بررسی جامعه شناختی میزان گرایش زنان ۱۸تا۳۰ ساله شهر ارومیه به بد حجابی

مسئله حجاب که یک دستور دینی است از مسائل مهم جامعه  ماست ویا بسیاری از مسائل پیوند خورده دارای ابعاد سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی شده است. این مسئله ازآن جهت که خطابش با زنان است به نیمی ازجمعیت جامعه مربوط وازآن جهت که در تنظیم روابط زن ومرد نقش دارد به همه افراد جامعه مربوط می شود .این حکم الهی  به زن دستور میدهد در برخورد با مرد ودر پوشش خود حدودی را رعایت کند، همواره به عنوان یک مسئله جنجال برانگیز وپرهیاهو در بین طرفداران ومخالفان حجاب درداخل وخارج از کشور مطرح بوده است حتی دشمنان ما به این مسئله توجه زیادی کرده اند وعلت توجه آنها عمدتاً مبارزه با حجاب بعنوان یکی از مهم ترین نشانه های اصالت ومقاومت فرهنگی در بین جهان خواران است البته در بین غیرمسلمانان هستند کسانی که حجاب را به عنوان یک مسئله اجتماعی مورد مطالعه قرار داده واظهار نظرهایی کرده اند وبیشتر آنها نتوانسته اند توجیه وتفسیر صحیحی از مسئله حجاب اسلامی ارائه دهند وحتی زیاد دیده شده که آن را نوعی محدودیت ویا ظلم در حق زن دانسته اند وبرای زنام محبوب مسلمان دلسوزی نیز کرده اند

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۵۳  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه ….۱

فصل اول طرح تحقیق

طرح مسئله …۳

اهمیت وضرورت تحقیق…۷

اهداف تحقیق….۸

فرضیه ها …۱۰

فصل دوم-چهار چوب نظری

پیشینه تحقیق….۱۲

متغیرهای تحقیق …۱۳

فرضیه های این تحقیق عبارتند از…۱۵

نتیجه گیری….۱۶

تئوری تحقیق…۱۶

فصل سوم- ابزار اندازه گیری

روش تحقیق…۱۹

روش جمع آوری اطلاعات…۱۹

جامعه آماری….۱۹

حجم نمونه ی آماری…۱۹

روش نمونه گیری ….۱۹

تعیین وتعریف متغیرهای تحقیق…۱۹

تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها…۲۰

تعریف عملیاتی…۲۰

ملاک های تشخیص بدحجابی…۲۰

پایگاه اجتماعی واقتصادی….۲۰

تعلقات مذهبی….۲۰

تعریف عملیاتی….۲۱

تشویق وتنبیه …۲۱

ارزشهای دینی….۲۱

تعریف نظری….۲۱

ارزش….۲۱

تعریف عملیاتی….۲۲

گروه های مرجع….۲۲

روابط اجتماعی…۲۲

پوشش غربی….۲۲

تعریف عملیاتی…۲۳

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه….۲۵

فصل پنجم- نتیجه گیری

نتیجه گیری…۵۰

پیشنهادات ..۵۱

منابع وماخذ…۵۳

ضمائم…۵۱

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی جامعه شناختی میزان گرایش زنان ۱۸تا۳۰ ساله شهر ارومیه به بد حجابی  را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه :

مسئله حجاب که یک دستور دینی است از مسائل مهم جامعه  ماست ویا بسیاری از مسائل پیوند خورده دارای ابعاد سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی شده است.

این مسئله ازآن جهت که خطابش با زنان است به نیمی ازجمعیت جامعه مربوط وازآن جهت که در تنظیم روابط زن ومرد نقش دارد به همه افراد جامعه مربوط می شود .این حکم الهی  به زن دستور میدهد در برخورد با مرد ودر پوشش خود حدودی را رعایت کند، همواره به عنوان یک مسئله جنجال برانگیز وپرهیاهو در بین طرفداران ومخالفان حجاب درداخل وخارج از کشور مطرح بوده است حتی دشمنان ما به این مسئله توجه زیادی کرده اند وعلت توجه آنها عمدتاً مبارزه با حجاب بعنوان یکی از مهم ترین نشانه های اصالت ومقاومت فرهنگی در بین جهان خواران است البته در بین غیرمسلمانان هستند کسانی که حجاب را به عنوان یک مسئله اجتماعی مورد مطالعه قرار داده واظهار نظرهایی کرده اند وبیشتر آنها نتوانسته اند

طرح مسئله

پوشش در ادیان واقوام پیش از اسلام بی سابقه نیست ، گویا گرایش فطری انسان او را به نوعی پوشش فرا می خوانده است.(فتاحی زاده ،۱۵:۱۳۷۳)

در برخی از ادیان واقوام به سخت گیریهای شگفتی نسبت به پوشش برمی خوریم ، درباب علت بوجود آمدن حجاب نظرات گوناگونی ذکر شده است وغالباً این علت ها برای ظالمانه یا جاهلانه جلوه دادن حجاب ذکر شده اند.

اهمیت وضرورت تحقیق

زن نیمی از پیکر اجتماع است ونقش او در تعالی انسان وجامعه جای انکار نیست . درمتون دینی ومنابع اسلامی نیز به نصوصی برمی خوریم که نشانگر جایگاه والای زن در اجتماع است.

اسلام که از یک سوی ((بهشت برین را زیر پای مادران می داند)) گویا با لطافتی در خورتوجه نقش زن را در تربیت وپروراندن مجاهدان صحنه نبرد وپیکار جویان را الله تبیین می کند.

حضرت امام خمینی درجایگاه مبیین ومفسر بزرگ در این باره فرموده اند:اسلام می خواهد شما را یک انسان کامل تربیت کند که بردامن شما انسانهایی کامل تربیت شوند.

اهداف تحقیق

به طور کلی هدف این تحقیق ارتباط بین عوامل اجتماعی موثر برگرایش زنان ۱۸ تا ۳۰ ساله شهر ارومیه به بدحجابی می باشد.

در راستای هدف اصلی این پژوهش اهداف جزیی دیگری نیز مورد توجه قرار گرفته اند که عبارت اند از:

 • تعیین ارتباط بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده زنان وگرایش به بدحجابی آنان

فرضیه ها

۱- بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده وگرایش به حجاب رابطه وجود دارد.

۲- بین تعلقات مذهبی وگرایش به حجاب رابطه وجود دارد.

۳- بین اثر تشویق وتنبیه بررفتار وپذیرش حجاب رابطه وجود دارد.

۴- بین پذیرش ارزشهای دینی وحجاب از سوی دیگران مهم ،رابطه وجود دارد.

 پیشینه تحقیق

در مراجعه به کتب ها وجست وجوهایی که بعمل آمد دوتحقیق ودوپایان نامهکارشناسی که مسئله حجاب را مورد بررسی قرارداده بودند مورد مطالعه قرارداده بودند مورد مطالعه قرار گرفت که چکیده ی مطالب هریک از موارد در زیر آورده شد است:

 • عنوان پژوهش: رابطه نگرش دختران ومادران آنها نسبت به حجاب در بین دانش آموزان دبیرستانی در شهرستان نقده ، معصومه کلنگی ،۷۵-۱۳۷۴.

یافته های تحقیق:

 • دانش آموزان وخانواده های آنها برای خارج از منازل وقرار گرفتن در محیط کار دو نوع پیشنهاد نموده اند:

الف) چادر همراه با مانتو ، شلوار ومقنعه

ب) مانتووشلوار ومقنعه بدون چادر

۲- میزان رعایت حجاب تحت تاثیر قیمت ها وتوان خرید خانواده ها نیست با هزینه های معمولی می توان حجاب را رعایت نمود.

فرضیه ها

فرضیه های این تحقیق عبارتند از:

 • بین گرایش به حجاب ونحوه ی ارائه فعالیت آموزشی در مدارس وخانواده رابطه وجود دارد.
 • بین گرایش به حجاب وفرهنگ خانواده رابطه وجود دارد.
 • بین گرایش به حجاب وشناخت احکام دینی ووظایف شرعی رابطه وجود دارد.
 • بین گرایش به حجاب وفراهم شدن زمینه ی نفوذ عناصر بیگانه وفرهنگ های غیراسلامی رابطه وجود دارد.
  • پژوهش چهارم

روش تحقیق:

در این پژوهش پیمایشی می باشد دلیل انتخاب این روش اینست که با پروجود تعداد کمی ازافراد که نمونه نامیده می شود به نظرات جامعه بزرگی می توان دست یافت. ونیز چون با روش مشاهده افراد کمی را می توان تحت پوشش قرار دادوآن گاه نیز یافته ها قابل تعمیم نخواهد بود.

نتیجه گیری:

بعد از  آزمون فرضیه ها  و تحلیلی که از این آزمونها بدست آمد نتایج زیر قابل ذکر است:

۱-درمورد فرضه اول که ارتباط بین پایگاه اجتماعی اقتصادی  خانواده زنان و گرای به بد حجابی آنان  سنجیده است نتیجه می شود که پایگاه اجتماعی اقتصادی دختران در شهر ارومیه از نظر پاسخوگویان نقشی در گرایش به بد حجابی ندارند

۲-بین تعلقات مذهبی و گرایش به بد حجابی رابطه وجود دارد هر چه قدر تعلقات مذهبی بالاتر رود گرایش به بد حجابی پایین تر می آید

۳-در مورد فرضیه سوم  یعنی ارتباط بین اثر تشویق و تنبه بر رفتار و گرایش به بد حجابی رابطه وجود دارد یعنی هر چه تنبه بالاتر رود گرایش به بد حجابی بیشتر می شود

۴-بین پذیرش ارزشهای دینی و حجاب از سوی دیگران مهم و گرایش به حجاب رابطه وجود دارد هر چه قدر ارزشهای دینی از سوی دیگران مهم بالاتر رود میزان گرایش به بد حجابی کمتر می شود

پیشنهادات

با توجه به نتایج بدست آمده در این مقاله تحقیقی مواردی به عنوان پیشنهاد برای رغبت هر چه بیشتر جوانان به این امر ارزشی پیشنهاد می گردد:

 • در زن باید باور استوار،ایمان عمیق ایجاد شود زنی که دل به حق داده واندیشه به خدا سپرده وفرجام زندگی دنیوی اش را پذیرفته ،چطور حاضر می شود خودآرایی وخودنمایی کند خود را درمعرض دیده های آلوده قرار دهد.
 • اینکه فرهنگهای مختلف از هم وانسانها ازیکدیگر تاثیر می پذیرند امری طبیعی وثابت شده است وما باید تاثیرپذیری از مد لباسها یا الگوهایی مانند ستارگان سینما وغیره را تاحدودی طبیعی تلقی کنیم ودرموارد شدیدتر وحادتر وبرخورد با چنین موارد شدید باید برنامه ریزی های خاصی از طرف مسئولین فرهنگی جامعه صورت بگیرد تا جوانان عزیزمان را با منطق اسلامی وبرنامه هایی که همه قشرهای جامعه را درنظر گرفته وبه سوی این امر ارزشی سوق دهیم.
 • تشویق همواره به عنوان یک اصل مهم در جهت تربیت آدمی مورد استفاده قرار گرفته است.تشویق سخن یا عملی است که به انسان شوق ورغبت ودل گرمی داده وعمل او را مورد ستایش قرار می دهد.

منابع وماخذ:

۱-اکبری ،محمد رضا،۱۳۳۸- حجاب در عصر ما – تالیف محمد رضا اکبری .تهران :پیام آزادی ،۱۳۸۰.

۲- شجاعی ، محمد،۱۳۴۳. در وصرف] بحثی دینی ،اجتماعی وسیاسی درباره ی حجاب [ -. محمد شجاعی .ری  محیی،۱۳۸۴.

۳- صلاح ،مهدی،۱۳۴۰-کشف حجاب زمینه ها ،واکنش ها ، پیامدها(مهدی صلاح . – تهران :موسسه ی مطالعات وپژوهشهای سیاسی،۱۳۸۴.

۴- فتاحی زاده ، فتیحه ،۱۳۷۳-۱۳۴۳-حجاب از دیدگاه قرآن وسنت / فتیحه فتاحی زاده – قم :دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علمیه ی قم ، مرکز انتشارات ،۱۳۷۳.

۵- مرتضوی ،سید ضیاء،۱۳۳۷، امام خمینی والگوهای دین شناختی در مسایب زنان / سید ضیاء مرتضوی ،قم : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علمیه ی قم ،مرکز انتشارات،۱۳۷۸.

۶-ملک محمودی الیگو درزی،امیر،۱۳۵۱.رایحه ی عفاف /مولف:امیر ملک محمودی الیگو درزی:قم انتشارات شهاب الدین ،۱۳۸۷.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.