بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و گسترش فضایل اجتماعی در بین شهروندان شهر ارومیه (عدالت،صداقت،سعادت،تعهد،وفاداری و.. )

فضایل اجتماعی را می توان همنوایی با ارزش ها و هنجارهای معینی تعریف کرد که توسط تعداد قابل ملاحظه ای از مردم در یک اجتماع پذیرفته شده باشند . در جوامع امروزی عده ای چنین اعمالی انجام  می دهند و اصولا از قواعد اجتماعی و این هنجارها پیروی می کنیم زیرا در آن ها نفع همگانی نهفته است وچنین خصایلی مورد قبول جامعه و عامه ی مردم  هستند . توجه به نقش روابط اجتماعی نقطه عطفی در رویکرد نظری در مطالعات توسعه می باشد .سرمایه اجتماعی همچون مفاهیم سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی (یعنی ابزار و آموزشهایی که بهره وری فرد را افزایش می دهد )به ویژگی های سازمان اجتماعی از قبیل شبکه ها ، هنجارها و اعتماد اشاره دارند که هماهنگی و همکاری برای کسب سود متقابل راتسهیل می کنند .

مطلب بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و گسترش فضایل اجتماعی در بین شهروندان شهر ارومیه (عدالت،صداقت،سعادت،تعهد،وفاداری و… )  مشتمل بر    ۶۰    صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

بیان مسئله : ۳

ضرورت و اهمیت طرح فضایل اجتماعی : ۴

اهداف تحقیق: ۶

۱-۴ – فرضیه های تحقیق: ۷

۱-۵ – تعریف نظری و عملیاتی متغیرها : ۸

متغیر های مستقل : ۹

مشارکت اجتماعی.. ۱۰

تعاملات سازمان یافته. ۱۱

فصل دوم. ۱۲

مبانی نظری تحقیق.. ۱۲

۲-۱-  مقدمه: ۱۳

۲-۲-مفهوم سرمایه اجتماعی.. ۱۳

۲-۳-بوردیو. ۲۱

۲-۴-جیمز کلمن.. ۲۴

۲-۵-رابرت پاتنام. ۲۷

۲-۶- پیشینه تحقیق : ۳۰

فصل سوم. ۳۱

روش شناسی تحقیق.. ۳۱

۳-۱-جامعه آماری تحقیق: ۳۲

فصل چهارم. ۳۴

تجزیه و تحلیل یافته ها ۳۴

مقدمه: ۳۵

فصل پنجم. ۴۹

بحث و نتیجه گیری.. ۴۹

مقدمه. ۵۰

خلاصه و جمع بندی ۵-۱-. ۵۰

نتایج تجربی و تئوریکی تحقیق ۵-۲-. ۵۲

۵-۳- محدودیت های پژوهش : ۵۳

۵-۴- پیشنهادها ۵۴

منابع و مآخذ. ۵۴

ضمائم. ۵۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته مدیریت

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله   بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و گسترش فضایل اجتماعی در بین شهروندان شهر ارومیه (عدالت،صداقت،سعادت،تعهد،وفاداری و.. )   را در زیر می توانید ببینید.

بیان مساله

فضایل اجتماعی را می توان همنوایی با ارزش ها و هنجارهای معینی تعریف کرد که توسط تعداد قابل ملاحظه ای از مردم در یک اجتماع پذیرفته شده باشند . در جوامع امروزی عده ای چنین اعمالی انجام  می دهند و اصولا از قواعد اجتماعی و این هنجارها پیروی می کنیم زیرا در آن ها نفع همگانی نهفته است وچنین خصایلی مورد قبول جامعه و عامه ی مردم  هستند . توجه به نقش روابط اجتماعی نقطه عطفی در رویکرد نظری در مطالعات توسعه می باشد .سرمایه اجتماعی همچون مفاهیم سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی (یعنی ابزار و آموزشهایی که بهره وری فرد را افزایش می دهد )به ویژگی های سازمان اجتماعی از قبیل شبکه ها ، هنجارها و اعتماد اشاره دارند که هماهنگی و همکاری برای کسب سود متقابل راتسهیل می کنند .

این را هم بخوانید :  فلزکاری - نگاهی اجمالی به سیرهنر فلزکاری از دوران ممکن تا معاصر - پرشین مقاله

ضرورت و اهمیت طرح فضایل اجتماعی : 

ضرورت و اهمیت طرح ،توصیف وتحلیل فضایل اجتماعی وارائه راه حل های مناسب برای ترقی و توسعه ی جوامع بشری از چند جهت قابل توجه است .

پاسخ به پرسش های علمی و اجتماعی مطروحه در زمینه ی فضایل اجتماعی و ایجاد وفاق فکری بین اندیشمندان اجتماعی و متخصصان مربوطه در باره فضایل اجتماعی(عدالت،صداقت،سعادت،تعهد،وفاداری و.. ) کشور که به نوبه ی خود بستر و محمل مناسبی برای تقویت و تعالی تعاملات و همکاری های اجتماعی بین اصحاب اندیشه در حوزه ی علو م اجتماعی به وجود می آورد .

متغیر های مستقل :

اعتماد اجتماعی :

اعتماد اجتماعی را می توان حسن ظن فرد نسبت به سایر اعضای جامعه تعریف کرد که این امر موجب گسترش و تسهیل روابط اجتماعی فرد با آنها میشود.(امیر کافی،۱۸:۱۳۸۰) در تعریفی که جانسون از اعتماد می کند، «اعتمادایجاد ارتباط با دیگران و در خواست پذیرش و حمایت آشکار از دیگران ،خود تکمیلی در روابط و انطباق با انتظارات دیگران» است . جانسون عناصر تشکیل دهنده اعتماد را صراحت و باز بودن ،سهیم کردن ،پذیرش،تمایلات همکاری جویانه،و رفتار مبتنی بر اعتماد می داند (اجاقلو،۱۰۹:۱۳۸۴).اعتماد اجتماعی دلالت بر انتظارات و تعهدهای اکتسابی و تأیید شده ای دارد که افراد به لحاظ اجتماعی نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمانها و نهادهای مربوط به زندگی اجتماعی شان دارند (مرادی،۱۷۱:۱۳۸۶).

مشارکت اجتماعی

مشارکت اجتماعی دلالت برگسترش روابط بین گروهی در قالب انجمنها ،سازماتهای مذهبی،اتحادیه های ورزشی جوانان و گروههایی دارد که معمولا خصلتی محلی یا غیر دولتی دارند و افراد به صورت آگاهانه و با در نظر گرفتن هدف های معین و مشخص که منجر به سهیم شدن در منابع قدرت می گردد ازخودشان  نشان میدهند.(مرادی،۱۷۱:۱۳۸۶)

تعاملات سازمان یافته

تعاملات و رفتار متقابلی که مبتنی بر قوانین و ضوابط و مقررات شکل گرفته باشد .

درتعریف عملیاتی این متغیر از شاخص هایی چون حاضر شدن در جلسات عمومی شهری یا مدرسه ،حاضر شدن در جشن ،اجتماع و رویداد های هنری استفاده شده است.

به منظور تعریف عملی این متغیر در پرسشنامه گویه های زیر در نظر گرفته شد.

این را هم بخوانید :  هزینه یابی - طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت - پرشین مقاله

مفهوم سرمایه اجتماعی

سرمایه را می توان در یک تقسیم بندی کلان به چهار دسته تقسیم کردالف):سرمایه فیزیکی که تاسیسات و سازه های عینی را شامل میشود

ب):سرمایه مالی که پول و انواع مختلف اوراق مالی را شامل می شود

ج):سرمایه انسانی که مهارت ها و توان مندی های فردی و جمعی را در بر می گیرد و بالا خره

جامعه آماری تحقیق:

جامعه آماری این تحقیق شهروندان شهر ارومیه می باشد .

۳-۲-حجم نمونه :

حجم نمونه در این تحقیق شامل ۱۰۰شهروند از شهر ارومیه می باشند که به صورت روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند.

۳-۳-ابزار گردآوری اطلاعات :

در این پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که بصورت طیف لیکرت از متغیرهای موجود در پژوهش طراحی شده است.پرسشنامه شامل اطلاعات هویتی و ۲۲ سوال بصورت طیف لیکرت که از فرضیه ها طراحی شده است.

منابع و مآخذ

 • امیر کافی،م.، ۱۳۸۰،”اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن “،نمایه پژوهشی ،شماره ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:۴۰-۳۹
 • بیرو ،آ.، ۱۳۷۰، فرهنگ علوم اجتماعی،ترجمه باقر ساروخانی ،تهران،انتشارات کیهان
 • پاتنام،ر. ، ۱۳۸۰،دموکراسی و سنت های مدنی،ترجمه :دلفروز،تهران انتشارات روزنامه سلام.
 • چلبی ، م. ، ۱۳۷۵ ، جامعه شناسی نظم ، تهران ، نشر نی
 • سجادی،ح. ،۱۳۸۲،”سرمایه اجتماعی و سلامت“،تهران،نخستین سمپوزیوم سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی،دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی
 • شارع پور،م.،۱۳۸۳، ابعاد و کارکردهای سرمایه اجتماعی و تبیین مولفه های کارکردی آن ، فصلنامه فرهنگی اجتماعی زریبار ، سال یازدهم شماره ۶۶
 • فیروزآبادی، ا.، ۱۳۸۴، سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن در شهر تهران ، مجله جامعه شناسی ایران ، دوره ششم ، شماره ۴
 • فیلد،ج.، ۱۳۸۶ ، سرمایه اجتماعی ، ترجمه غلامرضا غفاری و حسین رمضانی ، تهران ، انتشارات کویر
 • فوکویاما،ف.، ۱۳۷۹،پایان نظم سرمایه اجتماعی و حفظ آن،ترجمه غلامعباس توسلی،تهران،انتشارات جامعه ایرانیان
 • قنادان،م.، ۱۳۷۹،جامعه شناسی،تهران،انتشارات آوای نور،چاپ سوم
 • کلمن،ج.، ۱۳۷۷،بنیاد های نظریه اجتماعی،ترجمه منوچر صبوری،تهران انتشارات نی
 • کوئن،ب.،۱۳۷۲،مبانی جامعه شناسی،ترجمه غلامعباس توسلی،تهران،انتشارات سمت
 • مرادی،گ.، ۱۳۸۶،”رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در مهاجران“،فصلنامه رفاه اجتماعی ،سال هفتم،شماره ۲۶
 • ناطق پور، م. ،۱۳۸۴ “سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن“، مجله جامعه شناسی ایران ، دوره ششم ، شماره۴ .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته مدیریت

.

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هشت + 9 =