بررسی اثر تلفیق با کود های بیولوژیک

مبدا اولیه کلزا (Brassica napus L.) و شلغم روغنی ((Brassica rapa L. که قبلا به   B. campestris معروف بود به خوبی روشن نمی باشد. اما به احتمال زیاد خواستگاه آن ناحیه آسیا و اروپاست،  چون زیر گو نه های متعلق به شلغم روغنی به صورت وحشی از اروپای غربی تا چین پراکنده است. بنابراین می توان چنین اظهار کرد که این گیاه دارای دو موطن مستقل بوده که یکی از آنها افغانستان و پاکستان و دیگری در نواحی مدیترانه می باشد.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر۸۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول. ۴

بررسی منابع.. ۴

۱-۱- مبدا و تاریخچه تولید کلزا ۴

۱-۲- گونه های روغنی جنس براسیکا ۶

۱-۳- تقسیم بندی ارقام کلزا ۶

۱-۳-۱- تقسیم بندی دیگر کلزا بر اساس ترکیبات مضر و ضد تغذیه ای.. ۷

۱-۳-۲- تقسیم بندی کلزا بر اساس ترکیب اسیدهای چرب و مزایای تغذیه ای.. ۸

۱-۴- سطح زیر کشت کلزا در جهان. ۱۰

۱-۴-۱- میزان تولید کلزا در جهان. ۱۱

ماخذ : اینترنت، صفحه ابرمتنی فائوwww.fao.org .1-4-2- متوسط تولید کلزا در جهان. ۱۳

۱-۴-۲- متوسط تولید کلزا در جهان. ۱۴

ماخذ : اینترنت، صفحه ابرمتنی فائو .www.fao.org1-5- سطح زیر کشت کلزا در ایران. ۱۵

۱-۵- سطح زیر کشت کلزا در ایران. ۱۶

۱-۵-۱- تولید کلزا در ایران. ۱۶

۱-۵-۲- اهمیت و جایگاه کلزا در ایران. ۱۷

۱-۶- سطح زیر کشت و تولید کلزا در استان آذربایجان غربی.. ۱۹

۱-۶-۱- سطح زیر کشت… ۱۹

۱-۶-۲- تولید کلزا در استان آذربایجان غربی.. ۲۰

۱-۷- خواص بتانیکی کلزا ۲۰

۱-۷-۱- خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کلزا ۲۱

۱-۸- کودهای زیستی و ضرورت تولید و مصرف آنها در ایران : ۲۳

۱-۹- چرخه نیتروژن. ۲۵

۱-۱۰- نقش نیتروژن در گیاهان. ۲۸

۱-۱۱- اهمیت تثبیت بیولوژیکی نیتروژن هوا ۲۹

۱-۱۲- روش های مختلف تثبیت بیولوژیکی نیتروژن هوا ۳۰

۱-۱۲-۱- تثبیت نیتروژن به صورت همزیستی.. ۳۱

۱-۱۲-۲- تثبیت نیتروژن به صورت غیر همزیست ۳۱

۱-۱۳- مکانیسم تثبیت زیستی نیتروژن. ۳۵

۱-۱۴- سوابق تحقیقی و مشخصات کود زیستی ازتوباکترین: ۳۶

فصل دوم. ۴۱

۲- مواد و روش ها ۴۱

۲-۱- موقعیت محل اجرای طرح : ۴۱

۲-۲- خصوصیات خاک محل اجرای طرح : ۴۲

۲-۳- خصوصیات شیمیایی آب مورد استفاده در آزمایش : ۴۲

۲-۴- طرح آزمایشی : ۴۵

۲-۵- مشخصات تیمارهای آزمایشی: ۴۵

۲-۸- عملیات زراعی : ۴۷

۲-۸-۱- عملیات آماده سازی زمین : ۴۷

۲-۸-۲- عملیات کاشت و داشت : ۴۷

۲-۹- صفات مورد بررسی : ۴۹

۳-۱- عملکرد دانه. ۵۲

۳-۲- شاخص برداشت… ۵۶

۳-۳- عملکرد بیولوژیک…. ۵۹

۳-۴- تعداد غلاف در بوته. ۶۲

۳-۵- تعداد دانه در غلاف… ۶۵

۳-۶- تعداد شاخه فرعی.. ۶۷

۳-۷- طول شاخه فرعی.. ۷۰

۳-۸- ارتفاع بوته. ۷۱

۳-۹- وزن هزاردانه. ۷۴

۳-۱۰- درصد روغن.. ۷۶

۳-۱۱- عملکرد روغن.. ۷۹

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی اثر تلفیق با کود های بیولوژیک  را در زیر می توانید ببینید.

مبدا و تاریخچه تولید کلزا

مبدا اولیه کلزا (Brassica napus L.) و شلغم روغنی ((Brassica rapa L. که قبلا به   B. campestris معروف بود به خوبی روشن نمی باشد. اما به احتمال زیاد خواستگاه آن ناحیه آسیا و اروپاست،  چون زیر گو نه های متعلق به شلغم روغنی به صورت وحشی از اروپای غربی تا چین پراکنده است. بنابراین می توان چنین اظهار کرد که این گیاه دارای دو موطن مستقل بوده که یکی از آنها افغانستان و پاکستان و دیگری در نواحی مدیترانه می باشد.

گونه های روغنی جنس براسیکا 

توانایی رشد گونه های مختلف جنس براسیکا در جوانه زدن و رشد در دماهای پایین باعث شده است این گونه ها به عنوان یکی از معدود گیاهان زراعی و روغنی زمستانه که می توان آنها را در مناطق معتدل، ارتفاعات بالا و در شرایط نسبتا خنک کشت کرد، مطرح باشند. پنج گونه از جنس براسیکا که در سطح جهان به عنوان دانه روغنی کشت میشوند عبارتند از (عزیزی و همکاران، ۱۳۷۸).

 تقسیم بندی ارقام کلزا

کلزاها به دو گروه اصلی تقسیم می شوند:

  • گروهی که به کلزای صنعتی، با علامت اختصاری HEAR معروفند و روغن آنها دارای بیش از۵ درصد اسید اروسیک بوده و در صنایع لاستیک سازی، رنگ و صنایع شیمیایی و همچنین به عنوان روان کننده در دستگاه های صنعتی، موتور جت و غیره به کار می رود و کنجاله این ارقام به واسطه درصد بالای گلوکوزینولات برای تغذیه دام نامناسبند.

سطح زیر کشت کلزا در جهان

براساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان خواربار و کشاورزی جهانی، در سال ۲۰۰۶ سطح زیر کشت کلزا در جهان ۲۶۹۵۰ هزار هکتار بوده است که نسبت به سال قبل حدود ۷/۲ درصد کاهش داشته است. از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ در یک دوره ۱۰ ساله سطح زیر کشت کلزا در جهان تقریباً یک روند صعودی داشته، که در این دوره کمترین میزان سطح زیر کشت با ۲۱۶۵۹ هزار هکتار مربوط به سال ۱۹۹۷ و بیشترین آن با ۲۷۶۶۲ هزار هکتار مربوط به سال ۲۰۰۰ بوده است (بی نام، ۱۳۸۴).

میزان تولید کلزا در جهان

براساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان خواربار و کشاورزی جهانی، مقدار تولید کلزای جهان در سال ۲۰۰۶ برابر ۴۶۴۰۹ هزار تن بوده است که نسبت به سال ۱۹۹۷ (سال پایه) ۶۵ درصد افزایش داشته است که در این میان چین با تولید بیش از ۱۳ میلیون تن رتبه اول را دارد و به تنهایی ۱/۲۸ درصد از کلزای جهان را تولید می کند.

متوسط تولید کلزا در جهان

براساس آخرین اطلاعات بدست آمده از سوی سازمان خواربار و کشاورزی جهانی، تولید کلزا در جهان در سال ۲۰۰۶ برابر ۱۷۲۲ کیلوگرم در هکتار بوده، بطوریکه در سال پایه متوسط تولید کلزا در جهان ۱۴۰۵ کیلوگرم در هکتار بوده است. بیشترین عملکرد کلزا در سال ۲۰۰۶ مربوط به کشور فرانسه بوده که حدود ۳۴۶۹ کیلوگرم در هکتار بوده و مقام اول را از نظر متوسط عملکرد در واحد سطح به خود اختصاص داده است

سطح زیر کشت کلزا در ایران

به منظور تامین بخشی از نیاز داخلی روغن کشور در برنامه پنج ساله سوم مانند سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، وزارت جهاد کشاورزی توانسته سطح زیر کشت کلزا را از میزان ۵۰۰۰ هکتار در سال زراعی ۷۸-۱۳۷۷ به ۱۷۲۴۰، ۲۶۶۴۰، ۴۸۴۱۰، ۷۳۰۰۰، ۷۳۵۳۹ و۱۲۷۱۲۹ هکتار به ترتیب در سال های زراعی ۷۹-۱۳۷۸، ۸۰-۱۳۷۹، ۸۱-۱۳۸۰، ۸۲-۱۳۸۱، ۸۳-۱۳۸۲ و۸۴-۱۳۸۳ برساند.

تولید کلزا در ایران

براساس آمار دفتر اداره کل پنبه و دانه های  روغنی وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۸۴ میزان تولید کلزای کشور در سال زراعی ۷۹-۱۳۷۸ برابر ۱۷۰۱۰ تن بوده است که نسبت به سال گذشته حدود ۳/۲ برابر و نسبت به سال پایه (۷۳-۱۳۷۲) حدود ۵/۳۳۲ برابر افزایش یافته است. براساس آمار موجود در سال زراعی ۷۹-۱۳۷۸ بیشترین میزان تولید کلزای کشور مربوط به استان مازندران با ۶۹۷۰ تن می باشد که حدود ۴۱ درصد از تولید کل کشور را به خود اختصاص داده است و پایین ترین مقدار به میزان ۳ تن، حدود ۰۱۸/۰ درصد از کل تولید کشور مربوط به استان یزد می باشد.

اهمیت و جایگاه کلزا در ایران             

بذر گیاه کلزا به عنوان دانه روغنی از سالهای گذشته وارد کشور شده و تحقیقات متعددی بر روی آن انجام گرفته است. طبق گزارش های موجود مصرف سرانه روغن خوراکی کشورمان برای هر نفر۱۷ کیلوگرم در سال می باشد، در حالیکه مصرف سرانه مطلوب ۵/۱۲ کیلوگرم توصیه شده است (بی نام، ۱۳۸۲). نیاز داخلی کشور حدود یک میلیون تن می باشد که سالانه بیش از ۹۰ درصد آن از خارج وارد می شود.

سطح زیر کشت

با عنایت به نیاز روز افزون کشور به انواع روغنهای خوراکی و نیز پتانسیل ممتاز منطقه در کشت و کار دانه های روغنی، افزایش چشمگیری در سهم این محصولات در الگوهای برنامه توسعه استان پیش بینی و برای توسعه کشت، پروژه هایی در نظر گرفته شده است (بی نام، ۱۳۷۶). جهت رعایت تناوب در کشت غلات، کشت این محصول روز به روز افزایش می یابد، بطوریکه جدول شماره ۶ نشان می دهد که در سال شروع اجرای طرح ۷۹-۱۳۷۸ سطح زیر کشت ۲۳۰ هکتار و با تعداد ۳۳۷ پیمانکار شروع شد

نقش نیتروژن در گیاهان

سالانه حدود ۱۱۰ میلیون تن نیتروژن، به عنوان پر مصرف ترین عنصر در گیاهان برای تولید غذا در جهان استفاده می شود که تنها قسمت کمی از این مقدار توسط کـودهای شیمیایی جایگزین می شود (حدود۳۰ میلیون تن در سال) و مابقی توسط عوامـل دیگری از جمله ضمن رعدوبرق، طوفان هوا، تثبیت کننده های نیتروژن مولکولی هوا مخصوصا گیاهان تیره لگومینوز، مواد آلی و…تامین می گردد (ایرانی پور و همکاران، ۱۳۸۶).

تثبیت نیتروژن به صورت غیر همزیست

          تنوع وسیعی از اشکال متابولیکی ریزاندام گان های آزادزی (غیرهمزیست) که قادر به تثبیت بیولوژیکی نیتروژن هستند وجود دارد که شامل حدود ۲۰ نوع از باکتـری های آزادزی غیرفتوسنتز کننده مثل ازتوباکتر و غیرهوازی مثل کلوستریدیم و ۱۵ نوع سیانو باکتر فتوسنتز کننده (جلبک های سبز-آبی) مثل  Nostocو Anabena می شود (صالـح راستین، ۱۳۷۷).

مکانیسم تثبیت زیستی نیتروژن

نیتروژن جوی، مولکولی مرکب از دو اتم نیتروژن است که به وسیله یک پیوند سه گانه خیلی قوی به هم متصل شده اند و مقدار زیادی انرژی برای شکستن این پیوند لازم است. بنابراین مولکول از لحاظ شیمیایی کاملا غیرفعال است.

خصوصیات خاک محل اجرای طرح :

قبل از کاشت و آماده سازی زمین از نقاط مختلف خاک تا عمق ۳۰ سانتی متری جهت تعیین مقدار عناصر موجود در خاک نمونه برداری شد. نمونه برداری به این صورت انجام پذیرفت که پنج نمونه خاک توسط مته برداشته شد.

شاخص برداشت

این شاخص از نسبت عملکرد دانه به عملکرد بیولوژیکی محاسبه و به صورت درصد بیان می شود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تاثیر تیمارهای کود نیتروژن، تاثیر تلقیح بذر با باکتری و نیز اثر متقابل آنها بر شاخص برداشت از لحاظ آماری در سطح یک درصد معنی دار بود (جدول ۳-۱).

عملکرد بیولوژیک

نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها حاکی از آن است  که تاثیر تیمارهای کود نیتروژن، تاثیر تلقیح بذر با باکتری و همچنین اثر متقابل آنها بر عملکرد بیولوژیکی ازلحاظ آماری در سطح یک درصد معنی دار بود (جدول ۳-۱).

تعداد دانه در غلاف

نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تاثیر تیمارهای کود نیتروژن، تاثیر تلقیح بذر با باکتری و همچنین اثر متقابل آنها بر تعداد دانه در غلاف از لحاظ آماری در سطح یک درصد معنی دار بود (جدول ۳-۴).

تعداد شاخه فرعی

مقایسه میانگین داده ها نشان داد که از بین تیمارهای مورد بررسی کود نیتروژن، مصرف ۳۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار(a3)  با ۸۵/۳ عدد شاخه و عدم مصرف نیتروژن (a1) با ۳۳/۳ عدد شاخه به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد شاخه فرعی را داشتند (جدول ۳-۵ و شکل ۳-۱۶).

 طول شاخه فرعی

نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها بیانگر معنی دار بودن اثرات تیمارهای کودی به طول شاخه های فرعی  در سطح احتمال یک درصداز لحاظ آماری می باشد (جدول ۳-۴).

مقایسه میانگین داده ها نشان دادکه از بین تیمارهای مورد بررسی کود نیتروژنه در این آزمایش، مصرف ۳۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار (a3) با ۵۳/۴۷ سانتی متر بیشترین و عدم مصرف نیتروژن (a1) با ۷۱/۳۹ سانتی متر کمترین طول شاخه فرعی را داشتند (جدول ۳-۵ و شکل ۳-۱۹).

 وزن هزاردانه

نتایج تجزیه واریانس داده ها نیز حاکی از آن بود که تاثیر تیمارهای کود نیتروژن، تلقیح بذر با باکتری های آزوسپریلوم و ازتوباکتر بر وزن هزار دانه از لحاظ آماری در سطح یک درصد و اثر متقابل آنها بر وزن هزار دانه از لحاظ آماری در سطح پنج درصد معنی دار بود (جدول ۳-۴).

مقایسه میانگین داده ها نشان داد که از بین تیمارهای مورد بررسی کود نیتروژن، مصرف ۳۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار (a3) با ۲۱/۴ گرم بیشترین و عدم مصرف کود نیتروژن (a1) با۸۱/۳ گرم کمترین مقدار وزن هزار دانه را داشتند (جدول ۳-۵ و شکل ۳-۲۵).

عملکرد روغن

نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تاثیر تیمارهای کود نیتروژن، تاثیر تلقیح بذر با باکتری و اثر متقابل آنها بر عملکرد روغن از لحاظ آماری در سطح یک درصد معنی دار بود (جدول ۳-۴).

مقایسه میانگین داده ها نیز نشان دادکه از بین تیمارهای کود نیتروژن ، مصرف ۳۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار (a3) با۷۷/۱۲۸۶ کیلوگرم در هکتار بیشترین و عدم مصرف نیتروژن با ۲۶/۶۳۴ کیلوگرم کمترین عملکرد روغن را داشته اند (جدول ۳-۲ و شکل ۳-۳۱).

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.