بررسی رابطه خودکارآمدی معلمان علوم با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس راهنمایی

بسیاری از رفتارهای انسان با سازگارهای نفوذ بر خود برانگیخته و کنترل می شوند. در میان مکانیسم های نفوذ بر خود هیچ کدام مهمتر و فراگیرتر از باور به خودکارآمدی نیست. ما در این پژوهش سعی خواهیم کرد با آگاه کردن معلمان به باور خودکارآمدی بتوانیم در زمینه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمکی کرده باشیم. و در این پژوهش سعی شده است نظریه خودکارآمدی و عوامل ایجاد کننده آن و تقویت خودکارآمدی معلمان به طور مختصر توضیح داده شود و با تطبیق آن با مشکلاتی که معلمان در امر آموزش و پرورش دانش آموزان دارند به این نتیجه برسیم که خودکارآمدی می تواند بسیاری از مشکلات معلمان را در امر تدریس و رابطه با دانش آموزان مؤثر واقع شود و این عوامل منجر به پیشرفت تحصیلی دانش آموز شود.

مطلب بررسی رابطه خودکارآمدی معلمان علوم با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس راهنمایی مشتمل بر   ۹۶  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

پیشگفتار: ۲

فصل اول – طرح تحقیق.. ۳

مقدمه: ۳

بیان مسئله: ۵

اهمیت و ضرورت پژوهش: ۷

هدفهای تحقیق: ۹

اهداف جزئی: ۹

فرضیه های تحقیق: ۹

تعریف مفاهیم: ۱۰

فصل دوم – پیشینه تحقیق.. ۱۴

مقدمه: ۱۴

خودکارآمدی: ۱۵

مفهوم و تعریف خودکارآمدی: ۱۸

مبانی نظری در مورد خودکارآمدی: ۲۰

راهبردهای ایجاد و تغییر نظام باور خودکارآمدی معلمان: ۲۱

منابع خودکارآمدی: ۲۲

۲) تجربه های جانشینی: ۲۳

۳) ترغیب های کلاسی یا اجتماعی: ۲۴

۴) حالات عاطفی و فیزیولوژیک: ۲۵

مفهوم انتظار و انواع آن: ۲۶

ابعاد خودکارآمدی: ۲۷

تحول خودکارآمدی در گستره زندگی: ۲۸

ویژگی های افراد خودکارآمد: ۲۹

اثرات خودکارآمدی به کارکردهای روان شناختی معلمان: ۳۰

نقش مدیران در خودکارآمدی معلمان: ۳۷

مراحل رشد خودکارآمدی: ۳۹

خودکارآمدی و تفاوت های سنی و جنسیتی: ۴۲

خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی: ۴۳

مروری بر تحقیقات انجام گرفته درزمینه ارتباط خودکارآمدی – معلم – پیشرفت تحصیلی: ۴۶

فصل سوم – روش تحقیق.. ۵۰

مقدمه: ۵۰

روش تحقیق: ۵۰

جامعه آماری: ۵۰

نمونه آماری: ۵۰

ابزارهای اندازه گیری: ۵۱

روش تجزیه تحلیل آماری: ۵۱

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.. ۵۲

مقدمه: ۵۲

طبقه بندی و توصیف آماری داده ها: ۵۲

ویژگی های آزمودنی: ۵۲

جدول (۳-۴)- فراوانی، درصد فراوانی مطلق و تراکمی پایه تدریس دبیران.. ۵۶

فصل پنجم – خلاصه و نتیجه گیری.. ۸۹

مقدمه: ۸۹

بحث پیرامون فرضیه های پژوهش: ۸۹

محدودیت های تحقیق: ۹۱

پیشنهادات: ۹۲

منابع و مآخذ: ۹۳

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی رابطه خودکارآمدی معلمان علوم با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس راهنمایی    را در زیر می توانید ببینید.

پیشگفتار:

بسیاری از رفتارهای انسان با سازگارهای نفوذ بر خود برانگیخته و کنترل می شوند. در میان مکانیسم های نفوذ بر خود هیچ کدام مهمتر و فراگیرتر از باور به خودکارآمدی نیست. ما در این پژوهش سعی خواهیم کرد با آگاه کردن معلمان به باور خودکارآمدی بتوانیم در زمینه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمکی کرده باشیم. و در این پژوهش سعی شده است نظریه خودکارآمدی و عوامل ایجاد کننده آن و تقویت خودکارآمدی معلمان به طور مختصر توضیح داده شود و با تطبیق آن با مشکلاتی که معلمان در امر آموزش و پرورش دانش آموزان دارند به این نتیجه برسیم که خودکارآمدی می تواند بسیاری از مشکلات معلمان را در امر تدریس و رابطه با دانش آموزان مؤثر واقع شود و این عوامل منجر به پیشرفت تحصیلی دانش آموز شود.

مقدمه:

پیشرفت تحصیلی و بازدهی نظام آموزش و پرورش در بسیاری از کشورهای جهان سوم به صورت حاد مطرح است، چون منابع امکانات این کشورها اندک است لزوم صرفه جویی و دقت در مصرف و تخصیص این منابع به بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی را ایجاب می کند. از طرفی به علت افزایش سریع جمعیت این کشورها، بخش عمده ای از درآمد ملی به گسترش آموزش و پرورش اختصاص می یابد.

بیان مسئله:

شکست تحصیلی جمع کثیری از دانش آموزان تحت پوشش آموزش و پرورش با وجود سرمایه گزاری فراوان دولت ها و خانواده ها پدیده ای است زیانبار مسئله ای است که مسئولان تعلیم و تربیت را به چاره جویی فراوان فرا می خواند پیدا کردن راه حل این مسئله مستلزم بررسی عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی است در این بررسی مجموعه ای از عوامل محیط و عوامل شخصیت قابل طرح است (سلیمان نژاد، نیکچری، ۱۳۸۳).

اهمیت و ضرورت پژوهش:

با وجود آنکه تعلیم و تربیت آدمی از بدو پیدایش او مورد توجه بوده است. اهمیت آن در قرن اخیر به طور فزاینده ای افزایش یافته است. به طوری که در عصر حاضر هر یک از افراد یک ملت بخش عمده ای از زندگی خود را (با ارزش ترین سرمایه) به عنوان متعلم یا دانش آموز به تعلیم و تربیت اختصاص می دهد. در بسیاری از جوامع، کودکان و نوجوانان از سن ۶ تا ۱۸ سالگی در مدرسه حضور می یابند، دولتها منابع هنگفتی از درآمد ملی را به آموزش و پرورش اختصاص می دهند و علاوه بر آن، خانواده ها برای اشتغال به تحصیل فرزندان خود هزینه های زیادی را متحمل می شوند.

خودکارآمدی:

در اواخر قرن بیستم زمانی که روانشناسی آمریکا جایگاه خود را در میان سایر علوم پیدا می کرد که علاقه وافری در جهت مطالعه باورها و نقشی که این باورها در رفتار انسان بازی می کند دیده می شود. زمانی که ویلیام جیمز روانشناس سرشناس آمریکا (۱۹۸۱/۱۸۹۰ و ۱۸۸۱/۱۸۹۰) اصول روانشناسی را می نوشت طولانی ترین فصل های کتاب خود را به هوشیاری اختصاص داده است. با این حال مطالعه دقیق و عمیق و تلاش برای ادراک فرایند خود در نوشته های روانکارانی همچون زیگمون فروید، کارل یونگ دیده می شود که “خود انسان را مرکز نظم دهی شخصیت انسان را مرکز نظم دهی شخصیت انسان تدوین کرده اند.

مفهوم و تعریف خودکارآمدی:

وقتی تئوری های یادگیری اقدام به معرفی یادگیری اجتماعی نموده اند که باور رفتار گرایان از تداعی گرایی را که منطبق بر اصول کاهش بود رد می کرد، این دیدگاه (میلر و دلاورز) بر اهمیت تقلید از رفتار الگوهای بیرونی در تشکیل رفتار تأکید می کرد، اما در تبیین مراحل تقلید های تأخیری یا تقویت نشده، شکست خورد. هم چنین با توجه به اینکه رفتار گرایان ایجاد جنبه های تازه فرآیند های درونگیر و سر مشق گیری غیر تقویتی را نادیده می گرفتند مورد انتقاد تئوری پردازان یادگیری اجتماعی قرار گرفتند.

مبانی نظری در مورد خودکارآمدی:

خودکارآمدی در تعریف روانشناختی آن عبارت از انتظار یک فرد برای موفقیت در انجام دادن کاری یا دست یافتن به یک نتیجه ارزشمندی از طریق فعالیت های فردی می باشد. این فرایند ذهنی، شناسائی هدف برآورد تلاش ها و توانایی های لازم برای رسیدن به آن هدف و بیش از پیش نتیجه را شامل می شود (استیک وایز به نقل از راثی، ۱۳۸۲). بندورا خودکارآمدی را به عنوان این که فرد در مورد اینکه می تواند به طور موفقیت آمیزی تکالیف خاصی را انجام دهد و نتایج مطمئنی را از انجام تکالیف به دست آورد، تعریف کرده است. به عقیده بندورا انتظارات ویژه خودکارآمدی نسبت به سایر انتظارات نقش حیاتی تری در انگیزش و عمل انسان بازی می کند (نقل از کریم زاده، ۱۳۸۰).

منابع و مآخذ:

۱- استیو، موریس – ویلکاکس، گراهام؛ فن توانمند سازی دریک هفته. ترجمه: نیک فطرت، بدری و صمدی، همایون، انتشارات یساولی، تهران، ۱۳۷۹.

۲- براتی، سیامک؛ بررسی رابطه خود اثر بخش، عزت نفس، و خودپایی در میان دانش آموزان سال سوم دبیرستان، ۱۳۷۶.

۳- بصیری، داوود؛ بررسی رابطه خودکارآمدی با سلامت روانی دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه پیام نور خوی ۱۳۸۵.

۴- پروین، لارنس. ای (بی تا)؛ روانشناسی شخصیت نظریه و تحقیق. ترجمه: جوادی، محمد جعفر و کدیور، پروین، انتشارات رسا، تهران، ۱۳۷۴.

۵- پنتریچ، پال آر و شانک، دیل. اچ (۲۰۰۲) ؛ انگیزش در تعلیم و تربیت نظریه ها، تحقیقات و راهکارها. ترجمه: شهرآرایی، مهرناز، انتشارات علم، تهران، ۱۳۸۶.

۶- تصدیقی، محمد علی؛ مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، ‌۱۳۷۴.

۷- جعفری، سیما؛ بررسی میزان رضایت شغلی معلمان ریاضی شهرستان اشنویه در سال تحصیلی ۸۹-۸۸.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.