بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه

با توجه به اینکه در عصر حاضر مدیریت به شدت زیادتری مورد تاکید است این حقیقت روز به روز نمایانتر می گردد که موفقیت سازمانها بستگی کامل به استفاده صحیح و کاربرد موثر نیروی انسانی بر پایه علوم رفتاری دارد (علاقه بند ، ۱۳۶۵- ص ۸۱) در جامعه ایران نیز مانند سایر نقاط جهان هر مدیر برای اداره سازمان خود از روش یا روشهای خاص استفاده می کند که اگر به صورت کلی به این روشها نگاه کنیم از آنها با اصطلاح سبکهای مدیریت نام می برند. برای مثال مدیریت سنتی، مدیریت روابط انسانی، مدیریت سیستمی سه نمونه از سبکهای شناخت شده مدیریت در دنیا محسوب می شود. هنگامی که مشکلات چالش برانگیز مدیریت را در سازمانهای مختلف در نظر می گیریم در می یابیم که آزمون واقعی ویژگیهای مدیران و رهبران تاچه اندازه اهمیت دارد.

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی سبک های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان انجام گرفت برای انجام این پژوهش مدیران و کارکنان مدارس منطقه ۷ بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، پرسشنامه سبک سنج لوتانزکه پایایی آن را با روش آلفای کرانباخ ۸۹/۰ و پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور با آلفای کرانباخ ۹۰/۰ استفاده شد این پرسشنامه ها بین ۲۵۲ نفر از کارکنان و مدیران منطقه ۷ توزیع شد حاصل تجزیه و تحلیل سوالات با استفاده از نرم افزار SPSS نشان می دهد که بین سبکهای مدیریتی رابطه مداری( ۰۴۲/۳= t با سطح معنی داری ۰۰۱/۰)، ضابطه مداری (۲۲۶/۳۵= t با سطح معنی داری ۰۰۱/۰) رابطه معنی دار وجود دارد.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۷۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول (معرفی تحقیق)

چکیده ..۱

مقدمه ..۲

بیان مسئله ..۳

اهمیت و ضرورت تحقیق ..۵

اهداف …۶

فرضیه های تحقیق ..۶

تعریف عملیاتی ..۷

فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)

مقدمه …۸

الف) مبانی نظری پژوهش …۹

مکاتب و نظریات مدیریت ..۱۰

نظریات سازمانی ..۱۰

آدام اسمیت …۱۰

مدیریت علمی …۱۱

مدیریت اداری نظریه کلاسیک سازمان …۱۲

کاربرد تئوری کلاسیک در مدارس …۱۴

انگیزش …۱۴

ادراک …۱۵

ارتباط …۱۵

ساختار قدرت …۱۵

اختیار …۱۵

روحیه …۱۵

پویایی گروه …۱۶

رهبری …۱۶

نظریه های رهبری …۱۶

نظریه پیوستگی رفتار رهبری …۱۹

سبک مدیریت …۲۱

انواع سبکهای مدیریت …۲۳

سبک آمرانه …۲۳

سبک مشورتی …۲۳

سبک مشارکتی …۲۴

سبک انتقال قدرت ..۲۴

سبکهای مدیریت لیکرت ….۲۵

ب) نظریات مدیریت ..۳۱

ج) مروری بر رضایت شغلی و نظریات و تحقیقات مرتبط با آن ….۳۱

انواع رضایت شغلی ….۳۳

عوامل موثر بر رضایت شغلی …۳۳

ابعاد رضایت از شغل …۴۱

تحقیقات خارجی …۴۳

مطالعات تحقیقی میشیگان …۴۳

تحقیقات رابینسون …۴۴

تحقیقات یانگ وریکی ….۴۵

تحقیقات اینینگ وهیسانگ …۴۶

فصل سوم (روش اجرای تحقیق)

روش پژوهش …۴۸

جامعه آماری …۴۸

نمونه آماری …۴۸

روش نمونه گیری …۴۸

ابزار گردآوری اطلاعات …۴۸

پایایی ابزار گردآوری اطلاعات …۵۰

روایی ابزار گردآوری اطلاعات ….۵۰

روش تجزیه و تحلیل داده ها ..۵۰

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)

مقدمه ..۵۱

جدول شماره ۱-۴ …۵۱

توزیع فراوانی کارکنان برحسب مدرک تحصیلی ..۵۱

جدول شماره ۲-۴ …۵۲

جدول شماره ۳-۴ …۵۲

جدول شماره ۴-۴ …۵۲

جدول شماره ۵-۴ ..۵۳

جدول شماره ۶-۴ …۵۳

جدول شماره ۷-۴ …۵۳

فصل پنجم (خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاد)

مقدمه ….۵۵

خلاصه پژوهش….۵۵

بحث و نتیجه گیری …۵۶

محدودیت های پژوهش …۵۷

پیشنهادها …۵۸

پیشنهادات حاصل از بررسی نتایج پژوهش …۶۱

پیشنهاد به محققان و سایر پژوهشگران ..۶۱

منابع و ماخذ ..۶۲

ضمائم …۶۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده روش تحقیق مقالات رشته علوم تربیتی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

با توجه به اینکه در عصر حاضر مدیریت به شدت زیادتری مورد تاکید است این حقیقت روز به روز نمایانتر می گردد که موفقیت سازمانها بستگی کامل به استفاده صحیح و کاربرد موثر نیروی انسانی بر پایه علوم رفتاری دارد (علاقه بند ، ۱۳۶۵- ص ۸۱)

در جامعه ایران نیز مانند سایر نقاط جهان هر مدیر برای اداره سازمان خود از روش یا روشهای خاص استفاده می کند که اگر به صورت کلی به این روشها نگاه کنیم از آنها با اصطلاح سبکهای مدیریت نام می برند. برای مثال مدیریت سنتی، مدیریت روابط انسانی، مدیریت سیستمی سه نمونه از سبکهای شناخت شده مدیریت در دنیا محسوب می شود. هنگامی که مشکلات چالش برانگیز مدیریت را در سازمانهای مختلف در نظر می گیریم در می یابیم که آزمون واقعی ویژگیهای مدیران و رهبران تاچه اندازه اهمیت دارد.

بیان مسئله:

رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است که باعث افزایش کارایی ونیز احساس رضایت فردی می گردد.اغلب گفته می شود که کارمند خوشحال یک کارمند کارا است و یک کارمند خوشحال بایستی با شغلش ارضا شود. اهمیت رضایت شغلی ازآن جاناشی می شود که بیشتر افراد تقریبا نیمی از ساعات بیسوادی خود را در محیط کاری می گذرانند.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

دو منبع همیشه برای سازمانها در جهت پویایی و رشد و افزایش میزان بهره وری حائز اهمیت بوده است این دو منبع عبارتنداز منابع مالی و منابع انسانی. در سالهای اخیر توجه زیادی به منابع انسانی شده است هر مدیری با سه عامل اساسی در محل کارش مواجه است این عوامل عبارتنداز:

 1. تاسیسات و ابزار کار

تعاریف عملیاتی:

الف) تعاریف نظری:

 1. سبک مدیریت

ترکیبی از صفت ها، مهارتها و رفتارهایی است که مدیر برای تعامل با کارکنان خود از آن استفاده می کند سبک، الگوهای رفتاری پایدار است که مدیران هنگام کار کردن با دیگران آن را به کار می برند (طوسی، ۱۳۷۳ ص ۵۲)

 1. رضایت شغلی

مجموعه ای از احساسات سازگار و ناسازگار در ارتباط با شغل (علاقه بند ۱۳۶۵ ص ۱۲)

 مبانی نظری پژوهش:

براساس گفته یکی از اساتید مدیریت، علم مدیریت بعد از رنسانس تاکنون مراحل زیر را طی کرده است:

 1. بعد از رنسانس تا اواخر قرن نوزدهم میلادی ،بیشتر مدیریت نقش بازرسی و تفتیش از جریان امور سازمانها بوده است.
 2. از سال ۱۸۷۶ تا ۱۹۳۶ میلادی دوره مدیریت کلاسیک است که بیشتر تاکید و توجه روی تولید، بازده و کارایی افراد است.

مدیریت علمی:

اما آنچه به صورت مدون در زمینه مدیریت تهیه و ارائه شد توسط فردریک تیلور (۱۹۰۹) انجام گرفت او در کتاب معروف خود بنام «اصول مدیریت علمی» مسئولیت مدیران را به چهار دسته زیر معرفی می کند:

 1. علمی ساختن نحوه انجام کار به مدد نتایج تحقیقات و مطالعات و گامهای لازم برای انجام آن
 2. علمی ساختن نحوه گزینش، آموزش، کار آموزی و رشد کارکنان
 3. برقراری همکاری نزدیک میان کار فرمایان و کارکنان برای اطمینان به این که کار طبق اصول علمی مدون انجام گیرد

مدیریت اداری نظریه کلاسیک سازمان:

از میان مدیران صنعتی و صاحب منصبان دولتی و اداری که سعی کرده اند
تجربه های خود را کمابیش با بینش و آگاهی توصیف کنند، هنری فایول فرانسوی شهرت یافته و تحلیل و فعالیت سازمانی و فراگرد مدیریت تاثیری پایدار در قلمرو فکری مدیریت برجا گذاشته است.

کاربرد تئوری کلاسیک در مدارس:

هرچند که تئوری کلاسیک سازمان، از لحاظ ایدئولوژیک تا حد زیادی درخشش خود را از دست داد اما تاثیرات آن را حتی در حال حاضر در کنش و ظواهر سازمانها
می توان به وضوح مشاهده کرد.

مفاهیم و اصول نظریه روابط انسانی شاید بیش از هر سازمانی در محیطهای آموزشی زمینه پذیرش داشت زیرا اهمیت کار آموزش و پرورش ایجاب می کرد که جوانب انسانی کار مورد توجه قرار گیرد. با وجود اینکه روابط انسانی وجود اجتماعی محیط کار، همواره تحت تاثیر ارزشها و خلقیات فرهنگی بوده است.

نظریه های رهبری:

 1. رهبری به عنوان مجموعه صفات مشخصه:

افراد زیادی مثل ارسطو هنوز معتقد هستند که بعضی ها از بدو تولد رهبر و بعضیها پیرو می باشند. این اصطلاح تئوری رهبران مردان بزرگ (یا ابر مرد) با روی کرد خصوصیات در مطالعه رهبری تا سالهای ۱۹۵۰ مسلط بوده. این رویکرد نوعا بر آن است که هر گونه خصوصیات بارز فیزیکی روانی را مشخص کند که به رفتار رهبران مربوط بوده و یا آن را توضیح می دهد.

نظریه پیوستگی رفتار رهبری:

در این نظریه که ابتدا توسط تانن باوم و اشمید در سال ۱۹۵۸ مطرح گشت، ارتباط رفتار رهبری با وضعیت های مختلف و با شناسایی چند بعد از رفتار که امکان تغییر داشت مورد توجه قرار گرفت. آنها رفتار رهبری را طیف پیوسته ای در نظر گرفتند که مطابق شکل ۱-۲ در یک انتهای آن رهبری تمرکز روی مدیر و در منتها الیه دیگر رهبری متمرکز روی کارکنان قرار دارد. این طیف پیوسته به دو سبک رهبری ارتباط پیدا می کند که یکی سبک رهبری اقتدار گرایانه یا مستبدانه و دیگری سبک رهبری آزادمنش، یا دمکراتیک می باشد. نوع مطلق اقتدارگرایانه بلندترین قسمت سمت چپ و نوع کامل آزاد منش، بلندترین قسمت سمت راست است. (اقتداری ۱۳۷۸ ص ۴۳ و ۴۵).

سبک مدیریت:

همانطور که یک تعریف مورد قبول همه صاحب نظران علم مدیریت و سازمان از (مدیریت) وجود ندارد، از مفهوم سبک نیز یک تعریف که همه صاحب نظران روی آن متفق القول باشند موجود نیست در اینجا به چند تعریف گفته شده از سبک اشاره می کنیم:

انواع سبکهای مدیریت:

همانگونه که بیشتر بیان شد به اعتماد نظریه پردازان موقعیتی، سبک مدیریتی بستگی به موقعیت دارد و موقعیت نیز تابع قابلیتها کارکنان است. هر یک از چهار سبک مدیریت که در زیر شرح داده می شود در بردارنده درجات مختلفی از رفتار حمایتگر یا هدایتگر است . این چهار سبک عبارت است از آمرانه، مشورتی، مشارکتی و انتقال قدرت.

سبکهای مدیریت لیکرت:

مطالعات انجام شده نشان می دهد که گناه سازمانهایی را که کارایی کم است
می توان به گردن مدیرانی انداخت که تنها فقط «کارمدار» هستند. این مدیران تمام توجه خود را معطوف به این کرده اند که زیردستان را دائما به کاری که بطریق معین و به میزان رضایت بخشی بوسیله استانداردهای زمانی تعیین شده است مشغول نگه دارند. این طرز تفکر از عقیده تیلور ناشی می شود که معتقد بود باید هر وظیفه را به چند کار کوچکتر تقسیم نمود

نظریات مدیریت:

نظریه جایگزین های مدیریت:

در این نظریه ویژگی های فردی وظیفه ای و سازمانی می توانند نسبت به توانایی مدیر در اثرگذاری بر رضایت و عملکرد زیر دستان برتری داشته باشند. به عبارت دیگر اگر عوامل معینی وجود داشته باشند فرد می تواند بدون هدایت مدیر وظیفه محوله را انجام دهد. طبق مبانی این دیدگاه و برخلاف تئوریهای سنتی که سلسله مراتب مدیریت را همواره مهم تلقی می کردند در بسیاری از موقعیتها، رفتار مدیر خارج از موضوع و بی مناسبت است.

نظریه مدیریت به عنوان یک اقدام نمادین:

بعضی از نظریه پردازان عقیده دارند که معنی واقعی سبک مدیریت در ماهیت عناوین که از نقطه مقابل ماهیت ذاتی آن می باشد نهفته است به عبارت دیگر در این نظریه عقیده بر این است که تصمیم گیریهای واقعی و اقدامهایی که به وسیله مدیران به عمل می آید بسیار ناچیز هستند. مهمتری از آن تجلی نمایدین است که از رفتار مدیر استنباط می شود. فرض کنید که سبک مدیریت همواره سعی می کند که در سالروز تولدی کارکنانش برای آنها تبریک بفرستد.

نظریه مسیر – هدف در ارتباط با رفتار مدیر

نظریه مسیر –هدف در ارتباط با رفتار رهبر چهار طریق متمایز را پیشنهاد می کند:

۱- سبک دستوری: رفتاری که انتظارات را روشن کرده، دستورهای مشخصی صادر کرده و از زیر دستان می خواهد که بر طبق قوانین و رویه ها عمل کنند.

مروری بر رضایت شغلی و نظریات و تحقیقات مرتبط با آن:

مطالعه رسمی رضایت شغلی تا مطالعات «هاشورن» دراوائل سالهای ۱۹۳۰ شروع نشده بود مع  هذا قبل از این مطالعات، مدیران به طور ضمنی رضایت شغلی را در ارتباط با خستگی کارگران تشخیص داده بودند از سالهای ۱۹۳۰ تا کنون، رضایت شغلی به طور وسیعی مورد مطالعه واقع شده است. لاک تخمین می زند که تا سال ۱۹۷۲ حداقل ۳۳۵۰ مقاله در این خصوص به چاپ رسیده است

انواع رضایت شغلی:

«گینز برگ و همکارانش» که رضایت شغلی را از دیدگاههای مختلفی مورد توجه قرار داده اند به نوع رضایت شغلی اشاره می کنند:

۱- رضایت درونی: که می توان این نوع رضایت را به دو قسمت زیر تقسیم نمود:

الف) احساس لذتی که انسان صرفا از اشتغال به کار و فعالیت عایدش می شود.

ب) احساس لذتی که در اثر مشاهده پیشرفت و با انجام برخی از مسئولیتهای اجتماعی و به ظهور رساندن توانائیها و رغبت های فردی به انسان دست می دهد.

عوامل موثر بر رضایت شغلی:

بر اساس مطالعات مختلف انجام شده در زمینه رضایت شغلی مشخص شده است که متغیرهای زیادی به رضایت شغلی مرتبط است. بر پایه مدل های رضایت شغلی چندان (۱۹۸۸) و پورتر واستیزر (۱۹۷۳) این متغیرها را می توان به چهار گروه طبقه بندی نمود:

۱- عوامل سازمانی

ابعاد رضایت از شغل:

به عقیده «اسمیت و همکارانش» پنج بعد شغل معرف خصوصیات برجسته شغل
می باشد که در زیر به اختصار به معرفی آنها پرداخته می شود:

۱- رضایت از کار: منظور این است که قلمرو حیطه وظایفی که کارکنان انجام
می دهند جالب باشد و فرصتهایی برای یادگیری و پذیرش مسئولیت آنها فراهم کند. در ارتباط با کار و سطح رضایت از آن می بایست به نکات زیر توجه داشت:

تحقیقات خارجی:

مطالعات تحقیقی میشیگان:

این تحقیقات توسط لیکرت و همکاران او در دانشگاه میشیگان، روسای سازمانهای دفاعی، بیمارستانها و سازمانهای دولتی صورت گرفت هدف عمومی بررسیهای میشیگان عبارت است از پیدا کردن مجموعه ای از خصوصیات رهبر بود. معیارها عبارت بودند از رضایت شغلی، غیبت، سوددهی و کارایی.

تحقیقات اینینگ و هیسانگ:

تحقیق دیگری توسط اینینگ (Ening) و هیسانگ (Hsiung) در سال ۱۹۹۴ تحت عنوان رابطه بین رضایت شغلی معلمان و ادراکات آنها درباره سبک های رهبری مدیران در مدارس فنی – حرفه ای تایوان انجام دادند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان و سبک های رهبری مدیران انتقالی، داد وستدی و آزاد منشانه یا عدم مداخله بود و هدف دیگر بررسی تفاوت در ادراکات معلمان در مورد سبک های مدیران برحسب متغیرهایی مثل جنسیت، سطح تحصیلات و سابقه خدمت معلمان بود. تعداد نمونه در این تحقیق شامل ۶۲۹ نفر از معلمین مدارس فوق الذکر بود یا نتایج اصلی که از این تحقیق بدست آمده عبارتند از:

منابع:

 1. اقتداری، علی محمد، سازمان و مدیریت، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، (۱۳۷۴).
 2. از کمپ استوارت، روان شناسی اجتماعی کاربردی، ترجمه فرهاد ماهر مشهد آستان قدس رضوی، (۱۳۷۷).
 3. اصلانخانی، محمد علی، توصیف سبکهای مدیریت و جو سازمانی و ارتباط آن با میزان رضایت شغلی از دیدگاه اساتید ورزش دانشگاههای منتخب کشور، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران (۱۳۷۵).
 4. اسد نیا، عیسی، رابطه بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی کارکنان، پایان نامه ارشد، دانشگاه آزاد (۱۳۸۵).
 5. برومند، زهرا، مدیریت رفتار سازمانی، تهران، انتشارات سمت، (۱۳۷۴).
 6. پژوهش مشترک، مقیاس سنجش سبک مدیریت مرکز آموزش مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی (۱۳۷۹).

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده روش تحقیق مقالات رشته علوم تربیتی

.

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × دو =