بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی

 

بهره برداری از حداکثر ظرفیت های نصب شده ماشین آلات و سایر عوامل که بتوانند کارآیی کارخانجات را به حداکثر برسانند و در عین حال نقش کاهنده و یا جایگزین منابع دیگر را داشته باشند هدفی است که « مدیریت ظرفیت» در بهره وری بیشتر واحدهای تولیدی دنبال می کند درکنار و هماهنگ بااین موضوع مهندسی صنایع نیزعوامل کیفی تولید را هدایت و سایر واحدهای مهندس را به این منظور بخدمت می گیرد. پژوهش در مورد استفاده از منابع پوزولان نیز از عملیاتی است که در چهار چوب نیل به این اهداف شروع و در حال انجام می باشد.

این تحقیق دانشجویی بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی مشتمل بر ۱۱۸ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

فصل اول:

کلیات…………………………………………………………………………………… ۱

موقعیت  جغرافیایی …………………………………………………………………. ۱

مقدمه …………………………………………………………………………………… ۷

فصل دوم:

خلاصه ای از زمین شناسی منطقه اردبیل ……………………………………….. ۱۳

فصل سوم :

خاصیت پوزولان …………………………………………………………………….. ۱۸

بارزترین نکات مثبت تولید سیمان با مواد افزودنی …………………………… ۱۹

کشورهای تولید کننده سیمان پوزولانی و استانداردهای آن…………………. ۲۰

بررسیهای مقدماتی برای شناسایی و اکتشاف مواد پوزولان ………………… ۲۲

مناطق مورد بررسی جهت اکتشاف مقدماتی مواد پوزولانی در اردبیل……. ۲۴

۱- توف برشها وهیا لوکلاستیت های ائوسن …………………………………… ۲۴

۱-۱- زمین شناسی…………………………………………………………………… ۲۴

۱-۲- سنگ شناسی ………………………………………………………………….. ۲۸

۱-۳- پوزولان اکتیویته………………………………………………………………. ۳۲

۱-۴- ذخیره احتمالی………………………………………………………………… ۳۳

۱-۵- نگرشی به جنبه های اقتصادی……………………………………………… ۳۳

۲- توف ها و توف برشهای پامیس دار موجود در رسوبات جنوب اردبیل. ۳۴

۲-۱- خلاصه ای از زمین شناسی حوضه رسوبی نئوژن در جنوب اردبیل.. ۳۴

۲-۲- بررسی توفهای پامیس دار موجود در رسوبات  جنوب اردبیل بعنوان ماده اولیه سیمان پوزولان ……………………………………………………………………. ۴۱

۲-۲-۱ اندیس شماره ۱ ( اندیس چای سیغرلی)………………………………. ۴۱

الف- موقعیت جغرافیایی  …………………………………………………………. ۴۱

ب- شرح واحدهای سنگی ………………………………………………………… ۴۲

ج- مطالعات سنگ شناسی…………………………………………………………. ۴۷

د- آزمایشات میزان فعالیت پوزولانی…………………………………………….. ۵۷

م- ذخیره احتمالی …………………………………………………………………… ۵۹

ه- نگرشی به جنبه های اقتصادی ………………………………………………… ۶۰

۲-۲-۲ اندیس شماره ۲ ( اندیس دیم سیغرلی – اوچقاز )………………….. ۶۱

الف – موقعیت جغرافیائی …………………………………………………………. ۶۱

ب- شرح واحد های سنگی ……………………………………………………….. ۶۱

ج- مطالعات سنگ شناسی ………………………………………………………… ۶۶

د- آزمایشات پوزولان اکتیویته…………………………………………………….. ۷۱

م- ذخیره احتمالی…………………………………………………………………….. ۷۱

ه- نگرشی به جنبه های اقتصادی ………………………………………………… ۷۲

۲-۲-۳ اندیس شماره ۳ ( اندیش قشلاق قاسملو )……………………………. ۷۲

الف- موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………. ۷۲

ب- شرح واحدهای سنگی ………………………………………………………… ۷۲

ج- مطالعات سنگ شناسی…………………………………………………………. ۷۴

د- آزمایشات پوزولان اکتیویته ……………………………………………………. ۷۸

م- ذخیره احتمالی …………………………………………………………………… ۷۹

ه- نگرشی به جنبه های اقتصادی………………………………………………….. ۷۹

۲-۲-۴ – اندیس شماره ۴ ( اندیس الماس کندی)……………………………. ۸۰

الف- موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………. ۸۰

ب- شرح واحدهای سنگی ………………………………………………………… ۸۰

ج- مطالعات سنگ شناسی ………………………………………………………… ۸۳

د- آزمایش پوزولان اکتیویته ………………………………………………………. ۸۳

م- ذخیره احتمالی …………………………………………………………………… ۸۴

هـ – نگرشی به جنبه های اقتصادی ……………………………………………… ۸۴

۳- ایگنمبریت ها و خاکسترهای آتشفشانی مربوط به فعالیت آتشفشانی سبلان… ۸۵

۳-۱- مختصری در مورد زمین شناسی آتشفشان سبلان ……………………… ۸۵

۳-۲- بررسی ایگنمبریت های دره قطور سویی بعنوان ماده اولیه سیمان پوزولان………. ۸۸

۳-۲-۱ مطالعات سنگ شناسی…………………………………………………….. ۸۹

۳-۲-۲- آزمایش پوزولان اکتیویته ………………………………………………. ۹۲

این را هم بخوانید :  جذب جهانگردی - بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبر - پرشین مقاله

۳-۲-۳- ذخیره احتمالی ……………………………………………………………. ۹۲

۳-۲-۴- نگرشی به جنبه های اقتصادی …………………………………………. ۹۳

۳-۳- نهشته های خاکستر دامنه های شرقی سبلان ……………………………. ۹۳

۳-۳-۱- اندیس شماره ۱( اندیس غرب سرعین ) ……………………………. ۹۴

۳-۳-۲- اندیس شماره ۲( اندیس حسن باری) ……………………………….. ۹۷

۳-۳-۳- اندیس شماره ۳ ( اندیس ایمچه) …………………………………….. ۹۷

۳-۳-۴- اندیس شماره ۴ ( اندیس باری ) …………………………………….. ۹۸

۳-۳-۵- اندیس شماره ۵ ( اندیس دیج و یجین ) ……………………………. ۱۰۲

۳-۳-۶- اندیس شماره ۶- ( اندیس حمله ور ) ………………………………. ۱۰۲

۳-۳-۷- مطالعات سنگ شناسی ………………………………………………….. ۱۰۶

۳-۳-۸- آزمایش پوزولان اکتیویته ………………………………………………. ۱۰۷

۳-۳-۹- ذخیره احتمالی ……………………………………………………………. ۱۰۷

۳-۳-۱۰- نگرشی به جنبه های اقتصادی………………………………………… ۱۰۸

ارزیابی کلی : ……………………………………………………………………….. ۱۰۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی  را در زیر می توانید ببینید.

پیشگفتار

بهره برداری از حداکثر ظرفیت های نصب شده ماشین آلات و سایر عوامل که بتوانند کارآیی کارخانجات را به حداکثر برسانند و در عین حال نقش کاهنده و یا جایگزین منابع دیگر را داشته باشند هدفی است که « مدیریت ظرفیت» در بهره وری بیشتر واحدهای تولیدی دنبال می کند درکنار و هماهنگ بااین موضوع مهندسی صنایع نیزعوامل کیفی تولید را هدایت و سایر واحدهای مهندس را به این منظور بخدمت می گیرد. پژوهش در مورد استفاده از منابع پوزولان نیز از عملیاتی است که در چهار چوب نیل به این اهداف شروع و در حال انجام می باشد.

موقعیت جغرافیایی:

منطقه مورد مطالعه در شمال- شمالغرب ایران و بین طول جغرافیایی ´۳۰ و ˚۴۷ ˚۴۰ و ˚۴۸ و عرض جغرافیایی ˚۳۸ تا ´۳۰ و ˚۳۸ واقع است. این منطقه بخش اعظم نقشه ۲۵۰۰۰۰: ۱ چهار گوش اردبیل و بخش کمی از چهار گوش اهر را در بر می گیرد.

مقدمه:

از آنجا که مناطق مورد مطالعه بیشتر توف های پا میس  دار رویا پامیس برشیا میباشند. بجاست که مقدمتاً در مورد پامیس، منشأ آن و موارد استفاده اش در صنعت شرحی مختصر ارائه گردد.

موارد استفاده پامیس

پامیس و پامیسیت حدود ۶۰ سال بعنوان ماده ساینده مصرف میگردید و تا سال ۱۹۴۰ نیز مهمترین مورد مصرف آن بعنوان ماده ساینده بوده است.

در  صابون سازی و مواد پاک کننده وسایل خانگی نیز مصرف دارد. انواع خیلی ریز آن (مانند ذرات غبار) برای صیقل دادن ظروف نقره و قطعات فلزی و لوازم چوبی مورد استفاده قرار میگرند.

خصوصیات پامیس جهت مصرف در سیمان پرتلند

پوزولان  به تنهایی قابل مصرف نیست و معمولاً به نسبتهای مختلف با سیمان پرتلند یا آهک پخته مصرف میگردد. سیمان پرتلند- پوزولان در مقابل آبهای نمکدار و فرسایش مقاومت زیادی دارد. ضمناً هزینه تولید آن نیز کمتر از سیمان پرتلند است.

سیمان پوزولانی در روزهای اول مقاومت کمتری از سیمان پرتلند را نشان میدهند.

خلاصه از زمین شناسی منطقه اردبیل

منطقه اردبیل بخشی از رشته کوه های تالش وفلات آذربایجان را تشکیل میدهد. مرزشمالی آن کشورآذربایجان است و از طرف شرق با دریای خزر و از غرب با کوه سبلان و از جنوب با منطقه خلخال مجاور است.

این را هم بخوانید :  جذب جهانگردی - بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبر - پرشین مقاله

قدیمی ترین سنگ های این منطقه در شمال اردبیل و غرب نمین ( مجاور روستای عنبران ) برو نزد داشته و مربوط به اینفراکامبرین ( پرکامبرین پایانی ) میباشند. که شامل شیل های میکادا را رغوانی با میان لایه ها ی دولمیتی چرت دار ( سازنده بایندر) در زیر و دولومیتی های ضخیم لایه چرت دار ( سازند سلطانیه) در بالا میباشند. این رسوبات بطور دگر شیب در زیر سازند شمشک قرار گرفته اند.

خاصیت پوزولان:

وقتی سیمان پرلوز بتدریج سخت می گردد فازهای موجود در سیمان بخصوص ( آلیت و بلیت) بتدریخ هیدراته شده و هیدروکسید کلسیم ( آهک آبدار ) آزاد می کند. هیدروکسید کلسیم آزاد شده بخاطر حلالیت زیاد ممکن است شسته شده و سبب فرسودگی بتن گردد

 کشورهای تولید کننده سیمان پوزولانی و استانداردهای آن:

در حال حاضر با پوزولانهای مصنوعی و طبیعی در۲۹ کشور دنیا سیمان پوزولانی به صورت انبوه تولید می شود. در کشورهای مزبور استانداردهای مشخصی در رابطه با دین نوع سیمان ها وجود دارد.

۱- تقریباٌ در تمام کشورها حدود نرمی یا سطح ویژه (BLAIN) سیمان پوزولانی برابر و یا  در حدود درجه نرمی سیمان پرتلند است (۲۷۵۰-۳۰۰۰) سانتی متر مربع برگرم.

البته در صورت انتخاب نرمی تابلین ۵۰۰۰ cm2/gr، مقاومت بیشتری را می توان انتظار داشت ولی هزینه های زیاد سایش و مقابله با مشکلات زیاد، اجتناب ناپذیر است.

طرز تشکیل موادپوزولانی وتئوریهای مربوط به آن:

پوزولانهای مورد توجه جهت اکتشافات، منشا آتشفشانی داشته و مواد شیشه ای ناپیوسته یاتوف های متراکم هستند در این رابطه لازم است به اختضار راجع به مواد پوزولانی  جهان و تئوریهای مربوط به تشکیل آنها مطالبی ارائه شود.

بررسیهای مقدماتی برای شناسایی و اکتشاف مواد پوزولانی:

به طور کلی در این بررسی، هدف شناخت و اکتشاف ذخایر قابل توجهی از سنگهائی با ترکیب سیلیسی و سیلیکاته آمورف می باشد که در طبیعت به صورت شیشه های آتشفشانی (VolcuNIC Gloss) توف های پومیسن (PuMICic Tuff) خاکسترهای آتشفشانی غنی از شیشه، سنگ های زئولیت دار رسوبی  یا آتشفشانی و بالاخره سنگهای رسوبی سیلیسی آمورف نظیر دیاتومیت می باشد.

ارزیابی کلی:

بطور کلی با توجه به بررسی های زمین شناسی، سنگ شناسی و میزان فعالیت پوزولانی فقط دو تیپ سنگی در منطقه اردبیل جهت استفاده در سیمان پوزولان مناسب بنظر می رسند که یکی توف برش ها و هیالوکلاستیت های ائوسن گردنه حیران می باشد که نزدیکترین فاصله تا کارخانه سیمان اردبیل را دارند. دیگری توف برش های پامیس دار و پامیس برش های Ng۲ حوضه رسوبی نئوژن جنوب اردبیل می باشد.

منابع:

بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی

مرکز مهندسی و تحقیقات توسعه ای صنایع ایران، استفاده مطلوب از منابع پوزولان، جلد اول، ۱۳۶۸، تهران.

مرکز مهندسی و تحقیقات توسعه ای صنایع ایران، استفاده مطلوب از منابع پوزولان،جلد دوم، ۱۳۶۸، تهران.

مرکز مهندسی و تحقیقات توسعه ای صنایع ایران، استفاده مطلوب از منابع پوزولان، جلد سوم، ۱۳۶۸، تهران.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × یک =