بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین مقطع راهنما یی شهر ارومیه

محیط کار هر انسانی خانه دوم اوست چه بسیار افردی که عمده ساعات شبانه روز خود را مجبورند در محیط کاری بگذرانند پیداست که این محیط نیز هچمون خانه باید برآورنده حداقلی از نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا آنها بتوانند ضمن کسب درآمد به ارتقای دانش حرفه ای خود پرداختند و خدمتی صادقانه ارائه دهند. عوامل متعددی وجود دارد که در کنار هم می توانند ایجاد کننده رضایت شغلی در افراد باشد.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر۹۹صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول: ادبیات تحقیق. ۴

۱-۱بیان مسئله: ۵

۲-۱-اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷

۳-۱- اهداف تحقیق. ۸

۴-۱-فرضیات تحقیق. ۸

۵-۱-تعریف مفاهیم: ۹

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق. ۱۲

۲-۱- مفهوم رضایت شغلی.. ۱۳

۲-۲-  مؤلفه های رضایت شغلی : ۱۳

۳-۲- ریشه و سر چشمه رضایت شغلی.. ۱۴

۴-۲-رضایت شغلی و عملکرد سازمانی.. ۱۷

۵-۲-رضایت و انگیزش شغلی.. ۱۷

۶-۲-رضایت شغلی و روحیه. ۱۸

۷-۲-روشهای تشخیص رضایت شغلی.. ۱۸

۸-۲-پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی.. ۱۹

۹-۲-عوامل فردی و گروهی در رضایت شغلی.. ۲۰

۱۰-۲-مبانی نظری تحقیق. ۲۳

۱-۱۰-۲نظریه نیاز. ۲۴

۲-۱۰-۲نظریه انگیزشی.. ۲۴

۳-۱۰-۲ نظریه نگرشی.. ۲۶

۵-۱۰-۲نظریه برانگیختگی:( Activation Theory ) 33

۱۱-۲- پیشینه تحقیق. ۳۴

فصل سوم:روش شناسی تحقیق. ۴۱

۱-۳-جامعه آماری تحقیق: ۴۲

۲-۳-حجم نمونه : ۴۲

۳-۳-ابزار گردآوری اطلاعات : ۴۲

۴-۳-روش تحقیق : ۴۲

۵-۳-متغیر های تحقیق : ۴۲

۶-۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۴۳

۷-۳- زمان و مکان پژوهش… ۴۴

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته ها ۴۵

۴-۱- یافته های توصیفی.. ۴۶

۴-۲- یافته های استنباطی.. ۷۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. ۸۵

۱- نتیجه گیری : ۸۶

۲-۵- بحث یافته های تحقیق : ۸۷

۳-۵-محدودیت های تحقیق : ۸۸

۴-۵- پیشنهادها : ۸۹

منابع و مآخذ: ۹۰

ضمائم. ۹۴

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین مقطع راهنما یی شهر ارومیه را در زیر می توانید ببینید.

۱-۱بیان مسئله:

محیط کار هر انسانی خانه دوم اوست چه بسیار افردی که عمده ساعات شبانه روز خود را مجبورند در محیط کاری بگذرانند پیداست که این محیط نیز هچمون خانه باید برآورنده حداقلی از نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا آنها بتوانند ضمن کسب درآمد به ارتقای دانش حرفه ای خود پرداختند و خدمتی صادقانه ارائه دهند. عوامل متعددی وجود دارد که در کنار هم می توانند ایجاد کننده رضایت شغلی در افراد باشد. چه بسا یک عامل از مجموع این عوامل می تواند از ایجاد رضایت در فرد بکاهد یا حتی او را در زمره افراد ناراضی از شغل خود قرار دهد.  میزان درآمد، وجه اجتماعی، امکان ارتقای شغلی، نحوه ی مدیریت در محل کار، عدم تبعیض و میزان آگاهی فرد از شغل خود از مهمترین عوامل ایجاد رضایت شغلی در افراد است)کلهری،۴۷:۱۳۸۴(.

۲-۱-اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه وجود رضایت شغلی یکی از عوامل مهم مؤثر بر افزایش بهره وری و راندمان کاری در محیط های سازمان است لذا به نظر میرسد سنجش میزان رضایت شغلی آنها و ارائه ی راهکارهایی در جهت افزایش آن می تواند به نحو مؤثری در افزایش ارائه خدمات معلمین مقطع راهنمایی شهر ارومیه مؤثر باشد.

۳-۱- اهداف تحقیق

به طور کلی سنجش رضایت از کار، کار مدیران مدارس را ساده خواهد کرد. زیرا این گروه با شناخت عوامل ایجاد رضایت و نارضایتی می توانند روحیه کارکنان خود را کنترل نمایند. آن را در سطحی بالا نگه دارند و شکوه ها و گلایه ها را کم کنند و درنهایت از میان بردارند.

هدف کلی : تعیین  ارتباط بین میزان رضایت شغلی معلمین بر اساس رشته تحصیلی آن ها

۴-۱-فرضیات تحقیق

۱-  ین سن معلمین و  رضایت شغلی آنان رابطه وجود دارد.

۲-   رضایت شغلی معلمین بر اساس جنسیت آنان متفاوت است.

۳-  رضایت شغلی معلمین بر اساس گروه عمده تحصیلی  انان متفاوت است.

۵-۱-تعریف مفاهیم:

رضایت شغلی نگرشی فردی نسبت به شغل است و نشان می دهد که توقع فرد با پاداش هایی که شغل و سازمان برای او فراهم می-کند تا چه حد سازگاری و هماهنگی دارد.

رضایت شغلی عاملی مهم برای افزایش کارآیی و نیز رضایت فردی در سازمان تلقی می شود.

رضایت شغلی حدّی از احساسات و نگرش های مثبت است که فرد نسبت به شغل خود دارد.

۲-۱- مفهوم رضایت شغلی

در رابطه با تعریف رضایت شغلی به دو تعریف اکتفا می شود :

۱- خشنودی شغلی مجموعه ای از احساسهای سازگار و ناسازگار است که کارکنان با آن احساسها به کار خود می نگرند . میان این احساسها و دو عنصر دیگر از نگرشهای کارکنان تفاوتی مهم و آشکار وجود دارد . خشنودی شغلی یک احساس نسبی خوشی یا درد است (من از داشتن کارهای گوناگون خشنود می شوم)

۲-۲-  مؤلفه های رضایت شغلی :

مقصود از رضایت شغلی نگرش کلی درباره کارش است کسی که رضایت شغلی او در سطح بالاست نسبت به شغل یا کار خود نگرشی مثبت دارد . کسی که از کار خود راضی نیست نگرشی منفی نسبت به شغل و کار دارد، هنگامی که درباره نگرش کارکنان بحث می شود ، غالباً مقصود چیزی جز رضایت شغلی آنان نیست .

۳-۲- ریشه و سر چشمه رضایت شغلی

هنگامی که کارکنان به سازمانی می پیوندند مجموعه ای از خواستها ، نیازها و تجربه های گذشته و یا به طور کلی انتظارهای شغلی را با خود به همراه می آورند . خشنودی شغلی نشانی از همراهی توقعات نو خاسته انسان با پاداشتهایی است که کار را فراهم می آورد. خشنودی شغلی به طور نوعی به نگرشهای یک کارمند اشاره دارد. کاکنان سازمان برای پنج عامل حقوق و دستمزد ، فرصت ارتقاء ، ماهیت کار، خط مشی ها و سیاستهای سازمان ، و شرایط کاری طرز تلقی های خاص دارند .

۴-۲-رضایت شغلی و عملکرد سازمانی

گروهی از مدیران شاید گمان می برند که رضایت بالا از کار ، همواره به کارکرد بالایی در بین کاکنان

می انجامد.، ولی این گمان درست نیست ، کارگران راضی میتوانند تولید کنندگان با عمکرد بالا ، میانه ، یا حتی پایین باشند و کار را به همان میزانی که خشنودی بدست می آورند ، پی بگیرند. پیوند میان رضایت با کارکرد پیچیده تر از آنست که در سخن ساده خشنودی به کارکرد می انجامد بگنجد(طالبان،۶۱:۱۳۷۴)

۵-۲-رضایت و انگیزش شغلی

رضایت شغلی و انگیزه ی شغلی دو عبارت مربوط به هم هستند ولی از نظر مفهوم یکسان نیستند. اگرچه بیشتر تئوریها نتوانستند . فرق متمایزی بین این دو قائل شوند ، ولی از نظر کاربردی تفاوت آنها بهتر فهمیده می شود. برای مثال ، یک کارمند بنگاه معاملات ملکی با گرفتن مزد و پاداش از ارباب رجوع ، رضایت شغلی دارد ولی این موضوع تأثیری در انگیزش و سودمندی آنها ندارد. رضایت شغلی عبارت است از خرسندی از کار، و انگیزش به مفهوم سعی و کوشش بیشتر برای رسیدن به هدف مشخص است (کایا،۱۶:۱۹۹۸).

۶-۲-رضایت شغلی و روحیه

رضایت و روحیه دو حالت احساسی مثبت هستند و معمولاً با هم و به جای هم استفاده می شوند. روحیه، بیشتر نگرشی به سمت کل کار دارد ولی رضایت شغلی حالتی فردی است . در روحیه، شخص حالتی را دارد که در جهت خواسته های محل کار حرکت می کند . به عبارتی ، روحیه عبارت است از رضایت از هدف سازمان و علاقه به حرکت در آن جهت (آزاد،۲۱۰:۱۳۷۵). به طور کلی دو اختلاف کوچک بین روحیه و رضایت شغلی وجود دارد.

۷-۲-روشهای تشخیص رضایت شغلی

یکی از روشهای اندازه گیری میزان رضایت مندی شغلی، مقایسه یی ست که بین آنچه که شخص از کار خود انتظار دارد در مقابل آنچه که با آن روبه رو شده است به عمل می آید . هر چه تفاوت بین ایده آل و واقعیت بیشتر باشد ، نا رضایتی شغلی بیشتر می شود . اختلاف فاحشی که بین ایده آل فرد و کار به وجود می آید باعث تشویق فرد به تغییر شغل می شود و این عمل تا زمان رسیدن به حد مطلوب ادامه خواهد یافت (راس،۸۳:۱۹۹۴).

۸-۲-پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی

یکی از علل بررسی رضایت و عدم رضایت شغلی، اثرات و پیامد هایی ست که بر پرسنل و سازمان دارد . یکی از علل عدم رضایت می تواند نا توانی شخص از انجام وظایف محوله به نحو مطلوب باشد ، به طور کلی پیامدهایی که ممکن است در پی داشته باشد عبارتنداز :

۹-۲-عوامل فردی و گروهی در رضایت شغلی

یکی از مسائل مهم در مدیریت، درک اختلافها و تفاوتهای فردی و گروهی در رابطه با رضایت مندی از کار است . عواملی از قبیل شخصیت افراد ، سن، رده ی کاری و مسؤولیت، سطح تحصیلی ، جنسیت و نژاد در میزان رضایت مندی شغلی مؤثر هستند(آرمسترانگ،۲۲۲:۱۳۸۰) .

شخصیت فردی ، بعضی افراد فطرتاً ناراضی و شاکی هستند، این نارضایتی با وجود کوششهای مدیریت همچنان وجود خواهد داشت .

۱۰-۲-مبانی نظری تحقیق

مفهوم رضایت مندی در سیر تحولی خود با سه رویکرد متفاوت عنوان شده است. در رویکردهای اولیه ، رضایت مندی شغلی، حالتی از ارضای نیاز تلقی میگردید و بنابر آن ، در مواقعی که نیاز های زیستی و روانی شخص ارضا می شود، رضایت شغلی در شخص پدیدار می گردد. در رویکرد که در سالهای ۱۹۸۰ طرفداران بسیار پیدا کرد ، رضایت مندی ، پیامد یک حالت انگیزشی محسوب می شود . در رویکرد سوم که امروزه نیز از اهمیت بالایی بر خوردار است

۱۱-۲- پیشینه تحقیق

رضایت شغلی را عکس العمل مؤثر کارکنان نسبت به محیط کار دانسته اند (الیا، ۲۸۳:۱۹۸۷ ) مقوله رضایت از کار یا رضایت کارکنان از مباحث مدیریتی است . رضایت از کار زمانی از اهمیت بر خوردار گردید که نیروی انسانی به عنوان یکی از عناصر مهم تولید اقتصادی یا تولیدی بازرگانی مطرح شد . از اواسط قرن نوزدهم نیروی انسانی در بیان فردریک ونیسلو تیلر از مدیریت کار اهمیت یافت . هر چند نگرش وی به نیروی کار نگرشی فیزیکی بود و فرد در رابطه با نوسائات تولید اهمیت می یافت و مقابل مطالعه بود ( آزاد، ۲۱۴:۱۳۵۷)

ابزار گردآوری اطلاعات :

در این پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که بصورت طیف لیکرت از متغیرهای موجود در پژوهش طراحی شده است.پرسشنامه شامل اطلاعات هویتی و ۲۶ سوال بصورت طیف لیکرت که از فرضیه ها طراحی شده است.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

فرضیه ۱- بین سن و رضایت شغلی معلمین  رابطه وجود دارد .

از آنجائیکه سن معلمین در مقیاس فاصله ای و متغیر وابسته رضایت شغلی نیز در مقیاس فاصله ای می باشد ،برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده خواهد شد

فرضیه ۲- رضایت شغلی معلمین بر اساس جنسیت آنان متفاوت است .

 نتیجه گیری :

هدف ما در این تحقیق بررسی  رابطه بین رشته تحصیلی معلمین و رضایت شغلی آنان در  شهر ارومیه می باشد. رضایت شغلی نگرشی فردی نسبت به شغل است و نشان می دهد که توقع فرد با پاداش هایی که شغل و سازمان برای او فراهم می کند تا چه حد سازگاری و هماهنگی دارد.

رضایت شغلی عاملی مهم برای افزایش کارآیی و نیز رضایت فردی در سازمان تلقی می شود.

رضایت شغلی حدّی از احساسات و نگرش های مثبت است که فرد نسبت به شغل خود دارد.

رضایت شغلی عبارت است از رضایتی به مفهوم لذت روحی ناشی از ارضای نیازها و تمایلات و امیدها که فرد از کار خود بدست می آورد. رضایت شغلی مجموعه ای از احساسات سازگار و ناسازگار است که کارکنان با آن احساس ها به کار خود می نگرند.در این تحقیق از نظریه های نیاز،انگیزشی ونگرشی استفاده کرده ایم بدین صورت که در حیطه نظریه نیازها می توان به نظریات ((مازلو)) (A.H. Maaslow) ((گرونبرگ)) (grunhhcrg) تأکید کرد

بحث یافته های تحقیق :

بر اساس یافته های تحقیق میانگین سن معلمین  مورد مطالعه ۰۸/۳۱. به طوری که حداقل سن۲۲ و حداکثر سن ۴۰ می باشد. ۷/۶۶ درصدمعلمین  مورد مطالعه را زنان و ۳/۳۳درصد از آنان را مردان تشکیل می دهند. ۷/۶ درصد معلمین  مورد مطالعه در گروه عمده فنی و مهندسی قرار دارند  ، ۳/۷۸ درصد در گروه عمده تحصیلی  علوم پایه  قرار  دارند ، و ۰۰/۱۵ درصد در گروه عمده علوم انسانی قرار دارند. ۵۵ درصد معلمین در وضعیت شغلی رسمی و

۴۵    در صد آنها قرار داردی هستند. میانگین رضایت شغلی معلمین  مورد مطالعه ۳۷/۶۲ درصد می باشد.در بحث متغیرهای تحقیق ملاحظه شد که سن معلمین  با رضایت شغلی آنان  رابطه ندارد.همچنین  بین جنسیت معلمین  و

رضایت شغلی آنان رابطه وجود نداشت

محدودیت های تحقیق :

در جریان پژوهش های علمی بخصوص در مطالعات علوم انسانی که روش تحقیق میدانی و پیمایشی انتخاب می شود،گاهی یک رشته مسائلی حادث می شود که ممکن است نتایج تحقیق را زیر سوال برده و لطمات سنگینی به آن وارد نماید.در این تحقیق محدودیت های حادی که لطمه جبران ناپذیری به نتایج تحقیق وارد نمایند،مشاهده نگردید ولی با این وجود ،محدودیت ها و موانعی در حین اجرای پژوهش خودنمایی کرده اند که در ذیل به آن ها اشاره می شود.

۱- از مشکلات عمده این تحقیق عدم انجام تحقیق مشابه در سطح استان بوده است.

پیشنهادها :

با توجه به یافته های این تحقیق می توان گفت که عامل جنسیت و تحصیلات و سن  در میزان رضایتمندی معلمین موثر نیست.در حالیکه وضعیت استخدامی در میزان رضایتمندی تاثیر دارد.بنابراین می توان نتیجه گرفت که وضعیت استخدام رسمی ،میزان امنیت شغلی را افزایش می دهد و یکی از مهمترین عوامل افزایش دهنده در رضایت شغلی و امنیت شغلی است.از این رو پیشنهاد می شود مدیران منابع انسانی تلاش کنند و ضعیت استخدامی کارکنان را از حالت قراردادی به رسمی تبدیل کنند. این پیشنهاد می تواند موجبات توسعه منابع انسانی را فراهم سازد

به علاوه با بهسازی مزایا و و پرداخت در کارکنان نهاد فوق ، می توان میزان رضایتمندی آنها را افزایش داد بدین ترتیب که با توجه به وضعیت رضایتمندی اندک در خرده مقیاس مزایا و پرداخت می توان گفت که بیشترین عامل نا رضایتی کارکنان ، وضعیت پرداخت و خدمات رفاهی است و همچنان که در مباحث نظری و بر اساس نظریه« هرزبرگ » مطرح شده ، عاما فوق نقش تعیین کننده ای در رضایتمندی دارد ، زیرا در صورت عدم ارضای نیازهای اولیه ، نگرش از حالت مثبت به حالت منفی تغییر می یابد و سرانجام نارضایتی به وجود می آید .

منابع و مآخذ:

۱-        آزاد ، اسدلله . (۱۳۷۵ ) . رضایت از کار ، ۱۱ ، ۲ ، ۲۱۸ ، ۲۰۸ ، تابستان

۲-        ازکمپ، استواررت.(۱۳۷۰)،روانشناسی اجتماعی کاربردی(فرهاد ماهر، مترجم).

۳-        اکرم، دادنیا، روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸.

۴-        استفن ، رابینز ، مبانی رفتار سازمانی . ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی ، تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی ، ۱۳۷۶ .ص ۴۶

۵-        بابا جان ، خگو گو گیته ، (۱۳۸۲ )  بررسی رابطه بین رضایت شغلی و خصوصیت فردی ارائه دهندگان رسمی خدمات درمانی ( پرستاران ) ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

۶-        پیت ، کنت واستون ، الیزابت . (۱۳۵۳ ) . عوامل موثر در خرسندی از کار ، ترجمه پروین علومی ، ۴۰۷ ، ۴۸۸ ، ۵۱۳ ، زمستان

۷-        زارعی ، متین ، ارتباط بین رضایت شغلی و فرهنگ سازمانی . (۱۳۷۵ ) ، ص ۲۶ الی ۴۵

۸-        رضائیان ، علی ، رفتار سازمانی چاپ اول ، تهران ، انتشارات سمت ، ۱۳۸۰

۹-        رندال راس ، الیزابت آلتمایر ، رضایتمندی شغلی . ترجمه غلامرضا خواجه پور

۱۰-      ساعتچی، محمود، روانشناسی بهره وری. چاپ دوم، موسسه نشر ویرایش ، تهران،۱۳۷۶، ص۷۰-۶۵.

۱۱-      سرداری ، احمد . (۱۳۸۳ ) . بررسی عوامل موثر در رضایتمندی شغلی کارکنان

۱۲-      سلطانی-ایرج.۱۳۴۱/کتاب بهره وری منابع انسانی/ اصفهان ، انتشارات ارکان، ۱۳۸۴.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.