روش تحقیقمقالات رشته اجتماعی

بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان در سال

میزان رعایت استانداردها،پژوهش حاضر مطالعه ای است توصیفی– مقطعی و به منظور بررسی میزان رعایت استانداردهای مدارک پزشکی و بیمارستان های آموزشی شهر کرمان در نیمه دوم سال ۱۳۸۶ انجام گرفته است . جامعه آماری مورد بررسی بخش های مدراک پزشکی بیمارستان های افضلی پور ، شفا ، شهید بهشتی ، باهنر می باشد . هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی مقایسه ای میزان رعایت استانداردها در بخش مدارک پزشکی ، بیمارستان های آموزش شهر کرمان بوده است که به منظور دستیابی به ۱۴ هدف جزئی است و همچنین ۱۵ سؤال در مورد موضوع پژوهش مطرح گردید.میزان رعایت استانداردها

میزان رعایت استانداردها ،این تحقیق دانشجویی بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان در سال مشتمل بر۱۰۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید. میزان رعایت استانداردها

روش تحقیق مقالات رشته اجتماعی

فهرست مطالب

چکیده پژوهش…. ۲

در حالت کلی.. ۲

تقدیم به. ۴

سپاس…. ۵

فصل اول.. ۶

۱-۱ مقدمه. ۷

۲-۱ بیان مسئله. ۸

۳-۱ اهمیت پژوهش…. ۱۰

۴ – ۱ اهداف پژوهش…. ۱۱

اهداف جزئی.. ۱۱

۵-۱ سوالات پژوهش…. ۱۳

۶ –۱  روش پژوهش…. ۱۴

۷ – ۱ محدودیت های پژوهش…. ۱۴

تعاریف واژه ها ۱۵

فصل دوم. ۱۷

مروری بر متون و مطالعات انجام شده ۱۷

۱ – ۲  پیشینه ی تحقیق.. ۱۸

۲-۲ پژوهش های انجام شده در ایران.. ۳۳

۳ – ۲ مطالعات انجام شده در جهان.. ۳۶

فصل سوم. ۳۸

نوع پژوهش : ۳۹

ابزار گردآوری داده ها : ۳۹

روش گردآوری داده ها : ۳۹

پایایی و روایی ابزار گردآوری داده ها : ۴۰

روش تجزیه و تحلیل : ۴۰

امکانات پژوهش : ۴۰

ملاحظات اخلاقی : ۴۰

فصل چهارم. ۴۲

تحلیل یافته ها ۴۲

فصل پنجم.. ۴۳

۱-۵ نتایج پژوهش…. ۴۴

۲-۵ پیشنهادات پژوهشگران.. ۴۸

۳-۵ پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. ۴۸

پیوست ها ۵۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته اجتماعی

.

میزان رعایت استانداردها،خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان در سال  را در زیر می توانید ببینید.میزان رعایت استانداردها

میزان رعایت استانداردها

چکیده

میزان رعایت استانداردها،پژوهش حاضر مطالعه ای است توصیفی– مقطعی و به منظور بررسی میزان رعایت استانداردهای مدارک پزشکی و بیمارستان های آموزشی شهر کرمان در نیمه دوم سال ۱۳۸۶ انجام گرفته است . جامعه آماری مورد بررسی بخش های مدراک پزشکی بیمارستان های افضلی پور ، شفا ، شهید بهشتی ، باهنر می باشد . هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی مقایسه ای میزان رعایت استانداردها در بخش مدارک پزشکی ، بیمارستان های آموزش شهر کرمان بوده است که به منظور دستیابی به ۱۴ هدف جزئی است و همچنین ۱۵ سؤال در مورد موضوع پژوهش مطرح گردید.میزان رعایت استانداردها

مقدمه

میزان رعایت استانداردها،یکی از بخش های مهم بیمارستان که از نظر اطلاعاتی حقوقی تجزیه و تحلیل عملکرد  بخش های بیمارستان پژوهش های پزشکی و مطالعات اهمیت بسزایی دارد ، بخش نگهداری اسناد و مدارک پزشکی است . بخش مدارک پزشکی را محور توسعه فرمای سایر بخش ها دانستند .خدمات این بخش موجب افزایش کیفیت در خدمات سایر تخصص های شاغل در هر مرکز و مدیریت آن می شود . پایگاه و نقش مدارک پزشکی به عنوان یک تخصص و ابزار مؤثر در افزایش کیفیت خدمات بهداشتی – درمانی استفاده بهینه از امکانات و منابع بیمارستانی و حمایت از سایر تخصص های بهداشتی و درمانی بیمار ، آشکار ساخته است .میزان رعایت استانداردها

اهمیت پژوهش

میزان رعایت استانداردها،مدارک پزشکی برای اقدامات اداری ، فعالیت های آموزشی و انجام پژوهش های لازم پزشکی – دارویی و نیز دسترسی به آمار و ارقامی که ارزیابی کمی و کیفی را امکان پذیر می سازد ، کاربرد دارد .با توجه به نقش مؤثر مدارک و گزارشات پزشکی در پیشبرد برنامه های بهداشتی – درمانی می توان گفت هر چه پژوهشی که به منظور تکامل دانش مدارک پزشکی انجام می پذیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود و نکات مطرح شده زیر بیانگر اهمیت پژوهش است میزان رعایت استانداردها

 پیشینه ی تحقیق

میزان رعایت استانداردها،یکی از جامع ترین تعاریفی که تا کنون در خصوص مدارک پزشکی عنوان شده ، عبارتست از : مدارک پزشکی که اصطلاح آن MedicaRecord  می باشد ، عبارتند از کلیه اوراق و مدارکی که به ضرورت خدمات پزشکی و پیراپزشکی داده شده به بیمار در یک مرکز پزشکی یا بیمارستان و درمانگاه جمع آوری و به ترتیب تاریخ به نحو قابل دسترسی نگهداری می شود تا در موقع لزوم به منظور معالجات بعدی بیمار ، آمار ، تحقیقات ، آموزش و بررسی خدمات داده شده از لحاظ کمی وکیفی مورد استفاده قرار می گیرد .میزان رعایت استانداردها

ملاحظات اخلاقی

میزان رعایت استانداردها،در این پژوهش ملاحظات اخلاقی زیر رعایت شده است :۱- به منظور رعایت موازین قانونی از سوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی کرمان معرفی نامه اخذ و به مدیریت محترم بیمارستان های مورد مطالعه ارائه گردید .۲- جهت تسهیل بیشتر گردآوری داده ها در واحدهای مورد بررسی توسعه نامه هایی نیز از معاونت درمان بیمارستان های مذکور اخذ شده و در اختیار مدیریت یا ریاست محترم مراکز مربوط قرار گرفت .میزان رعایت استانداردها

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته اجتماعی

برچسب ها