بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک های مقابله با بحران در دانشجویان

هوش هیجانی مفهومی است که ریشه در کارهای ثراندیک و گاردنر دارد . ثراندیک به مطالعه جنبه های غیر شناختی هوش در سازگاری و موفقیت پرداخته است. او به طور کلی از هوش اجتماعی به عنوان یکی از جنبه های هوش هیجانی یادکرده است . به اعتقاد ثراندیک هوش اجتماعی به یکی از توانایی درک حالات درونی ،انگیزه ها ورفتار های خود ودیگران، عملکرد بهینه بر اساس اطلاعات کسب شده است.

مطلب بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک های مقابله با بحران در دانشجویان مشتمل۱۰۹صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 

فهرست مطالب

فصل اول. ۲

طرح تحقیق.. ۲

مقدمه. ۳

بیان مسئله. ۵

اهمیت پژوهش… ۸

اهداف پژوهش… ۱۰

سوالات پژوهشی.. ۱۱

فصل د وم. ۱۲

پیشینه نظری تحقیق.. ۱۲

تاریخچه هوش هیجانی.. ۱۳

رویکرد های هوش هیجانی.. ۲۰

رویکرد مایر و سالووی.. ۲۰

مدل چند عاملی با ر – ان. ۳۰

عوامل موثر برهوش هیجانی.. ۳۹

وراثت یامحیط کدام موثرند. ۴۲

هوش هیجانی و مفهوم شخصیت.. ۴۳

مقایسه دو هوشبهر (هوشبهر عمومی )IQو هوش هیجانی EQ.. 47

ویژگی های افراد دارای هوش هیجانی بالا. ۵۱

هوش هیجانی : سن و جنس… ۵۲

ارتباط هوش هیجانی و سلامت روان. ۵۵

هوش هیجانی و اختلالات روانی.. ۵۸

بی تفاوتی عاطفی و هوش هیجانی.. ۵۸

ناتوانی عاطفی غیر کلامی و هوش هیجانی.. ۵۹

کاربرد هوش هیجانی.. ۶۱

استرس… ۶۵

مقابله. ۷۰

شیوه های مقابله بابحران. ۷۱

رابطه هوش هیجانی و شیوه های مقابله با استرس… ۷۴

فرضیه پژوهشی.. ۷۷

فصل سوم. ۷۸

روش تحقیق.. ۷۸

مقدمه. ۷۹

جامعه آماری.. ۷۹

حجم نمونه. ۷۹

تعریف مفاهیم. ۸۰

تعریف عملیاتی متغییرها ۸۰

ابزار سنجش… ۸۱

معرفی هوش هیجانی بار- ان. ۸۲

معرفی پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس (CISS) 85

اعتبار وروایی ابزار های اندازه گیری.. ۸۷

نمره گذاری پرسشنامه. ۸۸

روش اجراءو نمره گذاری.. ۸۹

متغیرهای پژوهشی.. ۹۱

فصل چهارم. ۹۳

یافته های آماری.. ۹۳

مقدمه. ۹۴

آمار توصیفی.. ۹۴

آمار استنباطی.. ۹۹

فصل پنجم. ۱۰۳

نتیجه گیری.. ۱۰۳

تیجه گیری کلی.. ۱۰۴

محدودیت ها ۱۰۶

پیشنهادات.. ۱۰۷

فهرست منابع. ۱۰۸

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک های مقابله با بحران در دانشجویان را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

هوش هیجانی مفهومی است که ریشه در کارهای ثراندیک و گاردنر دارد . ثراندیک به مطالعه جنبه های غیر شناختی هوش در سازگاری و موفقیت پرداخته است. او به طور کلی از هوش اجتماعی به عنوان یکی از جنبه های هوش هیجانی یادکرده است . به اعتقاد ثراندیک هوش اجتماعی به یکی از توانایی درک حالات درونی ،انگیزه ها ورفتار های خود ودیگران، عملکرد بهینه بر اساس اطلاعات کسب شده است.

بیان مسئله

دهه اخیر شاهد ظهور و گسترش بی سابقه تحقیقات علمی راجع به هیجانات و عواطف مختلف (عشق ،ترس ،نفرت و….)بوده است . علت این تمرکز ویژه را شاید بتوان بیش از هر چیز در حساسیت و اهمیت نگران کننده این مو ضوع در سالیان اخیر جستجو کرد .

اهمیت پژوهش

امروزه در اکثر کشور های پیشرفته بحث بهره ی هیجانی مطرح شده است و این مفهوم در موسسات به سازمانهاو مراکز صنعتی و بخصوص درمصاحبه های استخدامی کاربرد فراوانی دارد . در گذشته در کشور های صنعتی ،درمصاحبه های استخدامی بیشتر به IQ(بهره هوش )یک فرد توجه می شد ولی امروزه بیشترین تاکید معیار استخدامی دراین کشورها بر بهر ه عاطفی EQ یا هوش هیجانی فرداست

تاریخچه هوش هیجانی

بحث های فلسفی درمورد رابطه بین تفکر و عاطفه در فرهنگ مغرب زمین به پیش از ۲۰۰۰سال قبل برمی گردد .در اینجا ما به فعالیت های روانشناسی از سال ۱۹۰۰میلادی تا کنون اشاره می نماییم این سال هارا می توان به پنج دوره تقسیم کرد .(فورگاس ومایر ،۲۰۰۳،ترجمه امام زاده ای و نصیری )

رویکرد های هوش هیجانی

نگاهی به تعاریف متعدد هوش ،درمدل هوش هیجانی را در این زمینه نشان می دهد .اولین مدل یعنی مدل توانایی پردازش اطلاعات ،هوش هیجانی را به عنوان نوعی از هوش تعریف می کند که هیجان و عاطفه رانیز در برمی گیرد .

وراثت یامحیط کدام موثرند

برخلاف IQیا هوشبهر که بیشتر تحت تاثیر عوامل وراثتی است در طول زندگی فرد ثابت می ماند .هوش هیجان احتمالا بیشتر تحت تاثیر شرایط محیطی است .

دانیل گلمن می گوید قابلیت های تشکیل دهنده هوش هیجانی در مجموع ،توانایی های اکتسابی هستند ،به طور کلی در حال حاضر در مورد ایم که هوش هیجانی یک استعداد ارثی است ویا مجموعه ای از توانایی ها ،قابلیت ها و مهارت های اکتسابی ،اتفاق نظر وجود ندارد .

هوش هیجانی و مفهوم شخصیت

موضوع روانشناسی شخصیت ،مطالعه بخش های مختلف روانشناختی ،سازماندهی و رشد آن با هدف برقراری ارتباط قسمتهای مختلف ذهن نظیر مکانیسم های دفاعی ،ساختارهای عملکرد و فرایندهابا پیامد های زندگی می باشد .

مقایسه دو هوشبهر (هوشبهر عمومی)IQو هوش هیجانی EQ

هوشبهر و هوش هیجانی قابلیت های متضاد نیستند بلکه بیشتر می توان گفت که متمایز ند .همه مااز ترکیبی ازهوش هیجانی و عواطف برخورداریم . افراد دارای هوشبهر بالا و هوش هیجانی پایین ویا هوشبهر پایین و هوش هیجانی بالا علی رغم وجودنمونه های نوعی ،نسبتا نادرند .

هوش هیجانی : سن و جنس

تحلیل واریانس داده های مربوط به تاثیر سن و جنس ،برنمره هوش هیجانی پرسشنامه بار-ان (۱۹۹۷)تفاوت معناداری بین گروه های مختلف سنی را نشان داد . به طور خلاصه گروه های مسن تر بطور معناداری از گروه های جوان تر در اکثر خرده مقیاس های هوش هیجانی «بار-ان »نمرات بالا تری رانشان دادند .

ارتباط هوش هیجانی و سلامت روان

امروزه بسیاری از محققان معتقدند که اگز فرد از لحاظ هیجان توانمند باشد ،بهترمی تواند با چالش های زندگی مواجه شود و در نتیجه از سلامت روانی بهتری برخوردار خواهد شد .هوش هیجانی  بادومولفه ی گسترده  خلق وخو یعنی عاطفه مثبت ومنفی رابطه دارد.عاطفه منفی صفتی است که  حساسیت به وقایع منفی رانشان می دهد درنتیجه افرادی که نمرات بالایی در این ویژگی دارند طیف وسیعی از خلق وخو های منفی شامل اضطراب ،خصومت وناراحتی راتجربه می کنند

ناتوانی عاطفی غیر کلامی و هوش هیجانی

افراد دارای این اختلال درمحیط اطراف ما دید ه می شوند .افرادی که به صورت آزار دهنده فاقد شایستگی های اجتماعی هستند ،افرادی که نمی دانند چه موقع گفت وگو ومکالمه را تمام کنند ؛از تمام نشانه ها و هشدارها یی که حاکی از رسیدن وقت خداحافظی است ،بی خبرند و همچنان به صحبت خود ادامه می دهند

کاربرد هوش هیجانی

امروزه مراکز مشاوره و سرویس های کلینکی برای ارائه خدمات درمانی و مشاوره برای افراد مشکل دار مهیا هستند و این امر ،زمینه ای برای رشد روز افزون پژوهشهای روانشناسی فراهم آورده است .

رابطه هوش هیجانی و شیوه های مقابله با استرس

بر اساس باور بسیاری از پژوهشگران چون ایزارد (۱۹۷۱)وتام کینز (۱۹۶۹)سرچشمه انگیزش در انسان و تامین کننده اصلی جوهر شناخت تصمیم گیری وعمل کردن است .این دیدگاه ایجاب می کند که هوش هیجانی و هوش خود تنظیم یا انگیزش را دربرگیرد .به میزانی که شخص از نظر دانش هیجانی رشد یافته باشد خود تنظیمی کارا وموفق نسبت به دیگرافراد از خود نشان می دهد .

معرفی هوش هیجانی بار- ان

پرسشنامه بهره هیجانی بار-ان براساس نظریه ای بنا شده است که بتواند تعیین کننده های سلامت روانی را بررسی و ارزیابی کند این دیدگاه به لحاظ نظری دیدگاه التقاطی وچند عاملی است و به طور کلی شامل مفاهیم پیچیده هوش هیجانی یعنی قابلیت هاومهارت غیرشناختی که توانایی فردرا براساس دستیابی به موفقیت و ارضای نیازهاوخواسته های محیط و سلامت روان (سلامت هیجانی )است .(بار-ان ۱۹۹۹)

معرفی پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس (CISS)

توجه روزافزون به نقش فشارروانی درزندگی روزمره واثر آن درسلامتی روانی و شیوه هایی که  افراد درمقابله با آن به کار می می برند ،تحقیقات زیادی را دردودهه اخیر به همراه داشته است .همچنین باعث ساختن آزمون های برای سنجش راهبردهای مقابله با بحران گردیده است ازجمله اندلر وپارکر  در این زمینه نموده اند که به طور کلی افراددر مقابله بابحران به سه دسته تقسیم می نمایند که عبارتند از افراد مساله مدار که درمورد مساله متمرکز می گردند

اعتبار وروایی ابزار های اندازه گیری

ضریب پایایی مقیاس مقابله بابحران به وسیله اندلروپارکر (۱۹۹۰)برروی نمونه ۳۱۳نفری

(۱۶۱زن و ۱۵۲مرد )محاسبه شد .در ایران نیز چند ین پژوهش مقیاس مذکور در برروی نمونه های متفاوت محاسبه کرده اند .نتایج یافته اندلروپارکر وتحقیقات داخل کشور بیانگر پایابودن آزمون مورد نظر است .

تیجه گیری کلی

  • بین هوش هیجانی و شیوه هی مقابله با بحران رابطه وجود دارد .

طبق داده های بدست آمده فرضیه مورد نظر تایید گردیده به طوری که با افزایش هوش هیجانی در افراد میزان استفاده از شیوه مساله مداری نیز افزوده شد ه بنابراین بین هوش هیجانی و مساله مداری رابطه مثبت وجود دارد .

پیشنهادات

باتوجه به این پژوهش می توان پیشنهادات زیر را برای تحقیقا ت آتی در نظر گرفت :

  • اجراءآزمون های هوش هیجانی و شیوه های مقابله بابحران در بین دانش آموزان و دانشجویان هر ساله توسط یک روانشناس ماهر و آشنایی آنها با ما هیت هوش هیجانی و سعی در افزایش دادن آن و آگاهی آنها در مورد اینکه در مقابله با استرس بهترین تدابیر را داشته باشند.

فهرست منابع

– اکبرزاده ،نسرین ۱۳۸۳هوش هیجانی ،تهران ،انتشارات فارابی

– گلمن ،دانیل ،۸۳،هوش هیجانی ،ترجمه پارسا ،انتشارات رشد

– گلمن ،دانیل ،هوش هیجانی توانایی محبت کردن و،محبت کردن و محبت دیدن ؛مترجم پارسا ،۱۳۸۲،انتشارات رشد ،تهران

– اتکینسون ،هیلگارد وهمکاران ،۱۳۶۸،زمینه روانشناسی ،براهنی محمد تقی و همکاران ،تهران رشد

– اکبرزاده نسرین ،۱۳۷۶،گذراز نوجوانی به پیری ،انتشارات رشد ،تهران

– شرایدن رادماچر ،۱۳۷۲روانشناسی تندرستی ،قنبری ،ابوتراب شجاعی ،تهران

– گنجی ،حمزه ،۱۳۷۶،بهداشت روانی ،تهران ،ارسباران .

– قریب افشاری ،عباس استرس دائمی ،مشهد ،درخشش ،۱۳۷۱.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.