بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی

اقلیم از واژه یونانی کلیما گرفته شده و به طور کلی عبارت از : شرایط غالب هوا در دراز مدت است در واقع اقلیم یک مکان،  از مجموعه عناصر و عوامل تشکیل شده است که نسبت تغییرات عناصر به عوامل اقلیمی بیشتر می باشد که برآیند آنها شرایط خاصی را از لحاظ آب و هوا ایجاد می کند که معرف مکان خاص خود می باشد . در این مقاله در پی آنیم که به بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی بپردازیم.

این تحقیق دانشجویی بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی  مشتمل بر۱۲۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

تغییرات اقلیمی

 

فهرست عناوین

چکیده …………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول : کلیات طرح

۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………… ۳

۱-۱-۱- کلیات و تعاریف …………………………………………………………….. ۳

۱-۱-۲- بیان ضرورت و انگیزه انتخاب موضوع …………………………………… ۶

۱-۱-۳- سوالات تحقیق ……………………………………………………………….. ۷

۱-۱-۴- اهداف تحقیق ………………………………………………………………… ۸

۱-۱-۵- مشکلات تحقیق ……………………………………………………………… ۸

 

فصل دوم : مطالعات نظری

۲-۱- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………… ۱۱

۲-۱-۱- بررسی تغییر اقلیم در سطوح جهانی و منطقه ای …………………………. ۱۲

۲-۱-۲- بررسی تغییر اقلیم در ایران ………………………………………………… ۱۴

۲-۲- مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………. ۱۷

۲-۳- تغییر اقلیم ……………………………………………………………………… ۱۹

۲-۳-۱- علل تغییرات اقلیم ………………………………………………………….. ۲۱

۲-۳-۲- تغییرات کنونی اقلیم ………………………………………………………… ۲۴

۲-۳-۳- عوامل مشخص کننده تغییرات اقلیمی ……………………………………… ۲۶

۲-۳-۳-۱- دما ……………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۳-۳-۲- بارش …………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۳-۳-۳- تغییرات در پدیده های اقلیمی ……………………………………………. ۲۹

۲-۳-۳-۴- ترکیبات جو و ارتباط آن با تغییر اقلیم ………………………………….. ۳۱

۲-۳-۳-۵- باد ………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۳-۳-۶- یخبندان …………………………………………………………………… ۳۶

۲-۳-۳-۷- تابش   ……………………………………………………………………. ۳۶

فصل سوم : جغرافیای منطقه

۳-۱- موقعیت و وسعت ……………………………………………………………… ۳۹

۳-۲- توپوگرافی ……………………………………………………………………… ۴۰

۳-۲-۱- ناهمواری های شمالی ………………………………………………………. ۴۲

۳-۲-۲- ناهمواریهای مرکزی ……………………………………………………….. ۴۳

۳-۲-۳- ناهمواریهای جنوبی ………………………………………………………… ۴۴

۳-۳-ریخت شناسی …………………………………………………………………… ۴۴

۳-۴- پوشش گیاهی…………………………………………………………………… ۴۶

۳-۵- اقلیم ……………………………………………………………………………. ۴۶

۳-۵-۱- عوامل موثر در اقلیم استان خراسان رضوی ………………………………. ۴۸

۳-۵-۱-۱- عوامل محلی …………………………………………………………….. ۴۸

۳-۵-۱-۲- عوامل منطقه ای ………………………………………………………… ۵۰

۳-۶- جریانهای آب و هوایی استان خراسان رضوی ……………………………….. ۵۱

۳-۶-۱- کم فشار مدیترانه ای ………………………………………………………… ۵۲

۳-۶-۲- جریانهای شمال و شمال غربی …………………………………………….. ۵۳

۳-۶-۳- جریانهای هوایی بیابانی ……………………………………………………. ۵۳

۳-۷- بارش ………………………………………………………………………….. ۵۴

۳-۷-۱- رابطه بارندگی با ارتفاع ،  طول و عرض جغرافیایی …………………….. ۵۸

۳-۸- دما ……………………………………………………………………………… ۵

فصل چهارم : روش کار و تجزیه و تحلیل

۴-۱- روش کار ……………………………………………………………………… ۶۴

۴-۱– جمع آوری داده ها ………………………………………………………….. ۶۴

۴-۱-۲- آزمون همگنی ………………………………………………………………. ۶۵

۴-۱-۳- آزمون بازسازی داده ها …………………………………………………….. ۶۶

۴-۱-۴- آزمونهای آماری و بررسی سریهای زمانی ………………………………… ۶۷

۴-۱-۴-۱- آزمون رتبه ای من کندال ( mann – kendall ) ………………………. 68

۴-۱-۴-۲- تصادفی و غیر تصادفی بودن داده ها ( آماره t ) ……………………….. 69

۴-۱-۵- آزمون نوع و زمان تغییر ………………………………………………….. ۷۰

۴-۱-۶- مراحل انجام آزمون من کندال ……………………………………………… ۷۰

۴-۲- شرح و تفسیر تعیین آماره t کندال ……………………………………………. ۷۳

۴-۲-۱- متوسط حداقل دما ( سالیانه – فصلی – ماهانه ) …………………………….. ۷۳

۴-۲-۲- متوسط حداکثر دما ( سالیانه – فصلی – ماهانه ) …………………………… ۷۴

۴-۲-۳- بارش ( سالیانه – فصلی – ماهانه ) …………………………………………. ۷۵

۴-۳- ترسیم نموداری u و u’ از آزمون من – کندال ………………………………… ۸۱

۴-۳-۱- خلاصه نتایج آزمون من – کندال ………………………………………….. ۱۱۱

۴-۳-۲- نوع تغییر و زمان تغییر …………………………………………………… ۱۱۶

۴-۳-۲-۱تغییرات سریهای زمانی حداکثروحداقل درجه حرارت و بارندگی (سالانه و فصلی) ۱۱۶

۴-۳-۲-۲- تغییرات سریهای زمانی حداکثر و حداقل درجه حرارت و بارندگی ( ماهانه )         ۱۱۷

۴-۳-۳- تعیین میزان و سطح معنی داری تغییرات ………………………………… ۱۱۸

۴-۳-۳-۱- تغییرات سریهای زمانی حداکثر و حداقل درجه حرارت ( سالیانه و فصلی )           ۱۲۴

۴-۳-۳-۲- تغییرات سریهای زمانی بارش ( سالیانه و فصلی ) ……………………. ۱۲۵

۴-۳-۳-۳- تغییرات سریهای زمانی حداکثر و حداقل درجه حرارت ( ماهانه ) …… ۱۲۵

۴-۳-۳-۴- تغییرات سریهای زمانی بارش ( ماهانه ) ……………………………… ۱۲۷

فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات

۵-۱- خلاصه بحث و نتایج …………………………………………………………. ۱۳۰

۵-۲- پیشنهادات …………………………………………………………………….. ۱۳۴

فهرست منابع و ماخذ ……………………………………………………………….. ۱۳۷

چکیده انگلیسی

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی را در زیر می توانید ببینید.

بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تغییرات و روند میانگین دراز مدت سالیانه ،  فصلی و ماهانه دمای حداکثر ،  دمای حداقل و بارش از طریق روشهای آماری سری زمانی و گرافیکی با استفاده از آزمون من کندال است. در این تحقیق ۵ ایستگاه سینوپتیکی در استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت.

۱-۱- مقدمه

۱-۱-۱- کلیات و تعاریف

اقلیم از واژه یونانی کلیما گرفته شده و به طور کلی عبارت از : شرایط غالب هوا در دراز مدت است در واقع اقلیم یک مکان،  از مجموعه عناصر و عوامل تشکیل شده است که نسبت تغییرات عناصر به عوامل اقلیمی بیشتر می باشد که برآیند آنها شرایط خاصی را از لحاظ آب و هوا ایجاد می کند که معرف مکان خاص خود می باشد .

۱-۱-۲- بیان ضرورت و انگیزه انتخاب موضوع

امروزه تغییر اقلیم یک موضوع اصلی در مجامع علمی و دانشگاهی است اما از ابتدای قرن بیستم تا کنون این روند نیز شدت پیدا کرده است که علت این تغییرات طبیعی نبوده،  بلکه ناشی ازفعالیت های مختلف بشری می باشد. جهت درک بهتر تعریفی از آن ارائه می کنیم.

۱-۱-۴- اهداف تحقیق :

این تحقیق در جستجوی شناخت تغییرات اقلیمی دما و بارش ،  طی دوره آماری مشخص ،  در راستای آگاهی از وجود یا عدم وجود تغییر دما و بارش می باشد تا ضمن شناخت تغییرات،  نتایج حاصل از تحقیق در امور مختلف محیطی برای تدوین برنامه های منطقه ای مورد استفاده قرار گیرد.

 

۲-۱-۱- بررسی تغییر اقلیم در سطوح جهانی و منطقه ای

کارل و رابیسم ( carlond Rebsame )  ۱۹۸۴ ،  با بررسی میانگین دوره های متوالی ۲۰ ،  ۱۰ ،  ۵ ساله دما و بارندگی روند تغییرات اقلیمی را در کل کشور آمریکا و بانکرس و میلر ( miller )  ۱۹۹۳ ،  در ایالت واکوتای جنوبی مورد بررسی قرار دادند

۲-۱-۲- بررسی تغییر اقلیم در ایران

ایران در سال ۱۳۳۸ به عضویت سازمان جهانی هواشناسی درآمده که قبل از انقلاب تنها به جنبه های توصیفی هوا می پرداختند. بعد از انقلاب به مسئله خودکفایی در امر کشاورزی ،  چند ایستگاه کشاورزی دائر و اطلاعات اقلیمی مورد نیاز کشاورزی را در اختیار سازمانهای مربوطه قرار داده

۲-۳- تغییر اقلیم

تغییرا قلیم یک پدیده پیچیده اتمسفری – اقیانوسی جهانی و دراز مدت است. این پدیده متاثر از عواملی چون فعالیت های خورشیدی ،  آتشفشانها ،  اتمسفر ،  اقیانوسها و درصد گازهای گلخانه ای موجود در اتمسفر می باشد که بر یکدیگر متقابلا اثر می گذارند.

۲-۳-۱- علل تغییرات اقلیم

بررسی اقلیم دیرینه زمین و ترسیم تصویری از آن کاری مشکل است ،  اما  آگاهی یافتن از علت تغییرات اقلیمی و استنتاجی منطقی از تأثیر عامل یا عوامل مؤثر در چگونگی پیدایش آنها مشکل تر است . در بررسی علل تغییرات اقلیمی ،  اساساً به دو عامل زمینی و کیهانی توجه شده است .

۲-۳-۲- تغییرات کنونی اقلیم

بسیاری از دانشمندان معتقدند که سیاره ما دارای نشانه هایی از گرم تر شدن تدریجی است زیرا بیشتر انرژی رسیده از خورشید ،  در جو نگهداری می شود و غیر قابل خروج از اتمسفر کره زمین است  و در واقع به دام می افتد . گازهای گل خانه ای جو نیز مانع خروج تابش موج بلند سطح زمین می شوند . در حدود ۲۰ درصد از تابش موج بلند خروجی در هنگام برگشت.

 

منابع :

بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی

۱ – آریایی ،  علی اصغر . ،  ۱۳۷۸ ،  ژئومورفولوژی خراسان ،  سمینار درسی ضمن خدمت فرهنگیان ،  مشهد

۲ – احمدیان ،  جواد . ،  شیبانی ،  داریوش . ،  ۱۳۸۳ ،  طبقه بندی اقلیمی کشاورزی در جهت مدیریت منابع آب و توسعه پایدار کشور ،  مجموعه یازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زه کشی ایران ،  انتشارات دانشگاه تهران .

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

نظرات بسته شده است.