بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی در مقطع ابتدایی شهرستان فریدون شهر

امروزه ضرورت آشنایی عوامل اداری و آموزشی مدارس، با مشکلات و تنگناهای تحصیلی بیش از پیش مشهود است. معلمان برای اینکه بتوانند با موفقیت به امر آموزش و پرورش بپردازند؛ نیاز به شناخت دانش آموزان و آگاهی نسبت به نقاط ضعف و قوت یاد گیرندگان و عناصر مرتبط با آموزش دارند. به نظر می رسد دوران و روزگار کسانی که بخواهند بدون توجه به نیازهای دانش آموزان و ابعاد رشدی آنان و تعامل عوامل گوناگون صرفاً با تکیه بردانش خود به آموزش و پرورش بپردازند؛ پایان یا فته است.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۱۴۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

[highlight txtcolor=”#eded15″]فهرست مطالب[/highlight]

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه. ۵

۲-۱ بیان مسأله. ۷

۳-۱ ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش…. ۱۰

۴-۱ سوالهای تحقیق.. ۱۲

۵-۱  هدف تحقیق.. ۱۳

۶-۱ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی.. ۱۴

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه. ۱۷

۱-۲ اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدایی.. ۱۸

۱-۱-۲ اهداف اعتقادی.. ۱۸

۲-۱-۲ اهداف اخلاقی.. ۱۹

۳-۱-۲ اهداف علمی و آموزشی.. ۱۹

۴-۱-۲ اهداف فرهنگی، هنری.. ۱۹

۵-۱-۲  اهداف اجتماعی.. ۱۹

۶-۱-۲  اهداف زیستی.. ۲۰

۷-۱-۲ اهداف سیاسی.. ۲۰

۸-۱-۲ اهداف اقتصادی.. ۲۰

۲-۲ ویژگی های کودکان در دوره ابتدایی.. ۲۰

۳-۲ مواد و برنامه های درسی دوره ابتدایی.. ۲۳

۴-۲ درون دادهای نظام آموزش ابتدایی.. ۲۵

۱-۴-۲  منابع انسانی.. ۲۵

۲-۴-۲ منابع مادی نظام آموزش ابتدایی.. ۲۶

۱-۲-۴-۲منابع کالبدی.. ۲۶

۲-۲-۴-۲  منابع تجهیزاتی.. ۲۷

۳-۴-۲  منابع مالی.. ۲۸

۵-۲ تأثیر امکانات و تجهیزات مدرسه بر دانش آموزان.. ۲۹

۶-۲  تأثیر امکانات و تجهیزات مدرسه بر معلم.. ۳۱

۷-۲ تأثیر محیط بر فعالیت های نظام آموزشی.. ۳۲

۹-۲ مشکلات تحصیلی دانش آموزان در مدارس…. ۳۵

۱-۹-۲ افت تحصیلی و عوامل موثر بر آن.. ۳۵

۲-۹-۲ ترک تحصیل.. ۳۶

۱۰-۲ مشکلات رفتاری دانش آموزان در مدارس…. ۳۹

۱-۱۰-۲ ترس از مدرسه. ۳۹

۱۱-۲ مدارس و دانش آموزان موفق.. ۴۳

۱۲-۲ فضاهای آموزشی مدارس…. ۴۴

۱-۱۲-۲ کلاس درس نظری.. ۴۴

۲-۱۲-۲ کلاس درس تجربی.. ۴۵

۱۳-۲ فضاهای پرورشی.. ۴۷

۱-۱۳-۲ کتابخانه. ۴۸

۲-۱۳-۲ سالن چند منظوره ۴۸

۳-۱۳-۲  نماز خانه. ۴۹

۴-۱۳-۲ اتاق فعالیت های پرورشی.. ۴۹

۵-۱۳-۲ اتاق بهداشت و کمک های اولیه. ۴۹

۱۴-۲ فضای اداری.. ۴۹

۱۵-۲ فضاهای پشتیبانی یا خدماتی.. ۵۱

۱-۱۵-۲ سرویس های بهداشتی.. ۵۱

۲-۱۵-۲ آبخوری دانش آموزان.. ۵۱

۳-۱۵-۲ انبار وسایل نظافت و شستشو. ۵۱

۴-۱۵-۲ انبار تجهیزات و وسایل.. ۵۱

۱۶-۲  فضاهای گردش…. ۵۵

۱-۱۶-۲ راهروها ۵۵

۲-۱۶-۲ پله ها ۵۵

۱۷-۲ فضاهای باز یا محوطه. ۵۶

۱-۱۷-۲ فضای صف جمع و تفریح.. ۵۶

۲-۱۷-۲فضای سبز، باغچه و درختکاری.. ۵۶

۳-۱۷-۲ پارکینگ وسایل نقلیه. ۵۷

۲-۱۸ مکان یابی واحدهای آموزشی.. ۶۰

۱-۱۸-۲ کاربری های سازگار ۶۰

۲-۱۸-۲ کاربری های ناسازگار ۶۰

۳-۱۸-۲ جهت یابی.. ۶۰

۴-۱۸-۲  شعاع دسترسی.. ۶۱

۱۹-۲ انجمن اولیا و مربیان.. ۶۱

۱-۱۹-۲ گروه های انجمن اولیا و مربیان.. ۶۲

۲۰-۲ پیشینه تحقیق.. ۶۴

فصل سوم: روش  تحقیق

مقدمه. ۷۰

۱-۳ روش تحقیق.. ۷۰

۲-۳ جامعه آماری.. ۷۰

۳-۳ نمونه و روش نمونه گیری.. ۷۰

۵-۳ روش  تجزیه و تحلیل داده ها ۷۲

فصل چهارم: یافته های تحقیق

مقدمه. ۷۴

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۱-۵ مقدمه. ۱۰۲

۲-۵ بحث و نتیجه گیری.. ۱۰۲

۳-۵ یافته های جانبی تحقیق.. ۱۱۰

۵-۴ نتیجه گیری کلی.. ۱۱۰

۵-۵ محدودیت های پژوهش…. ۱۱۱

۶-۵ پیشنهادها ۱۱۱

منابع فارسی..۱۱۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش اقدام پژوهی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله ی بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی در مقطع ابتدایی شهرستان فریدون شهر را در زیر می توانید ببینید.

[highlight txtcolor=”#eded15″]مقدمه [/highlight]

امروزه ضرورت آشنایی عوامل اداری و آموزشی مدارس، با مشکلات و تنگناهای تحصیلی بیش از پیش مشهود است. معلمان برای اینکه بتوانند با موفقیت به امر آموزش و پرورش بپردازند؛ نیاز به شناخت دانش آموزان و آگاهی نسبت به نقاط ضعف و قوت یاد گیرندگان و عناصر مرتبط با آموزش دارند. به نظر می رسد دوران و روزگار کسانی که بخواهند بدون توجه به نیازهای دانش آموزان و ابعاد رشدی آنان و تعامل عوامل گوناگون صرفاً با تکیه بردانش خود به آموزش و پرورش بپردازند؛ پایان یا فته است

[highlight txtcolor=”#eded15″]بیان مساله[/highlight]

امروزه آموزش و پرورش، تنها وسیله دسترسی به توسعه و پیشرفت است و توجه به کمیت  و کیفیت آموزش و پرورش یکی از عواملی است که در تداوم و تسریع توسعه جامعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سیاسی دخیل می باشد.

[highlight txtcolor=”#eded15″]ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش[/highlight]

نقاط ضعف دربخش فرهنگی شاید به ظاهر و در نگاه اول معضل نباشد، ولی در بلند مدت اثرسوء خود را در میان جامعه به جای خواهد گذاشت. از آنجائیکه تعلیم وتربیت انسان ها از جایگاه والایی برخوردار است. هردولت و حکومتی می کوشد که برای پرورش نسلهای آینده کشور برنامه ریزی دقیق و اساسی نماید.

[highlight txtcolor=”#eded15″]مواد و برنامه های درسی دوره ابتدایی[/highlight]

برنامه درسی عبارت است از پیش بینی کلیه ی فعالیتهایی که دانش آموزان تحت رهبری و هدایت معلم برای رسیدن به هدفهای معین باید انجام بدهند. به بیان دیگر برنامه درسی عبارت است از پیش بینی و تهیه مجموعه فرصت های یادگیری برای جمعیتی مشخص به منظور نیل به آرمان ها و هدف های آموزش و پرورش که معمولاٌ در مدرسه انجام می گیرد.

[highlight txtcolor=”#eded15″]تاثیر امکانات و تجهیزات مدرسه بر دانش اموزان[/highlight]

یکی از قسمتهای مهم فلسفه آموزش و پرورش، طرح ریزی و تنظیم محیط فیزیکی برای دانش آموزان است. چگونگی تنظیم و سازماندهی محیط بر رفتار افراد مخصوصاً دانش آموزان تأثیر می گذارد (مفیدی،۱۳۸۰). محیط فیزیکی یک مدرسه یا کلاس می تواند بر رفتار و نگرش های افراد نسبت به مدرسه ویاد گیری تأثیر بگذارد.

[highlight txtcolor=”#eded15″]تاثیر امکانات و تجهیزات مدرسه بر معلم[/highlight]

موقعیت مدارس و امکانات آن بر فرایند یاد دهی- یادگیری تأثیر گذاشته و موقعیت فضایی، شدت صدا، رطوبت، حرارت، روشنایی و سیستم تهویه هوا بر روی توانایی معلمان اثر می گذارد. در یک مطالعه، بیشتر از۳۰درصد معلمان واشنگتن از مشکلاتی که تجهیزات مدارس بوجود آورده بودند شکایت می کردند. بسیاری ازاین مشکلات مربوط به کیفیت هوای داخل کلاس ها بود. در گزارش معلمان آسم و دیگر مشکلات تنفسی از مهمترین تأثیرات بود.

[highlight txtcolor=”#eded15″]عوامل موثر بر ترک تحصیل[/highlight]

الف: عوامل آموزشی، که شامل عدم مشارکت والدین در امور مدرسه، شرایط نامناسب مدرسه و کمبود امکانات، حضور نامرتب معلمان و اکراه معلمان از تدریس در مناطق محروم، دوری محل تحصیل از خانه، تنبیه بدنی، تکرار پایه، نبود مکان مناسب برای مطالعه، نبود مدرسه شبانه روزی، عدم انطباق مطالب درسی با واقعیت های زندگی، ترس از آینده و فقدان امنیت شغلی می باشد.

[highlight txtcolor=”#eded15″]بی نظمی در سلوک[/highlight]

رفتارهایی که برای جلب توجه از فرد سر می زند، مانند ایجاد سروصدای بلند، تقلای مداوم، خشونتهای

زبانی و بدنی، برای مثال، دانش آموزانی که بدون سبب دائماً جیغ می زنند، مرتب از جای خودشان به بهانه های مختلف بلند می شوند، زیر میز می روند، حرف زشت می زنند، یا دانش آموزان دیگر را کتک می زنند، از این قبیل هستند.

[highlight txtcolor=”#eded15″]بحث و نتیجه گیری[/highlight]

سوال ۱. وضعیت معلمان مدارس ابتدایی از نظر سابقه کار و تحصیلات چگونه است؟

یافته های این تحقیق نشان می دهد که ۹/۶ درصد معلمان دارای مدرک دیپلم، ۷/۵۱ درصد معلمان کمتر از ۳سال سابقه آموزشی دارند، ۴/۱۰درصد معلمان بین۳ الی ۸ سال سابقه آموزشی دارند، ۷/۲۰درصد آنها بین۹ الی۱۲ سال و۳۱ درصد معلمان بیشتر از ۱۲سال سابقه آموزشی داشته اند.

[highlight txtcolor=”#eded15″]محدودیت های پژوهش[/highlight]

۱- عدم تعمیم پذیری نتایج این تحقیق به سایر مناطق، چراکه این تحقیق به بررسی امکانات تحصیلی در مدارس ابتدایی روستایی شهرستان فریدون شهر پرداخته است و وضعیت موجود مدارس این منطقه را گزارش داده است و تنها به مناطقی با همین ویژگی ها می توان تعمیم داد.

[highlight txtcolor=”#eded15″]پیشنهاد ها[/highlight]

الف، پیشنهادهای کاربردی

۱- در ارزیابی مدارس صرفاً به آمار و ارقام اکتفاء نشود. بلکه برای ارزیابی مدارس باید به تمامی جوانب و ابعاد آن از طریق مشاهده منظم و چک لیست ها مانند یک سیستم آموزشی توجه شود و آن را ارزیابی نمود.

[highlight txtcolor=”#eded15″]منابع فارسی[/highlight]

آذرخش، فایز. (۱۳۸۴). بررسی و مقایسه رابطه دروندادهای نظام آموزش ابتدایی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم دبستان های شهرستان های کهکیلویه و بویر احمد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

آقازاده، احمد. (۱۳۸۳). مسایل آموزش و پرورش ایران. تهران: انتشارات سمت.

آقازاده، محرم؛ فضلی، رخساره. (۱۳۸۴). راهنمای آموزش در کلاس های درس چند   پایه. تهران: آییژ.  آهنچیان، محمدرضا. (۱۳۷۳). خلاصه مقالات نقش آموزش ابتدایی و جایگاه مطلوب آن در جامعه. اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان،صص(۱۶-۱۴).

احمدیان، احمد. (۱۳۷۴). مجموعه مقالات همایش نقش و آموزش ابتدایی. وزارت آموزش و پرورش.                                         افروز، غلامعلی. (۱۳۷۲). نقش الگوها در رشد شخصیت و پیشگیری از تعارضات روانی کودکان دبستانی. تهران: رشد.

امین فر، مرتضی. (۱۳۶۷). علل و عوامل افت تحصیلی و چگونگی کاهش آن. فصلنامه تعلیم و تربیت (۳۶-۹).

بابایی، علی اکبر و همکاران. (۱۳۸۲). تواناسازی کارکنان، سرمایه گذاری بی جایگزین. نشریه تدبیر، سال سیزدهم، شماره ۱۲۹، ص ۸۶.

بارکلی. (۱۹۸۲). اختلال نارسایی توجه، فزون جنبشی، ویژگی ها، ارزیابی و درمان. (ترجمه حمید علیزاده، ۱۳۸۳). تهران: انتشارات رشد.

[highlight txtcolor=”#eded15″]

منابع لاتین

[/highlight]

Akhtar, Rafique.(ed), Pakistan yearbook, 2000-2001 Karachi – Lahore: East and West publishing Company, 2001.

Berry, C. (2001). Achievement effects of multigrade and monograde primary schools in the Turks and Caicos Islands. International Journal of Educational Development. Vol. 21. pp. 537-552.

Earthman, Glen, (2002). A state wide study of student achievement and behavior and school building condition, paper presented at the annual meeting of the council of education facility planners, international, Dallas, TX, (ERIC). Document, reproduction service, No. Ed 3878781.

EPA (environmental protection Agancy). 2000. Indoor air quality and student performance. EPA report, number EpA, 402. F. 00.009.

Washington, D.C: Environmental Protection Agency.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش اقدام پژوهی

.

برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 4 =