بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی شهر شیراز

کسب دانش درباره ی رفتار انسان، چه به صورت تصادفی و چه مبتنی بر عقل سلیم، اگرچه لازم است، اما کافی نیست، بلکه با روش سیستماتیک می توان واقعیت ها و روابط مهم را، به طور آشکار مشخص ساخت و مبنایی را تعیین نمود که بتوان براساس آن رفتارها رابه صورتی دقیق پیش بینی کرد. روش سیستماتیک بر مبنای این باور قرار دارد که رفتاری امری تصادفی نیست، بلکه معلول است و در جهتی میل می کند که فرد، درست یا نادرست، براساس آن را باور دارد.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی شهر شیراز می باشد. بدین منظور به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله ای از ۳۱۱ نفر دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی شهرشیراز  (۱۵۰ پسر و ۱۶۱ دختر) به عنوان نمونه ی پژوهش استفاده شد.

ابزار اندازه گیری شامل دو مقیاس می باشد که عبارتند از: الف) مقیاس جهت گیری هدف، شامل(تسلط، عملکرد و پرهیز از شکست) ب) مقیاس خود تنظیمی یادگیری که در این پژوهش جهت تبیین سهم هر یک از متغیر مستقل در پیش بینی متغیرهای وابسته از روش آماری رگرسیون چند متغیره (شیوه اینتر) استفاده گردید.

این مطلب  بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی شهر شیراز مشتمل بر ۶۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده. ۲

مقدمه. ۳

۱-۱- بیان مساله. ۷

۲-۱- اهداف تحقیق… ۹

۳-۱- ضرورت تحقیق… ۱۰

۴-۱-فرضیه های تحقیق : ۱۱

۵-۱- تعاریف تحقیق : ۱۲

تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی… ۱۳

حوزه‌ی شناختی… ۱۴

حوزه‌ی عاطفی… ۱۵

حوزه‌ی روانی- حرکتی… ۱۵

معیارهای یک نظام ارزشیابی خوب ( جهت گیری هدف ) ۱۶

۱ –  ارزشیابی مهارتهای تفکر و یادگیری دانش آموزان.. ۱۷

۲ –  ارزشیابی در خارج از مدرسه و کلاس…. ۱۷

۳ –  ارزشیابی پوشه ای… ۱۸

۴ – ارزشیابی براساس تفکر واگرا ۱۸

۵ –  روش وقایع حساس…. ۱۹

۶ – ارزشیابی اطلاعات پایه. ۱۹

۷ –  ارزشیابی بدفهمی ها و پیش پندارها ۱۹

۸ –  کاغذ یاد داشت…. ۲۰

۹ –  مساله های مستند.. ۲۱

۱۰ –  شبکه رده بندی… ۲۱

۱۱ –  فهرست مشاهدات… ۲۱

۱۲- پروژه. ۲۲

۱۳ –  خود ارزشیابی… ۲۲

۱۴ –  سنجش عملکرد. ۲۳

۱۵ –  کارنما ۲۴

نتیجه گیری و پیشنهادات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی… ۲۵

۱- هدف : ۲۶

۲- عزت نفس : ۲۶

۳- انگیزه : ۲۷

روشهای ایجاد انگیزه ریاضیات در دانش آموزان : ۲۸

۴- اضطراب : ۲۹

روشهای پیشگیری از اضطراب امتحان : ۳۰

۵- روش مطالعه : ۳۰

۶- هوش : ۳۱

پایداری هوش : ۳۲

۷ – توجه : ۳۳

۸- برنامه ریزی : ۳۵

۹- جنس : ۳۶

۱۰- عوامل جسمانی : ۳۶

۱۱- نارسا خوانی : ۳۷

۱۲- سازش نایافتگی رفتاری : ۳۷

۱۳- شرایط عاطفی و روانی : ۳۸

۱۴- غیبت از مدرسه : ۳۸

تحقیقات انجام شده. ۳۹

روش تحقیق… ۴۵

یافته های تحقیق : ۴۷

بحث و نتیجه گیری… ۵۳

استراتژی های آموزشی… ۵۶

پیشنهادات… ۵۷

یادداشت ها: ۵۸

فهرست  منابع: ۵۹

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی شهر شیراز را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

کسب دانش درباره ی رفتار انسان، چه به صورت تصادفی و چه مبتنی بر عقل سلیم، اگرچه لازم است، اما کافی نیست، بلکه با روش سیستماتیک می توان واقعیت ها و روابط مهم را، به طور آشکار مشخص ساخت و مبنایی را تعیین نمود که بتوان براساس آن رفتارها رابه صورتی دقیق پیش بینی کرد. روش سیستماتیک بر مبنای این باور قرار دارد که رفتاری امری تصادفی نیست، بلکه معلول است و در جهتی میل می کند که فرد، درست یا نادرست، براساس آن را باور دارد.

بیان مساله

بررسی رابطه بین جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پیش دانشگاهی شیراز ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  یکی از مشکلترین قسمتهای فرآیند آموزش است که برخی از آن به عنوان نقطه آسیب پذیر این فرآیند نام برده اند . مشکل بتوان باور کرد که اختلاف نظرها و جدالها، بیم وشبهه ها و بی میلی ها و سرخوردگیها که به طور گسترده نسبت به ارزشیابی پیشرفت تحصیلی وجود دارد ناشی از بی اعتقادی نسبت به اصل سنجش و ارزشیابی باشد .

اهداف تحقیق

براساس عنوان تحقیق که بررسی تنوع روشها وابزار ارزشیابی پیشرفت تحصیلی می باشد اهداف متعددی را می توان برای تحقیق در نظر گرفت بر همین اساس هدف تحقیق به دو صورت هدف کلی و اهداف جزیی بیان می شوند تا بتوان مطالب تحقیق را سازماندهی کرد . اهداف این تحقیق عبارتند ازاهداف کلی و جزئی:

ضرورت تحقیق

همه افراد در زندگی عادی ، بدون اینکه توجه خاصی به اعمال خود داشته باشند همواره در حال ارزشیابی هستند . هنگامی که در اموری از قبیل آموزش وپرورش از ارزشیابی سخن به میان می آید ، منظور ارزشیابی منظمی است که با استفاده از روشهای خاص و به شیوه ای علمی صورت می گیرد . دلیل مهم انجام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، بهبود یا تغییر فرآیند آموزش است در این صورت معلم با استفاده از شیوه ها و الگوها و فنون مناسب اطلاعات لازم را گردآوری نموده واز آنها در جهت بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری استفاده می کند(سیف ۱۳۸۱ ص ۳۴)

تعاریف تحقیق :

تعریف ارزشیابی

مفهوم ارزشیابی آن چنان گسترده است که طیف وسیعی از مقاصد و دیدگاه ها را در بر می گیرد . از ارزشیابی تعاریف بسیاری شده است . هریک از تعاریف موجود ارزشیابی ، برجنبه خاصی تاکید می ورزد . از نظر لغوی ، ارزشیابی به معنی ارزش یا بررسی و قضاوت است . به موجب این تعریف ، ارزشیابی بر بررسی و قضاوت دلالت دارد . تعریف دیگری برآن است که ارزشیابی فرآیندی از بررسی عینیتها و رویدادهای معین در پرتو معیارهای ارزشی ، برای اتخاذ تصمیم های صحیح است . این تعریف برای فراهم آوردن اطلاعات مفید برای تصمیم گیری تاکید دارد .

تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

پیش‌تر، اصطلاح ارزشیابی را به این صورت تعریف کردیم: ارزشیابی به یک فرایند نظامدار برای جمع‌آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات گفته می‌شود، به این منظور که تعیین شود آیا هدف‌های مورد نظر تحقق یافته‌اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی. ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را می‌توان به صورت زیر نیز، تعریف کرد:

حوزه‌ی شناختی

هدف‌های حوزه‌ی شناختی به جریان‌هایی که با فعالیت‌های ذهنی و فکری آدمی سر و کار دارند، مربوط می‌شود. از این لحاظ، این حوزه مهم‌ترین حوزه‌ی یادگیری به شمار می‌آید. این حوزه به شش طبقه تقسیم می‌شود که به طور سلسله مراتبی، از عینی و ساده به انتزاعی و پیچیده مرتب شده است:

دانش . شامل یادآوری (بازخوانی و بازشناسی) امور است. درواقع دانش عبارت است از تکرار پاسخ‌هایی که قبلاً در موقعیت یادگیری تمرین و آموخته شده‌اند.

حوزه‌ی عاطفی

حوزه‌ی عاطفی شامل هدف‌هایی است که تغییرات حاصل در علاقه‌ها، نگرش‌ها و ارزش‌ها و نیز رشد ارج‌شناسی و سازگاری را نشان می‌دهد. این حوزه به طبقات ذیل تقسیم می‌شود:

دریافت کردن (توجه کردن) : حساسیت نسبت به وجود بعضی پدیده‌ها و محرک‌های محیطی و میل به دریافت کردن آن‌ها با توجه کردن به آن‌ها.

پاسخ دادن : توجه فعالانه به پدیده‌ها و انجام کارهایی درباره‌ی آن‌ها، یا فعالیت حاکی از پذیرش یک عقیده یا خط مشی.

حوزه‌ی روانی- حرکتی

حوزه‌ی روانی- حرکتی به زمینه‌ی مهارت‌های حرکتی یا حرکات بدنی مربوط است. به سخن دیگر، هر فعالیتی که علاوه بر جنبه‌ی روانی، دارای جنبه‌ی جسمانی نیز باشد، در این حوزه جای دارد. این حوزه به طبقات ذیل تقسیم می‌شود:

ادراک (حسی) : استفاده از حواس برای هدایت کنش‌های حرکتی.

آمادگی یا امایه: آماده بودن برای انجام یک عمل یا یک رشته اعمال معین.

تحقیقات داخلی پیشرفت تحصیلی  

۱ـ روحانی ۱۳۵۹ : در پژوهش خود، رابطه خود پنداری و عوامل تشکیل دهنده آن گرایش به مدرسه، گرایش به همسالان و خانواده را با موفقیت تحصیلی مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق ۲۴۰ دانش آموز سوم راهنمایی مرکب از ۱۲۰ پسر و ۱۲۰ دختر شرکت داشته اند که در یک آزمون خودپنداری شرکت نمودند و معدل کل سالانه آنها به عنوان معیاری برای میزان موفقیت تحصیلی استفاده شد. نتایج به وسیلهٔ ضریب همبستگی پیرسون محاسبه و نشان داد که بین خودپنداری و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد و همبستگی به دست آمده برای گروه دختر و پسر متفاوت بود، و در مجموع برای گروه دختران میزان همبستگی بیشتری میان خودپنداری و پیشرفت تحصیلی مشاهده شد.

ابزار تحقیق

مقیاس های به کار گرفته شده در این پژوهش عبارتند از: مقیاس جهت گیری هدف، مقیاس خودتنظیمی یادگیری.

مقیاس جهت گیری هدف

این مقیاس به وسیله بوفارد و  همکاران (۱۹۹۸) و با استفاده از مقیاس های دیگر مانند (ایمز و آرچر،۱۹۸۸؛ پنتریچ ودیگروت، ۱۹۹۰) تهیه شده است.

هدف این مقیاس ارزیابی نوع هدفی است که فرد در موقعیت های تحصیلی، برای خود بر می گزیند. این جهت گیری در سه مقوله تقسیم بندی شده است

بررسی رابطه ی میان جهت گیری هدف با خودتنظیمی یادگیری در کل گروه مورد پژوهش

براساس یافته های جدول شماره۳، جهت گیری هدف یادگیری دارای قدرت پیش بینی کنندگی مثبت و معناداری بوده است. همچنین جهت گیری پرهیز از شکست، قدرت پیش بینی کنندگی منفی و معناداری داشته است؛ به عبارت دیگر دانش‌آموزان با جهت گیری هدف یادگیری از خودتنظیمی یادگیری بیشتری بهره مند بودند، اما در جهت گیری پرهیز از شکست دارای کمترین خودتنظیمی یادگیری بوده اند

بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی در پسران و دختران

نتایج جداول شماره ۵ و۶ گویای این مطلب می باشد که جهت گیری هدف یادگیری در پسران دارای قدرت پیش بینی کننده معناداری نبوده است. اما جهت گیری هدف یادگیری در دختران دارای قدرت پیش بینی مثبت و معناداری بوده است؛ همچنین جهت گیری هدف عملکرد هم برای پسران و دختران از قدرت پیش بینی کنندگی مثبت و معناداری برخوردار بوده است. به بیان دیگر دختران در هر دو نوع جهت گیری هدف (تسلط و عملکرد) از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردار بوده اند

بحث و نتیجه گیری

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی میان جهت گیری هدف با خودتنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر و پسر دوره ی پیش دانشگاهی شهر شیراز است.

در مجموع یافته های حاصل از ضرایب همبستگی و معادله های رگرسیون بیانگر رابطه معناداری بین انواع جهت گیری هدف با خودتنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی دارد. به بیان دیگر نوع هدفی که فرد برای خود برمی گزیند با نمره کل خودتنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی رابطه دارد.

در این میان دانش‌آموزان با جهت گیری هدف یادگیری از خودتنظیمی یادگیری بیشتری برخوردارند که با نتایج (ایمز،۱۹۹۲؛ آرچر ۱۹۹۴؛ پنتریچ و دیگروت، ۱۹۹۰؛ بوفارد، ۱۹۹۸؛ میس، ۱۹۹۴؛ شانک و زیمرمان،۱۹۹۴؛ نولن، ۱۹۸۸؛ پنتریچ و گارسیا،۱۹۹۱؛ دویک و لی گت، ۱۹۸۸؛ میس و بلومن فلد، ۱۹۸۸ و جوکار، ۱۳۷۹).

 پیشنهادات

۱- پیشنهاد می شود که تأثیر ساختار کلاس، محتوای درس و ارزشیابی بر انواع  جهت گیری هدف سنجیده شود.

۲- سنجش اثر خودکفایی (اثر بخش بودن خود) به همراه درماندگی آموخته شده در پژوهش های آینده در این زمینه.

فهرست  منابع:

الف- فارسی

بهرنگی، محمدرضا. (۱۳۷۳).مدیریت آموزشی و آموزشگاهی: کاربرد نظریه های مدیریت در برنامه ریزی  و نظارت. تهران: انتشارات گلچین.

جوکار، بهرام. (۱۳۷۹). بررسی رابطه بین جهت گیری هدف و خودتنظیمی در دانشجویان دانشگاه شیراز.مقاله منتشر نشده.

پی  رابینز،استیفن (۱۳۷۷)، رفتار سازمانی.مترجمان پارسائیان، علی و اعرابی، محمد. تهران: انتشارات دفتر پژوهش های  فرهنگی.

ریو، جان مارشال. (۱۳۸۱). انگیزش و هیجان. ترجمه سید محمدی، یحیی، تهران: موسسه نشر ویرایش.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.