روش تحقیقمقالات رشته اجتماعی

بررسی عقدوکالت

عقدوکالت،در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.عقدوکالت

 عقدوکالت،این تحقیق دانشجویی بررسی عقدوکالت مشتمل بر۱۲۹صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید. عقدوکالت

روش تحقیق مقالات رشته اجتماعی

فهرست مطالب

مقدمه: ۲

مبحث اول- کلیات… ۶

گفتار اول-تعریف عقد وکالت: ۶

گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض: ۱۶

گفتار سوم-اقسام وکالت: ۲۲

بند اول –وکالت مطلق: ۲۲

بند دوم – وکالت مقید: ۲۸

بند سوم – شرایط وکالت: ۳۰

مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل.. ۴۴

گفتار اول-اهلیت موکل: ۴۴

گفتار دوم – اهلیت وکیل: ۵۰

گفتار سوم – اهلیت ورشکسته: ۵۵

گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی: ۵۶

گفتار پنجم- مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث… ۶۱

مبحث سوم – تعهدات وکیل.. ۶۷

گفتار اول – تقصیر وکیل: ۶۷

گفتار دوم – یدامانی وکیل: ۷۱

گفتار سوم – تعدد وکلاء: ۷۴

گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء: ۸۰

مبحث چهارم- تعهدات موکل.. ۸۳

گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است: ۸۳

گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل: ۸۵

مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت… ۸۹

گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل: ۹۰

بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود: ۹۶

گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز: ۹۹

گفتار سوم- نقص ماده ۶۷۸ قانون مدنی: ۱۰۱

گفتار چهارم- به استعفای وکیل: ۱۰۲

گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل: ۱۰۷

بند اول – فوت موکل یا وکیل: ۱۰۷

بند دوم – جنون موکل یا وکیل: ۱۱۱

بند سوم – حجر موکل یا وکیل: ۱۱۳

گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت : ۱۱۶

گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل: ۱۲۱

گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت… ۱۲۳

نتیجه گیری.. ۱۲۵

منابع..۱۲۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته اجتماعی

.

عقدوکالت،خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی عقدوکالت  را در زیر می توانید ببینید. عقدوکالت

عقدوکالت

مقدمه

عقدوکالت،در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.عقدوکالت

تعریف عقد وکالت

عقدوکالت،ماده ۶۵۶ بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.عقدوکالت

اهلیت موکل

عقدوکالت،صغیر غیر ممیز و مجنون نمی توانند به کسی وکالت دهند و حق توکیل ندارند زیرا این ها از نظر حقوقی فاقد اراده سالمند. درباره مجنون ادواری این نظر قابل قبول است که مجنون ادواری در حالت افاقه می تواند به غیر در مسائل مالی و غیر مالی وکلت دهد و با حدوث جنون عقد وکالت منفسخ می گردد.عقدوکالت

تقصیر وکیل

عقدوکالت،ماده ۶۶۶ ق.م بیان می دارد «هرگاه از تقصیر وکیل خسارت به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل سبب آن محسوب گردد مسئول خواهد بود»بنابراین وکیل باید مقصر شناخته شود و دیگر این که سبب ورود خسارت باشد. برای مسئولیت وکیل هر دو عنصر فوق لازم است و تقصیر در قانون مدنی به معنی تعدی و تفریط آمده است.عقدوکالت

تعهدات وکیل برای موکل است

عقدوکالت،ماده ۶۷۴ ق.م می گوید: «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر این اعمال فضولی وکیل را صراحتاً اجازه کند»عقدوکالت

خواص و ماهیت عقد جایز

عقدوکالت،وکالت عقدی است جایز می توان وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل و یا بر عکس عدم استعفای وکیل و در نهایت بر هم نخوردن عقد وکالت را ضمن عقد لازمی یا جایزی و یا ضمن خود عقد وکالت شرط نمود و کلیه عقود جائز به موت یا جنون احد طرفین منفسخ می شود با توجه به این مطالب اگر در عقد وکالت «وکالت وکیل با عدم عزل وکیل» شرط شود آثار عقد لازم را به خود گرفته باشد ولی با فوت و جنون هر یک از طرفین وکالت منفسخ می شود زیرا عقد وکالت عقدی است قائم به موجود بودن و اهلیت طرفین.عقدوکالت

انقضای مدت وکالت

عقدوکالت،عقد وکالت عقدی است جایز و هر یک از طرفین هر زمان بخواهند می توانند آن را بر هم زنند و تعیین مدت باعث لزوم عقد وکالت نمی شود و وکالت جایز باقی می ماند و پس از خاتمه وکالت دورۀ وکالت منقضی می شود و عمل وکیل که پس از انقضای مدت واقع شده فضولی خواهد بود.عقدوکالت

نتیجه گیری

عقدوکالت،در این کار تحقیقی به بررسی عقد وکالت پرداختیم و گفتیم که اگر عقد وکالت اعطای نیابت است بنابراین وکیل نسبت به اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که انجام می دهد برای موکل است و وکالت به طریق معاملات نیز واقع می شود و این که در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول است و بعضی از حقوقدانان معتقد بودند.عقدوکالت

منابع

۱-امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد ۲، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، سال ۱۳۷۷

۲-بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۰

۳-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۰

۴-حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۷۶

۵-حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۱

۶-شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، نشر حقوقدان، سال۱۳۷۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته اجتماعی

.

برچسب ها