بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم

تعلیم و تر بیت،بدون استفاده از زبان غیر ممکن است. زبان تنها وسیله مؤثر در فرآیند آموزش و پرورش است. بدون زبان ،ارتباطی بین افراد جامعه بر قرار نمی شود و بدون ارتباط ،آموزش و پرورش،صورت نمی پذیرد و بدون آموزش وپرورش ،انتقال میراث فرهنگی و تمدن بشر به نسل های بعد امکان پذیر نمی گردد .در برنامه های رسمی آموزشی نیز زبان آموزی جایگاه مهمی دارد

این تحقیق دانشجویی  بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم مشتمل بر ۳۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

پیشگفتار : ۲

مقدمه. ۳

بیان مسئله. ۴

سؤالهای پژوهش…. ۶

روش پــژوهش…. ۷

جامعه و نمونه آماری.. ۷

ابـزار اندازه گیـری : ۸

روایی و پایائی پرسـشنامه : ۸

شیوه اجرا و مراحل انجام پژوهش : ۹

یافته‌های پژوهش…. ۱۰

پیشنهادهای عملی جهت کار بست یافته ها ۲۴

منابع فارسی.. ۲۷

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم را در زیر می توانید ببینید.

پیشگفتار :

تعلیم و تر بیت،بدون استفاده از زبان غیر ممکن است. زبان تنها وسیله مؤثر در فرآیند آموزش و پرورش است. بدون زبان ،ارتباطی بین افراد جامعه بر قرار نمی شود و بدون ارتباط ،آموزش و پرورش،صورت نمی پذیرد و بدون آموزش وپرورش ،انتقال میراث فرهنگی و تمدن بشر به نسل های بعد امکان پذیر نمی گردد .در برنامه های رسمی آموزشی نیز زبان آموزی جایگاه مهمی دارد و در نظام آموزشی ایران ،به صورت مشخص از طریق درس فارسی به امر زبان آموزی دانش آموزان پرداخته می شود

بیان مسئله

برنامه های درسی، اسناد رسمی نظامهای آموزشی هستند که نقشه عملیات مورد نظر برای تحقق آرمانهای آموزش و پرورش در آنها روشن گردیده است .با توجه به این جایگاه می توان با تحلیل و ارزشیابی برنامه های درسی و خصوصاً استفاده از دیدگاههای معلمان به تصویری نسبتاً روشن از میزان کارآمدی آن نظام دست یافت .همین امر موجب شده است نظامهای آموزشی عملاً ظرفیت قابل توجهی از امکانات خود را صرف تدوین و کارآمد کردن برنامه های درسی سازند تا بتوانند با اجرای آنها هدفهای آموزشی را تحقق بخشند .

سؤالهای پژوهش

سؤالهای پژوهش بر اساس اهداف،اصول ،رویکردها ،روشها و به طور کلی مهارتهای زبانی مورد نظر برنامه ریزان کتابهای بخوانیم و بنویسیم تنظیم شده است .

به نظر معلمان پایه اول،کتابهای بخوانیم و بنویسیم به چه میزان:

۱-به مهارتهای چهار گانه زبان آموزی توجه دارد؟

روش پــژوهش

با توجه به ویژگی های موضوع،در این تحقیق،از روش توصیفی از نوع تحقیق موردی و زمینه ای استفاده شده است . هدف محقق توصیف عینی و واقعی ویژگی های کتاب های بخوانیم و بنویسیم از نظر معلمان پایه اول ابتدایی می باشد.به عبارت دیگر ،پژوهشگر سعی داشته تا آنچه هست را بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد.در پژوهش موردی و زمینه یابی توجه محقق بیشتر به آن نکات و عوامل مهم و با معنی است

جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری پژوهش ،معلمان پایه اول ابتدایی شهرستان شهرضا در سال تحصیلی۸۳-۸۲ می باشد.در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها ی مربوط به پرسشنامه از کلیه معلمان استفاده گردیدو پرسشنامه بین تمامی آنها توزیع گردید.به عبارت دیگر جامعه آماری و نمونه آماری یکسان می باشد.تعداد معلمان ۱۱۴ نفر می باشد

ابـزار اندازه گیـری :

در پژوهش حاضر روش جمع آوری داده ها بصورت میدانی می باشد.در روش میدانی ازپرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده است.پرسشنامه از نوع بی نام و سؤالات آن از نوع بسته پاسخ می باشد که در پایان سه سؤال باز پاسخ نیز ارائه گردید.در صفحه اول پرسشنامه هدف از تحقیق و ارسال پرسشنامه ارائه گردید

روایی و پایائی پرسـشنامه :

برای تعیین روایی سؤالات پرسشنامه از نظرات مدرسین کشوری و استانی این کتاب ها و همچنین کارشناسان آموزش و پرورش استفاده گردید. به عبارت دیگر در این تحقیق چون سؤالات پرسشنامه معرف ویژگی هایی از کتاب های بخوانیم و بنویسیم از نظر معلمان است که محقق قصد اندازه گیری آنها را دارد،پرسشنامه دارای روایی محتوایی می باشد

پیشنهادهای عملی جهت کار بست یافته ها

آموزش زبان فارسی در دوره ابتدایی از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا نه تنها زمان مهم ترین ابزار ارتباطی یک فرد با بقیه افراد است، بلکه وسیله اصلی ارتباطی او هم با انسان هایی است که در گذشته زندگی کرده اندو هم با انسانهایی است که در آینده خواهند آمد. علاوه بر این، آموزش زبان آموزی ارتباط بسیار نزدیکی با همه دروس دارد، زیرا دانش آموزان در تمام لحظات حضور در کلاس، یا به مطالب درسی از زبان معلم و یا شاگردان گوش فرا می دهند

منابع فارسی

-پاکدل ،رحمت اله (۱۳۸۰ ). مدارس یادگیری محور ، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ،انتشارات معاونت برنامه ریزی آموزش و پرورش.

-پرتو مهر(۱۳۸۱). تحلیل بر کتاب فارسی اول ابتدایی ،دو هفته نامه سازمانی آموزش و پرورش استان اصفهان ،نیمه اول آذر.

-خلخالی ،سید مرتضی (۱۳۷۹). چالش برای اصلاح نظام سنجش در جهان ،مقاله ارائه شده در چهارمین کنفرانس آموزش شیمی ایران.

-ذوالفقاری ،حسن (۱۳۸۱). مهارت کتاب خوانی باید از کودکی نهادینه شود.رشد آموزش ابتدایی ،ویژه نامه شماره ۴.

-ذوالفقاری ،حسن .سنگری ،محمدرضا (۱۳۸۱). کتاب راهنمای معلم ،تهران ؛انتشارات اداره کل چاپ و توزیع کتابهای درسی.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.