مقالات رشته اجتماعی

بررسی عملکرد تحصیلی، مشکلات رفتاری(از نوع پرخاشگری)، مهارت اجتماعی دانش آموزان دختر یک زبانه و دوزبانه

خداوند در آیات متعدد قرآن کریم از جمله در آیه ۴ سوره ابراهیم، در آیات ۱،۲،۳ سوره علق و در آیه ۱ سوره قلم۳ به اهمیت نقش زبان درتداوم زندگی بشر تاکید فراوان داشته اند.

در واقع، زبان نعمتی خدادی و عنصری سرنوشت ساز است که در قرآن  مجید نیز از ویژگی مهم انسان  قوه ناطقه و اختلاف و تنوع آن میان امت های گوناگون به عنوان یکی از نشانه‌های  مهم  پروردگار یاد  شده است.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد تحصیلی، مشکلات رفتاری ( از نوع پرخاشگری)، مهارت اجتماعی دانش آموزان یک زبانه و دو زبانه دخترانه مدرسه ابتدایی امید آینده کرج انجام شد. جامعه آماری که به صورت تصادفی  خوشه ای  با ۴۲۱ نفر دانش آموز یک زبانه و دو زبانه از شهرستان کرج (استان تهران) انتخاب و نمونه آماری نیز در دو پایه چهارم، پنجم ابتدایی با ۱۸۰ نفر بوده و با اجرای پرسشنامه های پرخاشگری، مهارت اجتماعی و برای عملکرد تحصیلی با استفاده

 

مطلب بررسی عملکرد تحصیلی، مشکلات رفتاری(از نوع پرخاشگری)، مهارت اجتماعی دانش آموزان دختر یک زبانه و دوزبانه مشتمل۹۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته اجتماعی

فهرست مطالب

چکیده ۲

فصل اول.. ۳

۱-۱: مقدمه. ۴

۱-۲: بیان مساله. ۷

۱-۳ : اهمیت و ضرورت مسئله: ۱۲

۱-۴ : اهداف پژوهش…. ۱۴

اهداف فرعی پژوهش : ۱۴

۱-۵ : فرضیات پژوهش…. ۱۴

۱-۶ : تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر. ۱۴

فصل دوم. ۱۷

۲-۱: مقدمه. ۱۸

۲-۲ : مبانی نظری تحقیق.. ۱۸

۲-۳ : تئوری ها و نظریه های زبان.. ۲۰

۲-۴: تعاریف زبان دوم یا دوزبانگی.. ۲۳

۲-۵ : شیوهای یادگیری دوزبانگی (روشهای دوزبانه شدن ) ۲۴

۲-۶ : سن یادگیری دوزبانگی.. ۲۸

۲-۷:انواع دو زبانگی.. ۲۸

۲-۸ : عوامل موثر در ماهیت دوزبانگی.. ۳۳

۲-۹: عوامل موثر در دوزبانگی: ۳۴

۲-۱۰: نقش والدین در رشد زبانی کودک… ۳۶

۲-۱۱:آموزش و پرورش دوزبانگی.. ۳۷

۲-۱۲: ویژگی های افراد دوزبانه : ۳۸

۲-۱۳: ملاک های مورد نیاز آموزش دوزبانه. ۳۸

۲-۱۴: پیامدهای آموزش دوزبانه. ۳۹

۲-۱۵: مهارتهای اجتماعی.. ۴۲

۲-۱۶: عملکرد تحصیلی.. ۴۴

۲-۱۷:تعاریف پرخاشگری : ۴۹

۲-۱۸: انواع پرخاشگری: ۵۰

۲-۱۹: رابطه زبان با پرخاشگری در دانش آموزان: ۵۰

۲-۲۰: پیشینه پژوهش در ایران.. ۵۲

۲-۲۱: پیشنینه  پژوهش در جهان.. ۵۵

فصل سوم. ۵۸

۳-۱: مقدمه. ۵۹

۳-۲: روش تحقیق.. ۵۹

۳-۳: جامعه آماری.. ۵۹

۳-۴: نمونه آماری پژوهش…. ۶۰

۳- ۵ : شیوه نمونه گیری و فرآیند آن.. ۶۰

۳-۶ :ابزار گردآوری اطلاعات… ۶۱

۳-۷: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۶۳

فصل چهارم. ۶۴

۴-۱: مقدمه. ۶۵

۴- ۲: یافته‌های توصیفی: ۶۵

۴-۳ : آزمون فرضیه ها ۷۲

فصل پنجم.. ۷۶

۵- ۱ : مقدمه. ۷۷

۵-۲ : نتایج آمار توصیفی.. ۷۷

۵-۳: توزیع پراکندگی متغیرها ۷۷

۵-۴ : آزمون فرضیه ها ۷۷

۵-۵ : محدویت های پژوهش…. ۸۲

۵-۶ : پیشنهادات تحقیقی : ۸۳

۵- ۷ : پیشنهادات کاربردی.. ۸۳

منابع : ۸۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی عملکرد تحصیلی، مشکلات رفتاری(از نوع پرخاشگری)، مهارت اجتماعی دانش آموزان دختر یک زبانه و دوزبانه را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد تحصیلی، مشکلات رفتاری ( از نوع پرخاشگری)، مهارت اجتماعی دانش آموزان یک زبانه و دو زبانه دخترانه مدرسه ابتدایی امید آینده کرج انجام شد. جامعه آماری که به صورت تصادفی  خوشه ای  با ۴۲۱ نفر دانش آموز یک زبانه و دو زبانه از شهرستان کرج (استان تهران) انتخاب و نمونه آماری نیز در دو پایه چهارم، پنجم ابتدایی با ۱۸۰ نفر بوده و با اجرای پرسشنامه های پرخاشگری، مهارت اجتماعی و برای عملکرد تحصیلی با استفاده

 مقدمه

خداوند در آیات متعدد قرآن کریم از جمله در آیه ۴ سوره ابراهیم، در آیات ۱،۲،۳ سوره علق و در آیه ۱ سوره قلم۳ به اهمیت نقش زبان درتداوم زندگی بشر تاکید فراوان داشته اند.

در واقع، زبان نعمتی خدادی و عنصری سرنوشت ساز است که در قرآن  مجید نیز از ویژگی مهم انسان  قوه ناطقه و اختلاف و تنوع آن میان امت های گوناگون به عنوان یکی از نشانه‌های  مهم  پروردگار یاد  شده است.

بیان مساله

دویست قرن از زندگی انسان روی کره خاکی می گذرد و حدود شش هزار زبان  شناسایی شده است. قطعا” در طول این مدت بین افراد با زبانهای مختلف، برخوردهای زبان متعددی، صورت گرفته است. دوزبانگی هم نتیجه برخورد زبان هاست. جوامع یک زبانه نادر و انگشت شمارند،  حتی یک زبانه رسمی هم داشته باشد. اقوام ساکن آن به زبان های مختلفی تکلم می کنند و هر قوم زبان خاص خود را  به کار می برد (کمالی ،۱۳۸۴).

اهمیت و ضرورت مسئله:

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در داخل کشور در امر اتحاد و همبستگی ضروری می‌نماید. از آنجایی که کشور ایران از جمله کشورهایی است که دارای  اقوام و فرهنگ های متنوع و به تبع آن زبان‌ها، گویش‌ها و لهجه های  متفاوت می باشد. تلاش برای این که این افراد با استفاده از زبان رسمی   به راحتی بتوانند با هم ارتباط زبانی و گفتاری برقرار کنند، امری ضروری است.

مبانی نظری تحقیق

مساله دوزبانگی یکی از موضوعاتی است که همواره نسبت به آن نگرانی های زیادی وجود داشته است. این نگرانی ها بیشتر در جوامعی به چشم می خورد که در آنها تکلم به بیش از یک زبان  متداول نیست

اما امروزه تنوع مشاغل در اقصاء نقاط جهان  و پراکندگی حرفه های گوناگون  سبب شده است که نیاز  به زبان دیگر ی نیز در جامعه احساس شود. آموزش دو زبان می توان دو امکان متفاوت را برای دانش آموز به وجود آورد. به این معنا که اگر با شیوه صحیح آموزش داده شود، مزایای  زبانی  و اجتماعی فروانی برای دانش آموز به ارمغان می آورد (عبدی،۱۳۸۳).

تئوری ها و نظریه های زبان

۲-۳-۱: نظریه محتوایی چامسکی :که به فطری بودن زبان معتقد است. زبان را عبارت از دانشی

می داند که در ذهن هر انسانی قرار دارد به نظر وی در ذهن هر کس  دستور زبان جهانی شکل گرفته که  زبان های آموخته شده را کنترل می کند.

تعاریف زبان دوم یا دوزبانگی

صاحبنظران برای پدیده دوزبانگی فرد دو زبانه تعاریف متفاوتی کرده اند در این مقوله تعریف جامع و ساده ای ارائه می گردد که شامل کلیه  موارد دو زبانگی شود. از جمله،  فرد دو زبانه به کسی اطلاق

می شود که می تواند به دو یا چند زبان که درجات مختلف از لحاظ نظام های  آوایی، واژگان و   دستوری  متفاوتی اند، تکلم کند( براهنی ،۱۳۷۱).

شیوهای یادگیری دوزبانگی (روشهای دوزبانه شدن )

یادگیری زبان دوم ممکن اسست به صورت طبیعی یعنی بدون هیچ گونه آموزش عمدی صورت بپذیرد

و یا برعکس از راه آموزش و یادگیری آگاهانه تحقق یابد. ویژگیهای این دو روند زبان آموزی از برخی جهات با یکدیگر متفاوت است. از این رو، از لحاظ برخی ویژگیهای یادگیری زبان دوم، بهتر است که به توضیح و تبین انواع یادگیری زبان دوم بپردازیم.

سن یادگیری دوزبانگی

دوزبانه شدن می تواند در سه مقطع سنی آغاز شود: ۱) دوزبانگی دوران کودکی ۲) دوزبانگی دوران نوجوانی ۳) دوزبانگی دوران بزرگسالی. با توجه به نتایج تحقیقات مختلف در خصوص بهترین مقطع سنی برای یادگیری زبان دوم، میان متخصصان مربوطه اختلاف نظر وجود دارد  تکامل هر تجربه و از جمله زبان، تابع این است که کودک در نخستین سال های زندگی در معرض تحریکاتی با وجوه انگاره های گوناگون  قرار گیرد

نقش والدین در رشد زبانی کودک

والدین باید در زبانی که به کودک خود می آموزند، تبحر و تسلط کافی داشته باشند. زیرا  اگر والدین در تولید زبان مشکل داشته باشند، کودک همه اشتباهات زبانی ایشان را فرا خواهند گرفت  و تصحیح  این اشتباهات به سادگی امکان پذیر نیست بسیاری از مردم درک کاملی از دو زبانگی ندارند و همچنین بسیاری  از والدین، متخصصان علوم کودک نیز اطلاعات کافی در باره  این پدیده  ندارند و با دید منفی  به آن  می نگرند چون در برخی از جوامع، دو زبانگی برای کودکان یک ضرورت به حساب می آید

آموزش و پرورش دوزبانگی

به دلیل پیچدگی  و مشکلاتی که در وضیعت دو زبانگی وجود دارد، برنامه ریزی آموزش و پرورش بسیار مشکل است. نظام آموزش و پرورش مسلما” به اوضاع  و احوال اجتماعی – سیاسی که آن  نظام بدان تعلق دارد و اهدافی که پیگیری می نماید، وابسته است. درکشورهای مختلف، آموزش کودکان دوزبانه به طرق گوناگون صورت می گیرد در بعضی از کشورها که دو زبان مختلف در کنار هم وجود دارند، در این صورت دو نظام آموزشی مختلف ، هریک با زبان خاص خود می تواند مستقر بشود. بعنوان نمونه در بلژیک، که دوزبان فرانسه و فلاند در آن رایج است (کمالی، ۱۳۸۴)

ملاک های مورد نیاز آموزش دوزبانه

     همانطور که اشاره کردیم دانش زبان دوم، دانشی اکتسابی است. و ناگزیر این پرسش پیش  می آید که دقیقاً با چه وسایلی می توان دانش زبان دوم را کسب کرد؟ و در این زمینه چه ملاک هایی باید مدّ نظر قرارگیرد.

ملاک اول: آموزگار دوزبانه باید توانش زبانی و مهارت آکادمیک زبانی در زبان اول و زبان دوم را دارا باشد.

ملاک دوم: آموزگار دوزبانه باید دانش چگونگی آموزش دو زبانه و مفاهیم دوزبانگی و دو فرهنگی را دارا باشد.

پیامدهای آموزش دوزبانه

دانش آموزان غیر فارسی زبان در بدو ورود به مدرسه، زبان مادری خود را که در یک فرایند پیچیده و     در ارتباط مستقیم با محیط پیرامون خود فرا گرفته است، در برنامه فارسی پیدا نمی‌کنند. چون سازماندهی محتوا و انتقال برنامه درسی به دانش آموزان بر پایه زبان فارسی است که با مفاهیمی که بر اساس تجارب قبلی دانش آموز به زبان مادری حاصل گردیده است و برای او بار عاطفی نیز دارد، پیوند ندارد.

مهارتهای اجتماعی

مهارتهای اجتماعی یکی از عناصر اصلی و با اهمیت رشد اجتماعی کودکان و نوجوانان در کنار تقویت رفتارهای اجتماعی  مناسب با معرفی رفتار و مهارت های اجتماعی لازم با کمک سایر ساز و کارهای مربوط نظییر همانند سازی و الگویابی است طبق تعریفی از کارتلج و میلبران (۱۳۷۲) مهارت های اجتماعی استعدادی است که باعث بروز رفتارهای می شود که به صورت مثبت یا منفی تقویت می شود و نه رفتارهای که مورد تنبیه واقع  می شود یا توسط دیگران خاموش می شوند.

عملکرد تحصیلی

الگوهای زبانی و پیشرفت تحصیلی : این الگو ترکیبی از رویکرد های خرد و کلان است که توسط بازیل برنشاین، جامعه شناس انگلیسی مطرح شد و معتقد است که ابعاد ساختاری نظام آموزشی و جوانب تعاملی آن نیاز به یگانگی دارند. این یگانگی سازی  و ترکیب در نظریه  الگوی زبان  و پیشرفت تحصیلی به خوبی مشاهده می شود. در نظریه برنشتاین الگوهای زبان یا پاسخگویی کودکان موجب تداوم طبقه اجتماعی می شود.

تعاریف پرخاشگری:

یعنی انجام هر نوع عمل و رفتاری که به طور مستقیم در هر هدفی به منظور آزار و اذیت رساندن به دیگران، کسانی که مایل نیستند موجب آزار و اذیت قرار بگیرند ( به نقل از عراقی، ۱۳۸۴)یا به عبارت دیگر پرخاشگری عملی که به آسیب رسانی عمدی به دیگران منتهی می شود. البته این نوع آسیب رسانی ممکن است به حالتهای گوناگون منجر شود و حتی آزارهای روانی نظیر تحقیر، توهین و فحاشی را نیز به همراه داشته باشد( فرجاد، ۱۳۷۴) و به نظر (اتکنیسون،۱۳۸۱)

رابطه زبان با پرخاشگری در دانش آموزان:

پرخاشگری دانش آموزان می تواند طیف گسترده یی  از زورگویی گرفته تا نا فرمانی و برون ریزی تخریبگر داشته باشد. در صورتی که دانش آموزان شیوه های دیگری  برای ابراز ناکامی خود نیابند، به برون ریزی می پردازند. رفتار پرخاشگرانه دانش آموز می تواند تاثیر پایداری  بر عملکرد تحصیلی و اجتماعی داشته باشد و نباید مورد اغماض قرار گیرد.

منابع :

-قرآن کریم (سوره ابراهیم، آیه ۴)، ( سوره علق، آیه ۱،۲،۳ )، ( سوره قلم، آیه ۱).

– اتکنییسون ر.، و همکاران.، ۱۳۸۱، زمینه روانشناسی هیلگارد ترجمه براهنی، بیرشک و همکاران تهران: انتشارات رشد.

–  احتشامی، ط. موسوی س.،  ۱۳۸۸، مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مناطق دو زبانه دانش آموزان تک زبانه استان اصفهان  مقاله ارائه شده در همایش دو زبانگی در سال تحصیلی ۸۸- ۱۳۸۷.

– احمدپور، ن.، ۱۳۷۲، بررسی تاثیر دوزبانگی در جریان یادگیری دانش آموزان پایه اول استان  لرستان . پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه تربیت معلم تهران .

– ادیب، ی.،  ۱۳۸۵،  مقایسه تاثیر آموزشهای پیش دبستانی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه دوره ابتدایی. مجموعه مقالات همایش نوع آوری در برنامه های درس دوره ابتدایی، دانشگاه شیراز.

 

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی

 

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 − یک =