بررسی و ارائه معیارها و روشهای مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی مدیریت‌های شعب بانک کشاورزی در استانها

سیر، توسعه و تکامل سازمان ها همزاد با تکامل خواست ها ، نیازها و علائق و آمال های بشر است. در گذشته های دور فلسفه ایجاد و شکل گیری سازمان ها بر ایده کاهش هزینه مبادله استوار بود . کارکرد اساسی سازمان ها به عنوان محل تجمع و مبادله خدمات گیری و خدمات دهی بشر مطرح که ماحصل آن بهره مندی انسانها از خدمات بیشتر با هزینه کمتر بود . در دوران معاصر سازمان ها مفهومی کاملاً متفاوت با گذشته را به خود اختصاص داده اند . کارکردهای آنها بسیار گسترده و انتظارات جامعه نسبت به سازمان ها دائماً رود به تزاید است .

این تحقیق دانشجویی بررسی و ارائه معیارها و روشهای مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی مدیریت‌های شعب بانک کشاورزی در استانها  مشتمل بر ۲۶  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

۱- مقدمه. ۲

۲-ادبیات تحقیق.. ۴

۲-۱-تعریف ارزیابی عملکرد. ۴

۲-۲-نحوه اندازه گیری و ارزیابی عملکرد. ۶

۳-روش تحقیق.. ۹

۴-بررسی و بحث… ۱۰

۵-نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۸

فهرست منابع و ماخذ : ۲۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی و ارائه معیارها و روشهای مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی مدیریت‌های شعب بانک کشاورزی در استانها  را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

سیر، توسعه و تکامل سازمان ها همزاد با تکامل خواست ها ، نیازها و علائق و آمال های بشر است. در گذشته های دور فلسفه ایجاد و شکل گیری سازمان ها بر ایده کاهش هزینه مبادله استوار بود . کارکرد اساسی سازمان ها به عنوان محل تجمع و مبادله خدمات گیری و خدمات دهی بشر مطرح که ماحصل آن بهره مندی انسانها از خدمات بیشتر با هزینه کمتر بود . در دوران معاصر سازمان ها مفهومی کاملاً متفاوت با گذشته را به خود اختصاص داده اند . کارکردهای آنها بسیار گسترده و انتظارات جامعه نسبت به سازمان ها دائماً رود به تزاید است .

تعریف ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع اساساً در قالب شاخص های کارآیی بیان می‌شود. اگر در ساده ترین تعریف نسبت ستاده به داده را کارآیی بدانیم نظام ارزیابی در واقع میزان کارآیی تصمیمات مدیریت درخصوص استفاده از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد که عمده ترین شاخص آن صرفه اقتصادی یا بهینه بودن فعالیت ها می باشد .

روش تحقیق

این تحقیق براساس هدف ، کاربردی است ، زیرا نتایج حاصل از آن در ارزیابی و رتبه‌بندی مدیریت شعب بانک کشاورزی کاربرد دارد و درواقع پاسخی است به یک معضل و مشکل عملی در دنیای واقعی . از نظر روش گردآوری اطلاعات نیز توصیفی از نوع میدانی است ، زیرا به فرآیندهای جاری و آثار مشهود و یا روندهای در حال گسترش توجه دارد و اطلاعات موردنظر از طریق پرسشنامه و بررسی اسناد و مدارک جمع آوری شده است .

بررسی و بحث

همانگونه که بیان گردید به هنگام استفاده از AHP در ابتدا باید یک درخت سلسله مراتب مناسب که بیان کننده مساله تحت مطالعه است ، فراهم گردد . سطح اول هر درخت بیان کننده هدف تصمیم گیری است . دراین تحقیق هدف ، ارزیابی و رتبه‌بندی استانها بر مبنای فاکتورهای کارآیی و اثربخشی می‌باشد. سطح آخر هر درخت نیز بیان کننده گزینه هایی است که با یکدیگر مقایسه می شوند و برای انتخاب در رقابت با یکدیگر هستند . درتحقیق حاضر گزینه ها ، استانها می باشند . سطح یا سطوح میانی نشان دهنده فاکتورهایی هستند که ملاک مقایسه گزینه ها می باشند .

نتیجه گیری و پیشنهادات

تاکید صرف بر معیارهای کارایی در ارزیابی مدیریت شعب ( وضع موجود ) و در نظر نگرفتن معیارهای اثربخشی منجر به یکسو نگری و انحراف از اهداف و ماموریت های اصلی بانک می گردد . بنابراین براساس نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد می گردد :

۱- معیارهای کارآیی و اثربخشی باهم در ارزیابی مدیریت های شعب مورد استفاده قرار گیرند.

۲- نقاط قوت مدیریت هایی که از نظر کارآیی و اثربخشی در وضعیت بهتری از سایر مدیریت‌ها قرار دارند ، شناسایی شود و ارتباط آنها با متغیرهای برون سازمانی مانند جمعیت ، وضعیت اقتصادی و شرایط خاص در منطقه مورد بررسی قرار گیرد .

فهرست منابع و ماخذ :

بررسی و ارائه معیارها و روشهای مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی مدیریت‌های شعب بانک کشاورزی در استانها

۱- آذر ، عادل و محمد علی معماریانی ، مقاله AHP تکنیکی نوین برای تصمیم گیری گروهی‌، دانش مدیریت ، شماره ۲۸ و ۲۷ انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .

۲- ایران نژاد پاریزی و پرویز ساسان گهر ، سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل ، انتشارات بانک مرکزی ایران ، ۱۳۷۴ .

۳- ایران نژاد پاریزی ، مهدی ، روش تحقیق در علوم اجتماعی ، موسسه تحقیقات وزارت نیرو، ۱۳۷۹ .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 + 19 =