بررسی اثر سوسوها بر روی توربین های بادی دارای سرعت متغیر به همراه مولد القایی تغذیه از دو جهت

توربین های بادی متصل به شبکه در طول عمل مداوم موجب ایجاد سوسوها می شوند . این مقاله مدل شبیه سازی توربین بادی دارای سرعت متغیر در سطح MW به همراه مولد القایی تغذیه از دو جهت گسترش یافته در وسیله شبیه سازی PSCAD/EMTDC را ارائه می دهد . پخش سوسوهای توربین های بادی دارای سرعت متغیربه همراه مولد القایی تغذیه از دو جهت در طول عمل مداوم مورد بررسی قرار می گیرد و وابسته به پخش سوسوها در متوسط سرعت باد ، شدت اغتشاش باد ، ظرفیت اتصال کوتاه شبکه و زاویه امپرانس شبکه تجزیه و تحلیل می شود.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر    ۲۷    صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده ۱

I . مقدمه. ۲

II . مدل توربین بادی.. ۳

III . برنامه های کنترل. ۶

A . کنترل سرعت… ۶

B . کنترل گام ملخ.. ۷

IV . سیستم مورد بررسی.. ۸

V . پخش سوسوها ۸

A  . متوسط سرعت باد. ۱۰

B . شدت اغتشاش…. ۱۱

C . نسبت ظرفیت اتصال کوتاه ۱۲

D . زاویه امپرانس شبکه. ۱۲

VI . کاهش سوسوها با کنترل توان غیر فعال خروجی.. ۱۳

VII . نتیجه گیری.. ۱۶

ضمیمه. ۱۷

مدل سوسو سنج.. ۱۷

پارامترهای مبدل. ۲۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته فیزیک

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی اثر سوسوها بر روی توربین های بادی دارای سرعت متغیر به همراه مولد القایی تغذیه از دو جهت را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

توربین های بادی متصل به شبکه در طول عمل مداوم موجب ایجاد سوسوها می شوند . این مقاله مدل شبیه سازی توربین بادی دارای سرعت متغیر در سطح MW به همراه مولد القایی تغذیه از دو جهت گسترش یافته در وسیله شبیه سازی PSCAD/EMTDC را ارائه می دهد . پخش سوسوهای توربین های بادی دارای سرعت متغیربه همراه مولد القایی تغذیه از دو جهت در طول عمل مداوم مورد بررسی قرار می گیرد و وابسته به پخش سوسوها در متوسط سرعت باد ، شدت اغتشاش باد ، ظرفیت اتصال کوتاه شبکه و زاویه امپرانس شبکه تجزیه و تحلیل می شود.

مقدمه

در سالهای اخیر تولید توان بادی پیشرفت بسیار سریعی را در کل جهان تجربه کرده است . با افزایش نفوذ توان باد در شبکه ، تأثیر توربین های بادی بر کیفیت توان موضوع قابل ملاحظه ای تلقی می شود . یکی از جنبه های مهم کیفیت توان ، سوسوها هستند .

مدل توربین بادی

توربین بادی مورد بررسی قرار گرفتند در اینجا به عنوان مولد القایی تغذیه از دو جهت با استفاده از مبدل منبع ولتاژ PWM پشت به پشت در مدار روتور به کار می رود . با تطبیق به جای سرعت روتور و زاویه گام ملخ می توان به عمل سرعت متغیر توربین بادی پی برد .

برنامه های کنترل

برای توربین بادی دارای سرعت متغیر به همراه دستگاه القایی تغذیه از دو جهت،کنترل گشتاورپیچشی بار در ژنراتور بطور مستقیم امکان پذیر است زیر که سرعت روتور توربین را می توان در محدوده های خاصی تغییر داد . مزیت توربین بادی دارای سرعت متغیر این است که سرعت روتور را می توان متناسب با سرعت باد در سرعت های بادی اندک تا متوسط انطباق داد . در این نسبت سرعت نوک ، بازدهی ایرودینامیکی ، CP ، ماکزیمم می باشد بدین معنا که تبدیل انرژی به حداکثر می رسد .

 کنترل سرعت

تکنیک های کنترل بردار برای مبدل های القایی تغذیه از دو جهت با استفاد هاز مبدل های القایی تغذیه از دو جهت با استفاده از مبدل های PWM پشت به پشت به خوبی گسترش یافته است . {۱۵} دو برنامه کنترل بردار به ترتیب برای مبدل های PWM جانب روتور در جانب شبکه همانطور که در تصویر ۲ نشان داده شده طراحی می شود در شرایطی که is , vs ولتاژهای استاتور و جریانات irجریانات روتور ، vy ولتاژهای شبکه ، ig جریانات مبدل جانب شبکه ، wr سرعت ژنراتور ، E ولتاژ لینک ، D ، Qs-naf , Ps-ref  مقادیر ارجاعی توان فعال و غیر فعال استاتور ، Qr-ref مقدار ارجاعی جریانات توان غیر فعال بین شبکه و مبدل جانب شبکه ، Eref مقدار ارجاعی ولتاژ لینک C , DC خازن لینک DC است .

 کنترل گام ملخ

مدل ایرودینامیکی توربین بادی نشان می دهد که بازدهی ایرودینامیکی را به شدت تغییر گام ملخ تیغه با توجه به مسیر باد یا سطح چرخش تحت تأثیر قرار می دهد . تغییرات اندک در زاویه گام ملخ اثر چشمگیری بر توان خروجی دارد .

در سرعت های اندک تا متوسط ، توربین بایستی به سادگی تا حد ممکن توان زیادی را تولید کند ، بنابراین معمولاً نیازی به تغییر زاویه گام ملخی نمی باشد .

سیستم مورد بررسی

مورد شبیه سازی شده در این بررسی در نمودار ۱ نشان داده شده است و موقعیت معمول را نشان می دهد جایی که محل قرار گیری توربین های بادی به همراه مولدهای القایی تغذیه از دو جهت را دستگاه منفردی بازنمود می کند که با شبکه نیروی بیرونی تلفیق می شود که منبع ولتاژ ثابت به سری ها به همراه امپرانس معادل Thevemin اش آن را باز نمود می کند باس ۲ پاسخگویی نقطه انفصال مشترک (PCC) شبکه نیروی بیرونی به باس ۲ از طریق خط ۲-۱ متصل می باشد جایی که دامنه امپرانس ۰.۷۵ ۶۲ است به دامنه امپرانس معادل Thevemin می توان با ولتاژ نامی و ظرفیت اتصال کوتاه پی برد .

 پخش سوسوها

این قسمت بر بخش سوسوهای توربین های بادی دارای سرعت متغیر به همراه مولد های القایی تغذیه از دو سودر طول عمل مداوم متمرکز است . سطح سوسوها را شدت سوسوهای کوتاه مدت ، Psl ، اندازه گیری می کند که معمولاً در طول دوره ده دقیقه اندازه گیری می شود . مطابق با ۱۵-۴-۶۱۰۰۰ IEC استاندراد مدل سوسونج جهت محاسبه شدت سوسوهای کوتاه مدت ، Psz ، شکل می گیرد .( به ضمیمه رجوع کنید ) شدت سوسوهای کوتاه مدت باس ۲ ، PPC بر مبنای تغییر ولتاژ محاسبه می شود .

شدت اغتشاش

برای توربین بادی دارای سرعت ثابت ، سطح سوسوها تقریباً بطور خطی با افزایش شدت اغتشاش افزایش می یابند {۵} ، {۴} برای توربین بادی دارای سرعت متغیر به همراه مولد القایی تغذیه از دو جهت ، ارتباط بین pst و شدت اغتشاش با تغییر متوسط سرعت باد متفاوت تغییر می کند که در نمودار ۷ بدیهی است .

نتیجه گیری

این مقاله مدل توربین های بادی دارای سرعت متغیر به همراه مبدل های القایی تغذیه کننده از دو جهت را با استفاده از مبدل های منبع ولتاژ های PWM پشت به پشت و برنامه های کنترل مربوط به شرح می دهد . بر مبنای مدل توربین بادی گسترش یافته ، پخش سوسوها توربین های بادی دارای سرعت متغیر به همراه مبدل ها القایی تغذیه کننده از دو جهت در طول عمل مداوم مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج شبیه سازی نشان می دهد که ویژگی های باد و شرایط شبکه اثرات متفاوتی بر پخش سوسوهای توربین بادی دارای سرعت متغیر به همراه مبدل القایی تغذیه کننده از دو جهت دارد . بخصوص اثرات متوسط سرعت باد ، شدت اغتشاشات و زاویه امپرانس شبکه متفاوت از اثرات آن در مورد توربین بادی دارای سرعت ثابت می باشد .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته فیزیک

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − سه =