بررسی بیان نوشتاری

بیان نوشتاری ،بیان نوشتاری یکی از مهم ترین مسائل محققان یادگیری و زبان است. بعضی از دانش آموزان شکایت می‌کنند که با وجود شناخت قواعد دستوری و معنایی یاد نمی‌گیرند بنویسند باید توجه داشت گرچه نمی‌توانند نویسنده شوند ، اما می‌توانند بهتر و سازمان یافته تر بنویسند. در این میان دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ویژه مشکلات پیچیده تری در بیان نوشتاری دارند.

 بیان نوشتاری ،مطلب بررسی بیان نوشتاری مشتمل ۱۶۹صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته اجتماعی

فهرست مطالب

چکیده ۲

فصل اول.. ۳

چارچوب پژوهش…. ۳

مقدمه. ۴

بیان مساله. ۵

اهمیت مساله. ۸

هدف تحقیق.. ۹

تعریف نظری.. ۹

تعریف عملیاتی.. ۱۱

فصل دوم. ۱۲

ادبیات پژوهش…. ۱۲

تاریخچه. ۱۳

ناتوانی یادگیری ویژه ۱۳

طبقه بندی ناتوانی های یادگیری ویژه ۱۶

بیان نوشتاری.. ۱۸

شیوع اختلال بیان نوشتاری.. ۲۱

سبب شناسی اختلال بیان نوشتاری.. ۲۳

ویژگی های بالینی.. ۲۴

مهارتهای زبانی و نقش آن در بیان نوشتاری.. ۲۴

مهارتهای گفتاری: ۲۵

مهارتهای نوشتاری: ۲۷

مراحل یادگیری نوشتن.. ۲۹

مراحل بیان نوشتاری.. ۳۱

هدف از آموزش بیان نوشتاری.. ۳۳

وظایف معلم بیان نوشتاری.. ۳۳

انواع بیان نوشتاری.. ۳۴

انتخاب موضوع بیان نوشتاری.. ۳۵

مشکلات بیان نوشتاری.. ۳۵

ارزیابی بیان نوشتاری.. ۳۸

آزمون بیان نوشتاری.. ۴۰

درمان بیان نوشتاری.. ۴۲

مدل رفتاری – شناختی.. ۴۳

آموزش راهبرد شناختی در نوشتن (مدل انگلرت) ۴۳

برنامه ریزی: ۴۶

سازماندهی: ۴۷

نوشتن: ۴۸

ویرایش: ۴۸

اصلاح: ۵۲

آموزش فرایند نوشتن باس: ۵۳

یادگیری از طریق همیاری.. ۵۳

ترکیب گروه ها ۵۶

ویژگی های یادگیری همیاری.. ۵۷

نقش معلم در یادگیری از طریق همیاری.. ۵۹

انواع روشهای یادگیری از طریق همیاری.. ۶۲

جورچین.. ۶۳

تفحص گروهی.. ۶۵

اصول یادگیری  همیاری.. ۶۸

فواید یادگیری همکاری.. ۶۹

مراحل کارگروهی (یادگیری همیاری) ۷۲

مشکلات یادگیری معیاری.. ۷۳

گروه های مناسب و گروه های نامناسب… ۷۴

دانش آموزان قوی در مقابل دانش آموزان ضعیف… ۷۴

گروه های متفاوت… ۷۶

عوامل موثر بر همیاری.. ۷۷

نتیجه گیری.. ۷۸

تحقیقات انجام شده در زمینه بیان نوشتاری و یادگیری همیاری.. ۷۸

فصل سوم. ۹۹

روش پژوهش…. ۹۹

جامعه هدف.. ۱۰۰

طرح پژوهش…. ۱۰۰

نمونه و روش نمونه گیری.. ۱۰۰

ابزار پژوهش…. ۱۰۱

روش نمره گذاری آزمون وکسلر کودکان.. ۱۰۲

روایی  آزمون.. ۱۰۲

پایایی آزمون : ۱۰۳

پرسشنامه راتز : ۱۰۳

ویژگیهای آزمون ارزیابی رفتاری راتر: ۱۰۴

پایایی آزمون راتر: ۱۰۵

اعتبار آزمون : ۱۰۵

پرسشنامه های خواندن,  نوشتن ، حساب و بیان نوشتاری.. ۱۰۶

پرسشنامه تحلیل محتوی بیان نوشتاری: ۱۰۷

پایایی آزمون.. ۱۰۹

روایی آزمون.. ۱۰۹

شیوه آموزش بیان نوشتاری.. ۱۱۰

شیوه آموزش همیاری.. ۱۱۳

روش گردآوری داده ها ۱۱۴

روش تحلیل داده ها ۱۱۵

فصل چهارم. ۱۱۶

یافته ها ۱۱۶

مقدمه. ۱۱۷

فصل پنجم.. ۱۴۰

بحث و نتیجه گیری.. ۱۴۰

محدودیت ها ۱۴۲

پیشنهادها ۱۴۳

منابع فارسی.. ۱۵۹

منابع لاتین..

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته اجتماعی

.۱۶۳

  بیان نوشتاری ،خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی بیان نوشتاری را در زیر می توانید ببینید.

بررسی بیان نوشتاری  

مقدمه

بیان نوشتاری ،بیان نوشتاری یکی از مهم ترین مسائل محققان یادگیری و زبان است. بعضی از دانش آموزان شکایت می‌کنند که با وجود شناخت قواعد دستوری و معنایی یاد نمی‌گیرند بنویسند باید توجه داشت گرچه نمی‌توانند نویسنده شوند ، اما می‌توانند بهتر و سازمان یافته تر بنویسند. در این میان دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ویژه مشکلات پیچیده تری در بیان نوشتاری دارند.

بیان نوشتاری

بیان نوشتاری ،بر طبق قانون عمومی‌۱۴۲-۹۲ در آمریکا ، یکی از انواع ناتوانی های یادگیری ، بیان نوشتاری است. از زمانی که در سال ۱۹۷۵ این عنوان مطرح گردید ، واژه بیان نوشتاری ، املا و همه اشکال دیگر ارتباط کتبی را در بر گرفت.

شیوع اختلال بیان نوشتاری

بیان نوشتاری ،میزان شیوع اختلال بیان نوشتاری معلوم نیست ولی تخمین زده می‌شود که در ۳ تا ۱۰ درصد کودکان در سنین مدرسه وجود دارد و بچه های مبتلا از خانواده هایی بر آمده اند که در آنها سابقه این اختلال وجود دارد( کاپلان ، ترجمه پور افکاری ، ۱۳۷۹).ماش و برکلی ۱۹۹۶ بیان می‌کنند که با در نظر گرفتن اختلالهای تحولی زبان در کل جامعه ( ۸% تا ۱۵%) و فراوانی معنادار این اختلال در زمینه مهارت های پایه ای خواندن (۱۵% تا ۲۰% در کل جامعه).

سبب شناسی اختلال بیان نوشتاری

بیان نوشتاری ،ماهیت چند بعدی فرایند نوشتن ، الگوهای علّی متعددی را نیز برای تبیین نارساییهای آن بوجود آورده است. برای مثال ،  کرک (۱۹۹۱) به این نتیجه رسیده است که انواع نارسایی های زبان و بازیابی لغات می‌توانند ضایعاتی را در جنبه های مختلف زبان نوشتاری ایجاد کنند ، همان گونه که بی مهارتی های دیداری – فضایی و مشکلات کنش های اجرایی مانند سازماندهی ،  طرحریزی و ارزشیابی نیز چنین ضایعاتی را در پی دارند.

مراحل یادگیری نوشتن

بیان نوشتاری ،یک دیدگاه مشترک درباره نوشتن این است که نوشتن بر قراری ارتباط و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق نظامی‌از نشانه های مکتوب است. در واقع امر نوشتن یک آفرینش و خلاقیت تام است که در یک طرف آن خلق افکار و اندیشه ها و در طرف دیگر خلق و نظم بخشی این اندیشه ها در قالب‌های زبانی مورد نظر قرار دارد.

وظایف معلم بیان نوشتاری

بیان نوشتاری ،وظیفه معلم این است که حواس پنج گانه دانش آموزان را به خوبی تقویت کرده و دایره تجارب آنها را که شامل:دیدنی ها و شنیدنی ها و خواندنی ها و تجارب عملی می‌باشد ، توسعه دهد و دانش آموزان را در فعالیت های مختلف مثل تاتر ، اجرای نمایشنامه ، نقل داستان ، بازدید از اماکن ، محیط زیست و غیره آشنا سازد.

منابع

– کاپلان ، هارولد و سادوک ، بنیامین (بی تا) . خلاصه روانپزشکی، ترجمه پورافکاری، نصرت ا..        (۱۳۶۸) تبریز: انتشارات ذوقی

– انزابی ، رضا (۱۳۵۳) . مشکل انشاء ، ماهنامه آموزش و پرورش ، ۴ (۴۴) ، ۲۳۷-۴۱  تهران : انتشارات وزارت آموزش و پرورش .

– کرک ، ساموئل و چالفانت ، جیمز (بی تا). اختلالات یادگیری تحولی و تحصیلی. ترجمه رونقی ، سیمین، زینت خانجانی و مهین وثوقی رهبری (۱۳۷۷) . تهران : انتشارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته اجتماعی

.

نظرات بسته شده است.