بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی درموقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنهاپیش بینی جریانهای نقدی به عنوان یکی از اجزا ءلاینفک برنامه ریزی مالی ،ازموضوعات مهمی است که مورد توجه مدیران خاص مدیران واحدهای اقتصادی قراردارداین امر ازچنین اهمیتی برخورداراست که جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی را میتوان به جریان گردش خون در بدن تشبیه کرد.

مطلب  بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام مشتمل بر ۶۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

کلـیـات   ۲

-بیان مسئله(مقدمه) ۲

بخش اول : ۷

ادبیات نظری : ۷

مرور ادبیات تحقیق: ۷

گرینبرگ وهمکاران(grenberg   et   al   ./۹۸۶) ۷

بوئن وهمکاران bowen  et  ۱۹۸۶  )) ۸

مزایای  صورت جریانهای نقدی: ۱۰

ماهیت صورت جریانهای نقدی : ۱۱

تجزیه وتحلیل صورتهای مالی : ۱۳

ابزارهای اصلی تجزیه وتحلیل صورتهای مالی : ۱۴

نسبتهای مالی : ۱۴

تعریف وبررسی نسبت های مالی مبتنی برصورتهای مالی سنتی : ۱۵

بخش دوم: ۲۹

پیشینه تحقیق: ۲۹

روش تحقیق   ۳۷

جامعه آماری: ۳۷

نمونه آماری: ۳۸

اطلاعات مورد نیاز: ۳۹

تجزیه و تحلیل نظریه فرضیه ها: ۴۱

اندازه گیری متغیرها: ۴۲

روشهای آماری: ۴۶

فصل سوم : روش تحقیق   ۴۸

یافته های تحقیق   ۴۸

تحلیل آماری   ۴۸

– تحلیل و بررسی فرضیه ها : ۵۴

نتیجه گیری وپیشنهادات   ۶۱

خلاصه تحقیق   ۶۱

خلاصه نتایج تحقیق   ۶۲

محدودیتهای تعمیم نتایج تحقیقات   ۶۴

پیشنهادات   ۶۵

فصل ششم : منابع و مأخذ  ۶۶

منابع وماخذ  ۶۶

منابع تحقیق   ۶۶

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام     را در زیر می توانید ببینید.

بیان مسئله(مقدمه)                                

به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی درموقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنهاپیش بینی جریانهای نقدی به عنوان یکی از اجزا ءلاینفک برنامه ریزی مالی ،ازموضوعات مهمی است که مورد توجه مدیران خاص مدیران واحدهای اقتصادی قراردارداین امر ازچنین اهمیتی برخورداراست که جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی را میتوان به جریان گردش خون در بدن تشبیه کرد.

مرور ادبیات تحقیق:

گزارشگری جریانهای نقدی یکی از موضوعاتی می باشد که در چنددهه گذشته همواره مورد توجه خاص محققان حسابداری بوده است .به نحوی که تاکنون تحقیقات متعددی برای آزمون توانائی تاثیربه سزائی برصورت های مالی شامل ترازنامه وسودوزیان وصورت جریانهای نقدی درمقایسه بانسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی بربازده سهام ومدلهای متضادنیزبرای ارتباط ونسب های مالی صورت جریانهای نقدی بربازده سهام ارائه می کند بااین حال درمورد اینکه کدام یک ازنسبت های بربازده سهام مفیدتر می باشد.

مزایای  صورت جریانهای نقدی:

مهمترین مزایای صورت جریانهای نقدی عبارتند از :

۱-از آنجائیکه اندازه گیری  اندازه گیری وجه نقد ازارزیابی ذهنی به دور است در نتیجه نسبت به سود از عینیت بیشتری برخورداراست .

۲-مشکل مربوط به تشخیص زمان تحقق درآمد وتحمل هزینه در حسابداری جریانهای نقدی بوجود نمی آید .بنابرین اگر چه پیش بینی وجه نقد هردودارای ریسک عدم اطمینان عدم اطمینان هستند اما وجه نقد از عینیت بیشتری برخوردار می باشد .

۳-وجه نقد لازمه وبقاءورشد واحد تجاری می باشد وتوانائی پرداخت دیون واحد تجاری را نشان می دهد .

ماهیت صورت جریانهای نقدی :

((صورت جریانهای نقدی منبع تهیه اطلاعات ،درارتباط باتغییرات وجه نقد وجه نقد در طی دوره (به صورت وجه نقد )میباشد که می تواند برای ازریابی نقدینگی شرکت ،قابلیت انعطاف پذیری مالی وتوانائی عملیاتی وریسک شرکت مفیدواقع شود ))معادل وجه نقد انعطاف پذیری وتوانائی های عملیاتی وریسک شرکت مفید واقع شود ))معادل وجه نقد  عبارتست از سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ،یعنی سرمایه گذاریهائی بانقدینگی بالاکه دارای ویژگی های زیرباشد .

تجزیه وتحلیل صورتهای مالی

یکی از اهداف حسابداری تفسیر اطلاعات مالی ویادرواقع استفاده ازصورتهای مالی به منظور تصمیم گیری اشخاص ومراجع مختلف ازجمله سرمایه گذاران ،بانکها،بستانکاران وسایرعلاقه مندان است .ضرورت تفسیر صورتهای مالی به نحوی که نیازاستفاده کنندگان مختلف ازصورتهای مالی رابرطرف می کند منجر به پیدایش توسعه روشهاوفنونی شد که روابط بین ارقام مندرج درصورتهای مالی راتعیین وامکان مقایسه ،تفسیروتوجیه آنهارافراهم کرده است مجموعه این روشهاوفنون که درجریان پیشرفت حسابداری درپاسخ به نیازهای فزاینده اطلاعلت مالی ابداع،توسعه  یافته است ومی یابد ،تجزیه وتحلیل صورتهای مالی نامیده می شود .

روش تحقیق

جامعه آماری:

جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مشهد درنظر گرفته شده است دلایل انتخاب این جامعه در تحقیق بشرح ذیل می باشد:

 • با توجه به اینکه ارائه صورت جریانهای نقدی از سوی شرکتها به تازگی متداول گردیده است، شرکتهای بورس بدیلی الزامات قانونی نظارتی و نیز داشتن سیستم حسابداری کامل تر ، به این امر توجه نشان می دهند.
 • باتوجه به اینکه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مشهد موظف به ارائه اطلاعات مالی به استفاده کنندگان هستند دستیابی به اطلاعات مالی این شرکتها آسانتر از سایر شرکتها به نظر می رسد.
 • یکی از متغیر های مورد استفاده در این تحقیق بازده سهام می باشدو جهت محاسبه بازده نیز لازم است تغییرات قیمت سهام مد نظر قرار گیرد و از آنجائیکه بورس اوراق بهادار تغییرات قیمت سهام را بعد از هر معامله اعلام می نماید شرکتهای پذیرفته شده در آن (بورس اوراق بهادار مشهد) به عنوان جامعه آماری برگزیده شده است.

تجزیه و تحلیل نظریه فرضیه ها:

باتوجه به اشاره ای که در فصل قبل شد اگر در اطلاعات موجود بازار ، دو گروه اطلاعاتی AوB را درنظر بگیریم چنانچه اطلاعات  A  باعث افزایش همبستگی اطلاعاتB با بازده سهام گردد می توان گفت اطلاعاتA دارای محتوی اطلاعاتی افزایندگی بر اطلاعاتB است یعنی اگر سهامداران علاوه بر اطلاعات B به اطلاعات A نیز توجه نمایند می توانند به بازده بیشتری دست یابند. در این تحقیق اطلاعات نسبتهای مالی سنتی مبتنی بر ترازنامه و سود و زیان و نسبتهای مبتنی بر صورت جریانهای نقدی بعنوان دو بخش از سیستم اطلاع رسانی بازار ، مدنظر قرار گرفته اند.

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری وپیشنهادات

خلاصه تحقیق

صورت جریانهای وجوه نقد مبنای ناقص برای ارزیابی دورنمای جریانهای نقدی آتی بدست می دهد .صورتهای عملکرد مالی شامل صورت سودوزیان وصورت سودوزیان جامع درکنارترازنامه وصورت جریان وجوه نقد به عنوان یک مجموعه مبنای مناسبتری برای ارزیابی وضعیت آتی جریانهای نقدی واحدهای تجاری در مقایسه با صورت جریانهای وجوه نقد ی به تنهائی فراهم می سازد (استانداردهای حسابداری ،۱۳۸۰مبنای نظری مالی بند ۴-۶هرچند برای بررسی اینکه کدام اطلاعات حسابداری ارتباط معنی داربیشتری بربازده سهام دارند تحقیقات متعددی انجام شده اما این سوال پاسخ قطعی نداشته است به نحوی که عده ای اطلاعات برخی اطلاعات نقدی وتعدادی اطلاعات همزمان تعهدی ونقدی رابرای تاثیربربازده سهام سودمند دانسته اند .دراین تحقیقات تلاش می شود به این سوال پاسخ داده شود نسبتهای مالی (ترازنامه صورت سودوزیان )درمقایسه بانسبت صورت جریانهای نقدی آیا همبستگی بیشتری بربازده سهام دارد یانه .

محدودیتهای تعمیم نتایج تحقیقات

 • بعلت آنکه جهت نمونه انتخاب ازمیان شرکتهای جامعه آماری ،وی‍ژگیهایی که در فصل سوم به آن اشاره شده است به عنوان صافی در نظر گرفته شد،لذا تعمیم تنایج تحقیق به آن گروه از شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار مشهد که دارای ویژگیهای متفاوتی مورد بررسی هستند باید بااحتیاط صورت گیرد .
 • از آنجائیکه جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بها دارمشهد درنظر گرفته شده است ،لذا تعمیم نتایج این تحقیق به شرکتهای خارج از بورس اوراق بهاداردارای محدودیت است .

پیشنهادات

 • اگر چه درسال ۱۳۸۰ارائه صورت جریانهای نقدی به همراه ترازنامه وصورت سودوزیان توسط شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتوسط سازمان حسابرسی الزامی شده است،ولی هنوزبعضی از شرکتهااین صورتهای مالی رابه سازمان بورس اوراق بهادارارائه نمی نمایند .پیشنهاد می شود که مسئولین بورس به این موضوع توجه بیشتری بنمایند
 • هم اکنون فارغ التحصیلان رشته های حسابداری ومالی بانحوه محاسبه نسبتهای مالی سنتی (ترازنامه وسودوزیان )وبه کارگیری این نسبتهاآشنا می شوند.ولی بانحوه محاسبه نسبتهای صورتهای جریان نقدی ورهنمودهای این نسبتهادر طی دوره تحصیل کمتر آشنا می شوندشناخت این نسبت ها،مفاهیم وتجزیه وتحلیل های کاربردی آن دروس مرتبط بات حسابداری ومدیریت مالی بیشتری مورد توجه قرارگیرد .

منابع وماخذ

منابع تحقیق

 • تاری وردی – حسابداری مالی ،جلددوم،انتشارات سازمان علوم کتب دانشگاهها ،(سمت ۱۳۸۱)
 • جهانخوانی ،علی ،پارسائیان ،علی – مدیریت مالی (سمت ) چاپ دوم ۱۳۷۴
 • آذر،عادل – مومنی ،منصور- آماروکاربرد آن درمدیریت ،جلداول،انتشارات سازمان علوم کتب دانشگاهها(سمت ۱۳۸۰)
 • اکبری،فضل …-تجزیه وتحلیل صورتهای مالی،مرکزتحقیقات حسابداری وحسابرسی ،چاپ دوم ،۱۳۸۱
 • شباهنگ ،رضا- حسابداری مالی – مرکزتحقیقات سازمان حسابرسی کشور- جلد اول ،۱۳۷۸
 • عالی ور،عزیز- صورت گردش وجوه نقد ،مرکزتحقیقات سازمان حسابرسی ،چاپ اول،۱۳۷۳
 • گزارشهای مالی سالیانه بورس اوراق بهادار سالهای ۱۳۷۸لغایت    ۱۳۸۵

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.