بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و گسترش فضایل اجتماعی در بین شهروندان شهر ارومیه (عدالت،صداقت،سعادت،تعهد،وفاداری و.. )

فضایل اجتماعی را می توان همنوایی با ارزش ها و هنجارهای معینی تعریف کرد که توسط تعداد قابل ملاحظه ای از مردم در یک اجتماع پذیرفته شده باشند . در جوامع امروزی عده ای چنین اعمالی انجام  می دهند و اصولا از قواعد اجتماعی و این هنجارها پیروی می کنیم زیرا در آن ها نفع همگانی نهفته است وچنین خصایلی مورد قبول جامعه و عامه ی مردم  هستند . توجه به نقش روابط اجتماعی نقطه عطفی در رویکرد نظری در مطالعات توسعه می باشد .سرمایه اجتماعی همچون مفاهیم سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی (یعنی ابزار و آموزشهایی که بهره وری فرد را افزایش می دهد )به ویژگی های سازمان اجتماعی از قبیل شبکه ها ، هنجارها و اعتماد اشاره دارند که هماهنگی و همکاری برای کسب سود متقابل راتسهیل می کنند .

مطلب بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و گسترش فضایل اجتماعی در بین شهروندان شهر ارومیه (عدالت،صداقت،سعادت،تعهد،وفاداری و… )  مشتمل بر    ۶۰    صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

بیان مسئله : ۳

ضرورت و اهمیت طرح فضایل اجتماعی : ۴

اهداف تحقیق: ۶

۱-۴ – فرضیه های تحقیق: ۷

۱-۵ – تعریف نظری و عملیاتی متغیرها : ۸

متغیر های مستقل : ۹

مشارکت اجتماعی.. ۱۰

تعاملات سازمان یافته. ۱۱

فصل دوم. ۱۲

مبانی نظری تحقیق.. ۱۲

۲-۱-  مقدمه: ۱۳

۲-۲-مفهوم سرمایه اجتماعی.. ۱۳

۲-۳-بوردیو. ۲۱

۲-۴-جیمز کلمن.. ۲۴

۲-۵-رابرت پاتنام. ۲۷

۲-۶- پیشینه تحقیق : ۳۰

فصل سوم. ۳۱

روش شناسی تحقیق.. ۳۱

۳-۱-جامعه آماری تحقیق: ۳۲

فصل چهارم. ۳۴

تجزیه و تحلیل یافته ها ۳۴

مقدمه: ۳۵

فصل پنجم. ۴۹

بحث و نتیجه گیری.. ۴۹

مقدمه. ۵۰

خلاصه و جمع بندی ۵-۱-. ۵۰

نتایج تجربی و تئوریکی تحقیق ۵-۲-. ۵۲

۵-۳- محدودیت های پژوهش : ۵۳

۵-۴- پیشنهادها ۵۴

منابع و مآخذ. ۵۴

ضمائم. ۵۶

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله   بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و گسترش فضایل اجتماعی در بین شهروندان شهر ارومیه (عدالت،صداقت،سعادت،تعهد،وفاداری و.. )   را در زیر می توانید ببینید.

بیان مساله

فضایل اجتماعی را می توان همنوایی با ارزش ها و هنجارهای معینی تعریف کرد که توسط تعداد قابل ملاحظه ای از مردم در یک اجتماع پذیرفته شده باشند . در جوامع امروزی عده ای چنین اعمالی انجام  می دهند و اصولا از قواعد اجتماعی و این هنجارها پیروی می کنیم زیرا در آن ها نفع همگانی نهفته است وچنین خصایلی مورد قبول جامعه و عامه ی مردم  هستند . توجه به نقش روابط اجتماعی نقطه عطفی در رویکرد نظری در مطالعات توسعه می باشد .سرمایه اجتماعی همچون مفاهیم سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی (یعنی ابزار و آموزشهایی که بهره وری فرد را افزایش می دهد )به ویژگی های سازمان اجتماعی از قبیل شبکه ها ، هنجارها و اعتماد اشاره دارند که هماهنگی و همکاری برای کسب سود متقابل راتسهیل می کنند .

ضرورت و اهمیت طرح فضایل اجتماعی : 

ضرورت و اهمیت طرح ،توصیف وتحلیل فضایل اجتماعی وارائه راه حل های مناسب برای ترقی و توسعه ی جوامع بشری از چند جهت قابل توجه است .

پاسخ به پرسش های علمی و اجتماعی مطروحه در زمینه ی فضایل اجتماعی و ایجاد وفاق فکری بین اندیشمندان اجتماعی و متخصصان مربوطه در باره فضایل اجتماعی(عدالت،صداقت،سعادت،تعهد،وفاداری و.. ) کشور که به نوبه ی خود بستر و محمل مناسبی برای تقویت و تعالی تعاملات و همکاری های اجتماعی بین اصحاب اندیشه در حوزه ی علو م اجتماعی به وجود می آورد .

متغیر های مستقل :

اعتماد اجتماعی :

اعتماد اجتماعی را می توان حسن ظن فرد نسبت به سایر اعضای جامعه تعریف کرد که این امر موجب گسترش و تسهیل روابط اجتماعی فرد با آنها میشود.(امیر کافی،۱۸:۱۳۸۰) در تعریفی که جانسون از اعتماد می کند، «اعتمادایجاد ارتباط با دیگران و در خواست پذیرش و حمایت آشکار از دیگران ،خود تکمیلی در روابط و انطباق با انتظارات دیگران» است . جانسون عناصر تشکیل دهنده اعتماد را صراحت و باز بودن ،سهیم کردن ،پذیرش،تمایلات همکاری جویانه،و رفتار مبتنی بر اعتماد می داند (اجاقلو،۱۰۹:۱۳۸۴).اعتماد اجتماعی دلالت بر انتظارات و تعهدهای اکتسابی و تأیید شده ای دارد که افراد به لحاظ اجتماعی نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمانها و نهادهای مربوط به زندگی اجتماعی شان دارند (مرادی،۱۷۱:۱۳۸۶).

مشارکت اجتماعی

مشارکت اجتماعی دلالت برگسترش روابط بین گروهی در قالب انجمنها ،سازماتهای مذهبی،اتحادیه های ورزشی جوانان و گروههایی دارد که معمولا خصلتی محلی یا غیر دولتی دارند و افراد به صورت آگاهانه و با در نظر گرفتن هدف های معین و مشخص که منجر به سهیم شدن در منابع قدرت می گردد ازخودشان  نشان میدهند.(مرادی،۱۷۱:۱۳۸۶)

تعاملات سازمان یافته

تعاملات و رفتار متقابلی که مبتنی بر قوانین و ضوابط و مقررات شکل گرفته باشد .

درتعریف عملیاتی این متغیر از شاخص هایی چون حاضر شدن در جلسات عمومی شهری یا مدرسه ،حاضر شدن در جشن ،اجتماع و رویداد های هنری استفاده شده است.

به منظور تعریف عملی این متغیر در پرسشنامه گویه های زیر در نظر گرفته شد.

مفهوم سرمایه اجتماعی

سرمایه را می توان در یک تقسیم بندی کلان به چهار دسته تقسیم کردالف):سرمایه فیزیکی که تاسیسات و سازه های عینی را شامل میشود

ب):سرمایه مالی که پول و انواع مختلف اوراق مالی را شامل می شود

ج):سرمایه انسانی که مهارت ها و توان مندی های فردی و جمعی را در بر می گیرد و بالا خره

جامعه آماری تحقیق:

جامعه آماری این تحقیق شهروندان شهر ارومیه می باشد .

۳-۲-حجم نمونه :

حجم نمونه در این تحقیق شامل ۱۰۰شهروند از شهر ارومیه می باشند که به صورت روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند.

۳-۳-ابزار گردآوری اطلاعات :

در این پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که بصورت طیف لیکرت از متغیرهای موجود در پژوهش طراحی شده است.پرسشنامه شامل اطلاعات هویتی و ۲۲ سوال بصورت طیف لیکرت که از فرضیه ها طراحی شده است.

منابع و مآخذ

 • امیر کافی،م.، ۱۳۸۰،”اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن “،نمایه پژوهشی ،شماره ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:۴۰-۳۹
 • بیرو ،آ.، ۱۳۷۰، فرهنگ علوم اجتماعی،ترجمه باقر ساروخانی ،تهران،انتشارات کیهان
 • پاتنام،ر. ، ۱۳۸۰،دموکراسی و سنت های مدنی،ترجمه :دلفروز،تهران انتشارات روزنامه سلام.
 • چلبی ، م. ، ۱۳۷۵ ، جامعه شناسی نظم ، تهران ، نشر نی
 • سجادی،ح. ،۱۳۸۲،”سرمایه اجتماعی و سلامت“،تهران،نخستین سمپوزیوم سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی،دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی
 • شارع پور،م.،۱۳۸۳، ابعاد و کارکردهای سرمایه اجتماعی و تبیین مولفه های کارکردی آن ، فصلنامه فرهنگی اجتماعی زریبار ، سال یازدهم شماره ۶۶
 • فیروزآبادی، ا.، ۱۳۸۴، سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن در شهر تهران ، مجله جامعه شناسی ایران ، دوره ششم ، شماره ۴
 • فیلد،ج.، ۱۳۸۶ ، سرمایه اجتماعی ، ترجمه غلامرضا غفاری و حسین رمضانی ، تهران ، انتشارات کویر
 • فوکویاما،ف.، ۱۳۷۹،پایان نظم سرمایه اجتماعی و حفظ آن،ترجمه غلامعباس توسلی،تهران،انتشارات جامعه ایرانیان
 • قنادان،م.، ۱۳۷۹،جامعه شناسی،تهران،انتشارات آوای نور،چاپ سوم
 • کلمن،ج.، ۱۳۷۷،بنیاد های نظریه اجتماعی،ترجمه منوچر صبوری،تهران انتشارات نی
 • کوئن،ب.،۱۳۷۲،مبانی جامعه شناسی،ترجمه غلامعباس توسلی،تهران،انتشارات سمت
 • مرادی،گ.، ۱۳۸۶،”رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در مهاجران“،فصلنامه رفاه اجتماعی ،سال هفتم،شماره ۲۶
 • ناطق پور، م. ،۱۳۸۴ “سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن“، مجله جامعه شناسی ایران ، دوره ششم ، شماره۴ .

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.