بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

بحث حق شرط در معاهدات از مباحثی است که در حقوق بین الملل عمومی دوره کارشناسی به آن پرداخته نمی شود و طرح و تحلیل آن در حقوق معاهدات دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل صورت می گیرد و طریقه آشنایی این جانب بابحث و موضوع حق شرط بواسطه یکی از دوستانم بود که در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل تحصیل می نماید که پس از چند سؤال کلی در مورد ماهیت حق شرط با توجه به طرح آن در سالهای قبل و انجام تحقیق درباره کلی حق شرط، بر آن شدم که این موضوع را خاص نموده و حق شرط را در معاهدات حقوق بشر بررسی نمایم.

چکیده

آنچه پیش دوست مطالبی درباره یکی از موارد مورد بحث در حقوق معاهدات، یعنی حق شرط  یا Reservation است، که به معنای پذیرش مشروط یک معاهده بین المللی است.

گاهی دولتها هنگام پذیرش معاهده، شروطی را مطرح می کنند که به محدود شدن تعهداتشان می انجامد. ما ابتدا حق شرط را به طور کلی تعریف کردیم و قسمتهای تعریف را جداگانه بررسی نمودیم. سپس به بررسی مهمترین و اصلی ترین منبع بحث حق شرط در معاهدات یعنی کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین پرداختیم و مطالبی را که در مورد حق شرط آورده، تحلیل نمودیم و سپس به بررسی حق شرطهای وارده دولتها به کنوانسیون های حقوق بشری بین المللی ـ البته بعد از بررسی اجمالی آنها ـ روی آوردیم، که ضمن آن نمونه های از حق شرطهای وارده دولتها بر این کنوانسیون ها ذکر شد.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۹۳  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

«چکیده تحقیق» ۳

مقدمه ۵

فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط. ۷

زمینه کلی بحث : ۷

گفتار اول : تعریف کلی حق شرط. ۸

بند یک :حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه ۱۰

بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و هر عبارت.. ۱۱

بند سه : هنگام امضاء. تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق. ۱۱

بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات و تعهدات.. ۱۱

بند پنج : تغییردادن برخی از مقررات و تعهدات.. ۱۲

بند شش : عبارت « برخی از مقررات معاهده» ۱۲

بند هفت : «در مورد اجرای آن معاهده» ۱۲

گفتار دوم : ۱۳

محاسن  و معایب حق شرط. ۱۳

بند یک : محاسن حق شرط. ۱۳

بند دو : معایب حق شرط. ۱۵

فصل دوم : بررسی حقوقی حق شرط در معاهدات بین المللی. ۱۷

(حق شرط در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین) ۱۷

گفتار اول : تعریف و ماهیت حقوقی حق شرط در کنوانسیون. ۱۸

گفتار دوم : تفاوت حق شرط با اعلامیه تفسیری در کنوانسیون. ۲۲

گفتار سوم : ۲۶

قواعد و آثار حقوقی حق شرط در کنوانسیون. ۲۶

بند یک : تنظیم حق شرط : ۲۶

گفتار چهارم : قبول و مخالفت با حق شرط در کنوانسیون. ۳۳

گفتار پنجم : آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن در کنوانسیون. ۳۹

بند یک : آثار حقوقی قبول حق شرط. ۳۹

بند دو : آثار حقوقی اعتراض به حق شرط : ۴۱

گفتار ششم : ۴۲

انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن در کنوانسیون. ۴۲

گفتار هفتم : روش اعمال حق شرط در کنوانسیون. ۴۳

فصل سوم : بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر و رویه بین المللی. ۴۷

مقدمه بحث.. ۴۷

گفتار اول : ۵۰

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) 50

بند یک : معرفی اجمالی میثاق. ۵۰

بند دو : نحوه پذیرش میثاق از سوی دولتها ۵۴

بند سه: عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق مدنی و سیاسی. ۶۱

بند یک: معرفی اجمالی میثاق. ۶۵

بند دو: نحوه ی اجرای میثاق و تفاوت آن با میثاق حقوق مدنی و سیاسی. ۶۹

بند سه: نحوه پذیرش میثاق از سوی دولتها ۷۱

بند چهار: عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ۷۳

گفتار سوم: ۷۵

کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW) 75

بند یک: معرفی اجمالی کنوانسیون. ۷۵

بند دو: مساله حق شرط در کنوانسیون. ۷۹

بند سه: نحوه ی پذیرش کنوانسیون از سوی دولتها ۸۰

گفتار چهارم:  نتیجه گیری. ۸۷

فهرست و منابع و مآخذ. ۹۲

کنوانسیون ها: ۹۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته حقوق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

بحث حق شرط در معاهدات از مباحثی است که در حقوق بین الملل عمومی دوره کارشناسی به آن پرداخته نمی شود و طرح و تحلیل آن در حقوق معاهدات دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل صورت می گیرد و طریقه آشنایی این جانب بابحث و موضوع حق شرط بواسطه یکی از دوستانم بود که در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل تحصیل می نماید که پس از چند سؤال کلی در مورد ماهیت حق شرط با توجه به طرح آن در سالهای قبل و انجام تحقیق درباره کلی حق شرط، بر آن شدم که این موضوع را خاص نموده و حق شرط را در معاهدات حقوق بشر بررسی نمایم.

تعریف و مفهوم کلی حق شرط

یکی از مسائلی که در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مطرح است بحث حق شرط و شروط یکجانبه ملی است که به محدود شدن تعهد دولت طرف معاهده نسبت به معاهده می شود.

وقتی که برای یک کشور بحث التزام و عضو شدن در یک معاهده پیش می آید و آن کشور بعضی از مفاد و اهداف آنرا به نفع خود تشخیص دهد و برخی را بر خلاف منافع خود بداند می تواند نسبت به معاهده دو رفتار داشته باشد :

تعریف کلی حق شرط

« حق شرط » ترجمه واژه انگلیسی Reservation و واژه فرانسوی Reserve می باشد که معادل فارسی آنها حق امتناع و تحفظ و حق تحدید تعهد و شرط است که مناسبترین ترجمه کلمه حق شرط است هر چند اشکالاتی هم دارد.

حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه

از کلمه اعلامیه مستفاد می گردد که به حق شرط جزو لاینفک معاهده نیست و با «قید شرط» در معاهده که نحوه حل اختلافات مربوط می شود (شرط بر معاهده) تفاوت دارد. و از یکجانبه بودن آن فهمیده می شود که حق شرط یک عمل حقوقی یکجانبه است که در صورت اعتراض دولت واضع حق شرط از آن شرط از میان می رود.

حق شرط تحت هر نام و عنوان و هر عبارت

اگر به جای اصطلاح حق شرط، از هر اصطلاح دیگری استفاده شود که متضمن معنی و مفهوم حق شرط باشد در واقع حق شرط محسوب می شود همچنین نحوه بیان حق شرط در آن تأثیر نمی کند و به هر عبارتی در اعلامیه ذکر شود حق شرط است.

 هنگام امضاء. تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق

زمان اعلام حق شرط تفاوتی نمی کند چه هنگام امضاء باشد چه تصویب یا الحاق و این امر تأثیری در اعلام و عنوان حق شرط ندارد.

مستثنی کردن بعضی از مقررات و تعهدات

اصطلاح مستثنی کردن آنگونه که از عنوان آن پیداست به معنای عدم قبول برخی از تعهدات است و دامنه شمول تعهدات توسط حق شرط محدود می شود و اثر حقوقی بعضی مقررات توسط حق شرط از بین می رود.

حق شرط نسبت به کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین

آنچه تا کنون بررسی شد قواعد حاکم بر حق شرط در کنوانسیون وین و آثار حاکم بر آنها بود اما در اینجا این سؤال مطرح می شود که اعلام حق شرط نسبت به خود کنوانسیون ۱۹۶۹ وین به چه صورتی خواهد بود؟ و آیا قواعد مذکور در مواد ۱۹ تا ۲۳ برای اعلام حق شرط نسبت به خود کنوانسیون نیز قابل اعمال است؟

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)

 معرفی اجمالی میثاق

این میثاق طی قطعنامه شماره A 2200 در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶همراه با میثاق بین الملل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و چون طبق ماده ۴۹ پس از گذشت سه ماه از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولتها نزد دبیر کل سازمان ملل لازم الاجرا می شد، در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرایی پیدا کرد

نحوه پذیرش میثاق از سوی دولتها

همانطور که قبلاً اشاره شد، از آنجا که قبول میثاق یک تعهد الزام آور بین المللی در پی دارد، لذا دولتها برای امضاء و تصویب آن، تأمل و وسواس زیادی به کار برده و بسیاری از آنها هنگام امضاء یا تصویب یا الحاق، با اعلام حق شرط، امتناع خود را از تعهد و اجرای پاره ای از مقررات آن اعلام نموده اند. دولتهای غربی با وجود آنکه منادی حقوق بشر در جهان امروزی اند نقش عمده ای در این حق شرط ایفا می کنند.

عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق مدنی و سیاسی

دولت ایران، از جمله دولتهایی بود که میثاق را پذیرفته و به آن ملحق شد. دولت ایران که در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ میثاق را امضاء و در اردیبهشت ماه ۱۳۵۴، آنرا از تصویب مجلسین شورا و سنا گذرانده است،

میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)

این میثاق در راستای عملی ساختن و قابل اجرا نمودن اصول مندرج دراعلامیه حقوق بشر تدوین شده، و طبق ماده ۲ آن، دولتهای عنصر متعهد می گردند، در اعمال کامل حقوق شناخته شده در این میثاق با کلیه وسایل مقتضی، بخصوص قانونگذاری، اقدام نمایند و بدون هر گونه تبعیضی از حیث نژاد، رنگ، مذهب، جنس، زبان، عقیده سیاسی و… آنها را اجرا نمایند.

نحوه ی اجرای میثاق و تفاوت آن با میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند یک ماده ۲ میثاق می گوید: «دولتهای عضو میثاق به طرق مناسب از جمله تصویب قوانین لازم، به طور انفرادی یا با کمک و همکاری بین المللی، مخصوصا کمک های فنی و اقتصادی، در جهت استفاده از حداکثر منابع قابل حصول خود برای دستیابی تدریجی به تحقق کامل حقوق مندرج در میثاق گام بردارند».

نحوه پذیرش میثاق از سوی دولتها

تعدادی از کشورها بطور مطلق و تعدادی هم با حق شرط یا اعلامیه تفسیری به این میثاق ملحق شده اند.

برای نمونه دو مورد از شرط و اعلامیه تفسیری اعلام شده بر این میثاق آورده شود:

دولت باربادوس اعلام داشته، نسبت به ذیل پاراگراف ۱ بند الف ماده ۷ مربوط به «تساوی زن و مرد در مقابل کار مساوی»، اعلام حق شرط می کند و حق خود می داند که اجرای آن را به تعلیق بیندازد.

عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

دولت وقت ایران، این میثاق را همانند میثاق حقوق مدنی سیاسی بدون قید و شرط و اعلامیه تفسیری پذیرفته و مجلس شورای ملی آنرا با ماده واحده ای در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۵۴ به تصویب رساند و در همان سال به تصویب مجلس سنا رسید. و این امر با تغییر نظام حکومتی در ایران، نظام جدید ایران را که جمهوری اسلامی است با مشکلات فراوانی روبرو کرده است.

کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW)

مسئله تساوی زن و مرد از جنبه های مختلف و رفع هر گونه تبعیض بین آنها در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی، در بسیاری از اسناد سازمان ملل از جمله منشور ملل متحد، اعلامیه جهان حقوق بشر، میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و… مورد تأکید واقع شده است.

 مساله حق شرط در کنوانسیون

در کنوانسیون مزبور، اعلام حق شرط منع نشده بلکه امکان آن در ماده ۲۸ این کنوانسیون پیش بینی شده است.

بند ۱ ماده ۲۸ می گوید: «دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام شرط دولتها را دریافت و به دولتهای عضو منتقل می کند.»

نحوه ی پذیرش کنوانسیون از سوی دولتها

همانطور که در بالا گذشت، علی رغم ذکر حق شرط و محدودیت آن در کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، جهت احتیاط کشورها در اعلام حق شرط و کم کردن حق شرط نسبت به کنوانسیون مزبور، این کنوانسیون دارای بیشترین حق شرط نسبت به کنوانسیونهای دیگر است. در زیر پاره ای از این شرط آورده می شود:

اتریش که در ۳۱ مارس ۱۹۸۲، کنوانسیون فوق را تصویب نمود، نسبت به بند ب ماده ۷ در رابطه با شرکت همه جانبه زنان در سیاست کشور و وظایف دولتی وهمچنین ماده ۱۱ در ارتباط با تضمینات شغلی، حق شرط خود را این گونه اعلام کرده است:

 نتیجه گیری

داستان حرکت نوین جامعه بین المللی از جامعه  مبتنی بر حاکمیت مطلق ومسلم دولتها به سوی جامعه ای قانونمند، تکامل یافته ومبتنی بر ارزشها ومفاهیم بشر دوستانه وتوجه بیشتر به منافع مشترک جامعه جهانی، اندیشه یافتن راههای مطمئن دستیابی به اهداف عالی بشری رادر اذهان بیدار و تقویت نمود. که بدون تردید، تدوین معاهدات وکنوانسیونهای بین المللی و توجه به حقوق اساسی بشر در دهه های اخیر، از نمونه های بارز چنین اندیشه ای است.

فهرست و منابع و مآخذ

شریفیان جمشید، «راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد» تهران-مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۸۰، چاپ اول.

  • ضیایی بیگدلی محمد رضا: «حقوق معاهدات بین المللی» تهران-انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۳- چاپ اول.
  • عماد زاده محمد کاظم: «استفاده از حق شرط درمعاهدات بین المللی» مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره هشتم، بهار-تابستان ۱۳۶۶.
  • فلسفی هدایت الله : «حقوق بین الملل معاهدات» تهران،فرهنگ نشرنو-۱۳۷۹.
  • مهر پور حسین: «حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران»تهران-انتشارات اطلاعات-۱۳۷۴ . چاپ اول.
  • مهر پور حسین: «نظام بین المللی حقوق بشر»-تهران-انتشارات اطلاعات.۱۳۸۳- چاپ دوم.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته حقوق

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هشت − 2 =