………………………………………. ۱۳

۸- محدوده مطالعاتی پژوهش………………………………………………………………. ۱۴

فصل دوم ادبیات و پیشینه موضوع پژوهش

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………. ۱۶
 • تعریف حجاب……………………………………………………………………………. ۱۷
 • تاریخچه و مرور اجمالی حجاب در تاریخ ادیان ………………………………… ۱۸
 • ادیان غیر الهی ……………………………………………………………………………. ۱۸
 • ادیان الهی …………………………………………………………………………………. ۲۱
 • انواع حجاب ……………………………………………………………………………… ۲۹
 • اشکال پوشش …………………………………………………………………………….. ۳۰
 • علت و فلسفه پیدایش حجاب………………………………………………………… ۳۵
 • آثار و تبعات حجاب در جامعه ………………………………………………………. ۴۱
 • ۱) آثار و تبعات رعایت حجاب در جامعه ………………………………………… ۴۲
  • آثار فردی رعایت حجاب در جامعه …………………………………………… ۴۲

۲-۱) آثار اجتماعی رعایت حجاب در جامعه ……………………………………………….. ۴۸

۲) آثار و تبعات عدم رعایت حجاب در جامعه …………………………………………….. ۵۶

۹- عوامل تاثیرگذار در بدحجابی و بی حجابی………………………………………………. ۵۹

۱) عوامل فردی تاثیر گذار در بدحجابی و بی حجابی……………………………………… ۶۰

۲) عوامل اجتماعی تاثیرگذار در بدحجابی و بی حجابی…………………………………… ۷۵

۱۰- وضعیت حجاب در ایران و جهان ……………………………………………………….. ۱۰۴

۱۱- چهارچوب نظری……………………………………………………………………………… ۱۱۰

۱۲-  نتیجه گیری……………………………………………………………………………………. ۱۱۷

 

فصل سوم روش شناسی پژوهش

 • روش پژوهش ……………………………………………………………………………. ۱۲۰
 • جامعه آماری ……………………………………………………………………………… ۱۲۰
 • حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………….. ۱۲۰
 • ابزار اندازه گیری (ابزار سازی)………………………………………………………… ۱۲۱
 • روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………. ۱۲۲
 • روش های تجزیه و تحلیل (آماری) اطلاعات……………………………………… ۱۲۳

فصل چهارم تحلیل یافته های پژوهش

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………. ۱۲۵
 • جدول گرایشی……………………………………………………………………………. ۱۲۶
 • جدول توصیفی یک بعدی……………………………………………………………… ۱۲۷
 • جداول دو بعدی………………………………………………………………………….. ۱۳۶

فصل پنجم- نتایج پژوهش

 • بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………….. ۱۵۵
 • تنگناها و محدودیت های پژوهش …………………………………………………… ۱۵۸
 • پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………… ۱۵۹
 • خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………… ۱۶۱
 • فهرست منابع …………………………………………………………………………….. ۱۶۳

ضمائم……………………………………………………………………………………………. ۱۶۸

 

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان جوان دختردانشگاه آزاد مجمتع ولی عصر  تهران و گناباد را در زیر می توانید ببینید.

بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان جوان دختردانشگاه آزاد مجمتع ولی عصر  تهران و گناباد

چکیده

در این تحقیق به بررسی آثار و عوامل و میزان گرایش به حجاب زدگی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی مجتمع ولیعصر (عج) و دانشگاه آزاد اسلامی گناباد پرداخته شده است و هدف از انجام این تحقیق یافتن عوامل اثرگذار در بدحجابی وآثار آن در جامعه وفرد می باشد تاراه کارهای مناسب جهت این معضل ارائه شود.

مقدمه

با مطالعه در انسان های نخستین مشاهده می کنیم آنها از برگ درختان و پوست حیوانات برای پوشش بدن خود و محافظت از تغییرات جوی و موانع طبیعی بهره می گرفته اند،تا عصر حاضر که با استفاه از تکنولوژی لباس ها و پو شش های متنوعی را تولید و استفاده می کنند و این نکته بر اهمیت استفاده از پوشش می افزاید.

بیان مسئله

حجاب پوششی است که زن را ملزم می کند که بدن خود را از نگاه نامحرمان بپو شاند و زن و مردی که این حجاب را ر عایت نکنند دچار بد حجابی شده و جامعه و همین طور خودشان را دچار ناامنی می کنند. به مساله حجاب در همه ی ادیان الهی تاکید فراوان شده است

اهمیت موضوع پژوهش

الف) ضرورت و اهمیت نظری: این تحقیق تلاش خواهد کرد در حوزه حجاب زدگی دانشجویان جوان دختر تهرانی و گنابادی به این سوالات پاسخ دهد.

 • آیادر جامعه بالاخص دانشجویان حجاب زدگی وجود دارد؟

تعریف حجاب:

کلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و حجاب. بیشتر استعمالش به معنی پرده است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می دهد که پرده وسیله پوشش است و شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغت هر پوششی حجاب نیست. آن پوشش حجاب نامیده می شود که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت می گیرد

تاریخچه و مرور اجمالی حجاب در تاریخ ادیان

باورها و اعتقادات در عرصه جهانی دو دسته اند که دارای منشأ الهی و آسمانی اند، مثل اعتقادات مربوط به یهود، مسیحیت و حتی از جهاتی زرتشتی و آئین مقدس در اسلام و دسته دیگر زائیده افکار فلاسفه، صاحب نظران، خیرخواهان، مصلحان و احیاناً سیاست بازان، مدعیان دروغین، جاهلان که ساخته دست بشرند مثل آئین کنفوسیوس، بودایی، برهمایی، بهایی و …..

وضعیت حجاب در ایران و جهان

۱- وضعیت حجاب در غرب:

بیش از چهار قرن است که در اروپا خدا از صحنه زندگی غایب و محو شده و در کلیسا عزلت گزیده و تنها به آن جا اختصاص داده شده است. معنویت و انسانیت به حاشیه زندگی خریده و اسکلت و استخوان بندی فرهنگ و تمدن غرب یک استخوان بندی مادی شده است. تاریخ چهار قرن اخیر غرب تاریخ نفی ارزش های معنوی متعالی است و تمدن غرب به جلوه ی یک زندگی است که در آن دیگر معنویت اصالت ندارد و انسان دیگر موجودی نیست

عوامل اجتماعی تأثیرگذار در بدحجابی و بی حجابی

۱- ۲) کوچکترین نهاد اجتماعی- خانواده

شکل گیری اولیه رفتار و کنش فرد در کوچکترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده صورت می گیرد. به عبارتی خانواده یک گروه خویشاوند است که در اجتماعی کردن فرزندان و برآوردن برخی ازنیازهای بنیادی جامعه، مسئولیت اصلی را به عهده دارد. از طرفی تنوع خانواده ها (چه خانواده های گسترده با هسته ای ….) می تواند در نوع و رفتار فرد تأثیر بگذارد.

بحث ونتیجه گیری:

بدحجابی پوششی است که شکل وجنس پوشش رعایت شده است،ولی نحوه ی استفاده از آن صحیح نمی باشد.زن بدحجاب زنی است که از پوشش استفاده می کند ولی به علت نادانی وناآگاهی یا قصد آن را رعایت نمی کند.اصولآفلسفه حجاب پوشیده نگه داشتن شی ء زیبا از دید بیگانگان است.بنابراین این بیشتر مردان هوسران هستند که مخالف حجاب می باشند.زیرا حجاب رامانع هوسرانی وچشم چرانی وهرزه نگاری خود می دانند.

فهرست منابع کتابها:

بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان جوان دختردانشگاه آزاد مجمتع ولی عصر  تهران و گناباد

 • اشکوری،فنایی،۱۳۷۷، منزلت زن در اندیشه اسلام،تهران : ناشر موسسه آموزش و پرورش امام خمینی.
 • دکتر صبور اردوبادی، احمد ،۱۳۷۶، آئین بهزیستی اسلام، تهران :انتشارات فرهنگ اسلامی،ج دوم ،چ سوم .
 • دکتر صبور اردوبادی، احمد ،۱۳۷۶، آئین بهزیستی اسلام، تهران :انتشارات فرهنگ اسلامی،ج سوم ،چ سوم .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

نظرات بسته شده است.