بررسی قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی

جوامع مختلف برای ادامه حیات نیاز به ایجاد نهادهای اجتماعی هستند تا با کارکردهای مختلف خود به بقاء و تداوم حیات نظام اجتماعی کمک کنند. نهادهای اجتماعی
(sociat Instiution)درکلیترین تعریف الگوهای بادوامی از رفتار هستند و این الگوهای رفتار در ظرفی عمل می‌کند و تجلی بیرونی می‌یابند که مؤسسات اجتماعی نامیده می شوند.
(social Associations) براین اساس نهادهای اجتماعی به مثابه محتوا و مظروف و مؤسسات اجتماعی به مثابه قالب و ظرف عمل می کنند.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۱۰۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

نهادهای اجتماعی عشایر. ۲

ترکیبات خانواده ۶

بعد خانوار ۱۳

وظایف و مسئولیت های خانوار ۱۸

تقسیم کار براساس جنس…. ۲۷

تصمیم گیری در خانوار ۳۰

دگرگونی دوری خانواده ۳۶

مأخذ : ۴۱

واحدهای اجتماعی فوق خانوار ۴۱

اردو ۴۳

گروههای خویشاوند هم تبار ۴۷

تیره ۴۸

طایفه. ۴۹

ایل.. ۵۱

خانواده و ازدواج در جامعه عشایر کوچنده ایران.. ۵۵

ازدواج در جامعه عشایری ایران.. ۵۷

وضع اشتغال در خانواده ۶۰

دین و مذهب در عشایر. ۶۵

تعریف جامعه شناسی دین.. ۷۹

تاریخچه جامعه شناسی دین یا مطالعات جامعه شناختی دین.. ۸۳

کارکردهای اجتماعی دین.. ۸۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی  قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی را در زیر می توانید ببینید.

نهادهای اجتماعی عشایر

جوامع مختلف برای ادامه حیات نیاز به ایجاد نهادهای اجتماعی هستند تا با کارکردهای مختلف خود به بقاء و تداوم حیات نظام اجتماعی کمک کنند. نهادهای اجتماعی
(sociat Instiution)درکلیترین تعریف الگوهای بادوامی از رفتار هستند و این الگوهای رفتار در ظرفی عمل می‌کند و تجلی بیرونی می‌یابند که مؤسسات اجتماعی نامیده می شوند.
(social Associations) براین اساس نهادهای اجتماعی به مثابه محتوا و مظروف و مؤسسات اجتماعی به مثابه قالب و ظرف عمل می کنند.

ترکیبات خانواده

خانوار در بین کوچ‌نشینان مانند سایر جنبه های اجتماعی و اقتصادی تحت تأثیر عوامل اکولوژیکی وشیوه تولید شکل می‌گیرد. این نهاد اجتماعی مسئولیت های مختلفی را عهده دار است که در جوامع صنعتی اکثر آنها به نهادهای دیگر جامعه واگذار شده است. برای مثال، در جوامع صنعتی و به خصوص در جوامع سوسیالیستی فرد دارای تأمین اجتماعی است

بعد خانوار

جدولیها شماره ۲۰-۲۱-۲۲-۲۳ بترتیب حجم خانوار را در بین سنجابی ها (کرد)، زین‌الدینی‌ها (بلوچ) باصری ها و بالاخره قشقائیها ( ترک) نشان می دهد

همانطوری که دیده می‌شود بیشتر خانوارهای بررسی شده بین ۴ تا ۷ نفر عضور دارند. خانوارهای پرجمعیت معمولاً در بین عشایر بندرت بافت می‌شود.

وظایف و مسئولیت های خانوار

انسان درمقایسه باسایر جانوران به کندی رشد می‌کند و از اینرو سالیان دراز نیاز به پرستاری و کمک دیگران دارد. فزون بر این، انسان موجودی است اجتماعی که به نحوی به دیگران وابسته است. از اینروست که در جوامع مختلف نهادهائی برای برآوردن نیازهای جسمی وروحی افراد پدید آمده است.

تقسیم کار براساس جنس

در واقع اساس تقسیم کار در ایل بهمئی جنس است یعنی می‌توان بین کارهای تولیدی که توسط زنان انجام میگیرد و کار مردان خط کاملاً مشخصی رسم نمود.

کارهای عمده زنان را می‌توان بطور خلاصه به ترتیب زیر طبقه بندی کرد:

۱- کارهای روزانه :

تصمیم گیری در خانوار

از آنجایی که نظام اجتماعی کوچ نشینان براساس پدر سالاری استوار است معمولاً تصمیمات عمده بوسیله مرد به عنوان رئیس خانوار اتخاذ می گردد. اما از طرفی بعضی از زنان در امر تصمیم گیری شرکت میکنند. فردریک بارث مردمشناس بلژیکی که پژوهش جالبی درباره باصریهای فارس انجام داده و چگونگی تصمیمگیری را در بین آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و چنین می‌نویسد:

دگرگونی دوری خانواده

خانواده در بین کوچ نشینان مانند خانواده در جوامع دیگر بمرور زمان مراحلی را طی نموده و سرانجام دگرگون می گردد. چنین تغییر و تحول را باصطلاح دگرگونی دوری خانواده می نامند. مراحلی را که خانواده در بین کوچ نشینان طی می کند تا حد زیادی بستگی به نحوه امرار معاش و همچنین تأکید آنها در نظام پدر تباری و پدر مکانی دارد.

 واحدهای اجتماعی فوق خانوار

پیش از این درباره خانوار به عنوان کوچکترین و اساسی ترین واحد اجتماعی در بین کوچ نشینان سخن را ندیم، حال واحدهای بزرگتر ازآنرا بررسی می کنیم. ساختمان اجتماعی سنتی کوچ نشینان با کوچکترین واحد یعنی خانوار شروع و به بزرگترین واحد یعنی ایل و یا بزرگ ایل ( کنفدراسیون ایلی ) ختم می گردد. در این نظام هر واحد کوچکتر در درون واحد بزرگتر از خود قرار می گیرد.

گروههای خویشاوند هم تبار

ساختمان اجتماعی کوچ نشینان ایران بطور کلی براساس خویشاوندی و نظام پدر تباری استوار است. در نظام پدر تباری هویت و نسبت فرد در رابطه با پدر تعیین میگردد. از اینرو گروههای عمده تشکیل دهنده یک طایفه یا ایل  طبعاً گروههای پدر تبار ( دودمان – تیره و جز آنها) می‌باشند که اعضاء آنها خود را از نسل شخص معینی که بین سه تا چهار نسل پیش می‌زیسته است می‌دانند. ایلات اصطلاحات گوناگونی برای این واحد بکار می برند

خانواده و ازدواج در جامعه عشایر کوچنده ایران

  • ابعاد خانواده

بنابر سرشماری اقتصادی- اجتماعی عشایر کوچنده در سال ۱۳۷۷، تعداد ۹۱۰۷۱۹ نفر جمعیت عشایر کوچنده گروه اول از ۱۳۹۴۵۲خانواده تشکیل شده است. میانگین افلراد خانواده برابر ۵/۶ نفر بوده است. عشایر کوچنده گروه دوم از ۳۲۹۰۰۸ نفر جمعیت و تعداد ۴۹۳۶۶ خانواده تشکیل گردیده است که متوسط تعداد افراد خانواده در این گروه برابر ۷/۶ نفر بوده است همچنین تعداد ۶۴۳۶۲ نفر جمعیت عشایر گروه سوم از ۱۱۱۲ خانواده تشکیل می شود که متوسط بعد خانواده برای این گروه ۸/۵ نفر بوده است.

ازدواج در جامعه عشایری ایران

وض ازدواج در جامعه عشایری ایران به گونه های مختلفی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد، از لحاظ چگونگی روابط خویشاوندی زوجین، مطالعات انجام شده حاکی از آن است که بیشتر ازدواج ها از نوع درون گروهی یا خویش همسری است. این امر حتی پس از تغییر مکان و مهاجرت جوانان به سرزمین های دور و شهرهای بزرگ و دور افتاده همچنان دارای اهمیت زیادی است.

مأخذ :

۱- افشار،نادری نادر، متوگرافی ایل بهمثی تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ، ۱۳۴۷

۲- فردریک بارث، ایل باصری ( ترجمه کاظم ودیعی) مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ،۱۳۴۳

۳- Fazel, Ereza (1977) Social and political Status of Women Among pastoral Nomads : The Boyr Ahmad of South-west lran Anthropo- logical Quarterly : Vol. 5. No. 2:77-89

۴- Family Cycle

۷- واحدهای اجتماعی فراتر از خانواده ( امان اللهی، ۱۳۷۸: ۱۶۲-۱۵۵)

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

.

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − هشت =