بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سازگاری دانشجویان دانشگاه

ما موجوداتی اجتماعی هستیم و از آغاز ولادت ، دارای آگاهی دو زمینه های فطری و غریزی . در آن چه مربوط به حیات عادی و گذران زندگی فردی و اجتماعی است جاهلیم ولی ابزار فراگیری و اکتساب معرفت مجهزیم .

منابع معرفت ما از سویی دستگاه تربیت است ، یعنی خانه ، دانشگاه و جامعه به معنای عام ، از سویی دیگر تفکر و تعقل به کارگیری تجارت و قدرت استنباط ولی در همه ی حال سازمان ده اندیشه ها خانه و دانشگاه و در مراحل بعدی تفکر و خرد ورزی و جامعه و فرهنگ اجتماعی است .

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین هیجان احساسات  در بین  دانشجویان شهری و غیر شهری  دانشگاه  آزاد     در سال تحصیلی ۸۹ -۸۸ بوده است   دانشجویان شهری و غیر شهری  بنابر ضرورت نیازههای درونی و فطری خویشش به دنبال کسب و دانش آگاهی هستند . بنابراین به صورت طبیعی به تحصیل علاقه مند هستند اغلب   دانشجویان شهری و غیر شهری  در حال تحصیل در مدارس از بهره هوش لازم برای تحصیل در دانشگاه مربوط به خود برخوردارند .

مطلب بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سازگاری دانشجویان دانشگاه   مشتمل بر  ۴۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول.. ۳

چکیده : ۴

مقدمه : ۶

بیان مسئله : ۸

اهمیت و ضرورت تحقیق : ۹

اهداف تحقیق : ۹

هدفهای جزئی : ۹

فرضیه ها : ۱۰

تعریف متغیرها : ۱۱

تعریف نظری : ۱۱

فصل دوم. ۱۲

پیشینه و ادبیات تحقیق.. ۱۲

تعریف و پیشینه هیجان احساسی  احساسی.. ۱۳

دیدگاه‌های هیجان احساسی  احساسی.. ۱۴

آگاهی از هیجان احساسی ات خود. ۱۵

کنترل هیجان احساسی ات.. ۱۵

خود انگیختگی.. ۱۶

تشخیص هیجان احساسی ات در دیگران.. ۱۶

کنترل روابط.. ۱۶

هیجان احساسی.. ۲۰

انواع مهارتهای مهم در زندگی: ۲۱

هیجان احساسی  (EQ): 23

مهارت همدلی.. ۲۴

مهارت برقراری رابطه مؤثر. ۲۴

مهارت روابط بین فردی.. ۲۴

مهارت تصمیم گیری.. ۲۵

مهارت حل مسأله. ۲۵

مهارت تفکر انتقادی.. ۲۵

مهارت تفکر خلاق.. ۲۶

مهارت مقابله با هیجان احساسی.. ۲۶

مهارت مقابله با استرس… ۲۷

پیشینه هیجان احساسی  (EQ) 27

فصل سوم. ۳۸

روش تحقیق.. ۳۸

روش تحقیق.. ۳۹

تحقیق توصیفی.. ۳۹

تحقیق پیمایشی – زمینه یابی.. ۳۹

جامعه آماری : ۴۱

نمونه آماری : ۴۱

نمونه گیری : ۴۱

ابزاری گرد آوری : ۴۱

پرسشنامه سازگاری : ۴۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته مدیریت

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله   بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سازگاری دانشجویان دانشگاه   را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

ما موجوداتی اجتماعی هستیم و از آغاز ولادت ، دارای آگاهی دو زمینه های فطری و غریزی . در آن چه مربوط به حیات عادی و گذران زندگی فردی و اجتماعی است جاهلیم ولی ابزار فراگیری و اکتساب معرفت مجهزیم .

منابع معرفت ما از سویی دستگاه تربیت است ، یعنی خانه ، دانشگاه و جامعه به معنای عام ، از سویی دیگر تفکر و تعقل به کارگیری تجارت و قدرت استنباط ولی در همه ی حال سازمان ده اندیشه ها خانه و دانشگاه و در مراحل بعدی تفکر و خرد ورزی و جامعه و فرهنگ اجتماعی است .

بیان مسئله :

دانشجویان شهری و غیر شهری  بنا بر ضرورت نیازهای درونی و فطری خویش به دنبال کسب و دانش و آگاهی هستند بنابراین به صورت طبیعی به تحصیل علاقمند هستند . اغلب   دانشجویان شهری و غیر شهری  در حال تحصیل در مدارس از بهره هوشی لازم برای تحصیل در مقطع مربوط به خود برخوردارند و به گفته » بنیامین بلسوم « اغلب   دانشجویان شهری و غیر شهری  قادر به کسب اهداف آموزشی هستند و تنها زمان یادگیری برای آنها متفاوت است .

اهمیت و ضرورت تحقیق :

در این تحقیق سعی بر آن است تا با بررسی رابطه هیجان احساساتو سازگاری   دانشجویان شهری و غیر شهری  دختر و عوامل موثر بر این دو متغیر با نتایج بدست آمده می تواند گام هایی را در جهت آگاه کردن معلمان و اولیای دانشگاه کمک کرده ، همچنین این نتایج را در جهت آگاه کردن اولیای   دانشجویان شهری و غیر شهری  را با ویژگیهای هیجان احساساتو سازگاری فرزندان آنان آگاه کرد و این نتایج آنان را در هدایت فرزندان خود کمک می کند .

تعریف و پیشینه هیجان احساسی  احساسی

تعریف هوش هیجانی نیز همانند هوش شناختی متغیر است. این اصطلاح از زمان انتشار کتاب معروف گلمن (۱۹۹۵) به گونه ای گسترده به صورت بخشی از زبان روزمره درآمد و بحث های بسیاری را برانگیخت. گلمن طی مصاحبه ای در سال ۱۹۹۶ هیجان احساسی  احساسی را چنین توصیف می کند:

” هیجان احساسی  احساسی نوع دیگری از هوش است. این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است. توانایی اداره مطلوب خلق و خوی و وضع روانی و کنترل تکانش هاست. عاملی است که به هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به هدف، در شخص ایجاد انگیزه و امید می کند. همدلی ، یعنی آگاهی از احساسات افراد پیرامون شماست. مهارت اجتماعی، یعنی خوب تا کردن با مردم و کنترل هیجان های خویش در رابطه با دیگران و توانایی تشویق و هدایت آنان است.”  گلمن در همین مصاحبه ضمن مهم شمردن هوش شناختی و هیجانی می گوید: هوش بهر (IQ) در بهترین حالت خود تنها عامل ۲۰ درصد از موفقیت های زندگی است. ۸۰ درصد موفقیت ها به عوامل دیگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسیاری از موارد در گرو مهارت هایی است که هیجان احساسی  احساسی  را تشکیل می دهد.

دیدگاه‌های هیجان احساسی  احساسی

با نگاه به تعاریف متعدد هیجان احساسی  احساسی می‌توان دو راهبرد نظری کلی را در این زمینه مشخص نمـود:

الف ـ دیدگاه اولیه از هیجان احساسی  احساسی که آن را به عنوان نوعی از هوش تعریف می‌کند که در برگیرنده عاطفه و هیجان احساسی  می‌باشد.

کنترل هیجان احساسی ات

کنترل هیجان احساسی ات به شیوه‌ای مناسب مهارتی است که به دنبال خودآگاهی ایجاد می‌شود . اشخاص کارآمد در این حیطه بهتر می‌توانند از هیجان احساسی ‌های منفی نظیر ناامیدی ، اضطراب ، تحریک‌پذیری رهایی یابند و در فراز و نشیب‌های زندگی کمتر با مشکل مواجه می‌شوند و یا در صورت بروز مشکل به سرعت می‌توانند از موقعیت مشکل‌زا و ناراحت‌کننده به شرایط مطلوب بازگردند.

هیجان احساسی 

مهارت مدیریت بر هیجان احساسی ات، فرد را قادر می سازد تا نقاط مثبت و منفی را در خودش و دیگران مشخص نماید و بتواند واکنش مناسبی به هیجان احساسی  های مختلف نشان دهد. امروزه افراد را به اندازه ای که بتوانند از هیجان احساسی اتشان به نفع خود و روابط شان با دیگران و محیطی که در آن زندگی می کنند استفاده نمایند دارای هیجان احساسی  می نامند . در حال حاضر فرزندان ما نیاز به یادگیری های بیشتری در زمینه مهارت ها و رشد توانایی ها از جمله بینش و بصیرت ، خودآگاهی، ارتباط برقرار کردن مذاکره و تصمیم گیری دارند و تمایل دارند در زندگی روزانه خود از این ارتباطات استفاده کنند.

مهارت همدلی

“همدلی” یعنی اینکه فرد بتواند شرایط زندگی دیگران را حتی زمانیکه در آن موقعیت قرار ندارد، درک کند و بتواند انسان های دیگر را با تفاوتهای فراوان، بپذیرد و به آنها احترام بگذارد. بسیاری از رفتارهای خشن در سطح جامعه ناشی از نبود مهارت هم دلی است. هم دلی روابط اجتماعی را بهبود می بخشد و به ایجاد رفتارهای حمایت کننده و پذیرنده ، نسبت به انسان های دیگر منجر می شود و باعث می شود تا سطح ارتباطات اجتماعی در جامعه افزایش یابد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته مدیریت

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − 15 =