بررسی و ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر  ۶۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

تاریخچه. ۳

بیان مسأله. ۴

اهمیت موضوع پژوهش… ۵

اهداف تحقیق.. ۶

سؤالات تحقیق.. ۶

فصل دوم: ادبیات تحقیق

برنامه درسی.. ۸

تاریخچه مختصری از برنامه درسی.. ۸

تعریف برنامه درسی.. ۹

رویکردهای برنامه درسی.. ۱۰

رویکرد رفتاری.. ۱۰

رویکرد مدیریتی.. ۱۰

رویکرد آکادمیک… ۱۱

رویکرد انسان گرایی.. ۱۱

نو مفهوم گرایان : ۱۲

رویکرد سیستم ها : ۱۲

الگوهای طراحی برنامه درسی.. ۱۳

ویژگیهای الگوی طرح یا الگوی برنامه درسی.. ۱۷

نظریه برنامه درسی.. ۱۸

دیدگاههای نظری در خصوص نظام / فرایند برنامه ریزی درسی.. ۱۸

سطوح تصمیم گیری در قلمرو برنامه درسی.. ۲۰

عناصر ( متغیرهای ) برنامه درسی.. ۲۲

آموزش زبان خارجی.. ۲۳

تاریخچه مختصر آموزش زبان خارجی : ۲۳

اهداف آموزش زیان خارجی.. ۲۴

مهارتهای آموزش زبان. ۲۵

فرآیند یاددهی ـ یادگیری زبان خارجی.. ۲۵

منابع و ابزارهای یادگیری.. ۲۸

کتاب درسی.. ۲۹

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در زبان خارجی.. ۳۰

بررسی برنامه آموزش زبان انگلیسی در دانشگاههای ایران. ۳۱

گزارش بررسی برنامه و کتاب درسی و راهنمایی تدریس زبان انگلیسی  ۳۵

ارزشیابی کتاب انگلیسی سال سوم راهنمایی ( ۵۴ ) ۳۵

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

روش تحقیق.. ۳۸

جامعه آماری مورد پژوهش… ۳۹

نمونه مورد پژوهش ، روش نمونه گیری.. ۳۹

توصیف ابزار گردآوری اطلاعات… ۳۹

روشهای تجزیه و تحیل اطلاعات… ۴۰

متغیرهای تحقیق.. ۴۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها ۴۳

فصل پنجم : ۵۷

خلاصه پژوهش… ۵۸

بحث و نتیجه گیری و پیشنهاد. ۶۱

پیشنهادات… ۶۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات انگلیسی با ترجمه مقالات رشته علوم تربیتی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی و ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی    را در زیر می توانید ببینید.

ویژگیهای الگوی طرح یا الگوی برنامه درسی

الگوی برنامه ریزی که در نهایت انتخاب می شود بایستی منطبق بر اهداف و نتایج حاصله مورد نظر برای برنامه باشد . از آنجا که برنامه درسی اهداف و نتایج مختلفی را دنبال می کند این اهداف و نتایج بایستی به منزله سرچشمه کلیه تصمیم گیری های مربوط به الگوی برنامه درسی تلقی شود

نظریه برنامه درسی

برنامه درسی بعنون یک قلمرو تخصصی ، برای کسانی که کار روزانه آنها تلاش برای فهم و اصلاح آن است ، قلمرو پیچیده ، پراکنده و تردید آفرینی می باشد ، به منظور مواجهه مؤثر با پیچیدگیهای یک برنامه درسی ، مجهز بودن به یک تئوری ، مدل و یا چارچوب نظری که مبنای اقدامات قرار می گیرد بسیار سودمند خواهد بود .

تاریخچه مختصر آموزش زبان خارجی :

آموزش زبان خارجی درازمنه باستان ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد تا ۹۰۰ سال بعد از میلاد بصورت مکالمه ( شفاهی ) و تحلیل متون انجام می گرفت . سرویسها ، مصریها ، روسیها و مکاتب اوایل قرون وسطی از انواع روشهای مستقیم استفاده می کردند .

اهداف آموزش زیان خارجی

ویدگاریورز در کتاب خود به اهداف آموزش زبان خارجی اشاره کرده و معتقد است که این اهداف از یک کشور تا کشور دیگر ، ا ز یک دوره تا دوره دیگر و از یک موقعیت تا موقعیت دیگر فرق می کند .

این اهداف عبارتند از :

۱ ـ رشد قوای عقلانی زبان آوران از طریق تحصیل زبان دیگر .

مهارتهای آموزش زبان

مهارتهای آموزش زبان چهار حوزه اصلی را در بر می گیرد که عبارتند از صحبت کردن ، گوش دادن خواندن و نوشتن . از میان این چهار مهارت صحبت کردن و گوش دادن در مرحله نخست و خواندن و نوشتن در  مراحل بعدی قرار می گیرند .

بررسی برنامه آموزش زبان انگلیسی در دانشگاههای ایران

هدف این پژوهش ارزیابی نهای برنامه ریزی آموزش زبان انگلیسی عمومی و انگلیسی با اهداف ویژه در دانشگاههای کشور است که در این راستا موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته است .

۱ ) مناسبت اهداف رفتاری ، که بر اساس آنها برنامه آموزش زبان طراحی شده است .

جامعه آماری مورد پژوهش 

در این پژوهش دیدگاههای اساتید و دانشجویان در خصوص برنامه آموزش زبان مورد ارزیابی قرار گرفته است . بنابراین جامعه آماری شامل دو گروه می شود که عبارتند از :

الف ) جامعه آماری شامل کلیه اساتید رشته زبان انگلیسی دانشگاه

بحث و نتیجه گیری و پیشنهاد

در پیشینه پژوهش بیان شده است که برنامه درس بعنوان یک حوزه تحصصی در اوایل قرن بیستم مطرح گردید و بتدریج رشد  توسعه پیدا کرد . متخصصان درباره آن تعریفها و دیدگاههای گوناگونی را ارائه کرده اند . بوشامپ حوزه برنامه درسی را به دو بخش طراحی برنامه درسی و تولید برنامه درسی تقسیم و در بخش طراحی برنامه درسی عناصر تشکیل دهنده آنرا مورد توجه قرار داد . کلدین یک مدل تحقیقاتی تحت عنوان نظام آموزشی مدرسه ای به منظور پژوهش ، در فرآیند برنامه ریزی درسی طراحی کرد . هدف از این پژوهش عبارت بود از دستیابی به اطلاعات دقیق و عمیق در خصوص اقدامات و فعالیتها و همچنین دیدگاهها و برداشته هایی که در این باره وجود دارد .

پیشنهادات

طبق بررسیهای بعمل آمده و با توجه به مطالعه و تجزیه و تحلیل آماری یافته های تحقیق پیشنهادات ذیل جهت کاربایی هر چه بیشتر برنامه آموزش زبان می تواند مؤثر واقع شود :

۱ ـ جایگزین کردن یک دوره فشرده یادگیری زبان به جای واحدهای پیش دانشگاهی زبان .

۲ ـ ارزشیابی که از دانشجویان بعمل می آید . باید بگونه ای باشد که بیشتر ارزیابی مهارتهای شفاهی که همان نیاز سازمان و هدف برنامه آموزش زبان تاکید نماید تا میزان موفقیت و نقاط ضعف و قوت دانشجویان و اساتید مشخص گردد .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات انگلیسی با ترجمه مقالات رشته علوم تربیتی

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

 

 

 

 

 

بیان مسأله

از آنجایی که آموزش زبانهای خارجی موضوعی است که از اهمیت اجتماعی قابل ملاحظه ای برخوردار است و کشورها بخشی از امکانات آموزشی خود را بدان اختصاص می دهند . در نظام آموزشی کشورها نیز مسأله آموزش زبانهای خارجی حائز اهمیت است .

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − 6 =