بررسی استرس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم دبیرستان دخترانه عفت شهرستان ایذه ۸۹-۸۸

اضطراب به متوله بخش از زندگی هر انسان ،در همه جوامع به عنوان یک مناسب وسازگار تلقی می گردد استرس جزلاینفک زندگی وعموماً درنتیجه رویدادهای روزمره به وجود می آید ومارابا مشکلات وخطرات زیادی مواجه سازد البته استرس همیشه پدیده ای منفی نیست ، زیرا ایجاد تحرک وتلاش درمحیط کار وزندگی ورسیدن به  هدفهای مورد نظر ،وجود مقداری استرس ضروری است استرس زیاد است که موجب بیماری جسمی وروانی می شود. گاهی استرس به طور ناگهانی وزمانی به صورت تدریجی ظاهر می شود وگاهی فراگیراست وزمانی بالعکس درخلال چند ساعت پایان می پذیرد وگاهی موقعیت ها وشرایط ناخواسته  وناشناخته بوجودمی آید

چکیده :

زمینه وهدف: درجریان رشد ،کودکان ونوجوانان طیف معصوم وسیعی از استرس ها راتجربه می کنند که استرس یک عامل مهم دربسیاری از آسیب های روانی واجتماعی است وگاه این استرس از چنان شدتی برخورداراست که زندگی روزمره وتحصیلی آنان رادشوارمی سازد که نتایج مطالعات  انجام شده  در مورد استرس برعملکرد تحصیلی دانش آموزان ،یکسان نبوده است.بعضی ارتباط قوی بین کاهش عملکرد تحصیلی واسترس گزارش کرده اند وبعضی ارتباط کم که با مدیریت استرس می توان آن سیب های روانی ناشی از آن را تقلیل داده واین مطالعه به بررسی اثر استرس برعملکرد دانش آموزان پرداخت.

این مطلب بررسی استرس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم دبیرستان دخترانه عفت شهرستان ایذه ۸۹-۸۸ مشتمل بر  ۷۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده : ۲

فصل اول : ۳

کلیات.. ۳

مقدمه : ۴

بیان مسئله : ۶

اهمیت وضروریت تحقیق : ۷

اهداف تحقیق: (پژوهش ). ۸

فرضیه های تحقیق.. ۹

متغیرهای پژوهشی.. ۹

تعریف متغیرها (نظری وعملیاتی ). ۹

فصل دوم. ۱۰

ادبیات موضوع. ۱۰

علائم ونشانه های استرس کدامند؟. ۱۵

علل استرس : ۱۶

استرس ونوجوانی : ۱۷

استرس از چه راهی برانسان اثرمی گذارد؟. ۱۸

اثراسترس برجسم وروح : ۱۹

عواقب استرس : ۲۱

علل استرس دردبیرستانها: ۲۲

اضطراب امتحان: ۲۲

نشانه های اضطراب سازنده : ۲۶

نشانه های اضطراب مشکل آفرین: ۲۶

سبب شناسی اضطراب امتحان: ۲۷

راهبردهای کاربرای دانش آموزان : ۲۸

راهبردهای کاربردی برای خانواده ها: ۲۹

راهبردهای کاربردی به عوامل آموزشگاهی : ۳۰

علل اضطراب امتحان : ۳۱

روشهای کاهش اضطراب امتحان: ۳۲

چندتوصیه برای دانش آموزان درمقابله بااضطراب امتحان : ۳۳

راهای نادرست مقابله بااسترس : ۳۴

کنترل استرس : ۳۵

تغذیه : ۳۵

تاثیر ورزش برکنترل استرس : ۳۶

مقابله بااسترس از دیدگاه اسلام : ۴۴

تحقیقات داخلی : ۴۶

تحقیقات خارجی.. ۴۷

فصل سوم. ۴۸

روش تحقیق.. ۴۸

جامعه آماری.. ۴۹

روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه: ۴۹

ابزارجمع آوری داده ها : ۴۹

روش نمره گذاری : ۵۰

روش تجزیه وتحلیل داده ها : ۵۱

روش تحقیق : ۵۱

فصل چهارم. ۵۲

ارائه یافته ها ۵۲

مقدمه : ۵۳

فصل پنجم : ۵۷

نتیجه گیری.. ۵۷

مقدمه : ۵۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی مقالات رشته علوم تربیتی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی استرس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم دبیرستان دخترانه عفت شهرستان ایذه ۸۹-۸۸را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه :

اضطراب به متوله بخش از زندگی هر انسان ،در همه جوامع به عنوان یک مناسب وسازگار تلقی می گردد استرس جزلاینفک زندگی وعموماً درنتیجه رویدادهای روزمره به وجود می آید ومارابا مشکلات وخطرات زیادی مواجه سازد البته استرس همیشه پدیده ای منفی نیست ، زیرا ایجاد تحرک وتلاش درمحیط کار وزندگی ورسیدن به  هدفهای مورد نظر ،وجود مقداری استرس ضروری است استرس زیاد است که موجب بیماری جسمی وروانی می شود. گاهی استرس به طور ناگهانی وزمانی به صورت تدریجی ظاهر می شود وگاهی فراگیراست وزمانی بالعکس درخلال چند ساعت پایان می پذیرد وگاهی موقعیت ها وشرایط ناخواسته  وناشناخته بوجودمی آید ومارا تحت فشار قرارمی دهد

این را هم بخوانید :  هوش هیجانی - رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه - پرشین مقاله

بیان مسئله :

باتوجه به تغییراتی که درزندگی امروز ی به وجودآمده است واز لحاظ تکنولوژی صنعتی ،اجتماعی وانسان موجودیست که نسبت به رویدادهای محیط زندگی خودنمی تواند بی تفاوت باشدوبه همه حوادث ها واکنش نشان می دهد. استرس یکی ا عواملی است که هم درزندگی فردی واجتماعی وبرپیشرفت فردتأثیرفراوان دارداهمیت این موضوع ازآن جهت که اگرما افرادی که دچار استرس هستند

اهمیت وضروریت تحقیق :

بطور کلی می توان گفت برای پیشرفت تحصیلی لازم است که مشکلات واختلالات دردانش آموزان شناسایی وبرطرف شوند لذا اگرما بتوانیم عواملی را که با استرس رابطه دارندشناسایی کنیم ،می توانیم مشکلات روانی را از بین ببریم وبایدمتذکر شدکه استرس نوعی بیماری می باشد وضرورت داردکه مشکلات آنان به دقت مورد بررسی قرارگرفته وراه حل های مناسب جهت رفع مشکل یا مشکلات آنها در نظر گرفته شود

اهداف تحقیق: (پژوهش )

هدف کلی از انجام پژوهش دست یابی به علل استرس که دردانش آموزان دبیرستان وجود داردبه عبارت دیگراهداف اصلی پژوهش حاضر،بررسی این مسئله است که استرس تاچه حد بردانش آموزان تأثیر گذاراست واحتمالاً برپیشرفت تحصیلی آنها اثرمی گذارد و دانش آموزان تاچه حد درگیراین مسئله استرس هستند.

علائم ونشانه های استرس کدامند؟

-شیوه های بروز استرس متنوع وفراوان هستند، می توان آنهارا درچهاردسته تقسیم بندی کرد:

۱) علل بروزجسمانی شامل ،سردرد ، بی خوابی ،انقباض یا سفت شدن عضلات (بخصوص گردن،شانه ها وقسمت پایین کمر) ،دردهای سینه ،گرفتگی شکم ،احساس سرمای شدیدو علائم قلبی –عروق (مانندتپش قلب ،افزایش یاکاهش فشارخون) اشکالات تنفسی (مانندتنفس سریع وسطحی واحساس خفگی ،علائم پوستی (مانندتعریق ،برافروختگی چهره).

علل استرس :

عامل های متعددی درفشارروانی نقش دارندعاملی که برای یک فردفشارروانی ایجاد می کند ممکن است علل استرس رامی توان به دودسته تقسیم کرد: علل بیرون وعلل درون

علل بیرونی شامل:عوامل اجتماعی ،سازمانی مشکلات روزمره ومحیط فیزیکی است.

علل درونی شامل : انتخابهای زندگی ،درگیری های ذهنی وصفات شخصیتی باشند.

استرس ونوجوانی :

قندهاری ،شقایق  (۱۳۸۲ ) ،استرس: استرس مخصوص به هیچ گروه سنی خاصی نیست ،کودکان ،دانش آموزان،دانشجویان درمراحل مختلف تحصیلات خود می توانند دچاراسترس تحصیلی شوند چنین استرسی ناشی از گرایش دنیا امروزبه کسب بیشترین اطلاعات درکوتاه ترین زمان ،درمحیطی پررقابت است فشاربرای مطالعه هرچه بهتر،بدون وجود هیچگونه تضمینی برای ادامه تحصیل،باعث نومیدی وفرسودگی شخص می شود

اثراسترس برجسم وروح :

استرس بربسیاری از قسمتهای بدن اثرمی گذراد ومارابرای ابتلاءبه بیماریهای جسمی وروانی مستعدتر می کند .تولید هورمون استرس از جمله آدرنالین وکورتیزول فزونی می یابد وبرضربان قلب ،فشارخون وسوخت وساز بدن اثرمی گذارد.

-کسانی که در استرس قراردارند اغلب دردهانشان زخمهایی دیده می شود.

-بسیاری از مشکلات روحی وروانی به علت استرس ه وجود می آیند .

عواقب استرس :

استرس هم تغییرات  فیزیولوژیکی وهم اختلال حافظه رانیزشامل می گردد پژوهشهای روان شناختی نشان می دهد که استرس منحصربه بزرگسالی نبوده بلکه دردوران کودکی هم می تواند آثار مخربی داشته باشد . استرس فرایند پیری راتشدید می کند، باعث بروز اختلالاتی از قبیل افسردگی ،پارانووزوال فکری می شود.

علل استرس دردبیرستانها:

یک مسئله مهم برای بسیاری از دانش آموزان دبیرستان اجبار والدین برای فرستادن آنها به دبیرستان است که فکرمی کنند بهترین است.

دانش آموزان دبیرستان کاملاً آگاه هستند که برای ورود به دانشگاه بایدتلاش زیادی بکنند همانند کودکان این استرس می تواند باعث نمرات پایین ورفتارهای معکوس می شود. پاسخ به استرس می تواند خودرابه شکل ایجاد اختلالات درخوردن ومشکلات اجتماعی نشان دهد .بایداین علائم رابشناسیم وبرای مقابله باآن آماده باشیم .

نشانه های اضطراب سازنده :

دانش آموز علاوه برنشان دادن حساسیت مناسب به درس،روند زندگی معمولی خویش راادامه می دهد مثل :خوردن ،خوابیدن ،وحرف زدن باخانواده.

این را هم بخوانید :  آثار مواد مخدر - بررسی اثار مواد مخدر بر بدن انسان - پرشین مفاله

-دانش آموزهنگام مطالعه نوعی از هیجان مثبت دارد.

-بیشترین وقت خودرا صرف خواندن می کند نه همه وقت خودرا .

-باآرامش واطمینان بیشتری درسی می خواند.

سبب شناسی اضطراب امتحان:

درسبب شناسی اضطراب امتحان به نقش سه عامل شخصیتی ،خانوادگی وآموزشگاهی درایجادوشدت اضطراب اشاره کرد.

الف:عوامل خانوادگی : دربین این عوامل می توان به اضطراب عمومی ،عزت نفس پایین ،شکست ها،هوش متوسط وکم بودن انگیزه موفقیت اشاره کرد.

علل اضطراب امتحان :

-کمال گرایی یا ایده آل بودن (شخص دوست داردهمیشه جزوبرترین هاباشد).

-نداشتن آمادگی قبلی (شخصی به خاطر مطالعه ناکافی یابرنامه ریزی نامنظم یا وضعیت دچار استرس می شود).

۳-ترس از دست دادن موقعیتهای خویش درخانواده .

-فشاربیش از حدوالدین (تذکرات مکرر والدین برای مطالعه بیشتر فرزند. ،اورادچار استرس می کند).

روشهای کاهش اضطراب امتحان:

برای کاهش اضطراب امتحان از همان شیوه ای که برای کاهش اضطراب عمومی استفاده می شود می توان استفاده کرد بررسی تحقیقات انجام شده پیرامون اضطراب امتحان حاکی است که برای کاهش اضطراب امتحان بیشترشیوه ی شناختی –رفتاری مورداستفاده قرارگرفته اند وهدف استفاده کننده از این شیوه ها این است که بتواند فردرابرای مقابله با اضطراب امتحان مجهزکنند.

راهای نادرست مقابله بااسترس :

  • فراراز مشکلات با مصرف موادمخدربسیارخطرناک است این راه می تواندبسیاروسوسه انگیزباشن وبوسیله دوستانتان به شما تعارف شوند
  • ممکن است داروهای روان گردان غیرمجازپاسخ های آسانی به نظربرسند،اما چنین نیست .مصرف این موادمشکلات جدیدی رابه مشکل شما اضافه می کند، مانند اعتیاد یامشکلات خانوادگی وبه مخاطره افتادن سلامتی.

تاثیر ورزش برکنترل استرس :

افرادی که به طور منظم وورزش می کنند می گویند احساس بهتری دارند برخی میگویند به دلیلی که موادشیمایی که درمغزتولید می شوند وانتقال دهنده عصبی نامیده می شود درهنگام ورزش تحریک شده واز آن جایی که تصور می شود انتقال دهنده های عصبی واسطه های خلق وهیجانات ما هستند به مااحساس بهتری می دهند

نقش وموادغذایی درکنترل استرس :

تحقیقات ثابت کرده است که فشارعصبی تغییرات خلقی می شود بلکه باعث افزایش احتمال ابتلابه بیماری ها ،از سرماخوردگی ساده تابیماری های قلبی عروقی می شود.راه های زیادی برای مقابله بااسترس وفشارعصبی وجود دارد،یکی از این راه ها استفاده از موادغذایی است که درکنترل استرس نقش مهمی به عهده دارند،غذاها می تواند از راه های مخلفی برمیان استرس تأثیربگذارند.

مقابله بااسترس از دیدگاه اسلام :

ناراحتی های روانی ،اظطراب هاو استرس هایی که امروزه درهمه جامعه ها به خصوص جامعه های غربی بروز کرده است ،نتیجه غلبه زندگی ماشینی واز بین رفتن معنویات دراین جوامع است.

دستورات اخلاقی درباره چگونگی زندگی اجتماعی ،زندگی فردراتحت مراقبت قرارمی دهدواو رابرای رسیدن به کمال واقعی هدایت می کند درنتیجه سرگردانی واحساس بطالت از زندگی اور…………برمی بندد.

جامعه آماری

جامعه آماری مورد مطالعه دراین پژوهش کلیه دانش آموزان دخترپایه سوم دبیرستان عفت شهرستان ایذه درسال تحصیلی ۸۹/۸۸ می باشندکه تعداد آنها ۱۲۴ نفرمی باشد.

روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه:

نمونه آماری دراین پژوهش ۳۰نفردانش آموزمقطع متوسطه دبیرستان دخترانه عفت شهرستان ایذه درنظر گرفته شده است . روش نمونه گیری دراین تحقیق تصادفی می باشد ،به این صورت که بعداز آماده شدن پرسشنامه ها به یکی از دبیرستان ها رفتیم

روش تجزیه وتحلیل داده ها :

برای تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش ازآمارتوصیفی (میانگین ،میانه ،نما ،کجی و کشیدگی ) واز آزمون ضریب همبستگی استفده شده است وداده هارا بااستفاده از نرم افزارSpss ویرایش ۱۵ مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی مقالات رشته علوم تربیتی

.

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − پنج =