بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر یزد

حاشیه نشینی به توسعه شهری اطلاق می شود که بدون برنامه ریزی، هدایت ، کنترل و بدون رعایت مقررات شهری سازی توسط توده مردم ایجاد می شود . امروزه ساخت و سازهای غیر مجاز به گونه ای وسیع تر و سازمان یافته تر از سابق به شکل زاغه و… تحت عنوان بخش بازار غیر رسمی در حال تکوین است در تحقیقات انجام شده به حقیقتی ملموس و منطقی اشاره می کنند: زمانی که روستائیان بی زمین از انزوا می­گریزند و به حاشیه شهرها روی می آورند در واقع به نوعی انتخاب دست می زنند. آنان فلاکتی را رها می کنند و فلاکتی دیگر بر می‌انگیزند.

چکیده :

این پژوهش به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر یزد می پردازد با این هدف که ضمن تبیین شاخص های اسکان غیر رسمی در این شهر از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و کالبدی، به مقایسه تطبیقی اسکان غیررسمی شهر یزد با اسکان غیر رسمی ایران و جهان پرداخته است

روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است.

جامعه‌آماری محله‌ خضرآباد شهر یزد می باشد. برای گرد آوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای، ابزار پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده بهره گرفته شده است نوع نمونه گیری استفاده شده در این تحقیق تصادفی بوده است برای تجزیه وتحلیل و پردازش داده ها از نرم افزار spss , excel استفاده شده است.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۴۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده : ۲

مقدمه : ۳

الف) بیان موضوع و تشریح آن.. ۵

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶

ج) پیشینه ‌تحقیق (‌درجهان و ایران) ۷

– در ایران : ۸

د) سؤالات تحقیق.. ۹

هـ) روش تحقیق.. ۱۰

مبانی تئوریک…. ۱۱

دیگر نظریات… ۲۳

الف) خلاصه ای از شرایط جغرافیایی.. ۲۵

ویژگی های انسانی- اقتصادی.. ۲۵

مختصات آب و هوایی.. ۲۶

آزمون فرضیات… ۲۸

نتیجه گیری از فرضیه اول.. ۲۹

نتیجه گیری از فرضیه دوم. ۳۰

نتیجه گیری از فرضیه سوم. ۳۰

نتیجه گیری از فرضیه چهارم. ۳۱

نتیجه گیری از فرضیه پنجم.. ۳۳

راهبردهای اقتصادی.. ۳۴

راهبردهای خدماتی.. ۳۴

راهبردهای مدیریتی.. ۳۵

نتیجه گیری.. ۳۶

منابع و مآخذ. ۳۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر یزد را در زیر می توانید ببینید.

 مقدمه :

حاشیه نشینی به توسعه شهری اطلاق می شود که بدون برنامه ریزی، هدایت ، کنترل و بدون رعایت مقررات شهری سازی توسط توده مردم ایجاد می شود . امروزه ساخت و سازهای غیر مجاز به گونه ای وسیع تر و سازمان یافته تر از سابق به شکل زاغه و… تحت عنوان بخش بازار غیر رسمی در حال تکوین است در تحقیقات انجام شده به حقیقتی ملموس و منطقی اشاره می کنند:

بیان موضوع و تشریح آن

وضعیت عمومی زندگی شهری در کشورهای روبه توسعه اوضاع نگرن کننده ای را طی        دهه های گذشته بوجود آورده است مسائلی چون افزایش شتابان جمعیت، رشد فقر، کاهش شاخص های کیفیت زندگی، ازدیاد بیکاری، رشد سکونتگاه های غیر رسمی و آلودگی های زیست محیطی شهرهای این کشورها را با بحرن های متعددی رو به رو ساخته است اسکان غیر رسمی به واقع یکی از بارزترین چهره های فقر شهر در بیشتر شهرهای مهاجر پذیر کشور ما است

اهمیت و ضرورت تحقیق

جریان و توسعه شهری در ایران طی ۲۰ سال گذشته باعث گردید که جمعیت شهر نشین بالغ بر دو برابر گردید و پیش بینی ها حکایت از ادامه سریع این رشد را دارند. در حال حاضر سرعت توسعه شهری از ظر فیت و توانایی دولت و شهرداری ها در گسترش زیر ساختها و ارائه خدمات و ایجاد اشتغال پیش گرفته است. در نتیجه این پدیده اسکان غیر رسمی که به سرعت و به صورت بی قاعده گسترش یافته است

پیشینه ‌تحقیق (‌درجهان و ایران)

– در جهان :

آبرامز(۱۹۶۰) مراحل ایجاد سکونتگاه های غیر قانونی را در مناطق شهری برای ایجاد سرپناه و مسکن قلمداد می کند و آن را به وسیله قانون اجبار و اجبار قانونی تعریف می کند.

سؤالات تحقیق

۱- وضعیت مؤلفه های اجتماعی در محله خضرآباد چگونه است؟

۲- وضعیت مؤلفه های اقتصادی در محله خضرآباد چگونه است؟

۳- وضعیت مؤلفه های خدماتی در محله خضرآباد چگونه است؟

۴- وضعیت مؤلفه های مدیریتی در محله خضرآباد چگونه است؟

روش تحقیق

نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری مورد مطالعه محلات غیررسمی حاشیه شهر یزد (محله خضرآباد) می باشد. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز و پاسخگویی به سؤالات تحقیق از روش کتابخانه ای، ابزار پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهده بهره گرفته شده است.

مبانی تئوریک

در زمینه اسکان غیر رسمی دیدگاه های مختلفی وجود دارد که در ابتدای این فصل به تعدادی از آنها می پردازیم :

۱- دیدگاه (‌نظریه ) اکولوژی یا بوم شناسی

مکتب شیکاگو اصطلاحی است که در قالب ایجاد تحولات شهر شیکاگو بعد از آتش سوزی بزرگ این شهر در سال ۱۸۷۱ بوجود آمد و این مکتب به طور عمده در راستای جنبش نوگرایی قرن ۱۹ و ۲۰ حرکت می کرد

دیگر نظریات

در نظر انگلس مصائب و فلاکت هایی که در شهر مشاهده می شود محصول اجتناب ناپذیر نظام سرمایه داری حریص است و بورژوازی فقط به یک طریق می تواند مشکل مسکن را حل کند، به طریقی که شکل دوباره و به طور مستمر از نو ایجاد شود.

خلاصه ای از شرایط جغرافیایی

استان یزد با مساحت ۱۳۱۵۷۵ کیلومترمربع که حدود ۸ درصد از مساحت کل کشور را شامل می شود. در قسمت مرکزی فلات ایران و بین مدار ۲۹ درجه و ۵۲ دقیقه تا ۳۳ درجه و ۲۷ دقیقه عرض شمالی و ۵۲ درجه و ۵۵ دقیقه تا ۵۶ درجه و ۳۷ دقیقه طول شرقی واقع شده است. استان یزد تقریباً در میانه فلات مرکزی ایران و در حاشیه کویر مرکزی بین دو کوهستان البرز در شمال و زاگرس در غرب قرار دارد.

آزمون فرضیات

۱- از طریق بهبود و ارتقای مؤلفه های اجتماعی می توان به توانمندسازی اسکان غیررسمی اقدام نمود. مؤلفه های اجتماعی از عوامل تأثیر گذار در اسکان غیررسمی از جمله در این محله می باشد. از مؤلفه های اجتماعی می توان به میزان امنیت، مزاحمت های خیابانی، اعمال منافی عفت، همکاری در محله، امکانات موجود در محله و امثال اینها اشاره کرد که در این تحقیق به آنها اشاره شده است.

نتیجه گیری  

در این تحقیق به دیدگاه های مختلفی چون اقتصاد سیاسی، دیدگاه اکولوژی (بوم شناسی) و ساماندهی اشاره شده است. با بررسی این دیدگاه ها و استفاده از آنها در این تحقیق در مورد اسکان غیررسمی در محله خضرآباد یزد و با توجه به اینکه تعداد زیادی از ساکنین این محله را مهاجران تشکیل می دهند و علت مهاجرت هم اکثراً بیکاری و یافتن شغل مناسب بوده است دیدگاه اقتصاد سیاسی در رابطه با چگونگی شکل گیری این نوع اسکان مورد قبول می باشدو باید آن را به عنوان واقعیتی پذیرفت. بر دیدگاه ساماندهی که به مشارکت مردم توجه دارد و در رفع مسائل و مشکلات مؤثر می باشد ، توجه می شود. در واقع این دیدگاه تأکید بر نقش مردم است و دولت متعهد می گردد که آنان را به عنوان شهروند پذیرفته و تسهیلات لازم را برای آنان فراهم نماید تا با کلیه پتانسیل های محلی در راه حل معضلات خود گام بردارند. رشد شهرنشینی در کشورهای شمال (توسعه یافته) ناشی از رشد صنعت و افزایش اشتغال در این بخش و جذب روستائیان به شهر بوده است.

منابع و مآخذ

– باوی، جواد، ساماندهی مناطق حاشیه نشین اهواز با تأکید بر منطقه ملاشیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اصفهان، واحد نجف آباد، ۱۳۸۴.

– پاپلی یزدی، حسین و رجبی سناجردی، حسین ، نظریه های شهر و پیرامون، انتشارات سمت، ۱۳۸۲.

– پیران، پرویز، شهرنشینی شتابان و ناهمگون، آلونک نشینی در تهران، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال دوم، شماره ششم، ۱۳۶۶.

– داوودپور، زهره، کلان شهر تهران و سکونتگاههای خودرو، انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، ۱۳۸۴.

– حاج یوسفی، علی، حاشیه نشینی شهری و فرآیند تحول آن، هفت شهر، سال سوم، شماره هشتم، ۱۳۸۱.

– صرافی ، مظفر، نظریه ای بر ساماندهی اسکان غیررسمی، از حاشیه تا شهرنشینی، هفت شهر، سال سوم، شماره هشتم، ۱۳۸۱.

– شکویی، حسین، جغرافیای اجتماعی شهرها، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۹.

– کمانرودی، اسکان غیررسمی در تهران، ساماندهی اسکان غیررسمی منطقه ۶، پایان نامه کارشناسی ارشد، ۷۷-۱۳۷۶.

– منصوریان، کریم و آیت الهی، علیرضا ، حاشیه نشینان شیراز، مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیراز، ۱۳۵۶.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × سه =