بررسی و طراحی مبلمان شهری یکپارچه

باتوجه به رشد روز افزون شهرها وتوسعه هر چه بیشتر شهر نشینی در تمام جهان و بخصوص کشورعزیزمان نیاز های شهری شهروندان در کانون توجه هرچه بیشتر قرارمی گیرد. فشارهای روز مره وارد بر شهروندان یک شهر به اندازه‌های بالاست که وظیفه طراحان شهری ایجاب می کند با در نظر گرفتن نیازهای شهروندان در سطح شهر وایجاد فضای مناسب برای شهروندان تلطیف هر چه بیشتر فضای شهری بکوشد. امروزه نیازهای شهروندان با گذشت زمان کاملا تغییر یافته .

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر    ۱۶۳    صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

بررسی و طراحی مبلمان شهری یکپارچه ۰

۱- شناخت فرصتها ونیازها ۷

۱-۱- جستجوی نیازها : ۷

توسعه تاریخی : ۸

مبلمان شهری یکپارچه : ۱۱

۳- سابقه تاریخی ۱۲

۱-۳- خیابان وشهر ۱۲

۱-۱-۳- پیش از انقلاب صنعتی ۱۳

۲-۱-۳- انقلاب صنعتی وپس از آن ۱۴

۲-۳- مبلمان شهر ۱۶

۳-۱- صورت مساله ۲۰

“طراحی کیوسک تلفن برای شهرکهای مسکونی” ۲۱

۴-۱- برنامه ریزی ۲۲

“جدول زمانبندی اجرای پروژه” ۲۲

۱-۲- شناخت گروه استفاده گر ۲۲

نیاز : ۲۶

نیازهای اولیه: ۲۶

نیازهای مراتب پایین و بالا: ۲۷

۱- نیازهای فیزیولوژیکی ۲۷

۲- نیاز به امنیت ۲۸

۳- نیاز اجتماعی ۲۸

۴- نیاز به احترام ۲۸

مشخصات و ویژگیهای نیاز: ۲۹

مشخصات نیازهای روانی: ۲۹

مشخصات نیازهای مادی ۳۱

انجام تحقیقات کاربردی وثبت وقایع ۳۳

معرفی روش تحقیق: ۳۳

روش مشاهده : ۳۴

معایب روش مشاهده : ۳۴

محاسن روش مشاهده : ۳۵

روش پرسشنامه ۳۶

روش آماری ۳۶

الف – مشاهده سطحی ۳۶

ب- مشاهده دقیق ۳۷

مصاحبه: ۴۰

نتایج حاصله از اجرای تحقیق: ۴۲

روش مشاهده : ۴۲

مشاهده سطحی : ۴۲

مشاهده دقیق : ۴۳

پرسشنامه: ۴۶

نتیجه: ۴۶

نتیجه مصاحبه: ۴۸

۳-۲- بررسی روابط اجتماعی تعمیر کار, فروشنده ی تلفن و خریدار: ۵۲

۴-۲- بررسی روابط اقتصادی از لحاظ طبقات اجتماعی ۵۳

۳- تعیین اهداف ۵۵

۱-۳- اهداف اولیه: ۵۶

اهداف ثانویه: ۵۷

محدودیتها ۵۸

بررسی عوامل انسانی ۵۸

۱- تخریبگرایی, یک پدیده اجتماعی ۵۹

۱-۱- سابقه و تعریف وندالیسم ۵۹

۲-۱- احساس تملک. ۶۱

۳-۱- انواع تخریبگرایی های رایج ۶۲

۱-۳- تخریبگرایی مال اندوز ۶۲

۲-۳-۱- تخریبگرایی تاکتیکی ۶۳

۳-۳-۱- تخریبگرایی انتقامجو ۶۳

۴-۳-۱- تخریبگرایی تفریحی ۶۴

۵-۳-۱- تخریبگرایی خصومت ۶۵

۲- تخریبگرایی, عامل تاثیر گذار بر طرحی ۶۶

آنتروپومتری: ۶۹

آنتروپومتری ۶۹

تاریخچه آنتروپومتری: ۷۰

تجزیه وتحلیل آنتروپومتری در کیوسک تلفن: ۷۱

ابعاد بدن مردان و زنان بزرگ سال: (جدول شماره ۱) ۷۲

اندازه های ساختاری گوناگون بدن مردان در زنان بزرگ سال: (جدول شماره ۲) ۷۳

اندازه های کاربردی بدن مردان و زنان بزرگ سال: (جدول شماره ۳) ۷۳

اندازه های سرو ودست (جدول شماره ۴) ۷۳

زوایا ومیزان حرکت دست: (جدول شماره ۵) ۷۳

وضعیت کاری بدن مردان و زنان: (جدول شماره ۶) ۷۴

میزان حرکت در میزان چرخش مفاصل بدن: (جدول شماره ۷) ۷۴

ارگونومی ۷۴

تعریف ارگونومی ۷۴

تاریخچه ارگونومی ۷۶

کاربرد ارگونومی ۷۶

تجزیه وتحلیل ارگونومیکی کیوسک تلفن شهری: ۸۱

الف – عوامل فیزیکی: ۸۱

– بررسی وجود شرایط عملکردی خطرناک: ۸۱

– آسیب های بصری نوروتشعشات ۸۲

الف. موارد مربوط به جسم قابل رویت ۸۲

ب. موارد مربوط به منبع نور و روشنایی ۸۳

۲- روشنایی به شیوه مصنوعی: ۸۴

الف – کیفیت نور درمورد مصرف باید منظم و هماهنگ باشد. ۸۴

ب- روشنایی باید ثابت و بی حرکت باشد. ۸۵

ج- نباید روشنای باعث ناراحتی دیدن چشم و بازتابش شدید گردد. ۸۵

د- در محل کار و تولید نباید سایه, ممانعتی برای دیدن به عمل آورد. ۸۵

ه- سطح کار و تولید با توجه به دید انسان باید هماهنگ شود. ۸۵

– آسیب هاس سمعی و شدت صوت. ۸۶

ب- عوامل شیمیایی: ۸۷

ج- عوامل بیولوژیکی: ۸۷

– عملکرد ارگونومیک رنگ. ۸۷

الف – ایمنی: ۸۸

ب – قابلیت دیده شدن: ۸۸

ج – دوام و بقای ظاهر محصول: ۸۹

د- هویت و شناسایی ۹۰

ه – سازگاری ۹۰

و – تعمیر و نگهداری ۹۱

– عومل روانی: ۹۱

بررسی عوامل محیطی ۹۲

بررسی محیطی ۹۲

شرایط اقلیمی و جوی حاکم بر محیط: ۹۴

بررسی روابط محیط بر محصول: ۹۴

بررسی روابط محصول بر محیط: ۹۶

بررسی روابط محصول بر محیط را می توان به دو دیدگاه تقسیم کرد: ۹۶

بررسی عوامل اقتصادی ۹۸

بازار: ۹۹

پروسه های بازاریابی: ۱۰۰

طبقه بندی محصول از نظر حجم تولید ۱۰۱

ب- روشنایی باید ثابت و بی حرکت باشد ۱۰۱

سردرگمی های فضا ۱۰۴

فضای مطلق و رابطه ای ۱۰۵

فضا وتوده ۱۰۹

فضای فیزیکی و اجتماعی ۱۱۴

فضای ذهنی و واقعی ۱۱۶

فضای انتزاعی و دارای تفاوت ۱۲۲

فضا و مکان ۱۳۵

فضا و تخصصی شدن ۱۳۹

نتیجه گیری ۱۴۳

درآمد ۱۴۸

۱-۱- طراحی سبز به مثابه یک اندیشه ۱۵۱

۳-۱- طراحی سبز و سیمای خیابان ۱۵۶

۳- کوریتیبا، تجربه پیروز اندیشه سبز ۱۶۰

۱-۲- طراحی با طبیعت ۱۶۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی و طراحی مبلمان شهری یکپارچه  را در زیر می توانید ببینید.

۱- شناخت فرصتها ونیازها

۱-۱- جستجوی نیازها :

باتوجه به رشد روز افزون شهرها وتوسعه هر چه بیشتر شهر نشینی در تمام جهان و بخصوص کشورعزیزمان نیاز های شهری شهروندان در کانون توجه هرچه بیشتر قرارمی گیرد.

فشارهای روز مره وارد بر شهروندان یک شهر به اندازه‌های بالاست که وظیفه طراحان شهری ایجاب می کند با در نظر گرفتن نیازهای شهروندان در سطح شهر وایجاد فضای مناسب برای شهروندان تلطیف هر چه بیشتر فضای شهری بکوشد. امروزه نیازهای شهروندان با گذشت زمان کاملا تغییر یافته .

توسعه تاریخی :

از میان انبوه موضوعات مرتبط با مبلمان شهری ,گروهی انتخاب و تفسیر شده اند که در حیطه طراحی صنعتی بنا بر تعریف آن جای دارند . این تقسیم بندی براساس نظریات ودرک نگرنده از موضوع انجام پذیرفته است.

مبلمان شهری یکپارچه :

ابداع خانواده قابل توسعه از مبلمان شهری که اتصالات مشابه وپایه نگهدارنده مشترک داشته باشد , هدف سیستم های   مبلمان یک پارچه است .ویژگی چنین سیستمی ضمن ایجاد هماهنگی در اجزائ شهر موجب کا هش مصرف مواد ,تقلیل هزینه های ساخت و کاهش ابعاد می شود .

 پیش از انقلاب صنعتی

در عهد قدیم در شهرهای بزرگ یونان وروم ,فضاهای عمومی قبل از هر چیز ,مکانی مخصوص برای نمایش قدرت حکومت بوده و علاوه بر ویژگی کاربردی همیشه بعدی تزئینی داشتند .

 انقلاب صنعتی وپس از آن

انقلاب صنعتی به همراه پیامدهایش در نیمه دوم قرن هجده و نیمه اول قرن نوزدهم  چهره زندگی مردم را به ویژه در انگلستان متحول کرد. افزایش تولید ماشینی، اختراع ماشین بخار، توسعه کشاورزی، رشد کارخانه ها، گسترش صنعت نساجی، دگرگونی  سیما و زندگی شهری واصلاحات اساسی در نظام اجتماعی وسیاسی جوامع پیامدهای پر شتاب  این تحول بودند

مبلمان شهر

بسیاری از عناصر به کار رفته در یک خیابان , سابقه‌ای به قدمت تمدن بشری دارد,  از جمله این عناصر می توان به انواع سر پناهها ونشستگاه ها اشاره کرد . برخی دیگر از این عناصر به طور مشخص معلول ابداع یا اختراعی تاریخی هستند .

“طراحی کیوسک تلفن برای شهرکهای مسکونی”

در واقع این موضوع می تواند صورت مساله ای باشد که باطی روند خاص طراحی که در ابتدای رساله آورده شده می توان به نتیجه مناسب رسید بدین ترتیب که ابتداتحقیقات تئوری پیرامون موضوع انجام می پذیردوسپس دربخش طراحی به ایجاد طرحهای خلاقانه با درنظر گرفتن تحقیقات انجام شده درموردنیازشهروندان ومسائل روحی آنان ونگاه آنان به جامعه ونوع خواسته هایشان بهترین طرح ازمیان آنهاانتخاب خواهد شد.

مشخصات نیازهای روانی:

  • از نیازهای مادی پیچیده تر و مبهم تر هستند.
  • دارای تکامل بیشتری هستند.
  • دامنه نامحدودی را شامل می شوند.
  • تاثیرات در خور توجه ای بر روی رفتار انسان دارند و به جرات می توان گفت که ما تاجایی که می توانیم منطقی وعقلانی فکر و عمل کنیم که نیازهایمان اجازه بدهند.

مشاهده دقیق :

  • طراحی شهرکها به طور کلی اکثرا از سطح کیفی بالایی برخودارند زیرا همان طور که اشاره شد اکثر این شهرکها طرحهای طراحان شهرسازی و معماران ماهری بوده است از این رو از طراحی خوبی برخوردارند .
  • بله به دلایل بالا که ذکر شد فضای کافی در این شهرکها وجود دارد .
  • وضعیت تردد عابرین در شهرک معمولی است زیرا عابرین در ایران متا سفانه خود را ملزم به رعایت قوانینی نمی دانند و همچنین وضعیت پیاده روها نیز در بعضی جاهای شهرک مناسب نیست.

محدودیتها

بررسی عوامل انسانی

تخریبگرایی (وندالیسم)

در هریک از گرایشهای طراحی به نوعی شاهد پیش بینی اثرات ناشی از اعمال تخریبگرایی یا واندالیسم هستیم. حاصل کار بزرگ گروه طراحان اعم از صنعتی, گرافیکی, محیط زیست, شهری, معماری و مجسمه سازی از خسارتهای تخریبگرایان درامان نیستند. اگاهی از وجود تخریبگرایی در یک محیط و نیز میزان, نوع, گستردگی و عمق آن, طراحی را قادر می سازد ملاحظاتی در خود به کارگیرد تا نرخ خسارت به حداقل برسد.

تجزیه وتحلیل آنتروپومتری در کیوسک تلفن:

کیوسک تلفن به عنوان یک مبلمان شهری و وسیله استفاده عمومی در شهرها همیشه مورد توجه خاص طراحان صنعتی و معماران  شهرسازی بوده است از اینرو اطلاعات خوبی در مورد استاندارد جسمانی و ابعاد و اندازه آن موجود می باشد برای داده های آنتروپومتری بین المللی در مورد کیوسک تلفن در کتابهای مختلف موجود می باشد که یکی از این منابع معتبر کتاب Human Diemensea می باشد

تاریخچه ارگونومی

این واژه نخستین بار در سال ۱۸۵۷ میلادی بوسیله فردی به نام جاسترزبوسکی در یک روزنامه لهستانی به کار برده شده بود در آمریکا مهندسی عوامل انسانی یا عوامل انسانی مترادف واژه ارگونومی (Humab Factors Engineering) دانسته شده است.

کاربرد ارگونومی

(( در بسیاری از صنایع, ارگونومی عمدتا وسیله‌ای برای کاهش شیوع بسیار زیاد آسیب های شغلی و کاهش میزان حق بیمه گزاف دانسته شده و به کار گرفته می شود. در آمریکا حق بیمه کارگران اغلب ۱۵ درصد حقوق آنان می باشد. دلیل این مسئله وجود آسیب های کمری ناشی از جابه جا کردن مواد و نیز آسیب های مفاصل و تست, بازو, شانه و گردن است که در اثر وضعیت نامطلوب بدنی پدیدار می شوند.

آسیب هاس سمعی و شدت صوت.

هنگامیکه از صوت سخن به میان می آید, عواملی چون صدا, فرکانس صدا, شدت صدا و …  زیر مجموعه آن قرار می گیرند. صدا می تواند تاثیراتی بر انسان وارد کند. منظور از شدت صدا میزان فشاری است که در جو به وسیله ارتعاش صدا بوجود می‌آید.

بازار:

بازار هدف محصول ما در واقع شهرک مسکونی هستند که در اطراف یا داخل شهرهای بزرگتر می باشند در واقع امروز با توسعه هرچه بیشتر انبوه در کشور و حمایتهای مالی دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی ما شاهد رونق ساخت این شهرکها هستیم از اینرو این بازار در داخل ایران به خوبی در حال توسعه می باشد و مطمئنا محصولی که منطبق با نیازهای این شهرکها و وضعیت فرهنگی, اقتصادی آنها طراحی شود از طرف این شهرکها و یا اداره مخابرات شهری و شهرداریها مورد استقبال قرار می‌گیرد.

پروسه های بازاریابی:

در ایران درمورد محصول ما پروسه بازاریابی خاصی وجود دارد زیرا سفارش دهندگان خاصی وجود دارند مطمئنا بیشترین تعداد این محصول را شرکت مخابرات ایران نیاز دارد و بعد از آن شهرکهای خصوصی که دارای شبکه مخابراتی عمومی نیز هستند و مطمئنا طرح باید به تائید سازمان زیباسازی شهرداری نیز برسد پس در نهایت هرکدام این سه ارگان به تنهایی نمی تواننددر این زمینه اقدام کنند

درک فضای شهری

در سه فصل این بخش, به درک فضای شهری به مثابه تجمع و در کنار هم آمدن مردم, اشیاء و رویدادها, خواهیم پرداخت. در این فصل, مفاهیم فضا و رابطه شان با فضای شهری, کنکاش خواهندشد. در فصل ۲, می بینیم که این فضای شهری چگونه ساختار می یابد. سپس در فصل ۳, توجه مان به مردم درون این ساختارها معطوف خواهند شد و این که چگونه درک فضای شهری بدون از پایین دیدن و نیز از بالا دیدن قضایا, ناقص خواهد بود.

سردرگمی های فضا

اغلب درباره ی (فضا) مطالبی می شنویم, واژه ای به سادگی و آسانی درانواع زمینه ها از آن استفاه می کنیم طوری آن را به کار می بریم که گویی این واژه از قید هر نوع مساله و تناقصی آزاد است و مثل این که همه ما, بر سر آنچه معنی فضاست, با هم توافق داریم. با این حال, اگر کاربرد خودمان را از این واژه بررسی کنیم, تعدد معنایی اش اکثر ما را متعجب خواهد ساخت

فضا وتوده

عدم حضور واژه فضا در کتاب های مرجع شناسی شاید قابل درک باشد, با توجه به این که جامعه شناسان علاقه ای به فضا ندارند, اما فقدان شان در کتاب های مرجع معماری (هتجی, ۱۹۶۳؛ هریس و لور, ۱۹۶۶, ۱۹۹۳؛ یاروود’ ۱۹۸۵؛ فلمینگ و هانر, ۱۹۹۱؛ شارپ, ۱۹۹۱؛ کرل, ۱۹۹۲) کاملا قابل توجه است.

فضای فیزیکی و اجتماعی

کولکوهن (۲۲۳ : ۱۹۸۹) واژه فضای شهری را به دو گونه تعریف می کند:

فضای اجتماعی و فضای ساخته شده و مصنوع. فضای اجتماعی ((تداعی های فضایی, نهادهای اجتماعی)) است که مورد مطالعه جامعه شناسان و جغرافی دانان می باشد. تمایل این دیدگاه, دیدن ویژگی های فیزیکی محیط مصنوع به عنوان ((فراپدیده ای)) است.

فضای ذهنی و واقعی

تجلی دیگری از مبحث مطلق و رابطه گرا, گفتگو درباره ی مفاهیم ذهنی و واقعی است.

در این بحث, فضای واقعی که با حس ها درک می شود, از تفاسیر عقلانی انسانها از جهان, که پدید آوردنده ساختار ذهنی است, متمایز می گردد.

فضای انتزاعی و دارای تفاوت

لفور از فاصله میان فضای واقعی و ذهنی شروع می کند. او از جریان شناخت شناسی مدرن و اسلافش دراندیشه فلسفی, انتقاد می کند که فضا را (شیئی ذهنی ) با یک (مکان ذهنی) می بینند.

فضا و مکان

درحالی که فضا را گستره ای باز و انتزاعی می بینیم, مکان بخشی از فضاست که بوسیله شخص یا چیزی اشغال شده است و دارای بار معنایی و ارزشی است (گودال ۱۹۸۷ میهو و پنی ۱۹۹۲) برهم کنش افراد با این محیط بلادرنگ است که ویژگی های آن را متمایز از مناطق اطراف می گرداند (کلارک ۱۹۸۵) مکان مرکز (ارزش محسوس) است, همراه با امنیت و پایداری که در آن نیازهای زیست شناختی برآورده می شود

نتیجه گیری

به نظر می رسد تنگناهای مربوط به شناخت ریشه در شیوه ی برقراری ارتباط ما با آن دارد یعنی روشی که آن را می فهمیم و سپس آن را دگرگون می کنیم. مباحث مربوط به فضای مطلق و رابطه ای، دوردهی میان فضای فیزیکی و اجتماعی، میان فضای واقعی و ذهنی، میان فضا و توده، ماین کارکرد و فرم میان فضای انتزاعی و دارای تفاوت، میان فضا و مکان، میان فضا و زمان، همگی را می توان نشانه ی مجموعه هایی از پرسش‌های فلسفی هنوز نیازمند پاسخ دانست: چگونه فضا را می فهمیم و به آن مرتبط می شویم؟


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × پنج =