بررسی مقایسه مهارت اجتماعی فرزندان فرهنگی با فرزندان افراد غیر فرهنگی در شهرستان لالی خوزستان

ارتباط غیر کلامی ابتدایی ترین وسیله پیوند میان انسانها بوده و انسان اولیه به کمک آن با همنوع خود و حتی با حیوانات رابطه برقرار می کرد و نیازهای خود را با ترسیم آن برآورده می ساخت با پیدایش زبان گفتاری ، اختراع خط، صنعت چاپ ، پیشرفت جوامع، تغییرات ، تحولات شدید صنعتی و … نیاز انسان را به ارتباط پیچیده و مؤثر بیشتر کرده است.

خود باوری توانایی است که فرد از طریق ابراز آن می تواند به طور موثری نیازهای خود را  براورد کند. در حالیکه به حقوق سایرافراد نیز احترام بگذارد. ( تامسون , باندی ، ۱۹۹۹) مهارتهای اجتماعی اغلب به عنوان مجموعه پیچیده ای از مهارتها تعریف می شوند که شامل ارتباطات ، حل مساله تصمیم گیری ، قدرت نمایی ،تعامل با گروه ودوستان (همسالان ) وخود رهبری است (هاگر و واون ۱۹۹۹،) این مهارتها ، شایستگی های ضروری برایدانش آموزان  هستند

چکیده

اجتماعی برای تسلط بر ارتباطات بین فردی را بیشتر میکند۰ روش تحقیق حاضر با توجه به اهداف وفرضیات عنوان تحقیق مورد نظر بررسی مقایسه مهارت اجتماعی فرزندان فرهنگی با فرزندان افراد غیر فرهنگی در شهرستان لالی خوزستان است.گسترش روابط انسانی در دوران نوجوانی نیاز افراد را در کسب مهارتهای تحقیق از نوع عملی مقایسه ای است یعنی در واقع محقق با مقایسه دو گروه می خواهد میزان مهارت اجتماعی هر گروه را بررسی کند.جهت بررسی میزان مهارت اجتماعی دانش آموزان افراد فرهنگی وغیر فرهنگی دو گروه انتخاب شده وبا استفاده از پرسشنامه استاندارد شده مهارتهای اجتماعی مورد آزمون قرار گرفته اند.

این مطلب  بررسی مقایسه مهارت اجتماعی فرزندان فرهنگی با فرزندان افراد غیر فرهنگی درشهرستان لالی خوزستان مشتمل بر ۸۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول  (کلیات پژوهش)

۱-۱-مقدمه…۲

۱-۲-بیان مسئله واهمیت موضوع ….۲

۱-۳-اهداف تحقیق…۳

۱-۴-سئوالات و فرضیات تحقیق …۴

۱-۵-متغیرهای تحقیق …۴

۱-۵-۱-تعریف متغیرها …۵

فصل دوم(ادبیات و پیشینه پژوهش)

۲-۱-مقدمه…۷

۲-۲-زمینه های رشد در نوجوانان وجوانان  …۷

۲-۳-تربیت اجتماعی نوجوانان وجوانان …۹

۲-۴-شناخت و تربیت نیازهای اجتماعی   …۹

۲-۴-۱- نیاز به امنیت اجتماعی   …۹

۲-۴-۲-نیاز به تعلق داشتن…۱۰

۲-۴-۳- نیازبه توجه …۱۰

۲-۴-۴- نیاز به تحسین   …۱۱

۲-۴-۵- نیاز به موفقیت  …۱۱

۲-۵-  تقویت احسس کفایت و عزت نفس در جوانان ونوجوانان …۱۱

۲-۵-۱- تقویت ابزارهای ارتباطی   …۱۲

۲-۵-۲- ارتباط غیر کلامی  ..۱۳

۲-۶- اساسی ترین نیاز نسل جوان و نوجوان…۱۴

۲-۷- تاثیر خانواده وگروه همسالان بر نوجوان و جوان…۱۶

۲-۷-۱- نگرش ایستا و بازدارنده ..۱۷

۲-۷-۲- نگرش آزاد منشانه وافراطی..۱۷

۲-۷-۳- نگرش متزلزل و تخریبی..۱۷

۲-۷-۴- نگرش پویا و سازنده..۱۸

۲-۸-۵- نظریه موریس دبس…۱۸

۲-۹- تاثیر دوستان و همسالان در نصمیم گیری های نوجوان..۱۸

۲-۹-۱- دوستان وهمسالان، نوجوان را به رقابت وا می دارند..۱۹

۲-۱۰- مهارتهای اجتماعی…۱۹

۲-۱۰-۱-تعریف مهارتهای اجتماعی…۲۱

۲-۱۱- نظریه یادگیری…۲۳

۲-۱۱-۱-پاداش وتنبیه…۲۳

۲-۱۰-۲-مشاهده الگو..۲۳

۲-۱۰-۳-نظریه میدانی…۲۴

۲-۱۰-۴-نظریه گروه اجتماعی…۲۴

۲-۱۱-۴-۱- هنجار..۲۴

۲-۱۱- ۴-۲-نقش…. ۲۵

۲-۱۲-روی آورد اجتماعی…۲۵

۲-۱۳-روی آورد شناختی (تحولی نگر..۲۶

۲-۱۴-پرورش مهارتهای اجتماعی..۲۷

۲-۱۴-۱-آموزش مهارتهای اجتماعی به افرادی که دچار جدائی اجتماعی هستند …… ۲۷

۲-۱۵-انتخابهای مهارتهای اجتماعی..۲۷

۲-۱۵-۱-نظریه مورگان وتراور…۲۸

۲-۱۶عوامل انتخاب مهارتهای اجتماعی…۲۸

۲-۱۷-تئوریهای رشد…۲۹

۲-۱۷-۱-نظریه اریکسون در مورد تئوری رشد…۲۹

۲-۱۸-معیارهای اجتماعی در انتخاب مهارت..۲۹

۲-۱۹-ارزیابی رفتارهای عاطفی وشناختی…۳۰

۲-۱۹-۱-ارزیابی رفتارهای عاطفی…۳۱

۲-۱۹-۲-ارزیابی رفتار شناختی..۳۱

۲-۲۰-مهارتهای اجتماعی وپیشرفت تحصیلی…۳۲

۲-۲۱-مشکل تحصیل نوجوانان وجوانان …۳۲

۲-۲۲-جنسییت و مهارتهای اجتماعی..۳۳

۲-۲۳-انتخاب رفتار شناختی وعاطفی در مهارتهای اجتماعی..۳۴

۲-۲۴-مهارتهای اجتماعی مربوط به عواطف…۳۴

۲-۲۵-مهارتهای اجتماعی مربوط به شناخت..۳۵

۲-۲۵-۱-ادراک اجتماعی..۳۵

۲-۲۵-۲-حل مساله..۳۶

۲-۲۵-۳-خود آموزی…۳۶

۲-۲۵-۴-نوسازی شناختی…۳۷

۲-۲۶-ماهیت مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی..۳۷

۲-۲۶-۱-ارتباط وارتباط میان فردی..۳۸

۲-۲۶-۲-ارتباط بین نوجوانان وجوانان اجتناب ناپذیر است..۳۹

۲-۲۶-۳-ارتباط  بین نوجوانان وجوانان هدفمند است..۳۹

۲-۲۶-۴-ارتباط بین نوجوانان چند بعدی است…۴۰

۲-۲۷-اشکالات ناشی از اختلالات عاطفی وبیماریهای روانی درنوجوانی وجوانی….. ۴۱

۲-۲۷-۱-عقب نشینی وبازگشت…۴۱

۲-۲۷-۲-همانند سازی…۴۱

۲-۲۷-۳-برون افکنی…۴۱

۲-۲۷-۴-جبران…۴۱

۲-۲۷-۵-دلیل تراشی…۴۱

۲-۲۷-۶-سرکوبی…۴۱

۲-۲۷-۶-۱-نگرانی…… ۴۲

۲-۲۷-۶-۲-ترس……. ۴۲

۲-۲۷-۶-۳-احساس حقارت…۴۲

۲-۲۸-اضطراب…۴۳

۲-۲۹-حالات هیستریک…۴۳

۲-۳۰-رهنمودهای اسلام برای برخورداری با جوانان ونوجوانان…۴۳

۲-۳۱-پیشینه تحقیق در ایران…۴۴

۲-۳۲-پیشینه خارج از کشور….۴

فصل سوم

۳-۱-روش تحقیق…۵۲

۳-۲-جامعه آماری…۵۲

۳-۳-روش نمونه گیری…۵۲

۳-۴-ابزار پژوهش….۵۲

۳-۵-روش نمره گذاری….۵۳

۳-۶-روش تجزیه وتحلیل داده ها….۵۳

فصل چهارم

۴-۱-آمار توصیفی مربوط به مهارت اجتماعی…۵۵

۴-۷-آماراستنباطی مربوط به فرضیات مهارت اجتماعی گروه های مختلف…۶

فصل پنجم

۵-۱-بحث و نتیجه گیری….۷۲

۵-۲-محدودیتها….۷۴

۵-۳-پیشنهادات…۷۵

۵-۴- خلاصه…۷۶

منابع ومأخذ….۷۷

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی مقایسه مهارت اجتماعی فرزندان فرهنگی با فرزندان افراد غیر فرهنگی در شهرستان لالی خوزستان را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه :

ارتباط غیر کلامی ابتدایی ترین وسیله پیوند میان انسانها بوده و انسان اولیه به کمک آن با همنوع خود و حتی با حیوانات رابطه برقرار می کرد و نیازهای خود را با ترسیم آن برآورده می ساخت با پیدایش زبان گفتاری ، اختراع خط، صنعت چاپ ، پیشرفت جوامع، تغییرات ، تحولات شدید صنعتی و … نیاز انسان را به ارتباط پیچیده و مؤثر بیشتر کرده است.

خود باوری توانایی است که فرد از طریق ابراز آن می تواند به طور موثری نیازهای خود را  براورد کند. در حالیکه به حقوق سایرافراد نیز احترام بگذارد. ( تامسون , باندی ، ۱۹۹۹) مهارتهای اجتماعی اغلب به عنوان مجموعه پیچیده ای از مهارتها تعریف می شوند که شامل ارتباطات ، حل مساله تصمیم گیری ، قدرت نمایی ،تعامل با گروه ودوستان (همسالان ) وخود رهبری است (هاگر و واون ۱۹۹۹،) این مهارتها ، شایستگی های ضروری برایدانش آموزان  هستند که از طریق آنها تقلید می کنند وروابط اجتماعی مثبتی را با همسالان ،معلمان ،خانواده وسایر افراد جامعه بر قرار میکنند (جانسون رادرفورد (۲۰۰۱)  مهارتهای ارتباطی جرئی از رفتار اجتماعی انسان هستند

بیان مسئله و اهمیت موضوع:

انسـان اصولاً موجودی اجتماعی است و به همین دلیل از لحظه تولد تا آخر عمر در اجتماع بسر می برد و دائماً در تعامل با انسانهای دیگر می باشد. او در یافته است که در جمع بودن می تواند مشکلات او را مرتفع سازد. و به همین منظور همواره یاد می گیرد که چگونه بایستی در جمع زندگی کند و نیازهای خود را ارضا نماید بنابراین لزوم آموزش مهارتهای اجتماعی در زندگی فرد مطرح می شود.

سئوالات تحقیق :

۱-مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر خانواده های فرهنگی چگونه است؟

۲- مهارتهای اجتماعی دانش آموزان پسر خانواده های فرهنگی چگونه است؟

۳-آیا بین مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر خانواده های فرهنگی و غیر فرهنگی تفاوت وجود دارد؟

۴-آیا بین مهارتهای اجتماعی دانش آموزان پسر خانواده های فرهنگی و خانواده های غیر فرهنگی تفاوت وجود دارد؟

زمینه های رشد در نوجوانان و جوانان :

در اقوام بدوی و فرهنگهای ابتدائی مرحله ایی تحت عنوان بلوغ جوانی وجود نداشته و این دو مرحله ناشی از تغییرات بدنی تصور می شده است.

جوانی دوره شور و توان است دوره ایست که استعداد جسمانی و عقلانی می تواند رشد و پرورش یابد. پیامبر اسلام (ص) آنقدر به این دوره اهمیت دادند که اسامه جوان را به فرماندهی سپاه برگزیدند.

ادبا نیز به بیان دوره جوانی و شمه ای از خصوصیات آن پرداخته و در بعضی موارد رهنمود های تربیتی ارائه داده اند.

۴شناخت و تربیت نیازهای اجتماعی:

انسان از دوران کودکی نیازهایی را از خود نشان میدهد که این نیازها پایه ارتباطات اجتماعی او قــرار می گیرد. به عبارت دیگر از آن جا که چنین نیازهایی وجود دارند. رفتارهای اجتماعی انسان شکل می گیرند. ما ضمن تبیین مهم ترین نیازهای اجتماعی انسان سعی خواهیم کرد این نکته را یادآور شویم که نیازهای مورد بررسی نقش بسیار مهم در موضع گیری عاطفی کودک نسبت به مربی دارند. یعنی اگر در طول دوره تربیت، کودک یا نوجوان موضعی مثبت و سازنده در مقابل مربی اتخاذ کند و یا بالعکس موضعی تهاجمی و یا تدافعی انتخاب نماید این امر ناشی از شیوه برخورد ما با این نیازهاست.

تقویت احساس کفایت وعزت نفس در جوانان ونوجوانان:

علاوه بر نیازهای روانی که پایه ارتباط و رفتار اجتماعی ما قرار می گیرند عوامل دیگری نیز وجود دارند که بر رفتار اجتماعی جوانان ونوجوانان اثر می گذارند یکی از مهمترین این عوامل احساس کفایت وعزت نفس است. ابتدا لازم است مفهوم کفایت وعزت نفس را روشن کنیم.هرکدام از ما تصوری از خود دارد.به این تصور، خودپنداره یا مفهوم خودگفته می شود.

اساسی ترین نیاز نسل نوجوان و جوان:

حرکت و انتقال از نقطه ای به نقطه دیگر مستلزم استفاده از وسایل و امکانات است. بدیهی است با در نظر گرفتن مقصد و موقعیت مسیر، ابزار مورد استفاده گوناگون خواهد بود. صعود به قله به ابزار خاصی احتیاج دارد چنان که غواصی در دل دریاها نیز به وسایل و تجهیزات دیگری نیازمند است. در این جا این سئوال مطرح می شود که چگونه می توان به خداوند متعال نزدیک شد؟ اگر گفته شود که خدای متعال در همه جا وجود دارد و از خود انسان به او نزدیک تر است

تأثیر خانواده و گروه همسالان بر نوجوان و جوان:

مشاهده عوارض بلوغ، هنوز نوجوان خود را به صورت کودک نگریسته، مانند دوران کودکی با او رفتار می کنند. گاهی نیروی را بزرگ سال تلقی کرده انتظارات متضادی از آن ها دارند. استمرار نگرش ها و انتظارات متضاد والدین در این دوره موجب خشم و نگرانی نوجوان شده ناخودآگاه او را مجبور به انجام رفتارهای دفاعی و خصمانه می نماید. ادامه چنین روندی موجب می شود که به تدریج ذهنیت نوجوان و جوان و والدین در قضاوت در باره یکدیگر مخدوش و تحریف شود.

تأثیر دوستان و همسالان در تصمیم گیری های نوجوان:

تصمیم گیری استعدادی است که به انسان کمک می کند تا برای تأمین نیازهایش از بین راه ها و روش های موجود یکی را برگزیده با انجام فعالیت های رضایت بخش تعادل روانی خویش را به نحو مطلوبی حفظ نماید و به عکس، ناتوانی در تصمیم گیری، فرد را در معرض تعارض قرار داده استمرار چنین تعارضاتی نیز زمینه ساز پدیدآیی شخصیت های بیمار است.

مهارتهای اجتماعی

کنار آمدن با فشارهای زندگی و کسب مهارت های فردی و اجتماعی ، همواره بخشی از واقعیت زندگی انسان بوده و در ادوار تفاوت به اشکال گوناگون تجلی یافته است . در دوره کودکی تعرضها جلوه چندانی ندارند . اما با افزایش سن و مواجهه با مشکلات ویژه سنین نوجوانی و جوانی ، کشمکشهای درونی و محیطی تظاهر پیدا می‌کنند همزمان با رشد جسمانی و روانی انتظارات خانواده و جامعه از فرد افزایش می‌یابد . به طوری که نوجوان می‌پذیرد به سبب زندگی اجتماعی بخشی از تمایلات خود را محدود نماید و در چارچوب هنجارهای اجتماعی و گروهی قرار دهد .

پرورش مهارتهای اجتماعی:

برنامه های آموزشی و پرورشی و بازپروری مهارتهای اجتماعی مستلزم تلقینی از عوامل کنترلی شناختی و رفتاری و عاطفی است. روشی که در پرورش این مهارتها بکار می رود روش ایفای نقش است.

عمومیت و کارآیی این روش بستگی به چارچوب این نقشها دارد. برخی از تحقیقات حاکی از آن است که اضطراب فرد در رابطه با ممانعت از پاسخهای مقابله آمیز است. چارچوبهای ایفای نقش که جنبه نمایشی دارد و نه واقعی باعث کاهش اضطراب می شود و بصورت یک عامل جایگزین و تکمیل کننده در رفتارهای مقابله آمیز عمل می کند. در این ایفای نقش نمایشـی اجرا می شود که فرد چگونگی کنترل رفتار خویش را در آن تجربه می کند.

معیارهای اجتماعی در انتخاب مهارت.

در انتخاب مهارتها برای یک نوجوان بخصوص یا چند نوجوان علاوه بر در نظر داشتن مراحل رشد آنها،به چند معیار اجتماعی نیز باید توجه داشت.در بخشهای مختلف یک جامعه،میان گروههای شغلی مختلف حتی بین خانواده ها ونیز در مقاطع گوناگون زمانی درباره نحوه رفتار کودکان اختلاف نظرهای فاحشی به چشم میخورد.

ارزیابی رفتارهای عاطفی وشناختی

افکار واحساسات نوجوان با آموزش مهارتهای اجتماعی ارتباط دارد زیرا نحوه اندیشه واحساس آنها در موقعیتهای اجتماعی مختلف بر رفتار اجتماعی آنان اثر میگذارد واین که اجتماعی شدن یعنی یادگیری راههای کلی،مشخص وقابل قبول ابراز رخدادهای درون به کمک تربیت .

از آنجا که ارزیابی مستقیم شناخت وعاطفه مشکل است ،ارزیابی معمولاً با بیان شفاهی شخص از وضعیت خود،به رغم دشواری در معتبر شناختن آن به شکل مستقل آغاز میشود.

مشکل تحصیل نوجوانان وجوانان:

در آغــاز بــلوغ نوجوان عملاً در دوره راهنمایی است.اودروس ابتدایی را به اتمام رسانده وتا اندازه ای به ریاضیات ومفاهیم اولیه علوم آشنا شده است.لذت بردن یا تنفر از درس ومدرسه معمولاً به دو عامل اول:استعداد وانگیزش خود نوجوان ودوم:چگونگی وکیفیت آموزش بستگی دارد.همه افراد استعداد یکسانی برای یادگیری ندارند برای دسته ای ریاضیات مشکل است وباعث اضطراب آنان میشود

جنسیت ومهارت اجتماعی

در خصوص تفاوتهای جنسیتی در مهارتهای اجتماعی،دیدگاههای متفاوت وگاه متناقض ارائه شده است.گاهی مردان در مهارتهای اجــتماعی نسبت به زنان تفوق داشتــه وگاهی زنان بر مردان سبــقت جسته اند.در پژوهشی که توسط کراندال (۱۹۶۴)وسیرس در مورد فعالیتهای اجتماعی در زنان صورت پذیرفت،تأییدهای اجتماعی را منشاء پیشرفت های اجتماعی در زنان دانسته ودراین خصوص زنان را بر مردان برتری میدهد.

انتخاب رفتار شناختی وعاطفی در مهارتهای اجتماعی

از آنجا که در حال حاضر فرآیندهای شناختی و عاطفی در تعیین عملکرد اجتماعی نقش بسیار پر اهمیتی دارند،این دو فرآیند را در رشد وبه کارگیری مهارتهای اجتماعی دوعنصر ضروری می شناسند هر چند به گفته لوئیس مایکالسون (۱۹۸۳)تئوریهای مختلفی در زمینه ماهیت ارتباط میان عواطف وفرآیندهای شناختی وجود دارد،ولی پیوستگی این دو فرآیند به یکدیگر کاملاً شناخته شده است.به اعتقاد عده ای بروز عواطف منبعث از فرآیندهای شناختی است وبه عقیده برخی دیگر عکس العملهای عاطفی مستقل عمل میکنند ومبنای شناختی ندارند.

مهارتهای اجتماعی مربوط به شناخت:

آموزش شیوه های تغییر شناخت در کنترل عواطف ورفتار مؤثر است.بسیاری از برنامه های آموزشی که ذکر شد روشهایی را برای آموزش مهارتهای جهت دار به مدد شناخت ارائه میدهند.برخی از مهارتهای شناخت که جنبه های مهم آموزش مهارتهای اجتماعی بشمار می آیند عبارتنداز:ادراک اجتماعی،حل مسأله،خودآموزی،بازسازی شناختی.

ماهیت مهارت اجتماعی در ارتباطات میان فردی:

بطور کلی مهارتهای اجتماعی به آن دست از مهارتهایی گفته می شود که ما در تعاملات میان فردی

خود به کار می بریم اما از جهتی تعریف فوق چندان کامل نیست ، زیرا بیشتر به شکل این مهارتها اشاره دارد تا به ماهیت آنها . در ادبیات امروزه روانشناسی ، تلاش زیادی جهت ‍تعریف مهارت اجتماعی شده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم .

محدودیتهاومشکلات

۱-عدم همکاری وعلاقه برخی از دانش آموزان در زمینه پاسخگویی به سؤالات.

۲-کمبود امکانات وبودجه مالی محقق برای اجرای تحقیق در مدارس مختلف.

۳-عدم همکاری برخی از مدیران ومعلمان مدارس در جمع آوری اطلاعات از دانش آموزان.

۴-انتخاب دانش آموزان دبیرستانی.

۵-دراین تحقیق صرفاً با بررسی تفاوت مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر در دبیرستانها صورت گرفته است وعوامل اقتصادی-فرهنگی و خانوادگی دانش آموزان واینکه چندمین فرزند هستند ،نادیده گرفته شده است.

پیشنهادات

اجتماعی شدن به فرآیندی گفته میشود که بموجب آن افراد کیفیتهای اساسی را برای کنش مؤثر در جامعه ای که در آن زندگی میکنند توسعه میدهند،اجتماعی شدن جریانی است که در آن هنجارها،مهارتها،انگیزه ها،طرز تلقی هاورفتارهای فرد شکل می گیرد تا ایفای نقش کنونی یا آتی او در جامعه مناسب ومطلوب شناخته شود ونوجوانان به کمک آن ارزشها،اعتقادات ومعیارهای رفتاری که فرهنگشان از آنان انتظار دارد را می آموزند.شخصیت افراد تحت تأثیر محیط مخصوص نهادهای تربیتی،خانوادگی ودینی تشکیل می یابد،میداند.

بنابراین در نتیجه اجتماعی شدن است که فرد مهارتهای شناختی را بدست می آورد ووی را قادر به انجام رفتار هوشمندانه در رابطه با پیچیدگی وتغییر نیازمندیهای روزانه زندگی میسازد.الگوهای فرهنگی وارزشی جامعه توسط عوامل انتقال دهنده ،نظیر فرهنگ،ملیت،خانواده،همسالان ودوستان،سازمان های رسمی تکنولوژی(وسایل ارتباطی،تلویزیون،کامپیوترو…)ادبیات دستگاه رهبری جامعه ومانند اینها به فرد انتقال می یابد وافراد با کسب هنجارها و مهارتهای اجتماعی میتوانند بر جامعه خود تأثیر بگذارند،محیط خود را تغییر دهند.

خلاصه

انسان بعنوان موجودی اجتماعی، از زندگی اجتماعی برخوردار است .پایه واساس این زندگی ،ارتباطات دوسویه،تعامل افراد با اجتماع ومحیط اطراف آنهاست،انسانها برای زنده ماندن ورفع نیازهای آنان را برطرف کنند چون درغیر اینصورت خواهند مرد.

عنوان تحقیق مورد نظر بررسی مقایسه مهارت اجتماعی فرزندان فرهنگی با فرزندان افراد غیر فرهنگی در شهرستان لالی خوزستان است.گسترش روابط انسانی در دوران نوجوانی نیاز افراد را در کسب مهارتهای اجتماعی برای تسلط بر ارتباطات بین فردی را بیشتر میکند.برخی از نوجوانان تردید درباره معنای زندگی را خلاقی دارند .بایستی به این افراد کمک شود تا ارزشهای خودرا بشناسند وتأثیر رفتار خود را بر روی دیگران درک کند.استفاده از تفکر نقاد میتواند مؤثر باشد.نوجوان باید یاد بگیرد که چگونه میتواند،بی آنکه افراد دیگر را طرد کند مخالفت خود را با کسانی که باورهای متفاوت از وی دارند را مسالمت آمیز ابراز کند.

منابع و ماخذ

  • آزاد فلاح ،پروین.(۱۳۸۰)بررسی رابطه بازی های کامپیوتری ومهارتهای اجتماعی نوجوانان ،پایان نامه ارشد.دانشگاه تهران
  • آقا جانی،مریم.(۱۳۸۱) پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان ومنبع کنترل نوجوانان ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه الزهرا.
  • آیزنبرک،ن (۱۳۷۹). رفتار های اجتماعی کودکان ، ترجمه بهار ملکی، انتشارات ققنوس، چاپ اول.
  • احمدیزاده،جواد. (۱۳۷۴)،پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای حل مسئله بر برخی وپژگیهای شخصیتی نوجوانان تحت پوشش مراکز شبانه روزی بهزیستی ،کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی،دانشگاه علامه طباطبایی.
  • ارجی اون ؛کریستین سان رزرو (۱۳۷۷) مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی.ترجمه خشایار بیگی مهرداد فیروز بخت .انتشارات استان قدس رضوی.
  • ابراهیمی قوام، صغری .(۱۳۷۴)بررسی رابطه بین اضطراب اجتماعی وسطح مهارتهای اجتماعی دانش آموزان مقطع راهنمائی شهرستان رشت ،پایان نامه ارشد. دانشگاه تهران.
  • امیری،عبدالحسین. (۱۳۷۸)بررسی مقایسه این ویژگی های شناختی ،اجتماعی وحرمت خود نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک عادی.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.