بررسی ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار

تکامل ساختارپولی ومالی اقتصادهایی که عصر انقلاب  صنعتی را پشت سرگذاشته اند و درروایتی خود در این شکل بخشیدن به این تحول چنان دست داشته اند که امروز آنها را کشورهای صنعتی می نامیم ، با توجه به نیازها یی بوده  که  در جریان تغییر شکل این اقتصادها  پدید  آمده است.اگرچه بسیاری ازاین ساختارها ، به صورت اولیه ، در اغلب کشورهای جهان وجود داشته است . اما آنچه شکل امروزی  این ساختارها را ایجاد کرده مسیری  است که اقتصادهای  توسعه یافته در جریان گذر از شکلی ساده به شکلی پیچیده و پیشتاز، آن را پیموده اند.

مطلب بررسی ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار مشتمل بر ۸۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول.. – ۵ –

۱-۱- مقدمه: – ۵ –

۲-۱- تعریف موضوع: – ۶ –

۳-۱- اهمیت تحقیق : – ۷ –

۴-۱- هدف و علت انتخاب موضوع : – ۸ –

۵-۱- سوابق مربوط : – ۹ –

۶-۱- فرضـیات تحقیق : – ۱۰ –

فرضیه تحقیق با توجه به آنچه گفته شد به صورت زیر قابل ارائه می باشد : – ۱۰ –

” تغییر در قیمت سهام با تغییر در سود ، وابستگی و ارتباط دارد”.. – ۱۰ –

۷-۱- قلمرو مکانی تحقیق : – ۱۰ –

۸-۱- قلمرو زمانی تحقیق : – ۱۰ –

۹-۱- روش تحقیق : – ۱۰ –

۱۰-۱- سـاختار تحقیق : – ۱۱ –

فصل دوم. – ۱۳ –

۱-۲- مقدمه : – ۱۳ –

۲-۲- کلیات : – ۱۳ –

۳-۲- بازار سرمایه در ایران : – ۱۴ –

۴-۲-  مزایای وجود بورس اوراق بهادار : – ۱۶ –

۵-۲- سودمندی در پیش بینی معیاری برای ارزیابی اطلاعات حسابداری : – ۱۷ –

۶-۲- استفاده کنندگان گزارشهای مالی : – ۱۸ –

۷-۲- هدفهای گزارشگری مالی : – ۱۹ –

۸-۲- انتخاب نظریه سود : – ۲۰ –

۹-۲- استدلال انتخاب نظریه سود : – ۲۲ –

۱۰-۲- مکاتب فکری پیرامون اندازه گیری سود : – ۲۳ –

۱۱-۲ سود تحققی و غیر تحققی : – ۲۴ –

سود حسابداری.. – ۲۶ –

۱۲-۲- فواید سود برای سرمایه گذاران : – ۲۹ –

۱۳-۲ حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام. – ۳۰ –

۱۴-۲- تحلیل سود شامل دو قسمت است : – ۳۳ –

۱۵-۲- پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری.. – ۳۴ –

۱۶- ۲- قیمت ها و سودها : – ۳۵ –

۱۷-۲- ویژگی های بازار حقیقی و کامل : – ۳۵ –

۱۸- ۲-  ارتباط بین سودهای حسابداری دائمی و سودهای دائمی که به عنوان مفهوم ارزیابی می باشند : – ۳۶ –

۱۹-۲- مروری بر تحقیقات انجام شده در خصوص رابطه سود – قیمت سهام  : – ۳۷ –

نتایج : – ۴۱ –

فصل سوم. – ۴۶ –

۱-۳-  مقدمه. – ۴۶ –

۲-۳- انواع روشهای تحقیق.. – ۴۷ –

۴-۳- مراحل پژوهشی علمی در تحقیق.. – ۴۹ –

۱-تعیین هدف : – ۴۹ –

۲- جمع آوری داده ها – ۵۰ –

۳- تجزیه و تحلیل داده ها : – ۵۰ –

۴- بیان یافته ها – ۵۱ –

۵-۳- فرضیات تحقیق.. – ۵۱ –

۶-۳- تئوری فرضیه تحقیق : – ۵۲ –

۷-۳- جامعه آماری.. – ۵۳ –

۸- ۳-  نمونه و نمونه گیری.. – ۵۴ –

انواع نمونه های تصادفی.. – ۵۴ –

۱۰-۳- آماره تست فرضیات.. – ۵۸ –

۱۱-۳- ضریب تشخیص یا ضریب تعیین.. – ۵۹ –

۱۲-۳- محاسبه ضریب خط رگرسیون : – ۶۰ –

…………………….. – ۶۰ –

فصل چهارم. – ۶۲ –

۱-۴- مقدمه. – ۶۲ –

۲-۴- تجزیه و تحلیل یافته ها : – ۶۲ –

۳-۴- ضریب تعیین یا ضریب تشخیص : – ۶۶ –

۴-۴- محاسبه ضرایب رگرسیون و معادله خط رگرسیون : – ۶۶ –

۵-۴- بررسی همبستگی بین قیمت و سود نقدی هر سهم  (DPS): – 72 –

فصل پنجم.. – ۸۱ –

۱-۵  خلاصه تحقیق : – ۸۱ –

۲-۵ ارزیابی نتایج آزمون فرض : – ۸۲ –

۳-۵  محدودیت های تحقیق : – ۸۳ –

۴-۵ پیشنهادات : – ۸۴ –

۵- ۵ توصیه برای تحقیقات آتی.. – ۸۵ –

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار را در زیر می توانید ببینید.

 مقدمه:

تکامل ساختارپولی ومالی اقتصادهایی که عصر انقلاب  صنعتی را پشت سرگذاشته اند و درروایتی خود در این شکل بخشیدن به این تحول چنان دست داشته اند که امروز آنها را کشورهای صنعتی می نامیم ، با توجه به نیازها یی بوده  که  در جریان تغییر شکل این اقتصادها  پدید  آمده است.اگرچه بسیاری ازاین ساختارها ، به صورت اولیه ، در اغلب کشورهای جهان وجود داشته است . اما آنچه شکل امروزی  این ساختارها را ایجاد کرده مسیری  است که اقتصادهای  توسعه یافته در جریان گذر از شکلی ساده به شکلی پیچیده و پیشتاز، آن را پیموده اند.

کلیات :

گاهی چنین استدلال می شود که سود شرکت ، آنگونه که حسابداران محاسبه می کنند ، نمی تواند عامل تعیین کننده ارزش سهام باشد . همانگونه که میدانید با تغییر شیوه  محاسبه موجودی کالا ، استهلاک و ثبت درآمد ، به راحتی می توان میزان سود شرکت را تغییر داد . بنابراین مدیران می توانند از سود حسابداری برای گمراه کردن بازار استفاده کنند .

بازار سرمایه در ایران :

بازار سرمایه در ایران کم و بیش در بورس اوراق بهادار تهران می گنجد که پیشینه تأسیس آن به سال ۱۳۴۶باز می گردد بورس اوراق بهادار در ایران از پانزدهم بهمن ۱۳۴۶فعالیت خود را با نام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی – بعنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی ان زمان آغاز کرد و در پی آن سهام شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند.در این میان،اعطای معافیتهای مالیاتی به شرکتها و موسسات پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام انها نقش مهمی داشته است .

مزایای وجود بورس اوراق بهادار :

  • از دیدگاه کلان :

از دیدگاه کلان اقتصادی ، سازمان بورس عمدتا”در راستای اجرای سیاستهای پولی و اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد .

– هدایت پس اندازهای کوچک در جهت خرید و فروش و از آن طریق کمک به گسترش مالکیت مردمی و ایجاد زمینه جهت مشارکت عامه در فعالیت های اقتصادی

– تجهیز پس انداز های کوچک در امر تولید

سودمندی در پیش بینی معیاری برای ارزیابی اطلاعات حسابداری :

ایجیری و جدیک بر این باورند که حسابداری ، با استفاده از روشهای متفاوت اندازه گیری موجود ، فلج شده است . سالهاست که حسابدارها ، در پی معیاری هستند که بتوانند با استفاده از آن بهترین روش اندازه گیری را انتخاب نمایند .

استفاده کنندگان گزارشهای مالی :

گزارشهای مالی بطور کلی توسط دو گروه اساسی از افراد اجتماع مورد استفاده قرار میگیرند :

دسته اول : افراد و گروه هایی هستند که به دلایل مختلف در واحد اقتصادی منافع مستقیم دارند ، که عمدتا” شامل سرمایه گذاران و بستانکاران ، مدیریت، دولت ، کارکنان و مشتریان و سایر اشخاص ذینفع به واحد می باشد .

هدفهای گزارشگری مالی :

گروههای استفاده کننده از گزارشهای مالی از اقشار و افراد مختلف اجتماع با هدفها و سطوح آگاهی متفاوت هستند . به این ترتیب ، تنظیم گزارشهای مالی به نحوی که بتواند اطلاعات مورد نیاز تمام استفاده کنندگان را فراهم آورد ، میسر نیست . با این آگاهی که گزارشهای مالی می بایست در حد امکان در جهت برآوردن نیاز بیشتر گروهها باشد ، و با توجه به هدفهای کلی عنوان شده ، هدفهای گزارشگری مالی به شرح خلاصه زیر ، ارائه میگردد:

 استدلال انتخاب نظریه سود :

با توجه به اینکه اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران اقتضا می کند ، حتی الا مکان باید از روشهای یکنواختی در تهیه صورتهای مالی استفاده شود، تا اعمال کنترل ، عملی تر گردد . از سوی دیگر ، حرفه حسابداری در ایران با نظریه سوم آشنایی کامل ( به اندازه آشنایی با نظریه های اول و دوم )ندارد .لذا این نظریه فعلا” نباید در تدوین استانداردها مورد استفاده کامل قرار گیرد .

  فواید سود برای سرمایه گذاران :

ارزیابی فواید سود برای سرمایه گذاران، انگیزه اصلی برای هماهنگ ترین تلاش تحقیقات در تاریخ حسابداری است.

بهبودهای اخیردر تئوری های سرمایه ، دلایلی برای انتخاب رفتار قیمت اوراق بهادار ، به عنوان آزمونی تجربی از مفید بودن را فراهم نموده است . تاکید بر فواید سود از اواخر دهه ۱۹۶۰ عجیب نیست زیرا مسئله ارتباط و فواید اطلاعات مالی و انتخاب رویه های حسابداری مطلوب، در راس دستور کار تحقیقات حسابداری بود.

پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری

بدیهی است  که  پیش بینی به روش فوق بسیار حالت ایده آلی دارد و نوعا مسئله اصلی پیش بینی سود، حالت  بسیار اعتدالی دارد . در یک محیط محدودتر ، سوالی که مطرح است ، این است که چگونه از سودهای گذشته و جاری برای پیش بینی سودهای آتی استفاده کنیم .

ارتباط بین سودهای حسابداری دائمی و سودهای دائمی که به عنوان مفهوم ارزیابی می باشند :

حتی در بازارهای غیر کامل و غیر دقیق نیز ، سود دائمی را می توان به عنوان حاصلضرب قیمت جاری در نرخ بازدهی مورد انتظار تعریف کرد لذا اگر ارزش مورد انتظار نرخ بازدهی ثابت باشد هر درصد تغییر در سود دائمی با درصد تغییر در قیمت مساوی میباشد، و نیز درصد تغییر در سود حسابداری دائمی با درصد تغییر در سود دائمی که یک مفهوم ارزیابی می باشد با درصد تغییر در سود حسابداری برابر است . البته در دنیای واقع ، چنین ارتباط ساده ای وجود ندارد.

مروری بر تحقیقات انجام شده در خصوص رابطه سود – قیمت سهام  :

در زمینه بررسی رابطه سود و قیمت سهام و تاثیر اعلان سود بر قیمت ، همچنین ارتباط سود نقدی با قیمت سهام ، تحقیقات متعددی صورت گرفته است . شواهد تجربی نشان می دهد که اطلاعات در مورد سود شرکت ، برای سرمایه گذاران از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

نتایج :

در مجموع ، نتایج این مقاله موید وابستگی شدید قیمت سهام به تغییرات سود، هم به صورت مطلق و هم با توجه به پیش بینی تحلیلگران می باشد. ویژگی مشترک شرکت هایی که بیشترین افزایش قیمت را داشته اند . سود واقعی بیش از پیش بینی تحلیلگران می باشد. ویژگی شرکت هایی با عملکرد ضعیف ، کاهش در سود می باشد.

سایر تحقیقات انجام شده در زمینه بررسی ارتباط سود و قیمت سهام و همچنین سود پیش بینی شده و قیمت سهام به طور خلاصه به شرح ذیل می باشد :

تعیین هدف :

هر گاه دانش موجود درباره یک موضوع کافی نباشد به کمک روشهای تحقیق ، تلاش برای افزایش آگاهی از موضوع انجام می گیرد . امر تحقیق ممکن است بیشتر معطوف به هدف های مشخصی باشد از قبیل تایید یک نظریه جدید یا بررسی دقیق نظریه موجود از این لحاظ که تا چه میزان ، نتایج منطقی حاصل از آن ، به وسیله یافته های واقعی تایید می شود .

فرضیات تحقیق

فرض تحقیق عبارتست از یک تصور ذهنی ، حدسی یا احتمالی که محقق در مورد نتایج ویژه تحقیق ، پیش از آزمایش و تجربه ، پیش بینی می کند و یا موقتا قبول می نماید. فرضیه جمله ای (موضوعی) است که از طریق تجربی ابطال پذیر باشد . محقق آگاه و متعهد ، همواره در نظر دارد که هدف او ، آزمون و آزمایش کردن فرض تحقیق است نه اثبات آن .

جامعه آماری

جامعه آماری عبارت است از مجموعه کامل اندازه های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از صفت کیفی که می خواهیم استنباط هایی راجع به آن انجام دهیم . جامعه ، آماج تحقیق است و منظور از عمل گردآوری داده ها ، استخراج نتایجی درباره جامعه می باشد .

نمونه و نمونه گیری

نمونه مجموعه اندازه هایی از جامعه آماری است که عملا در جریان یک تحقق گردآوری می شوند . فرایند یک تحقیق را می توان تلاشی برای جمع آوری اطلاعات برای کل جامعه آماری مستلزم صرف هزینه و زمان زیاد می باشد و لذا ناچار به استخراج نمونه می باشیم . آگاهی هر چه بیشتر محقق از چگونگی نمونه گیری در تحقیقات وی را در دستیابی به اطلاعاتی دقیق تر و معتبرتر و نیز دریافتن توجیه و توضیح رساتری از آنها یاری می کند .

 تجزیه و تحلیل یافته ها :

با توجه به اطلاعات ضمیمه در جداول ۲ الی ۷ و با توجه به فرمول به محاسبه ضریب همبستگی ((r بین تغییر در سود واقعی (x) و تغییر در قیمت (y) در یک نمونه که متشکل از ۴۴ شرکت می باشد می پردازیم. ضریب همبستگی بین متغییرهای مذکور  به  شرح  زیر می باشد :

  خلاصه تحقیق :

با توجه به تئوری های موجود در زمینه ارزش اوراق بهادار و اینکه قیمت اوراق بهادار برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آینده ( و آنچه مورد انتظار دارندگان اوراق بهادار است) می باشد  و  برای آزمون محتوایی اطلاعاتی سود حسابداری اعلام  شده  از سوی شرکت ها و بررسی میزان توجه خریداران و فروشندگان سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران به سود حسابداری اقدام به انجام این تحقیق شد.

از دید سرمایه گذاران نقش بورس از جنبه سود مناسب، مشارکت در مالکیت ، اداره امور شرکت از طریق اعمال حق رای ، نقدینگی دارایی ، پوشش در مقابل تورم و معافیت های مالیاتی ، قابل تامل می باشد .

محدودیت های تحقیق :

تحقیق در زمینه موضوعات حسابداری و مالی مخصوصا تحقیقات تجربی در ایران با دشواری های زیادی همراه است . اغلب محققین به دلیل موجود نبودن فرا ساختارهای مناسب برای تحقیقات حسابداری و مالی ، راه دشوار مطالعات و تحقیقات علمی را با صرف وقت و انرژی بسیاری که چندان مناسبتی با موضوع تحقیق ندارد سپری می کنند . پیشنهادات :

با اجرای برنامه خصوصی سازی واحدهای دولتی ، بورس اوراق بهادار تهران نیز رونق مجدد یافته است و جهت جلب سرمایه گذران جهت سرمایه گذاری در بورس ، لزوم اطلاع رسانی مداوم و صحیح به سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه احساس می گردد . با توجه به نتایج آزمون که موید توجه سرمایه گذاران به سود کسب شده توسط شرکت ها بوده و نیاز آنان را به دستیابی به اطلاعات جهت تصمیم گیری مشخص می نماید، پیشنهاد می گردد ، شرکت ها موظف گردند گزارشات مداوم از وضعیت خود، همچنین پیش بینی های صحیح و مستدل از سود آتی خود را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند ، تا آنان بتوانند با استفاده از این اطلاعات تصمیمات خود را اتخاذ نمایند .

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.