بررسی میزان رضایت مندی خانواده های شاهد از مجتمع نشینی

انسان پیچیده ترین و نیازمندترین موجود جهان آفرینش است و نیازها سرچشمه سیاسی برای تحرک و فعالیت انسان هستند بطوری که انسان بی نیاز همانند یک شئی بی جان و بی تحرک است .

انسان به لحاظ انسانیت خود دارای نیازها و انگیزه های متنوعی است که ناگزیر از ارضاء آن بوده و از این جهت است که نامی سعی و تلاش او در طول زندگی معطوف به ارضاء این نیازها و ارتقاء سطح کمی و کیفی زندگی مادی و معنوی خود می شود .

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر۱۵۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل ۱ول.. ۱

مقدمه. ۱

فصل دوم. ۶

۱ – ۲ – بیان مسئله : ۶

۲-۲- ضررت و اهمیت بررسی موضوع. ۸

۱ – جنبه ارزشی تحقیق: ۹

۲ – ضرورت اجتماعی تحقیق : ۱۰

۳ – ضرورت برنامه ریزی و اولویت اقدامات : ۱۰

۴ – ضرورت شناسایی مشکلات و معرفی منطقه: ۱۰

۳- ۲ – اهداف تحقیق.. ۱۱

۴-۲- جامعه مورد مطالعه. ۱۳

فصل سوم : مروری بر مطالعات پیشین.. ۱۶

۱ – ۳ – تعریف انواع رضامندی : ۱۶

۱ – رضامندی از زندگی.. ۱۶

۲-۳- رضایت از زندگی خانوادگی : ۱۷

۳-۳-۳- تعریف رضایت شغلی : ۱۸

۴-۱-۳- رضامندی از زندگی و رابطه آن با رضایت شغلی : ۱۹

۵-۱-۳- تعریف رضامندی تحصیلی : ۲۰

۶-۱-۳- رضامندی از زندگی بعد از مهاجرت… ۲۱

۷-۳- زندگی رضایت بخش از نظر بزرگان و صاحب نظران : ۲۲

۸-۱-۳- رضامندی انسانها بر چه عوملی بستگی دارد؟. ۲۵

فصل چهارم : مبانی بینش و نظری تحقق.. ۲۷

۱ –۴ – تئوری های نیاز. ۲۷

۱-۱-۴- تعاریف نیاز. ۲۸

۲-۱-۴- عوامل موثر بر نیازهای انسان. ۳۰

۳-۱-۴- جریان طبیعی پیدایش نیازها ۳۲

۴-۱-۴- صاحبنظران نظریه های نیاز و آراء آنها ۳۳

۱-۴-۱-۴- سلسله مراتب نیازهای مازلو. ۳۳

۱-۱–۱-۴- تئوری آبراهام اچ . مازلو ( طبقه بندی نیاز ) : ۳۳

۱-۱-۴-۱-۴- نقد تئوری مازلو. ۳۹

نقاط قوت تئوری مازلو. ۳۹

۱-۱-۱-۱-۴- نقاط ضعف تئوری مازلو. ۴۰

۲ ـ طبقه بندی موری.. ۴۰

۳ ـ طبقه بندی هربرت کارل. ۴۱

۴ – طبقه بندی گرانباخ.. ۴۱

۵ – طبقه بندی اریک فروم. ۴۱

۲-۴-۱-۴- نظریه هنری ماری درباره نیازها ۴۳

۱-۲-۴-۱-۴- نقد نظریه نیازهای هنر ماری.. ۴۴

۳-۴-۱-۴- نظریه « گروبناخ » درباره نیازها ۴۵

۱- نیاز به محبت  (AFFECTION): 46

۲ – نیاز به مورد قبول و تایید مقامات بالاتر واقع شدن. ۴۶

۳ – نیاز به تائید و موافقت همگان (Approvalbrpeers) : 46

۴ – نیاز به استقلال و عدم وابستگی ( indepedence ) : 46

۵ – نیاز به قابلیت و احترام به خود  (Self – Respeet ) : 46

۲-۴- تئورهای رضایت… ۴۷

۱-۲-۴- نظریه برابری ( Equitytheory ) : 47

۱-۱-۲-۴- نقد نظریه برابری.. ۴۸

۲-۲-۴- نظریه انتظار و احتمال  (Expectaxcy theory ) 49

۳-۲-۴- نظریه دو عاملی ( Two – Factor Theary ) : 50

۱-۳-۲-۴- نقد نظرهای دو عاملی هرزبرگ… ۵۲

۳-۴- مبادله (Exchange theory ) 54

۱– ۳–۴– قضایای پنج گانه هومتز. ۵۹

۲-۳-۴- نقد دیدگاه مبادله : ۶۱

خانواده : ۶۴

خانواده بسامان : ۶۵

از هم پاشیدگی کانون خانواده ۶۶

انواع مرگ… ۶۶

شهادت… ۶۶

شهید. ۶۷

خانواده شهید. ۶۷

کلیات و بررسی خصوصیات کلی مسکن.. ۶۸

تعریف مسکن : ۷۱

مسکن مناسب : ۷۲

تحلیل جامعه شناختی از مسکن شهری.. ۷۳

نگاهی گذرا به چارچوب های نظری مرتبط با مسکن شهری.. ۷۷

تحلیل جامعه شناختی اجتماعات غیر رسمی یا سکونتگاههای خود ساخته در ایران . ۸۶

چند نکته. ۹۱

مشکلات مسکن و موانع پیشرفت در خانه سازی : ۹۲

عوامل تعیین کننده وضع مسکن.. ۹۳

مسکن در تهران به عنوان یک مشکل : ۹۳

آپارتمان و مجتمع مسکونی آپارتمانی : ۹۵

تعریف آپارتمان : ۹۵

مجتمع مسکونی.. ۹۵

سابقه آپارتمان سازی و آپارتمان نشینی.. ۹۶

قانون تملک آپارتمانها ۹۷

قوانین و مقرارت موجود: ۹۸

نواقص و نارسایی های  قانون. ۱۰۱

پیشنهاد : ۱۰۳

تاثیر نحوه طراحی مجتمع های مسکونی در مدیریت بهره برداری.. ۱۰۴

پیامدهای تولید مسکن انبوه ۱۰۸

انواع مسکن آپارتمانی.. ۱۱۰

خانه های مسکونی نیمه اختصاصی :‌ ۱۱۰

مسکن اجتماعی : ۱۱۱

بررسی تیپولوژی انواع مسکن اجتماعی :‌ ۱۱۱

الف : بلوکهای مسکونی زنجیره ای خطی.. ۱۱۱

ب : بلوکهای مسکونی منفرد : ۱۱۲

ج : بلوکهای چند باله :‌ ۱۱۲

د : بلوکهای مسکونی با حیاط داخلی پیاده : ۱۱۲

ذ : بلوکهای مسکونی ترکیبی.. ۱۱۲

و : بلوکهای مسکونی متفرقه : ۱۱۳

ویژگیهای مجتمع مسکونی مناسب… ۱۱۳

ویژگیهای منفی زندگی در آپارتمان از دیدگاه بهداشت روانی.. ۱۱۸

مسکن و آپارتمان نشنی در فرهنگ اسلامی.. ۱۲۱

دوری از بیهودگی : ۱۲۴

طراحی بر اساس خانواده گسترده : ۱۲۵

تشابه مساکن با مساجد: ۱۲۵

چارچوب نظری انتخابی تحقیق.. ۱۲۸

۲ – ۵ – ۴ – متغیرهای مستقل و شاخص های آنها ۱۲۹

۱ – سن : ۱۳۰

۲ – بعد خانوار : ۱۳۱

۳ – پایگاه اجتماعی : ۱۳۱

۴ – آگاهی اجتماعی : ۱۳۲

۵ – انگیزه زندگی در محل : ۱۳۲

۶ – شهرگرائی یا گرایش به  زندگی شهری : ۱۳۳

۷ – تقدیرگرائی : ۱۳۴

فرضیات تحقیق.. ۱۳۹

فصل ۵  : ۱۴۱

۱-۵- روش تحقیق.. ۱۴۱

۲-۵- متغیر وابسته. ۱۴۲

۱-۲-۵- معانی لغوی رضایت… ۱۴۳

۲-۲-۵- تعریف رضامندی : ۱۴۴

۳ – ۲ – ۵ – تعریف خانواده های شاهد : ۱۴۵

۴ – ۲- ۵ – تعریف از مجتمع نشینی : ۱۴۵

۵-۲-۵- تعریف نظری متغیر وابسته : ۱۴۶

۶-۲-۵- تعریف عملیاتی متغیر وابسته : ۱۴۷

۷-۲-۵ شاخص ها و اجزائ متغیر وابسته. ۱۴۷

۸-۲-۵- چگونگی سنجش و اندازه گیری متغیر وابسته. ۱۴۸

۳-۵- متغیرهای مستقل.. ۱۴۹

۱-۳-۵- سن.. ۱۵۰

۳-۳- ۵- بعد خانوار. ۱۵۰

۳-۳-۵- پایگاه اجتماعی.. ۱۵۰

میزان درآمد : ۱۵۱

۴-۳-۵-. ۱۵۲

۵-۳-۵- انگیزه زندگی در محل.. ۱۵۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی میزان رضایت مندی خانواده های شاهد از مجتمع نشینی  را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

انسان پیچیده ترین و نیازمندترین موجود جهان آفرینش است و نیازها سرچشمه سیاسی برای تحرک و فعالیت انسان هستند بطوری که انسان بی نیاز همانند یک شئی بی جان و بی تحرک است .

انسان به لحاظ انسانیت خود دارای نیازها و انگیزه های متنوعی است که ناگزیر از ارضاء آن بوده و از این جهت است که نامی سعی و تلاش او در طول زندگی معطوف به ارضاء این نیازها و ارتقاء سطح کمی و کیفی زندگی مادی و معنوی خود می شود .

بیان مسئله :

وقوع جنگ در یک جامعه اثرات زیانباری بر اجتماع خصوصاً سلامت جسم و روان افراد جامعه در برداشت مسلماً یکی از آسیب پذیر ترین ارکان اجتماعی ،‌ کانون خانواده ها است که به علت مشارکت مستقیم افراد خانوده ، رزمندگان در جنگ تبعات متفاوتی را در آن خانواده دارد . و با توجه به اهمیت و جایگاه شهید و شهادت در فرهنگ خاص اسلامی لزوم توجه به ابعاد مخرب و زیانبار جنگ بر خانواده شهدا در نزد ما صد چندان می گردد .

ضررت و اهمیت بررسی موضوع

معمولاً در توجیه ضرروت بررسی و تحقیق علمی به وظایف یا کارکردهای سه گانه علم اشاره می شود. پژوهشهای اجتماعی نیز به تبع آن یا شناختی است ، یا فلسفی و یا کاربردی . دو جنبه شناختی هر پژوهش باید استدلال شود که آن تحقیق تا چه حد به ارتقاء دانش آدمیان در باب پدیده ای خاص می انجامد . در جنبه فلسفی باید استدلال شود که تحقیق تا چه حد به تغییر و گسترش اندیشه ، منطق و شیوه تفکر منجر می شود

اهداف تحقیق

تمامی تحقیقات برای رسیدن و یا حداقل نزدیکتر شدن به اهداف خاصی طراحی و اجراء می شوند ، اهداف هر تحقیق راهنمای اصلی تحقیق بوده و تمام مراحل آن با توجه به اهداف از بیش تعیین شده برنامه ریزی می شوند ، همه تحقیقات بشری و از جمله تحقیقات اجتماعی در مراحل اجرائی خود ممکن است اهداف دیگری نیز غیر از اهداف اولیه را تعقیب کرده و یا در پایان کار به نکات جدیدی برسد

جامعه مورد مطالعه

جامعه مورد مطالعه در این تحقیق مجتمع مسکونی فجر وابسته به بنیاد شهید واقع در منطقه سه ( شمال تهران ) در ضلع جنوبی پارک ملت ، حد فاصل خیابان ولی عصر (عج) و خیابان نیایش می باشد . مجتمع فوق توسط بنیاد شهید با ظرفیت ۶۶۶ واحد مسکونی در قالب بیست بلوک ساختمانی و چهار طبقه طی سالهای دفاع مقدس احداث و در سال ۱۳۶۷ مورد بهره برداری قرار گرفت .

رضامندی از زندگی

تحقیقات تومان در باره رضامندی زوجین از ندگی می نویسد « زنانی که شوهران خود را کم هوش تر از خویش می دانند خوشبختی بی رمق تر و بی جان تر از دیگران احساس می کنند و نیز خوشبختی مردان هنگامی کاملاً تحقق خواهد یافت که همسران خود از نظر هوشی با خود برابر یابند با برعکس ، این احساس نیکبختی هنگامی کاستی خواهد گرفت که به طور قابل ملاحظه ای از زنانشان هوشمندتر باشند

رضایت از زندگی خانوادگی :

تعدادی از پژوهشها نشان داده اند که رضامندی از ازدواج با تولد فرزندان روانی نزولی می باید و زنان بیش از مردان آن را احساس می کند . سستی و بی پایگی تصوری رویارویی از زندگی عاشقانه زمانی آشکار می شوند که زوجین خود را در روابط عینی زندگی زناشویی می یابند اوهام عاشفانه زمانی از میان می رود که زن و شوهر از اختلافات فرهنگی و تحصیلی خود که تا آن زمان نهفته مانده بوند

تعریف رضایت شغلی :

رضایت شغلی مجموعه ای از احساسات سازگار و ناسازگار است که کارکنان با آن احساسها به کار خود می نگرند .

بیان این احساسها و دو عنصر دیگر از نگرشهای کارکنان یعنی اندیشه های ذهنی و نیتهای رفتاری و تفاوتی مهم و آشکار وجود دارد . این سه عنصر در مجموع به مدیران سازمانها کمک می کند تا واکنشهای کارکنان را نست به شغلشان درک کنند

رضامندی از زندگی و رابطه آن با رضایت شغلی :

در رابطه رضامندی کلی از زندگی و رابطه آن با رضایت شغلی ۲ نظریه وجود دارد .

« نظریه جبران » مدعی است شخصی که از لحاظ شغلی ناراضی است ، بدنبال کسب رضایت جبرانی در دیگر زمینه های زندگی بر می آید .

« نظریه سرابت » معتقد است که ناخشنودی از شغل بر کل زندگی خود تاثیر می گذارد. نتایج پژوهشها ، بطور مستقیم از نظریه سرابت حمایت می کند .

رضامندی از زندگی بعد از مهاجرت

پژوهشی با عنوان بررسی رضامندی از زندگی بعد از مهاجرت ( در میان گروهی از ساکنین خمینی شهر ) توسط آقای براتعلی سلیمانی در چه در مقطع کارشناسی ارشد جامعه شناسی در سال ۱۳۷۳ صورت گرفته که نتایج این تحقیق در قالب کتابی ( پایان نامه ) ارائه گردیده است ( در کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبائی (ره) موجود است

زندگی رضایت بخش از نظر بزرگان و صاحب نظران :

تمامی دانشمندان و مکاتب فکری در طول تاریخ در پی شناخت و معرفی راههای سعادتمندی انسان بوده اند از این رو در مکاتب و افراد مختلف بر اساس مبانی بینشی و فکری خاص آنها ، راهها و روشهای گوناگونی برای رضایت و سعادتمندی انسان ارائه شده  است .

مبانی بینش و نظری تحقق

۱ –۴ – تئوری های نیاز

نیازها پیچیده ترین فرایند زندگی آدمی اند ، آدمی نیازمند رفاه مادی است امنیت می خواهد ، محتاج محبت و دوستی دیگران است ، به سایرین احترام می گذارد و می خواهد آنان نیز به وی حرمت نهند ،‌ در جستجوی قدرت و مقام است و سرانجام انسان می خواهد خود را آنچنان که واقعاً هست ، متجلی سازد.

جریان طبیعی پیدایش نیازها

انسان به عنان یک موجود اجتماعی و طبیعی دارای خصوصیاتی است که او را از دیگر حیوانات به کلی متمایز می کند . انسان به لحاظ مکانیسم حیاتش از ابتدای تولد تا آخر عمور محتاج دیگران است و بدون دیگران نمی تواند زنده باشد این محتاج بودن تنها شامل غذا و لباس و مسکن نمی شود ، بلکه او یک نیاز اساسی دیگر دارد که می بایست به کمک دیگران ارضاء شود . او نیازمند تماس ، صحبت ، در دل کردن با دیگران و …

از هم پاشیدگی کانون خانواده

نمونه ها و مواردی که برای از هم پاشیدگی کانون خانواده قابل ذکرند ، بسیار است ولی بصورت مختصر و با توجه به موضوع تحقیق به نمونه مورد نظر اشاره می گردد.

هر خانواده بسامان و متعادل مبتنی بر دو رکن است : پدر و مادر ، مرگ هر یک از این دو نفر به هر علتی که باشد سبب از هم پاشیدگی کانون خانواده است ( این از هم پاشیدگی قابل جبران است ) ( دکتر قائمی . ص ۳۲ )‌

کلیات و بررسی خصوصیات کلی مسکن

داشتن مسکن یا سر پناهی مناسب که امروزه در چارچوب شهروندی اجتماعی تعریف می شود از جمله حقوق بنیادین شهروندان هر سرزمینی به حساب می آید . چنین حقی در قوانین اساسی ملل عالم و از جمله ایران . به رسمیت شناخته شده است و دولت ها موظف شده اند شرایط دستیابی خانواده ها به مسکن متعارف را فراهم آورند . لیکن علیرغم پذیرش این حق معضل سر پناه به عنوان یک از حادترین و پیچیده ترین مسایل اجتماعی کشورهای جهان ، همچنان مطرح است .

تحلیل جامعه شناختی از مسکن شهری

در تحلیل مورد اشاره از سه الگوی سه سطحی تحلیل ، یعنی سطح کلان تحلیل ،‌ و بالاخره سطح خرد تحلیل استفاده شده است . سطح کلان تحلیل به بررسی ساختار جامعه می پردازد و مدت تحولات تاریخی را می کاهد . لذا این سطح با دوره ی بلند مدت سر و کار دارد .

سطح میانه ی تحلیل نهادها و سازمانها را مورد بررسی قرار می دهد و بالاخره سطح خود تحلیل از رویدادها سخن به میان می آورد

نگاهی گذرا به چارچوب های نظری مرتبط با مسکن شهری

چارچوب های نظری مسکن شهری ، کم و بیش مشابه چارچوب های نظری موجود در جامعه شناسی شهر و شهر نشینی است . نگارنده در مجموعه ای از مقالات تحت عنوان دیدگاه های نظری در جامعه شناسی شهر و شهر نشنیی تاکنون به هفت دیدگاه اشاره کرده ست که عبارتند از :

تحلیل جامعه شناختی اجتماعات غیر رسمی یا سکونتگاههای خود ساخته در ایران .

در میان چارچوب های نظر ، دیدگاه اقتصادی سیاسی فضا برای تحلیل شر ایط جهان سوم و از جمله ایران آرائی بیشتری دارد. لیکن این دیدگاه نیز به طور کامل قادر به بازگوئی وضعیت جهان سوم نیست زیرا عناصر دخیل در شکل گیری بحران مسکن در جهان سوم معلول عواملی است که با شرایط کشورهای پیشرفته از اساس متفاوت است .

مشکلات مسکن و موانع پیشرفت در خانه سازی :

۱ – فاصله زیاد بین قسمت سر پناه و میزان درآمد.

۲ – محدودیتهای ملی از نظر اقتصادی ( تنگناهای اقتصاد ملی )

۳ – قیمت زمین و مسئله زمین خواری

۴ – مقرارت ثبتی و انتقال زمین

۵ – فقدان قدرت مالی

مسکن در تهران به عنوان یک مشکل :

تغییر در بنیادهای اقتصادی و توجه بر صنعتی شدن در ایران موجب جابجائی سریع جمعیت از روستا به شهرهای بزرگ صنعتی شده و طبعاً در این میان شهر تهران به عنوان پایتخت یک کشور در حال توسعه یکی از عمده ترین قطبهای جاذب جمعیت بوده است مهاجرت سریع جمعیت به تهران مسائل و مشکلات عدیده ای بویژه در زمینه مسکن برای این شهر ببار آورده است

آپارتمان و مجتمع مسکونی آپارتمانی :

تعریف آپارتمان :

آپارتمان در زبان فرانسه به هر یک از سکونتگاهها و خانه هایی گفته می شود که در یک مجموعه مسکونی قرار گرفته باشد . واژه آپارتمان الزاماً به معنی خانه های روی یکدیگر نـیست  خانه های آپارتمانی می تواند در کنار هم باشد . ( روح الامینی ۱۳۷۵ – ص۶۵۴)

سابقه آپارتمان سازی و آپارتمان نشینی

ساختن مجموعه های آپارتمانی که حدود ۵۰ سال از عمرش می گذرد ، طی سالهای گذشته با رشدی شتابان افزایش یافته و سرمایه گذاری های کلان در سنی ، شرکت های خصوصی ، مشارکتهای چند نفره ، کمک بانکها به کسانی که بخواهند خانه خود را تبدیل به مجموعه آپارتمانی کنند را به خود اختصاص داده است .آپارتمان سازی تقریباً نخستین بار در ایران در زمان رضا شاه صورت گرفته است .

قانون تملک آپارتمانها

بروز مشکلات در نحوه اداره و نگهداری این قبیل ساختمانها و تغییر الگوی ساخت و ساز و ترویج مجتمع سازی ( بصورت آپارتمان ) از سوی مدیران و طراحان امور شهری موجب گردید که مسئولان وقت در فکر تدارک مقرراتی برای اداره امور ساختمانها باشند . که حاصل آن تصویب قانون تملک آپارتمانها . مصوب ۱۳۴۳ بود .

پیشنهاد :

نظر به تغییر الگوی ساخت و ساز در شهرها و دگرگونی ناشی از این نوع ساخت و ساز در فرهنگ زندگی شهری ،‌ ضوابط برای تنظیم و روابط بین ساکنان مجتمع های مسکونی ،‌ امری اجتناب ناپذیر می نماید . با توجه به مشکلات عدیده ای که امروزه در زندگی آپارتمانی وجود دارد و همگان کم و بیش از آن آگاهی دارند پیشنهاد می گردد:

۱ – قانون فعلی و آیین نامه اجرایی آن ، هر چند که متناسب با شرایط زندگی امروز نیست ، به وسیله هیئت دولت (در قانون اشاره شده است که دولت مامور اجرای قانون است ) با تعیین نمایندگی دولت ( شهرداری یا مسکن و شهرسازی  یا دشواری اسلامی شهر و هر مرجع دیگری ) به مورد اجرا گذاشته شود .

گفتنی است که بیشتر مواد قانون خصوصاً در زمینه حقوق مالکیت به صورتی که در متن قانون آمده است ، قابلیت اجرایی مطلوبی دارد ، لکن برخی موارد که به نحوه اداره امور ساختمان مربوط می شود فاقد ضمانت اجرایی لازم است .

بررسی تیپولوژی انواع مسکن اجتماعی :‌

در بررسی انواع مسکن اجتماعی مشخص می شود که علیرغم تنوع بسیار زیاد ، می توان الگوهای متفاوت را دسته بندی نمود و طبقه بندی خاص را با توجه به تراکم و تعداد طبقه اعمال کرد.

الف : بلوکهای مسکونی زنجیره ای خطی

اینگونه بلوکها متداولترین طرح ، در استقرار و جانمایی بلوکهای مسکونی در سایت مسکونی است که گاهی طول بلوک زنجیره ای به ۵۰۰ متر می رسد .

آشنائی یا فرهنگ آپارتمان نشینی :

ساکنین مجموعه های آپارتمانی که معمولاً متشکل هستند از مهاجرین روستا به شهر یا شهرهای کوچک و شهرهای بزرگ و یا ساکنین شهرهای بزرگ که به دلایل مختلف به این ساکن روی می آورند  دارای فرهنگ های متفاوتی بوده که به اجبار یا تحت شرایطی در اینگونه مجتمع ها  اسکان یافته اند . بهر حال باید ساکنین مجموعه آپارتمانی نیست به کل مجموعه احساس وظیفه و مسئولیت و احساس تعلق کنند و تنها واحد مسکونی خود را متعلق به خود ندانند بلکه در مسائل و مشکلات تمام مجموعه شریک شوند .

ویژگیهای منفی زندگی در آپارتمان از دیدگاه بهداشت روانی

در خصوص ویژگیهای منفی زندگی در آپارتمان بطور خلاصه می توان به شرح ذیل اشاره نمود :

۱ – عدم وجود سنخیت ساکنین از نظر شغل  درآمد ، تحصیلات که غالباً تنش هایی را در روابط بین افراد در پی دارد .

اختلافات و نزاع ساکنین بر سر اطفال ، بواسطه کمبود فضاهای لازم نظر پارک ، فضای سبز ، محیط مناسب و کافی جهت بازی کودکان و نوجوانان که این امر به نوبه خود سبب می شود

مسکن و آپارتمان نشنی در فرهنگ اسلامی

بعد از مرور مباحث قبلی با توجه به موضوع تحقیق که بررسی رضامندی خانواده های شاهد از مجتمع نشینی است و از آنجا که خانواده های معظم شاهد مورد بررسی از افراد مسلمان معتقدی هستند که در راه احیای ارزشهای اسلامی و دفاع از ادین و انقلاب و سرزمین اسلامی خود از عزیزترین کسان خود گذشتند بی مناسب نیست که موضوع مسکن و آپارتمان نشینی از منظر فرهنگ اسلامی بصورت گذرا مورد اشاره قرار گیرد .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 − 7 =