بررسی تفاوت انگیزه پیشرفت بین دانشجویان دختر و پسر رشته پزشکی و علوم انسانی

یکی از سازه های روان شناختی که در دهه های اخیر بیشتر مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است ، سازه انگیزش پیشرفت  است . از زمانی که مورای در نظریه شخصیت خود بیست و هشت نیاز را برای انسان مسلم فرض کرد و یکی از این نیازها ، نیاز به پیشرفت بوده است ، این پرسش مطرح شد که نیاز به پیشرفت  را چگونه باید مورد اندازه گیری قرار داد ، مورای  برای این هدف از آزمون تی . ای . تی استفاده کرد و بعدها افرادی مثل مک کللند و اتکینسون هم از همین روش پیروی کردند و سالها روان شناسان در امور کلینیکی و پژوهشی  برای اندازه گیری انگیزش پیشرفت  از همین مقیاس استفاده کردند ( خدا پناهی ، ۱۳۸۵) این آزمون فرافکن است و نمره گذاری  آن تا حدودی  ذهنی به نظر  می رسد و از اعتبار نمره گذاران چندان قابل اعتماد نبوده و نیست و به این دلیل روان شناسان به روشهای عینی برای  سنجش انگیزش پیشرفت روی آوردند که امروزه بسیار مورد توجه و استفاده قرار می گیرد. نیاز به پیشرفت یا انگیزش پیشرفت  به صورت علمی و دقیقتر در واقع از کارهای مک کللند شروع می شود . مک کللند با کمک همکاران خود در سال ۱۹۵۳ پژوهشهای منظمی را در این زمینه به انجام رسانده است . او با  توجه به نظریه فروید که تخیل بهترین چیزی  است که می توان تاثیر انگیزه را بر آن بررسی کرده ، می پذیرد  تست اندریافت موضوع مناسب ترین وسیله اندازه  گیری برای انگیزش پیشرفت است ( خداپناهی ، ۱۳۸۵)  پژوهشهای مربوط به انگیزش پیشرفت از سال ۱۹۵۳ به بعد  در دو جهت سوق پیدا کرد .

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تفاوت انگیزه پیشرفت بین دانشجویان دختر و پسر نیز دانشجویان رشته پزشکی با رشته علوم انشانی بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و دانشجویان رشته علوانسانی دانشگاه  آزاد اسلامی واحد ارومیه انجام شده است برای این هدف از بین دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ۳۰ دانشجوی دختر و پسر انتخاب و پرسشنامه هرمس ارائه گردید و هم چنین از بین دانشجویان رشته علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ۳۰ دانشجوی دختر و پسر انتخاب و پرسشنامه مزبور ارائه شد که نتایج پژوهش به شرح زیر بوده است.

مطلب بررسی تفاوت انگیزه پیشرفت بین دانشجویان دختر و پسر رشته پزشکی و علوم انسانی مشتمل بر    ۶۰  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده : ۲

فصل اول  : کلیات تحقیق.. ۳

۱-۱- مقدمه. ۳

۲-۱-بیان مسئله. ۴

۳-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۷

۴-۱- اهداف تحقیق.. ۷

اهداف جزئی.. ۸

انگیزه پیشرفت : ۹

فصل دوم : مبانی نظری و مرور پیشینه. ۱۰

۱-۲- مقدمه. ۱۰

۳-۲- نیازهای فیزیولوژی.. ۱۴

۴-۲- نیازهای  روانی ارگانیزمی.. ۱۶

۵-۲- انگیزش درونی  و انواع انگیزش بیرونی.. ۱۹

۶-۲- نیازهای روانی اکتسابی.. ۲۱

۷-۲- انگیزه پیشرفت… ۲۲

۸-۲- منشاء نیاز پیشرفت… ۲۴

۹-۲- تاثیرات اجتماعی شدن.. ۲۴

۱۰-۲- تاثیرات شناختی.. ۲۵

۱۱-۲- تاثیرات رشدی.. ۲۶

۱۲-۲- الگوی اتکینسون.. ۲۷

۱۳-۲-گرایش به موفقیت… ۲۸

۱۴-۲- گرایش به اجتناب از شکست… ۲۹

۱۵-۲- ترکیب گرایشهای نزدیکی و اجتنابی.. ۳۰

۱۶-۲- الگوی پویشهای عمل.. ۳۱

۱۷-۲- شرایطی که نیاز پیشرفت را ارضاء می کند. ۳۲

۱۸-۲- تکلیفهای نسبتا دشوار ۳۲

۱۹-۲- رقابت… ۳۳

۲۰-۲- کارفرمایی.. ۳۴

۲۱-۲- هدفهای پیشرفت… ۳۴

۲۲-۲- مروری بر تحقیقات انجام گرفته داخلی.. ۳۷

فصل سوم  : روش تحقیق.. ۳۹

۳-۱-  مقدمه. ۳۹

۲-۳- روش پژوهش…. ۴۰

۶-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۴۲

فصل چهارم  : یافته های تجزیه و تحلیل آماری.. ۴۳

۲-۴  داده های آمار توصیفی.. ۴۳

جدول ۱-۴. توزیع فراوانی و درصد اعضای نمونه بر حسب جنسیت… ۴۳

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله   بررسی تفاوت انگیزه پیشرفت بین دانشجویان دختر و پسر رشته پزشکی و علوم انسانی   را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تفاوت انگیزه پیشرفت بین دانشجویان دختر و پسر نیز دانشجویان رشته پزشکی با رشته علوم انشانی بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و دانشجویان رشته علوانسانی دانشگاه  آزاد اسلامی واحد ارومیه انجام شده است برای این هدف از بین دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ۳۰ دانشجوی دختر و پسر انتخاب و پرسشنامه هرمس ارائه گردید و هم چنین از بین دانشجویان رشته علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ۳۰ دانشجوی دختر و پسر انتخاب و پرسشنامه مزبور ارائه شد که نتایج پژوهش به شرح زیر بوده است.

مقدمه

یکی از سازه های روان شناختی که در دهه های اخیر بیشتر مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است ، سازه انگیزش پیشرفت  است . از زمانی که مورای در نظریه شخصیت خود بیست و هشت نیاز را برای انسان مسلم فرض کرد و یکی از این نیازها ، نیاز به پیشرفت بوده است ، این پرسش مطرح شد که نیاز به پیشرفت  را چگونه باید مورد اندازه گیری قرار داد ، مورای  برای این هدف از آزمون تی . ای . تی استفاده کرد و بعدها افرادی مثل مک کللند و اتکینسون هم از همین روش پیروی کردند و سالها روان شناسان در امور کلینیکی و پژوهشی  برای اندازه گیری انگیزش پیشرفت  از همین مقیاس استفاده کردند ( خدا پناهی ، ۱۳۸۵) این آزمون فرافکن است و نمره گذاری  آن تا حدودی  ذهنی به نظر  می رسد و از اعتبار نمره گذاران چندان قابل اعتماد نبوده و نیست و به این دلیل روان شناسان به روشهای عینی برای  سنجش انگیزش پیشرفت روی آوردند که امروزه بسیار مورد توجه و استفاده قرار می گیرد. نیاز به پیشرفت یا انگیزش پیشرفت  به صورت علمی و دقیقتر در واقع از کارهای مک کللند شروع می شود . مک کللند با کمک همکاران خود در سال ۱۹۵۳ پژوهشهای منظمی را در این زمینه به انجام رسانده است . او با  توجه به نظریه فروید که تخیل بهترین چیزی  است که می توان تاثیر انگیزه را بر آن بررسی کرده ، می پذیرد  تست اندریافت موضوع مناسب ترین وسیله اندازه  گیری برای انگیزش پیشرفت است ( خداپناهی ، ۱۳۸۵)  پژوهشهای مربوط به انگیزش پیشرفت از سال ۱۹۵۳ به بعد  در دو جهت سوق پیدا کرد .

بیان مسئله

یکی از نظریه های مربوط به انگیزش که در روان شناسی جای مهمی دارد نظریه انگیزه پیشرفت یا نیاز به پیشرفت است . منظور از انگیزه پیشرفت یا انگیزه موفقیت میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در فعالیتهایی است که  موفقیت در آنها به کوشش و توانایی شخصی وابسته است . افراد دارای انگیزه پیشرفت در سطح بالا برای حل مشکلات و رسیدن به موفقیت بسیار کوشا هستند .

ضرورت و اهمیت تحقیق

روان شناسان انگیزه را به موتور و فرمان اتومبیل تشبیه می کنند . زیرا انگیزش به انسان حرکت و به حرکت انسان جهت می دهد. بدون انگیزه کاری صورت نمی گیرد  و اگر هم صورت گیرد کار ناقصی خواهد بود ( دارابی ۸۶)

امروزه یکی از شایع ترین مشکلات در بین دانشجویان و حتی دانش آموزان کاهش انگیزه پیشرفت خصوصا دربعد پیشرفت تحصیلی است . هر چند این موضوع دارای ابعاد گوناگونی است و باید از چند بعد مورد بررسی قرار گیرد .

نیازهای فیزیولوژی

درد ، تشنگی ،  گرسنگی و میل جنسی چهار حالت  انگیزشی هستند که از نیازهای فیزیولوژیکی ناشی می شوند . این  نیازها را می توان بر حسب درجه نسبی تنظیم فیزیولوژیکی  در برابر تنظیم محیطی در یک پیوستار سازمان داد .

نیازهای  روانی ارگانیزمی

رویکرد ارکانیزمی به انگیزش بر اساس دو فرض قرار دارد :

  • افراد ذاتا فعال اند
  • اصول تمایز و یکپارچگی رشد را هدایت می کنند .

نظریه های ارگانیزمی نام خود را از اصطلاح در ارگانیسم گرفته اند که موجودی است زنده و فعالانه با محیطش در تعامل است .  نقش نیازهای روانی ارگانیزمی تولید انرژی است که به انسانها امکان می دهد ذاتا فعال باشند و با محیط خود تعامل کنند . رویکرد ارگانیزمی به انگیزش معتقد است که انسانها از انگیزش طبیعی یاد گرفتن ، رشد کردن به صورت سالم و بالیده برخوردارند ( سید محمدی ، ۱۳۸۳)

انگیزش درونی  و انواع انگیزش بیرونی  

انگیزش بیرونی از علتی که محیط برای آغاز کردن یا ادامه دادن یک عمل به وجود می آورد ، ناشی می شود . رویدادهای  بیرونی انگیزشی بیرزونی را به وجود می آورند . به طوری که آنها نوعی وابستگی  ( وسیله برای هدف ) در ذهن فرد ایجاد می کنند که در آن وسیله رفتار است و هدف پیامدهای خوشایند  یا جلوگیری از پیامدهای ناخوشایند است . بنابراین رفتار  برای دنبال کردن پیامدهای خوشایند برانگیخته می شود ( ریو ، ترجمه سید محمدی ، ۱۳۸۳)

نیازهای روانی اکتسابی

نیازهای روانی اکتسابی ، شبه نیازها و نیازهای اجتماعی را شامل می شوند . شبه نیازها ، خواسته ها و تمایلاتی هستندکه به صورت موقعیتی ایجاد می شوند ، مثل خواستن معدل بالا یا نیاز داشتن به پول . این گونه فشارهای موقعیتی نوعی تنش روانی  و فوریت ایجاد می کنند که انگیزش ناپایدار تعامل با محیط را به وجود می آورد .  نیازهای اجتماعی با دوام ترند . این نیازها  از تجربه های فرد و پیشینه رشدی ، شناختی و اجتماعی شدن منحصر به فرد او سرچشمه می گیرند . وقتی که نیازهای اجتماعی فراگیری می شوند ، به صورت ترانشهای هیجانی و رفتار عمل می کنند که مشوقهای موقعیتی آنها را فعال می سازند . در مورد  پیشرفت ، مشوقهای فعال ساز این نیاز انجام دادن شایسته کارها برای نشان دادن شایستگی فردی است . در مورد پیوند جویی ، مشوق فعال ساز این نیاز خشنود کردن دیگران و به  دست  آوردن تائید آنهاست . در مورد صمیمیت ،  مشوق فعال ساز این نیاز رابطه صمیمی و امن است . در مورد قدرت ، مشوق فعال ساز این نیاز تاثیر  گذاشتن به دیگران است ( ریو ، سید محمدی ، ۱۳۸۳)

هدفهای پیشرفت

الگوی اتکینسون با رفتار پیشرفت  به صورت انتخاب برخورد می کند : آیا فرد باید معیار برتری را بپذیرد و به آن گرایش داشته باشد یا باید آن را رد کند و از آن اجتناب ورزد ؟ این الگو می خواهد بداند آیا یک نفر به موقعیت گرایش دارد و از شکست اجتناب می کند ، و در صورت پاسخ مثبت با چه شدت ، نهفتگی ، و پایداری این کار را انجام  می دهد . با این حال ، پژوهشگران جدید به طور روز افزونی علاقه دارند بدانند چرا یک نفر رفتار پیشرفت را نشان  می دهد و چندان مایل نیستند که دانند آیا رفتار پیشرفت رخ می دهد یا نه ، یعنی اینکه آنها می خواهند بدانند رفتار پیشرفت به چه دلیلی روی می دهد . اغلب از افراد خواسته می شود که از معیار پیشرفتی که در برابر آنها قرار داده می شود پیروی  کنند و ما در مدرسه ، کار ، ورزش و غیره مواردی از آن را شاهد هستیم . پژوهشگران جدید انگیزش پیشرفت می خواهند بدانند در این گونه موقعیت ها چرا افراد یک نوع هدف پیسرفت را به نوع دیگر آن ترجیح می دهند

روش تحقیق

انگیزش پدیده ای ذاتی است که تحت تاثیر چهار عامل ، یعنی ، موقعیت ( محیط و محرکهای بیرونی ) حالت و وضعیت درونی ارگانیزم ،  هدف ( هدف رفتار ، منظور و گرایش ) و ابزار ( ابزار دستیابی به هدف ) قرار دارد . انسان ها برای دستیابی به اهداف ، نیازها و غرایز خود انگیزش لازم را کسب می نمایند . در خصوص جویندگان علم و دانش و دانشجویان ، انگیزه پیشرفت از اهمیت خاصی برخوردار است .

روش پژوهش

با توجه به اهداف تحقیق و با ارجاع به فرضیه ها ، روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی و از نوع مقطعی آن می باشد . روش مقطعی به منظور گرد آوری داده ها در باره یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان از طریق نمونه گیری از جامعه انجام می گیرد .

 روش تجزیه و تحلیل داده ها

پس از مرور کلی بر پرسشنامه های تکمیل شده توسط دانشجویان ، برای هر یک از سئوالات کد گذاری انجام گرفت و داده های موجود به صورت که قابل تعریف وارد کامپیوتر گردید . پس از ورود داده ها به کامپیوتر با استفاده از نرم افزار آماری SPP ویرایش ۱۶ پردازش اطلاعات صورت گرفت .

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.