بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه

با توجه به اینکه در عصر حاضر مدیریت به شدت زیادتری مورد تاکید است این حقیقت روز به روز نمایانتر می گردد که موفقیت سازمانها بستگی کامل به استفاده صحیح و کاربرد موثر نیروی انسانی بر پایه علوم رفتاری دارد (علاقه بند ، ۱۳۶۵- ص ۸۱)

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی سبک های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان انجام گرفت برای انجام این پژوهش مدیران و کارکنان مدارس منطقه ۷ بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، پرسشنامه سبک سنج لوتانزکه پایایی آن را با روش آلفای کرانباخ ۸۹/۰ و پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور با آلفای کرانباخ ۹۰/۰ استفاده شد این پرسشنامه ها بین ۲۵۲ نفر از کارکنان و مدیران منطقه ۷ توزیع شد حاصل تجزیه و تحلیل سوالات با استفاده از نرم افزار SPSS نشان می دهد که بین سبکهای مدیریتی رابطه مداری( ۰۴۲/۳= t با سطح معنی داری ۰۰۱/۰)، ضابطه مداری (۲۲۶/۳۵= t با سطح معنی داری ۰۰۱/۰) رابطه معنی دار وجود دارد.

 

مطلب بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه  مشتمل بر     ۷۵   صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

معرفی تحقیق   ۲

چکیده: ۳

مقدمه  ۴

بیان مسئله: ۵

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۷

اهداف: ۸

فرضیه های تحقیق: ۸

تعاریف عملیاتی: ۹

فصل دوم  ۱۰

ادبیات تحقیق یا پیشینه  ۱۰

مقدمه: ۱۱

الف) مبانی نظری پژوهش: ۱۲

مکاتب و نظریات مدیریت: ۱۳

نظریات سازمانی: ۱۳

آدام اسمیت: ۱۳

مدیریت علمی: ۱۴

مدیریت اداری نظریه کلاسیک سازمان: ۱۵

کاربرد تئوری کلاسیک در مدارس: ۱۷

انگیزش: ۱۷

رهبری: ۱۹

نظریه های رهبری: ۱۹

نظریه پیوستگی رفتار رهبری: ۲۲

سبک مدیریت: ۲۴

انواع سبکهای مدیریت: ۲۶

سبکهای مدیریت لیکرت: ۲۸

ب) نظریات مدیریت: ۲۹

نظریه جایگزین های مدیریت: ۲۹

۲- نظریه مدیریت به عنوان یک اقدام نمادین: ۳۰

۳- نظریه مسیر – هدف در ارتباط با رفتار مدیر  ۳۰

۴- نظریه مدیریت عملکرد و سبک مدیریت تحول گرا: ۳۲

۵- نظریه مدیریت دوراندیش مارشال ساشکین: ۳۳

ج) مروری بر رضایت شغلی و نظریات و تحقیقات مرتبط با آن: ۳۴

انواع رضایت شغلی: ۳۵

عوامل موثر بر رضایت شغلی: ۳۵

۱- عوامل سازمانی   ۳۶

۲- عوامل محیطی: ۳۹

۳- ماهیت کار: ۴۰

۴- عوامل فردی: ۴۱

ابعاد رضایت از شغل: ۴۳

تحقیقات خارجی: ۴۵

مطالعات تحقیقی میشیگان: ۴۵

تحقیقات رابینسون: ۴۶

تحقیقات یانگ و ریکی   ۴۷

تحقیقات اینینگ و هیسانگ: ۴۷

فصل سوم  ۴۹

روش اجرای تحقیق   ۴۹

روش پژوهش: ۵۰

جامعه آماری: ۵۰

نمونه آماری: ۵۰

روش نمونه گیری: ۵۰

ابزار گرد آوری اطلاعات: ۵۰

پایایی ابزار گردآوری اطلاعات: ۵۲

فصل چهارم  ۵۳

تجزیه و تحلیل داده ها ۵۳

مقدمه: ۵۴

تفسیر  ۵۷

فصل پنجم  ۵۸

خلاصه،نتیجه گیری و پیشنهاد  ۵۸

منابع و ماخذ  ۵۸

مقدمه: ۵۹

خلاصه پژوهش    ۵۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته مدیریت

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه     را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

با توجه به اینکه در عصر حاضر مدیریت به شدت زیادتری مورد تاکید است این حقیقت روز به روز نمایانتر می گردد که موفقیت سازمانها بستگی کامل به استفاده صحیح و کاربرد موثر نیروی انسانی بر پایه علوم رفتاری دارد (علاقه بند ، ۱۳۶۵- ص ۸۱)

بیان مسئله:

رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است که باعث افزایش کارایی ونیز احساس رضایت فردی می گردد.اغلب گفته می شود که کارمند خوشحال یک کارمند کارا است و یک کارمند خوشحال بایستی با شغلش ارضا شود. اهمیت رضایت شغلی ازآن جاناشی می شود که بیشتر افراد تقریبا نیمی از ساعات بیسوادی خود را در محیط کاری می گذرانند. از نظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقاء کارکنان می شود (مقیمی، ۱۳۷۳: ۱۳۸۳)

اهمیت و ضرورت تحقیق:

دو منبع همیشه برای سازمانها در جهت پویایی و رشد و افزایش میزان بهره وری حائز اهمیت بوده است این دو منبع عبارتنداز منابع مالی و منابع انسانی.

مبانی نظری پژوهش:

براساس گفته یکی از اساتید مدیریت، علم مدیریت بعد از رنسانس تاکنون مراحل زیر را طی کرده است:

  1. بعد از رنسانس تا اواخر قرن نوزدهم میلادی ،بیشتر مدیریت نقش بازرسی و تفتیش از جریان امور سازمانها بوده است.
  2. از سال ۱۸۷۶ تا ۱۹۳۶ میلادی دوره مدیریت کلاسیک است که بیشتر تاکید و توجه روی تولید، بازده و کارایی افراد است.
  3. از سال ۱۹۳۶ تا ۱۹۶۰ میلادی دوره توجه به روابط انسانی است.

مدیریت اداری نظریه کلاسیک سازمان:

از میان مدیران صنعتی و صاحب منصبان دولتی و اداری که سعی کرده اند
تجربه های خود را کمابیش با بینش و آگاهی توصیف کنند، هنری فایول فرانسوی شهرت یافته و تحلیل و فعالیت سازمانی و فراگرد مدیریت تاثیری پایدار در قلمرو فکری مدیریت برجا گذاشته است.

کاربرد تئوری کلاسیک در مدارس:

هرچند که تئوری کلاسیک سازمان، از لحاظ ایدئولوژیک تا حد زیادی درخشش خود را از دست داد اما تاثیرات آن را حتی در حال حاضر در کنش و ظواهر سازمانها می توان به وضوح مشاهده کرد.

نظریه پیوستگی رفتار رهبری:

در این نظریه که ابتدا توسط تانن باوم و اشمید در سال ۱۹۵۸ مطرح گشت، ارتباط رفتار رهبری با وضعیت های مختلف و با شناسایی چند بعد از رفتار که امکان تغییر داشت مورد توجه قرار گرفت. آنها رفتار رهبری را طیف پیوسته ای در نظر گرفتند که مطابق شکل ۱-۲ در یک انتهای آن رهبری تمرکز روی مدیر و در منتها الیه دیگر رهبری متمرکز روی کارکنان قرار دارد. این طیف پیوسته به دو سبک رهبری ارتباط پیدا می کند که یکی سبک رهبری اقتدار گرایانه یا مستبدانه و دیگری سبک رهبری آزادمنش، یا دمکراتیک می باشد. نوع مطلق اقتدارگرایانه بلندترین قسمت سمت چپ و نوع کامل آزاد منش، بلندترین قسمت سمت راست است. (اقتداری ۱۳۷۸ ص ۴۳ و ۴۵).

ابعاد رضایت از شغل:

به عقیده «اسمیت و همکارانش» پنج بعد شغل معرف خصوصیات برجسته شغل
می باشد که در زیر به اختصار به معرفی آنها پرداخته می شود:

۱- رضایت از کار: منظور این است که قلمرو حیطه وظایفی که کارکنان انجام
می دهند جالب باشد و فرصتهایی برای یادگیری و پذیرش مسئولیت آنها فراهم کند. در ارتباط با کار و سطح رضایت از آن می بایست به نکات زیر توجه داشت:

الف) رضایت از کار بستگی به ادراک افراد دارد.

ب) رضایت از کار بستگی به شخصیت افراد دارد.

تحقیقات رابینسون:

رابینسون (۱۹۹۳) تحقیقاتی تحت عنوان بررسی ارتباط بین سبک های رهبری مدیران و رضایت شغلی معلمان در دانشگاه ارکانزاس انجام داد. هدف این بررسی تعیین ارتباط بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی معلمان می باشد. بعلاوه طی انجام این تحقیق وابستگی بین رضایت شغلی معلمین و شش متغیر «سن، جنس، رده آموزشی، تجربه، وسعت آموزشی و سطح آموزشگاه نیز بررسی گردیده است.

پیشنهادات حاصل از بررسی نتایج پژوهش:

  1. مدیران باید توجه داشته باشند که در انجام وظایف به کارمندان خود تا حدی آزادی عمل بدهند و این خدمت به کارمندان داده شود تا در حل مشکلات قدرت قضاوت خود را بکار گیرند.
  2. مدیران برای انجام هرچه بهتر امور بایدنظرات خود را برای کارمندان در حضور دیگران بیان کنند.
  3. توجه به افزایش میزان حقوق دریافتی کارمندان و تشویق آنان برای انجام اضافه کاری برعهده مدیران می باشد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته مدیریت

.

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 + چهار =