بررسی برهان وجوب و امکان

یکی از دغدغه های مهم بشر در طول تاریخ چگونگی اعتقاد به خدا بوده است.و اساسا این سئوال مطرح بوده که آیا خدا وجود دارد یا نه؟ و سئوالی دیگر انسان این است که اگر وجود دارد چگونه آن را اثبات نماید؟ در جواب باید گفت که این مسائل و دغده ها درازایی به بلندای تاریخ بشر دارد و اساسا کسی را نمی توان پیدا کرده که بگوید من به این مسئله فکر نمی کنم. برهان

چکیده

در مورد معانی اعتباری نفس الأمری (وجوب ،امکان،امتناع) همیشه ظرف اتصاف جهان خارج است،اگر چه ظرف عروض را عالم اندیشه تشکیل می دهد.ممکن برای موجود شدن هم محتاج به علت ایجادی و هم نیاز به علت ایجابی دارد-ماهیت ممکن به گونه ای است که تا وقتی که از ناحیه علت خود به سر حد وجوب و لزوم نرسد هرگز موجود نخواهد شد

این تحقیق دانشجویی بررسی برهان وجوب و امکان مشتمل بر۱۹۳صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

چکیده ۲

مقدمه. ۳

هدف تحقیق.. ۴

فرضیه ی اصلی تحقیق: ۴

پیشینه برهان وجوب و امکان.. ۵

سئوالات تحقیق.. ۶

روش کار تحقیق: ۷

تعریف جهت در قضیه: ۱۴

سیر و تحول تاریخی مسأله : ۱۹

آیا مواد ثلاث تعریف حقیقی دارند ؟. ۲۳

اقسام  وجوب ، امکان ، امتناع : ۳۰

دلایل  وجود عینی مواد ثلاث : ۳۴

جواب دو دلیل مذکور : ۳۶

آیا ممکن الوجود  محتاج به علت ایجادی و ایجابی ست ؟. ۴۰

مناط احتیاج ممکن به علت وجود است یا حدوث و یا امکان “ماهوی یا فقری” ۴۶

نظریه‏ی حس‏گرایان.. ۴۶

نظریه حدوث: ۴۷

نظریه‏ی امکان ماهوی : ۵۰

نظریه‏ی فقر وجودی.. ۵۲

آیا ممکن حدوثاً و بقائاً نیازمند به علت است؟. ۵۴

وجود ممکن آیا امکان آن را از بین می‏برد؟. ۵۸

معـانی مختلــف ضـرورت.. ۶۱

ضرورت ذاتی: ۶۲

امـکان خـاص: ۷۰

آیا امکان خاص, لازم ماهیت است؟. ۷۲

امکان به معنای مصطلح لزوم, لازم ماهیت نیست: ۷۴

چرا امکان خاص لازم ماهیت است نه وجود؟. ۷۵

امکان اخص: ۸۱

امکان به معنی احتمال : ۸۴

امکان وقوعی : ۸۶

امکان استقبالی : ۸۹

امکان فقری : ۹۸

سیر تاریخی برهان وجوب و امکان: ۱۰۵

امتناع دور و تسلسل در علل فاعلی.. ۱۰۷

نتیجه گیری: ۱۱۱

مبدأ و معاد: ۱۱۷

بیان فخر رازی: ۱۲۱

تقریر برهانی دیگر از خواجه: ۱۳۴

اقسام براهین.. ۱۳۷

خلاصه ی برهان بوعلی از زبان ملاصدار: ۱۳۸

نظر استاد علامه طباطبایی: ۱۴۰

فرق میان فلسفه مشاء و حکمت متعالیه در تقریر برهان صدیقین: ۱۴۳

تکامل برهان صدیقین.. ۱۴۴

مقدمات تقریر صدرالمتالهین: ۱۴۹

تقریر برهان امکان در مبدأ ومعاد: ۱۵۵

تقریر سبزواری: ۱۵۷

تقریر سبزواری در شرح منظومه: ۱۵۸

علامه طباطبایی.. ۱۶۱

نتیجه گیری.. ۱۶۹

فصل اول و دوم. ۱۶۹

نتیجه گیری.. ۱۷۱

فصل سوم. ۱۷۱

نتیجه گیری.. ۱۷۲

فصل چهارم. ۱۷۲

نتیجه گیری.. ۱۷۵

فصل پنجم. ۱۷۵

نتیجه گیری.. ۱۷۸

فصل ششم. ۱۷۸

نتیجه گیری.. ۱۷۹

فصل هفتم. ۱۷۹

نتیجه گیری.. ۱۸۰

فصل هشتم. ۱۸۰

نتیجه گیری.. ۱۸۲

فصل نهم. ۱۸۲

نتیجه. ۱۸۳

فصل دهم. ۱۸۳

نتیجه گیری.. ۱۸۴

فصل یازدهم. ۱۸۴

فهرست منابع. ۱۸۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی برهان وجوب و امکان را در زیر می توانید ببینید.

بررسی برهان وجوب و امکان

چکیده

در مورد معانی اعتباری نفس الأمری (وجوب ،امکان،امتناع) همیشه ظرف اتصاف جهان خارج است،اگر چه ظرف عروض را عالم اندیشه تشکیل می دهد. ممکن برای موجود شدن هم محتاج به علت ایجادی و هم نیاز به علت ایجابی دارد-ماهیت ممکن به گونه ای است که تا وقتی که از ناحیه علت خود به سر حد وجوب و لزوم نرسد هرگز موجود نخواهد شد و علت نیز در مقام ترجیح وجود معلول ،تا زمانی که ترجیح خود را به سرحد ایجاب و الزام نرساند

مقدمه

یکی از دغدغه های مهم بشر در طول تاریخ چگونگی اعتقاد به خدا بوده است.و اساسا این سئوال مطرح بوده که آیا خدا وجود دارد یا نه؟ و سئوالی دیگر انسان این است که اگر وجود دارد چگونه آن را اثبات نماید؟ در جواب باید گفت که این مسائل و دغده ها درازایی به بلندای تاریخ بشر دارد و اساسا کسی را نمی توان پیدا کرده که بگوید من به این مسئله فکر نمی کنم

هدف تحقیق

بحث و کنکاش در هر مساله ای و موضوعی ،شرح و بسط و ارائه توضیحات مفید در مورد آن می باشد.بحث و موضوع مور نظر ما هم درباره ی برهان وجوب و امکان درفلسفه اسلامی است.هدف تحقیق بررسی برهان وجوب و امکان در فلسفه ی است. اما آنچه که مدنظر ما می باشد بیان و بررسی تقریرهای مختلف این برهان از دیدگاه فلاسفه اسلامی است.

پیشینه برهان وجوب و امکان

پیشینه این موضوع (برهان وجوب و امکان)از فارابی که یکی از بزرگترین فلاسفه ی مسلمان است می باشد.چنانکه می دانیم او این برهان را به صورت اجمالی و موردی در کتابهایش به عنوان یکی از موضوعات مندرج در کتابش مطرح کرده است. بعد از ایشان ابن سینا به این برهان توجه کافی نمودند.و آن را بسط و گسترش داد و تقریرهای مختلفی از آن در کتبش نقل کرده است

سیر و تحول تاریخی مسأله :

۱ “  اولین نظریه در این باب این است که هر یک از ضرورت ، امکان و امتناع خاصیت مخصوص برخی از ماهیات هستند . یعنی خاصیت برخی از ماهیات ضرورت وجود و خاصیت برخی دیگر امتناع وجود و خاصیت برخی دیگر ، امکان وجود است . لهذا ماهیات از این لحاظ  بر سه قسم اند : واجب الوجود ، ممکن الوجود  ، و ممتنع الوجود  .

دلایل  وجود عینی مواد ثلاث :

آقای حائری یزدی می فرمایند :

«از فرقه متکلمین کسانی هستند که جهات را جداً از جمله حقایق موجود در ماوراء ذهن می دانند ، و آن را واقعیتی خارجی به حساب می آورند . »یعنی ، اینها (متکلمین) وجوب و امکان را از قبیل مفاهیم ماهوی و معقولات اولیه به حساب می آورند ،  که  نه تنها اتصافشان خارجی است بلکه عروضشان نیز خارجی است .

آیا ممکن الوجود  محتاج به علت ایجادی و ایجابی ست ؟

اینکه ممکن الوجود محتاج به علت  و ایجاب است ، از بدیهیات اولیه است ، که صرف تصور موضوع و محمول قضیه برای تصدیق آن کافی است ؛ و کسی که ماهیت ممکن را که نسبت به وجود و عدم حالت تساوی را دارد تصور کند ، و این معنی را در نظر بیاورد که هر حالت تساوی ذاتی اگر بخواهد به یکی از  دو طرف  “ وجود یا عدم “  متمایل شود نیاز به چیزی  خارج از ذات دارد ، متوجه مطلب خواهد شد .

نظریه‏ی فقر وجودی

نظریه‏ی امکان فقری یا فقر وجودی از نتایج اصول حکمت متعالیه به شمار می‏رود, این نظریه و نظریه‏ی امکان ذاتی به لحاظ نتیجه یکی‏اند به طوری که اغلب پیروان حکمت متعالیه در استدلالاتشان از همان نظریه‏ی امکان ذاتی بهره می‏جویند , و شهید مطهری می‏فرمایند: «سه چیزی که موجب تعجب می‏شود این است که پیروان حکمت متعالیه و اصالت وجود نیز در اظهارات و استدلالات خود به همان نظریه‏ی ماهوی اعتماد کرده‏اند

 نظریه حدوث:

این نظریه متعلق به اغلب متکلمین اسلامی است. ایشان معتقدند که شیء از آن جهت که موجود است محتاج به علت نیست, بلکه از آن جهت که حادث زمانی است نیازمند به علت است, در نتیجه مناط احتیاج به علت از نظر آنها “متکلمین” حدوث زمانی است. طبق این نظریه هر قدیمی”زمانی” بی‏نیاز از علت است. لذا, نتیجه می‏گیرند که تنها خداوند غیرحادث و قدیم”زمانی” است و ماسوای او همگی حادث زمانی‏اند.

نظریه‏ی امکان ماهوی :

طبق این نظریه مناط احتیاج به علت امکان ذاتی است. یعنی , «عله الحاجه الی المؤثرالامکان»

بنابراین طرفداران این نظریه می‏گویند شیء از آن جهت نیازمند به علت است که در ذات خود ممکن الوجود است یعنی, شیٌ از آن جهت نیازمند به علت است که ذاتش و ماهیتش اقتضاء موجودیت ندارد, همانطور که اقتضاء معدومیت هم ندارد,

فهرست منابع

بررسی برهان وجوب و امکان

  • آشتیانی ،م.م،۱۳۷۲ ش.تعلیقه ی بر شرح منظوه ی حکمت سبزواری، ایران، انتشارات دانشگاه تهران.
  • آشتیانی ،س.ج، ۱۳۶۰ ش. شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا،ایران ،انتشارات نهضت زنان مسلمان.
  • ابن سینا، ح،۱۴۰۳ ق.الاشارات و التنبیهات ،ایران ،دفتر نشر کتاب

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

 

نظرات بسته شده است.