بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی اثربخش مدیر و رضایت شغلی کارکنان بخش بیمه سازمان تامین اجتماعی شهرستان ارومیه

در مدیریت اموری چون ارتباطات انسانی، عوامل مؤثر بر ارتباطات، گروه‌های غیررسمی و رسمی، راه‌های بهبود ارتباطاتدر رفع موانع ارتباطی و مدنظر داشتن مراودات انسانی در سازمان مطرح است. بیشتر وقت مدیران به ارتباط رودررو یا تلفنی با زیردستان، همکاران یا مشتریان می‌گذرد و گاهی در زمانی که مدیران تنها هستند ممکن است به واسطه ارتباطات ذهنی با مسائل حاد روز خلوت آنها به یک محیط کاری تبدیل شود.

از جمله ویژگی‌هایی که باعث می‌شود تا تنش‌های ارتباط مدیران و کارکنان و تنش‌های ارتباطی موجود در محیط سازمان کاهش یابد اطلاع داشتن مدیران و کارکنان از موضوعاتی چون بازخورد نمودن، افشاء یا خودگشودگی، زبان ساده، گوش دادن صحیح، کنترل احساسات و توجه به علائم غیرگفتاری و همدلی و بطور کلی آشنایی درست با مهارتهای ارتباطی صحیح  است.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی اثربخش مدیر و رضایت شغلی کارکنان بخش بیمه سازمان تامین اجتماعی شهرستان ارومیه است.

روش کار: پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی است که در آن رابطه بین میزان مهارت‌های ارتباطی مدیر و رضایت شغلی کارکنان مورد بررسی قرار گرفته است ۶۰ نفر (۲۹ زن و ۳۱مرد) به عنوان شرکت کننده ، حاضر به شرکت در پژوهش شدند و پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی مدیر و رضایت شغلی را پر کردند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد بین میزان مهارت ارتباطی مدیر و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و رضایت شغلی مردان در این بررسی بیشتر از زنان است.

کلید واژه ها: مهارت‌های ارتباطی، مدیر، رضایت شغلی، کارکنان

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۷۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

۱-۱ مقدمه……… ۱

۱-۲ بیان مسئله………. ۲

۱-۳ اهمیت و ضرورت…. ۳

۱-۴ اهداف پ‍‍ژوهش….. ۴

۱-۵ فرضیه‌ها….. ۵

۱-۶ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها… ۵

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲- ۱  مقدمه……۷

۲- ۲ تاریخچه ارتباط . ۸

۲- ۳ انواع ارتباطات… ۹

۲-۴ مهارت های ارتباطی موثر…………۱۰

۲-۵ ضرورت برقراری ارتباط در مدیریت…۱۲

۲-۶ ارتباطات در سازمان….۱۳

۲-۷  مهارت‌های ارتباطی مدیرو تنش در سازمانها.. ۱۴

۲-۸ روش های بهبود ارتباطات مدیریتی..۱۴

۲-۹ موانع موجود بر سر راه ارتباطات اثربخش….۱۵

۲-۱۰ برترین مهارت های مدیران………۱۷

۲-۱۱ تکامل نظریه‌های مدیریتی… ۱۹

۲-۱۲ رضایت شغلی.. ۲۱

۲- ۱۳ تئوری نیازها….۲۱

۲-۱۴  تئوری آلدرفر… ۲۳

۲-۱۵ تئوری هرزبرگ………. ۲۴

۲- ۱۶ تئوری انتظار وروم……. ۲۵

۲- ۱۷نظریه نابرابری….. ۲۶

۲- ۱۸ نظریه سیستم ها…………. ۲۷

۲- ۱۹ نظریه گینزبرگ….. ۲۷

۲- ۲۰عوامل موثر در رضایت شغلی…. ۲۸

۲- ۲۱ پیامدهای نارضایتی شغلی….۳۱

۲-۲۲  تحقیقات خارجی پیرامون رضایت شغلی…. ۳۳

۲- ۲۳تحقیقات داخلی پیرامون رضایت شغلی…. ۳۴

فصل  سوم: متدولوژی تحقیق

۳-۱ نوع پژوهش……….۳۹

۳-۲جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری…. ۳۹

۳-۳ابزار اندازه گیری…. ۳۹

۳-۴روش اجرا……… ۴۱

۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده ها………. ۴۱

فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه…۴۳

بخش توصیفی….۴۳

بخش استنباطی……۴۵

فصل  پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱مقدمه ….۵۴

۵-۲ پیشنهادات بر اساس یافته ها ….. ۶۰

۵-۳پیشنهاداتی بر محققان آتی…..۶۰

منابع……. ۶۲

جدول ۱: ویژگی‌های دموگرافیک… ۴۳

جدول۲: شاخص‌های مرکزی و پراکندگی در دو جنس…. ۴۵

جدول ۳:ضریب همبستگی متغیرهای رضایت شغلی با مهارتهای ارتباطی… ۴۵

جدول ۴:ضریب همبستگی متغیرهای رضایت شغلی با مهارت گوش دادن….. ۴۶

جدول ۵:ضریب همبستگی متغیرهای رضایت شغلی با مهارت غیرکلامی…… ۴۷

جدول ۶:ضریب همبستگی متغیرهای رضایت شغلی با توانایی ابراز وجود…… ۴۸

جدول ۷:ضریب همبستگی متغیرهای رضایت شغلی با توانایی مدیریت هیجانات….. ۴۹

جدول۸ آزمون لون و آزمون t بین رضایت شغلی کارکنان زن و مرد…… ۵۰

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی اثربخش مدیر و رضایت شغلی کارکنان بخش بیمه سازمان تامین اجتماعی شهرستان ارومیه را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

در مدیریت اموری چون ارتباطات انسانی، عوامل مؤثر بر ارتباطات، گروه‌های غیررسمی و رسمی، راه‌های بهبود ارتباطات در رفع موانع ارتباطی و مدنظر داشتن مراودات انسانی در سازمان مطرح است. بیشتر وقت مدیران به ارتباط رودررو یا تلفنی با زیردستان، همکاران یا مشتریان می‌گذرد و گاهی در زمانی که مدیران تنها هستند ممکن است به واسطه ارتباطات ذهنی با مسائل حاد روز خلوت آنها به یک محیط کاری تبدیل شود.

از جمله ویژگی‌هایی که باعث می‌شود تا تنش‌های ارتباط مدیران و کارکنان و تنش‌های ارتباطی موجود در محیط سازمان کاهش یابد اطلاع داشتن مدیران و کارکنان از موضوعاتی چون بازخورد نمودن، افشاء یا خودگشودگی، زبان ساده، گوش دادن صحیح، کنترل احساسات و توجه به علائم غیرگفتاری و همدلی و بطور کلی آشنایی درست با مهارتهای ارتباطی صحیح  است.

بیان مسئله

ماهیت اجتماعی انسان ایجاب می‌کند که آدمی با وجوه گوناگون اجتماع و مجموعه‌های درون آن ارتباط برقرار کند.  در جوامع امروزی که همزمان با پیچیده‌تر شدن فرایند زندگی مشکلات جدیدی برای انسان پدید آمده است، اهمیت ارتباطات بیشتر میشود. در چنین جوامعی، ارتباطات یکی از مهمترین عوامل توسعه و تعالی انسان است(دعایی،۱۳۸۳).

سازمان به عنوان یک نهاد اجتماعی به دلیل اهداف بنیانی فراتر از ارتباطات روزمره، نوعی ارتباطات سازمانی بین افراد برقرار می‌کند بدیهی است که در این زمینه، ارتباطات و چگونگی جهت گیری آنها به سمت اهداف سازمانی از نکات ضروری مورد توجه مدیران است. مدیران، دریافته‌اند که ارتباط موثر با منابع انسانی و درک انگیزه های ارتباطی کارکنان در توفیق آنان برای دستیابی به اهداف طراحی شده سازمان عامل موثری است(رضائیان، ۱۳۷۹).

اهمیت وضرورت پژوهش

از آنجا که نیروی انسانی در هر سازمانی از سرمایه‌های اساسی آن سازمان است و هیچ سازمانی به اهداف خود نمی‌رسد مگر اینکه نیروهای خلاق و فعال را به کار گیرد و از افراد یکدل و همراه با اهداف سازمان استفاده کند، لذا فراهم نمودن رضایت کارکنان و کاهش فشارهای روانی آنها نیز میتواند کمک موثری به افزایش کارایی و بهره وری کارکنان و موفقیت هر چه بیشتر مدیران در رسیدن به اهداف سازمان باشند زیرا نگرش کارکنان برای مدیریت منابع انسانی، اهمیت بسزایی دارد و رفتار سازمانی را تحت تاثیر قرار میدهند به ویژه نگرشهایی که به رضایت شغلی و سازمانی مربوط می‌شوند.

اهداف پژوهش

۱- تعیین رابطه بین مهارتهای ارتباطی اثربخش مدیر و رضایت شغلی کارکنان

۲-  تعیین رابطه بین نحوه مناسب مهارت گوش دادن و مبادله پیام  مدیر و رضایت شغلی کارکنان

۳- تعیین رابطه بین ایجاد ارتباط غیر کلامی مدیر و رضایت شغلی کارکنان

۴- تعیین رابطه بین توانایی ابراز وجود مدیر (آگاه سازی کارکنان از تصمیمات مدیر و جنبه‌های شغلی) و رضایت شغلی کارکنان

فرضیه‌ها

در این پژوهش شش فرضیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

۱- بین مهارت‌های ارتباطی اثر بخش مدیر و رضایت شغلی کارکنان ارتباط وجود دارد.

۲- بین نحوه مناسب مهارت گوش دادن و مبادله پیام مدیر و رضایت شغلی کارکنان ارتباط وجود دارد.

۳- بین ایجاد ارتباط غیر کلامی مدیر و رضایت شغلی کارکنان ارتباط وجود دارد.

۴- بین میزان توانایی ابراز وجود مدیر (آگاه سازی کارکنان از تصمیمات و جنبه‌های شغلی) و رضایت شغلی کارکنان ارتباط وجود دارد.

تاریخچه ارتباط

شاید بتوان گفت که ارتباط یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال از عالی‌ترین دستاوردهای بشر بوده است. ارتباط در گذشته و برای انسان اولیه، علاوه بر کارکردهایی که در جهت حفظ حیات و یاری گرفتن از دیگران داشته، زمینه ساز فعالیت‌های اجتماعی و سرآغازی بر زندگی اجتماعی نیز بوده است (بولتون،۱۳۸۶).

ارتباط عبارت است از رد و بدل شدن اطلاعات به طور شفاهی و غیر شفاهی که شامل مهارت‌هایی برای تبادل الگوهای اطلاعاتی می‌باشد. در سال ۱۹۵۶، کریگوری بتسون عنوان کرد که نهادهای مختل دارای الگوهای ارتباطی مختل هستند. اولین مفهومی که بتسون عنوان کرد، مفهوم بن بست مضاعف است. در ارتباطی که به بن بست مضاعف ختم می‌شود، موضوع این نیست که فرد چه کار می‌کند

 انواع ارتباطات:

ارتباطات یک جانبه: هرگاه واکنش گیرنده نسبت به پیام ابراز نشود آن ارتباط را یک جانبه گویند. این نوع فرایند ارتباط فاقد بازخورد می باشد. در فرایند ارتباط یک طرفه هرگاه فرستنده پیام، مطالب دشوار، کسل کننده یا بیش از حد تخصصی ارائه کند آنگاه تا زمانی که شنوندگان قادر به درک و دریافت مفاهیم هستند بازدهی مثبت است ولی هرگاه توان و انرژی شنوندگان برای دریافت و تحلیل ذهنی مفاهیم کاهش یابد با حرکاتی چون خمیازه و دهن دره و حالات دیگر این عدم دریافت پیام را مطرح میکنند.

مهارت‌های ارتباطی موثر:                                                  

بولتون(۱۳۸۶) پنج گروه از مهارتهای لازم برای ایجاد روابط بین فردی رضایت بخش را معرفی می‌کند:

۱- مهارتهای گوش دادن؛ فرد را در فهم گفته‌های دیگران توانا میسازد و شامل راههای جدید برای پاسخ دادن هستند. گوش کردن انعکاسی، در زمانی که فرد مشکل یا نیاز شدیدی دارد، می‌تواند فوق العاده موثر باشد. این کار به فرد دیگر کمک می‌کند تا هیجان‌های منفی را از بین ببرد یا به حل مشکل خود بپردازد مشکلی که اگر حل نشده باقی بماند، می‌تواند موجب یک تعارض اساسی شود.

ضرورت برقراری ارتباط در مدیریت:

ارتباطات برای مدیریت به دلایل زیر مهم است:

۱- برقراری رابطه موثر و کاهش تنش ها در محیط کاری

۲- ارتباط فرایندی است که وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، رهبری و کنترل توسط آن انجام میگردد. پس ایجاد ارتباطات سالم و موثر، تنش های موجود در مسیر انجام این وظایف را از بین میبرد یا لااقل کاهش می دهد.

۳- ارتباط فعالیتی است که مدیران جهت هماهنگ کردن و متناسب نمودن وقت خود از آن بهره می گیرند(فولادگر،۱۳۸۳).

ارتباطات در سازمان:

ارتباط سازمانی فرایندی است که مدیران را برای گرفتن اطلاعات و تبادل معنی با افراد فراوان داخل سازمان و افراد در ارگان های مربوط به خارج از آن سیستم توانا می سازد. انواع ارتباط سازمانی عبارتند از: ارتباطات عمودی در سازمان، ارتباطات رسمی  و ارتباطات غیر رسمی. ارتباطات عمودی از بالا به پایین با اهداف هدایت، آموزش، اطلاع و ابلاغ دستورات مقامات مافوق به زیردستان می باشد و ارتباطات عمودی از پایین به بالا جهت ارائه گزارش ، پیشنهاد، ادای توضیحات و درخواست های گوناگون می باشد.

مهارت‌های ارتباطی مدیر و تنش در سازمان:

شیوه سازمان یافتن یک موسسه، با میزان تعارض‌هایی که در آن رخ می‌دهد ارتباط دارد. زمینه بروز تعارض در سازمانهای دیوان سالاری متمرکز بیشتر سازمان‌هایی است که در آنها کنترل متمرکز کمتری وجود دارد(لیکرت و لیکرت،۱۹۹۶). در این زمینه شخصیت مدیر و روش‌هایی که به کار میگیرد، نیز دارای اهمیت است. مدیرانی که موضع دفاعی کمتری دارند و حمایت کننده هستند و دارای مهارت‌های ارتباطی بالایی هستند به افراد تشکیلات خود کمک می‌کنند

روش های بهبود ارتباطات مدیریتی:

از جمله ویژگی هایی که باعث میشود تا تنش های ارتباط مدیران و کارکنان و تنش های ارتباطی موجود در محیط سازمان کاهش یابد اطلاع داشتن مدیران و کارکنان از موضوعاتی چون نواحی چهارگانه شخصیت هر فرد، بازخورد نمودن، افشا یا خودگشودگی، زبان ساده، گوش دادن صحیح، کنترل احساسات و توجه به علایم غیر گفتاری است.

موانع موجود بر سر راه ارتباطات اثر بخش مدیر:

در مسیر ارتباطات اثر بخش ، موانعی موجود است که مدیریت با شناخت و آگاهی داشتن از آنها میتواند در دنیای واقعی آنها را شناسایی کرده و به شیوه صحیح جهت ایجاد پویایی در ارتباطات عمل کرده و تنش زدایی کند.

۱- از صافی گذراندن: در صورتی که اطلاعات هنگام طی مراحل توسط افراد مختلف از صافی گذرانده و دستکاری میشوند

برترین مهارت های مدیران:

پرورش مهارت های مدیران در دهه های گذشته بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران و صاحبنظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است. اغلب مقالات و کتابهای مهارت های مدیریت تلاش میکنند مهارت هایی را به مدیران بیاموزند که از طریق آن بتوانند رفتار خود و زیر دستانشان را به نحوی موثرتر کنترل کنند. صاحب نظران مختلف در بیان مهارت های مدیران، بیش از همه به مهارت هایی مانند خویشتن شناسی، مدیریت استرس ،برقراری ارتباطات موثری مانند مهارت گوش دادن موثر و اداره احساسات و مدیریت تعارض، ایجاد انگیزه اشاره نموده اند.

تکامل نظریه‌های مدیریتی بر مبنای نقش انسان در این سازمانها:

در طول قرون گذشته، انسان‌ها، ناگزیر از تشکیل و تنظیم ساختارها و اتخاذ شیوه رهبری و مدیریت خاصی به مقتضای خصایص و ویژگی‌های قومی و ملی خویش بوده‌اند تا از این رهگذر احتیاجات مختلف عمومی و فردی خود را برآورده سازند. به همین لحاظ چون رکن اساسی این سازمان‌ها همان منابع انسانی بوده‌اند لذا  در هر عصر و زمانی، انسان‌ها جایگاه و نقش ویژه‌ای در سازمان‌ها داشته که اول بیشتر مسایل تولید و بهره‌وری مطرح بود

رضایت شغلی و نظریه‌های رضایت شغلی:

برخی صاحب نظران، رضایت شغلی را خوشنودی و ارضای نیازهای اساسی در کار می دانند، از نظر گروهی دیگر، رضایت شغلی به مفهوم نگرش کلی فرد نسبت به شغلش می باشد. فرد راضی نگرش‌های مثبت و فرد ناراضی نگرش‌های منفی نسبت به شغل خود دارد. به طور خلاصه رضایت شغلی را به عنوان واکنش‌های شناختی، درونی و ارزیابی کننده افراد نسبت به شغلشان تعریف می‌نمایند(دیویس و نیواسترام،۱۳۸۳). تعریف دیگر از خشنودی شغلی تفاوت بین میزان پاداش‌های دریافت شده و میزان پاداش‌های مورد انتظار را مطرح می‌کند.

تئوری ۲عاملی هرزبرگ(بهداشت- انگیزش)

هرزبرگ و همکارانش تئوری ۲عاملی را بین سالهای ۱۹۵۰و۱۹۶۰ ارائه کردند. هرزبزگ کار خود را با مطالعه بر روی ۲۰۰ نفر حسابدار و مهندس شاغل در موسسات آغاز کرد. او برای ارائه یک نظریه محتوایی از روش بیان وقایع بحرانی استفاده کرد.سپس پاسخ‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و دلایل رضایت و عدم رضایت کارکنان را استخراج کرد و به این نتیجه رسید که احساس‌های بد غالباً مربوط به محیط شغل هستند. وی رضایت شغلی را به محتوی شغل و نارضایتی را به محیط شغل ارتباط داد.عوامل رضایت بخش را محرکها و ناخشنودکننده را عوامل بهداشتی نامید.

نظریه نابرابری

این نظریه معتقد به تاثیر عوامل خارجی بر رضایت شغلی است، منبع نارضایتی در این نظریه تمایل افراد به تخفیف تنش‌هایی است که ناشی از احساس نابرابری و بی عدالتی می‌باشد. در این نظریه رضایت شغلی حاصل رفتاری است که در مقایسه با دیگران نسبت به خود انجام می گیرد، یعنی مقایسه ای که افراد بین میزان عملکرد خویش با درآمد و پاداش هایی که بدست می آورند

نظریه سیستم‌ها

بر اساس این نظریه سازمان‌ها نیز به عنوان یک سیستم دارای درون دادهای نیروی انسانی، انتظارات، مواد اولیه و… می باشد و تعاملات انسانها با یکدیگر و ویژگیهای شغلی و محیطی کار، ساختار رسمی سازمان و… مجموعه ای از نتایج فردی، اجتماعی و سازمانی را فراهم می‌کند که رضایت شغلی یکی از مهمترین نتایج در سطح فردی است (میشل و لارسن،۱۹۸۶)

عوامل موثر در رضایت شغلی:

علی رغم هزاران مطالعه و بررسی انجام شده در مورد رضایت شغلی هنوز چگونگی تکوین آن بطور واضح روشن نیست. اما به طور کلی در نظریه‌های موجود مدیریت رفتار سازمانی، رضایت شغلی تحت تاثیر سه حرکت اساسی به شرح ذیل مطرح گردیده است:

  • مهندسی صنایع

پیامدهای نارضایتی شغلی

چهار واکنش عمده کارکنان (که هریک از این واکنش ها ۲ بعد دارد)عباتند از:

۱) ترک سازمان: کارمند در صدد بر می‌آید که شرکت یا سازمان را ترک نماید.

۲) اعتراض: به صورت فعال و با اقداماتی سازنده درصدد بهبود شرایط بر می‌آید.

۳) وفاداری: در انتظار بهبود شرایط نیستند. در برابر انتظارهای خارجی به نفع سازمان موضع می‌گیرند و بر این باور هستند که مدیریت راه درست می‌رود.

تحقیقات خارجی پیرامون رضایت شغلی:

تحقیقات فردریک هرزبرگ که در سال ۱۹۶۶ روی ۲۰۰ نفر از مهندسان و حسابداران سازمان‌های صنعتی و بازرگانی ایالت فیلادلفلای آمریکا انجام گرفت، اولین تحقیق در این زمینه است. وی پس از این مطالعه نتیجه گرفت که رضایت شغلی به ۵ عاملبستگی دارد. عواملی چون آیین نامه هاو مقررات اداری، نظارت و کنترل صحیح امور، حقوق و روابط بین افراد سازمان(به نقل از شریفی،۱۳۸۲).

راتسوی (به نقل از هوی و میسکال) پس از بازنگری علمی و تخصصی مطالعات به این نتیجه رسید که رضایت معلمان با انگیزش رابطه دارد.

تحقیقات داخلی پیرامون رضایت شغلی:

در پژوهشی که توسط امراله معین با عنوان بررسی رابطه رضایت شغلی دبیران زن و مرد دبیرستان های آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز، سابقه خدمت و جنسیت آنان انجام گرفت نشان داد که بین جنسیت و رضایت شغلی رابطه معنادار وجود دارد و بین رضایت و سابقه کار افراد ارتباطی دیده نشد (نقل از ساکن آذری،۱۳۸۷).

جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری

جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان بیمه شهرستان ارومیه بودند. در این پژوهش که جامعه آماری به عنوان نمونه ملاک شده، ۶۰نفر آمادگی خود را جهت شرکت در پژوهش ( پر کردن پرسشنامه مهارت های ارتباطی مدیر و رضایت شغلی )اعلام کردند. ازبین آنها ۲۹ نفر زن و ۳۱ نفر شان مرد می‌باشند.

 ابزار اندازه گیری

پرسشنامه رضایت شغلی: برای سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه رضایت شغلی که در سال ۱۳۷۳ توسط کاظم شریعت نیا از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مشاوره دانشکده علوم در دانشگاه علامه طباطبایی، تهیه شده است، استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۲۲ عبارت است. هر یک از جملات شامل ۴ گزینه کاملا موافق، موافق، مخالف و کاملا مخالف است. نمره‌گزاری بدین طریق است که نمرات ۱ الی ۴ به ترتیب برای گزینه های د تا الف اختصاص داده می‌شود و دامنه نمرات از ۲۲ تا ۸۸ را شامل می‌باشد.

روش اجرا

پس از کسب مجوزهای لازم و کسب اجازه از مدیریت سازمان بیمه ارومیه، در مورد پژوهش حاضر با کارکنان بخش‌ها صحبت وهدف از اجرای این پژوهش توضیح داده شدو پرسشنامه‌ها در اختیار کارکنانی که تمایل به همکاری داشتند، قرار گرفت. علاوه بر دو پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش، ویژگی‌های دموگرافیک آزمودنی‌ها از جمله جنسیت و سطح تحصیلات و سن آزمودنی‌ها نیز جمع‌آوری شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها و اطمینان از تکمیل بودن آنها،  نسبت به استخراج و تحلیل داده‌ها اقدامات لازم به عمل آمد.

پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق

ارتقای مهارت های ارتباطی مدیران با فراهم آوردن شرایط آموزشی مناسب مهارتهای ارتباطی ، می تواند به افزایش بازدهی سازمانها و رضایت کارکنان بینجامد.

گزینش مدیران کارآمد در سازمانها از طرف مسئولان مافوق با در نظر گرفتن مهارتهای عنوان شده در پژوهش حاضر ، می تواند نقش کلیدی و اثر بخشی در افزایش بازدهی سازمانهای کشور داشته باشد.

شناسایی موانع موجود بر سر راه ارتباط موثر مدیر با کارکنان می تواند در کاهش تعارضات مدیر و کارمند و به تبع آن موفقیت مدیر در برقراری ارتباط موثر با کارمند را منجر شود و در نتیجه به رضایت شغلی کارمند و تحقق اهداف سازمان بینجامد .

بالا بردن سطح آگاهی مدیران و دادن مشاوره های لازم و ترغیب ایشان در فراگیری مهارت های ارتباطی موثر از جمله مهارت گوش کردن ، مهارت ارتباط غیر کلامی ، مهارت ابراز وجود ، مهارت مدیریت هیجانات ، می تواند دربازدهی کار و تحقق اهداف سازمان موثر واقع گردد.

 پیشنهاداتی برای محققان آتی

بررسی عوامل شخصیتی ممکن است در شناخت عوامل دخیل در رضایت شغلی کارکنان کمک بیشتری کند لذا در نظر گرفتن این فاکتور در تحقیقات بعدی ممکن است جالب باشد.

علاوه بر مهارتهای ارتباطی مدیر سایر ویژگیهای شخصیتی نیز در رضایت کارکنان موثر است . توجه به این مساله در بررسی های بعدی پیشنهاد می شود.

بررسی عوامل موثر در افزایش مهارتهای ارتباطی موثر مدیر با کارمند به عنوان موضوع قابل بررسی در تحقیقات بعدی پیشنهاد میگردد.

منابع

– آدین، جعفر(۱۳۷۹) بررسی تاثیر جو سازمانی بر تعهد سازمانی دبیران مدارس راهنمایی ناحیه ۶ آموزش و پرورش شهر مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

– الوانی، مهدی(۱۳۷۹) مدیریت عمومی،چاپ چهاردهم، نشر نی، تهران،ص ۲۶۷.

-اقتداری، علی محمد(۱۳۸۵). سازمان مدیریت، سیستم و رفتار سازمانی، چاپ سیزدهم. تهران: انتشارات علوم اداری و مدیریت بازرگانی.

– ایلخانی، حسن(۱۳۸۵). پرسین بلاگ، سایت علم مدیریت، دوشنبه پنجم تیر ماه ۱۳۸۵.

– بزرگی، فرشته(۱۳۸۸). تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر رضایت زناشویی در زنان تحت حمایت کمیته امداد شهر سنندج. پایاننامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز.

– بهرام رنجبریان،(۱۳۸۵)تعهد سازمانی، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال دهم، شماره ۱و ۲،.

  • پازوکی،الف(۱۳۷۷). ارتباطات لفظی و غیرلفظی(رفتاری). کارشناس،(۱۸)۱۵،۵۵-۵۷.

– پاکاری، عبدالاه(۱۳۸۰) رابطه بین تهعد سازمانی، دلبستگی شغلی و خشنودی شغلی با تمایل به ترک شغل در بین پرسنل شرکت ملی نفت ایران- اهواز. پایاننامه

کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اهواز.

-پرهیزگار، کمال(۱۳۸۵). تئوریهای مدیریت. چاپ سوم. تهران، انتشارات کوشا.

– پور سلیمان، علی (۱۳۷۸)بررسی نظر دبیران درباره ارتباطات اثر بخش مدیران مرد مدارس متوسطه شهر تهران، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

-تدریس حسنی، داریوش(۱۳۸۲). بررسی رابطه بین خشنودی شغلی، تعهد سازمتنی و میل به ماندن در شغل و عملکرد شغلی در بین دانشجو معلمان ضمن خدمت شرق گیلان. پایاننامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اهواز.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

 

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.