بررسی مقایسه ای جو سازمانی دانشکده های ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه بیرجند درسال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳

استادان ومدیران بخصوص آنهایی که سابقه کاری زیادی دارند، غالباً بااین تجربه آشنا هستند که درانتقال ازیک دانشکده به دانشکده دیگر احساس کرده اند به محیط تازه ای که با محیط قبلی متفاوت است قدم می گذارند. آنچه که موجب چنین احساسی می شود جو سازمانی است.

جو سازمانی چیز معمولی نیست،. بنابراین، به استناد چه شواهدی می توان از جو دانشگاه ها وتفاوت آنها سخن گفت؟

مشاهده رفتارکارکنان دانشگاه شواهدی بدست می دهند مثلاً دربرخی سازمان ها، کارکنان، آسوده خاطرند، با یکدیگر روابط متقابل صمیمانه ای دارند. شایسته وبا صلاحیت به نظر می رسند به گونه ای اعتماد واطمینان ناظر رابه خود جلب می کنند

این مطلب  بررسی مقایسه ای جو سازمانی دانشکده های ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه بیرجند درسال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳ مشتمل بر ۶۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول: ۴

کلیات.. ۴

مقدمه. ۵

بیان مسأله. ۶

اهمیت تحقیق. ۷

اهداف تحقیق. ۷

فرضیه های پژوهشی.. ۸

تعاریف عملیاتی.. ۹

فصل دوم: ۱۲

مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق. ۱۲

مقدمه. ۱۳

بخش اول: ادبیات ومبانی نظری.. ۱۴

تعاریف جو سازمانی.. ۱۴

انواع جو های سازمانی.. ۱۸

بخش دوم: پیوسته پژوهشی.. ۲۳

نتایج تحقیق. ۲۴

فصل سوم: ۲۶

روش اجرای تحقیق. ۲۶

نوع تحقیق. ۲۷

جامعه آماری.. ۲۷

نمونه آماری.. ۲۷

نحوه جمع  آوری داده ها وکسب اطلاعات.. ۲۸

ابزار اندازه گیری.. ۲۸

روایی وپایایی ابزار اندازه گیری.. ۲۸

روش نمره گذاری پرسش نامه ویافته های مربوط به آن. ۳۰

فصل چهارم: ۳۱

تجزیه و تحلیل داده ها ۳۱

مقدمه. ۳۲

تجزیه و تحلیل توصیفی.. ۳۳

داده های مربوط به خرده مقیاس روحیه: ۳۴

خرده مقیاس صمیمیت: ۳۵

خرده مقیاس بازدارندگی: ۳۶

خرده مقیاس عدم تعهد شغلی: ۳۷

خرده مقیاس مراعات: ۳۸

خرده مقیاس نفوذ: ۳۹

خرده مقیاس تأکید برتولید: ۴۰

خرده مقیاس فاصله گیری: ۴۱

فصل پنجم. ۴۵

نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۴۵

مقدمه. ۴۶

نتیجه گیری نهایی.. ۶۰

پیشنهادهای پژوهشی.. ۶۱

محدودیت های پژوهشی.. ۶۱

فهرست منابع. ۶۲

ضمائم. ۶۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته علوم اجتماعی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی مقایسه ای جو سازمانی دانشکده های ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه بیرجند درسال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳ را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

استادان و مدیران بخصوص آنهایی که سابقه کاری زیادی دارند، غالباً بااین تجربه آشنا هستند که درانتقال ازیک دانشکده به دانشکده دیگر احساس کرده اند به محیط تازه ای که با محیط قبلی متفاوت است قدم می گذارند. آنچه که موجب چنین احساسی می شود جو سازمانی است.

جو سازمانی چیز معمولی نیست،. بنابراین، به استناد چه شواهدی می توان از جو دانشگاه ها وتفاوت آنها سخن گفت؟

مشاهده رفتارکارکنان دانشگاه شواهدی بدست می دهند مثلاً دربرخی سازمان ها، کارکنان، آسوده خاطرند، با یکدیگر روابط متقابل صمیمانه ای دارند. شایسته وبا صلاحیت به نظر می رسند به گونه ای اعتماد واطمینان ناظر رابه خود جلب می کنند

بیان مسأله

‹‹ نیازیعنی، فاصله میان آنچه هست وآنچه باید باشد. یک مسأله، یک نیاز انتخاب شده است که برای کاهش یا رفع آن باید اقدام شود.››( راجرز کاخمن، جوی، هرمن، ترجه فریده مشایخ وعباس بازرگان ۱۳۷۴ ص ۱۴۶)

با توجه به تعریف فوق مسلماً شناسایی فاصله بین وضع موجود، و وضع مطلوب از نظر جو سازمانی حاکم بر دانشکده های مورد مطالعه جهت بهسازی مدیریت دراستفاده بهینه از منابع موجود سازمانی، نیازی است

اهمیت تحقیق

دانشگاه ها به عنوان قلب نظام تعلیم وتربیت هرکشور نقش مهمی دربهبود وتوسعه نظام تعلیم وتربیت بر عهده دارند چرا که فارغ التحصیلان دانشگاه ها به عنوان برومندهای نظام آموزش عالی می توانند پست های کلیدی کشور وحساس را به عنوان مدیران، طراحان، برنامه ریزان، مهندسان و… درکشور برعهده گیرند.

اهداف تحقیق

۱- شناخت کیفیت ومیزان خرده آزمون های جو سازمانی در دانشکدهای ادبیات وعلوم دانشگاه بیرجند براساس نظریه ‹‹ آندروهالپین ودان کرافت›› .

۲- مقایسه نتایج هرکدام از خرده آزمون های جو سازمانی دانشکده های مذکور با یکدیگر .

۳- درنهایت شناخت جو حاکم به هر دانشکده.

فرضیه های پژوهشی

۱- به نظر می رسد که بین بالابودن روحیه سازمانی در دانشکده ادبیات نسبت به دانشکده علوم رابطه معنا داری وجود دارد.

۲- به نظر می رسد که بین بالابودن صمیمیت سازمانی در دانشکده ادبیات نسبت به دانشکده علوم رابطه معنا داری وجود دارد.

۳- به نظر می رسد که بین پایین تربودن بازدارندگی سازمانی در دانشکده ادبیات نسبت به دانشکده علوم رابطه معنا داری وجود دارد.

تعاریف جو سازمانی

جو جهت گیری عناصر داخلی سازمان را دربرابر طبقه بندی تحلیلی عناصر خارج از سازمان نشان می دهد به همین خاطر ازمفاهیم جوی وساختاری برای جهت گیری عناصر داخلی وخارجی قابل قیاس هستند.  ( درماهنامه علی-  پژوهشی دانشگاه شاهد دانشورسال دهم شماره ۲ دی شماره ۲۰ دی ۱۳۸۲)

مجموعه ویژگی های درونی ای که مدرسه ای را ازمدرسه دیگر متمایز ساخته ورفتار کارکنان آن را تحت تأثیر قرارمی دهد جو سازمانی آن مدرسه نامیده می شود.

انواع جو های سازمانی

‹‹ هالپین وکرافت›› درتحقیقات اولیه خود (که در۷۱ مدرسه انجام شده) نه تنها برای هرکدام ازهفتاد ویک مدرسه ابتدایی نقش میانی درنمونه اولیه ترسیم کرده اند بلکه ازطریق تحلیل عوامل ، شش دسته نقش اساسی را تشخیص دادند که عبارتند از: ۶ مدارس بود، تقریباً درطول یک پیوست ازباز به بسته مرتب شده اند.

نتایج تحقیق

۱- دانشگاه شهید بهشتی درمقایسه با سه دانشکده علامه طباطبایی، تربیت معلم تهران، دانشگاه تهران، به لحاظ ارضای نیازهای اجتماعی وروابط گرم وصمیمانه با یکدیگر ودرعین حال ازلحاظ انجام وظیفه وموفقیت شغلی بیشتر ازحد متوسط احساس رضایت وخشنودی کرده ونسبت به شغل وکار خود به مقدار بیشتر ازحد متوسط علاقه مند ومتعهدمی باشند.

نوع تحقیق

توصیفی است که درآن سعی شده تنها کیفیت خرده آزمون های جو سازمانی (روحیه، صمیمیت، بازدارندگی، عدم تعهد شغلی، مراعات، نفوذ وتأکید برتولید وفاصله گیری) درهر کدام از دانشکده های ادبیات وعلوم دانشگاه بیرجند مشخص گردد واحیاناً مشخص شود جزء کدام دسته ازانواع جوهای حاکم برنظریه هالپین وکرافت است.

جامعه آماری

جامعه آماری عبارت است ازکلیه اعضای هیئت علمی دانشکده های ادبیات وعلوم انسانی و دانشکده علوم دانشگاه بیرجند که رسمی ومشغول به تدریس اند که جامعه آماری مورد نظر ۱۱۱نفر می باشند که ازمجموع آن تعداد ۴۳ نفر عضویت علمی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی وتعداد ۶۸ نفر عضویت علمی دانشکده معلم دانشگاه بیرجند می باشند.

روایی وپایایی ابزار اندازه گیری

پرسش نامه (OCDQ-HET) براساس پرسش نامه توصیف جو سازمانی (OCDQ) هالپین وکرافت تهیه وتنظیم شده است این پرسش نامه ابتدا درسال ۱۳۶۹ توسط مراقب جهت مقایسه جو سازمانی دانشگاه تهران واصفهان تهیه وتنظیم شده وشامل ۶۶ گویه بود، اما ایشان درگزارش پایان نامه خود درباره روایی وپایانی پرسش نامه گزارشی نداده بودند

نتیجه گیری نهایی

در پایان این تحقیق مثل گذشته مسأله بی نظمی و در یک قالب استاندارد قرار نداشتن مسائل در امورات ما ایرانی ها دوباره تکرار می شود این بار در مورد جوهای حاکم بر دو دانشکده ادبیات و علوم که در واقع هیچ کدام به طور مطلق در قالب یک چو از انواع جوهای پیشنهادی هالپین و کرافت قرار نمی گیرد تنها با توجه به نتایج داده های جدول شماره (۱۲-۴) می توان حدوداً دانشکده ادبیات را دارای جوی دوستانه دانست و با توجه به جدول شماره (۱۳-۴) می توان حدوداً دانشکده علوم را دارای جوی مابین باز، دوستانه و پدرانه دانست.

محدودیت های پژوهشی

۱- عدم همکاری کامل اساتید مسئولین محترم دانشکده ها مذکور در تکمیل پرسش نامه ها و عودت دادن به موقع آن

۲- نبود وقت و امکانات کافی برای پژوهنده

فهرست منابع

به سه دسته تقسیم می شوند:

الف) کتب

ب) مجلات

ج) پایان نامه ها

الف) کتب

– علاقه بند، علی، اصول مدیریت آموزشی، بعثت، تهران، ۱۳۷۱.

– هرسی، پال و کنث بلانچارد، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه علی علاقه بند، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۳.

– شیرازی، علی، مدیریت آموزشی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ۱۳۷۳.

– علاقه بند، علی، فرهنگ و جو سازمانی، جزوه منتشر نشده، ۱۳۷۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته علوم اجتماعی

.

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × 5 =