مقالات رشته روانشناسیمقالات رشته ورزش

بررسی سلامت روانی بین ورزشکاران معلول و معلولین غیر ورزشکار

همه روز میلیونها نفر به فعالیت‌های ورزشی، به صورت‌های گوناگون اعم از قهرمانی، آمادگی جسمانی و یا به صورت شرکت در کلاسهای ورزشی و غیره می‌پردازند. پدیده ورزش و تحرک بدنی مفید، اثرات سودبخشی برای خود شخص دارد. و از آنجایی که هر فرد زیر مجموعه‌ای از خانواده و جامعه‌ می‌باشد بطور غیرمستقیم فواید اجتماعی نیز دربر خواهد داشت. (هاشمی نوربخش،).

چکیده:

در تحقیق حاضر، بررسی میزان سلامت روانی در بین ورزشکاران معلول و معلولین غیر ورزشکار مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین میزان سلامت روانی از پرسشنامه  استفاده شد. تعداد ۱۶۰ نفر که شامل ۸۰ نفر معلول و ۸۰ نفر ورزشکار معلول شهرستان تبریز بودند در نمونه تحقیق شرکت کردند.

مطلب بررسی سلامت روانی بین ورزشکاران معلول و معلولین غیر ورزشکار مشتمل۱۰۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته روانشناسی مقالات رشته ورزش

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: بیان مسئله

مقدمه۱

طرح مسأله۳

اهمیت و ضرورت ۴

اهداف پژوهش۶

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

سلامت روانی۷

نشانه‌های سلامت روانی۷

اصول سلامت روانی۸

نظریه‌ها و تئوریها۹

تئوری روانکاوی کلاسیک۹

تئوری آلفرد آدلر۱۰

اریک فروم۱۱

تئوری راجرز و مفهوم خود۱۳

نظریه بندورا۱۳

نظریه فروید۱۴

نظریه آلبرت الیس۱۴

نظریه‌هایی در مورد تربیت بدنی۱۵

مکتب زیست‌گرایی۱۷

مکتب رفتارگرایی۱۷

مکتب بوم‌شناسی۱۷

مکتب روانکاوی (تحلیل روانی۱۸

مکتب انسانگرایی۱۸

نظریه پزشکان۱۹

معلول کیست۲۰

تعاریف مبتنی بر الگوهای ستنی و محلی ۲۱

تعاریف مرتبط با عملکردها و فعالیتها۲۳

تعریف مبتنی بر قوانین رسمی۲۴

نقش خانواده در سلامت روانی معلولین۲۵

ماهیت معلولیت۲۶

تعریف نقص۲۷

شیوع، بروز و عوامل معلولیت‌زا۲۸

اجزای ترکیب کننده سلامت ذهنی و روانی۲۸

جنبه‌های شخصی و اجتماعی۲۹

وضعیت اجتماعی و اقتصادی معلولین۳۰

وضعیت معلولین در جهان کنونی۳۲

انجمن حمایت معلولان ایران (I.R.S33

اریابی روانی۳۴

نگرش جامعه نسبت به افراد معلول۳۴

تعریف ورزش۳۵

ورزش و اجتماعی شدن۳۶

بهداشت روانی۳۷

عوامل مؤثّر بر بهداشت روانی۳۷

ابعاد بهداشت روانی۳۸

معلولیت و تأثیرات روانی ناشی از تغییرات فیزیکی۳۹

برنامه‌های معلولین۴۰

پیشینه خارجی۴۲

پیشینه داخلی۴۳

تعریف مفاهیم و واژگان۴۷

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری۴۸

فرضیه‌ها۵۰

متغیّرها۵۰

فصل سوم:

مقدمه۵۱

تعریف مفهومی متغیر‌ها۵۳

تعریف علمیاتی متغیّرها۵۴

روش پژوهش ۵۵

جامعه‌آماری۵۵

نمونه‌گیری و نحوه‌ی گزینش آن۵۵

حجم نمونه۵۶

روشها و ابزار جمع‌آوری۵۶

مشخصات فرم اصلی پرسشنامه سلامت عمومی (G.H.Q56

اعتبار و روایی پرسشنامه سلامت عمومی (G.H.Q58

روشهای آماری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها۶۰

فصل چهارم:

الف) بخش توصیفی۶۱

ب) بخش استنباطی۶۹

فصل پنجم:

پیشنهادات پژوهشی۷۹

پیشنهادات۷۹

محدودیتها۸۰

تحلیل فرضیه‌ها۸۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی مقالات رشته ورزش

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی سلامت روانی بین ورزشکاران معلول و معلولین غیر ورزشکار را در زیر می توانید ببینید.

چکیده:

در تحقیق حاضر، بررسی میزان سلامت روانی در بین ورزشکاران معلول و معلولین غیر ورزشکار مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین میزان سلامت روانی از پرسشنامه  استفاده شد. تعداد ۱۶۰ نفر که شامل ۸۰ نفر معلول و ۸۰ نفر ورزشکار معلول شهرستان تبریز بودند در نمونه تحقیق شرکت کردند.

مقدمه:

همه روز میلیونها نفر به فعالیت‌های ورزشی، به صورت‌های گوناگون اعم از قهرمانی، آمادگی جسمانی و یا به صورت شرکت در کلاسهای ورزشی و غیره می‌پردازند. پدیده ورزش و تحرک بدنی مفید، اثرات سودبخشی برای خود شخص دارد. و از آنجایی که هر فرد زیر مجموعه‌ای از خانواده و جامعه‌ می‌باشد بطور غیرمستقیم فواید اجتماعی نیز دربر خواهد داشت. (هاشمی نوربخش،).

سلامت روانی:

سلامت روانی در زمینه تعریف بیماری روانی و سلامت روان نظرات و دیدگاههای بسیاری ارائه گردیده است. روانپزشکی و روانشناسی نوین، رفتار بهنجار را معادل سلامت روانی و رفتار نابهنجار را معادل بیماری روانی به کار برده است و سلامت روانی عبارت است از نظام متعادلی که خوب کار می‌کند و اگر تعادل به هم بخورد بیماری روانی ظاهر خواهد شد.

اصول سلامت روانی:

۱- احترام فرد به شخصیت خود ودیگران: یکی از اصول سلامت روانی، این است که افراد خود را دوست داشته باشند و به شخصیت خود احترام بگذارند برعکس اگر افرادی از خود متنفر بوده، برای خود ارزشی قائل نباشد. نشان غیرعادی بودن آنهاست. بدبینی، بدگمانی، نداشتن وسعت واقعی و ارزش قائل نشدن برای خود از ویژگیهای فرد غیرطبیعی می‌باشد.

نظریه‌ها و تئوری‌ها:

تئوری روان ‌کاوی کلاسیک:

اضطراب اختگی: در تئوری روان تحلیل‌گری کلاسیک، مجروحیت و معلولیت به عنوان تعمیم‌های اختگی ملاحظه شده است مسئله عقده ادیپ که نقش مرکزی را در سیستم فروید بازی می‌ کند. نمونه ابتدایی جابجایی تنبیه از آلت تناسلی به نواحی مختلف بدن می‌باشد.

تئوری آلفرد آدلر:

در تئوری آدلر مفاهیم کهتری عضوی، جبران افراطی در موقیعت‌های محوری و اساسی فرض می‌شوند. آدلر در آثار اولیه‌اش عقیده داشت که ارتباط نرولوژیکی ناشناخته و مستقیمی بین اعضای کهتر و جبران عصبی مرکزی وجود دارد.

تئوری راجرز و مفهوم خود:

تئوری راجرز (۱۹۵۱) فرد یا ارگانیسم در کلیتی از تجربه آگاه و نا آگاه درگیر می‌شود که در زمینه پدیداری مصطلح می‌گردد. خود، قسمت تمایز یافته زمینه پدیداری است و شامل الگوهای ادراکات و ارزشهایی است که به عنوان «من» و برای من تجربه می‌شود. این «خود» به عنوان تجربه  نتیجه تعامل ارگانیزم با محیط رشد می‌یابد و ممکن است

مکتب روانکاوی (تحلیل روانی):

این مکتب توسط زیگموند فروید بنیان‌گذرای شده معتقد است که مشکلات روانی از تعارضات درونی سرچشمه می‌گیرد. یکی از نظریات اساسی و مرکزی، تحلیل روانی ناخودآگاه است که سطح وسیعی از ذهن شامل بحثهای اساسی و برانگیزنده رفتارها را در برمی‌گیرند.

اجزای ترکیب کننده سلامت ذهنی و روانی:

اگر تعریف روشن سلامت ذهنی و روانی مشکل است اما به نظر می‌رسد که خصوصیات معین حاکی از سلامت نگرش‌های عاطفی و رفتار می‌باشد. بنابر تحقیقات (انجمن علمی بهداشت روانی) افرادی دارای سلامت ذهن و روان هستند که خصوصیات زیر را بروز دهند.

جنبه‌های شخصی و اجتماعی:

هر گونه ملاکی را که به عنوان اساس سلامتی در نظر می‌گیریم باید شامل (رفتار خارجی) (احساسات درونی) باشد. بیشتر نظریه‌پردازان تأثیر رفتار را نسبت به دیگران به جامعه به عنوان بعد سوم اضافه می‌کنند. برای نمونه اساس فشار در خود افسردگی و اضطراب و یا احساس اینکه شخصیت و هویت شما از هم گسیخته است کافی نیست.

وضعیت اجتماعی و اقتصادی معلولین

نوع بیماری و مرگ و میر در میان افرادی که معلولیت دارند بسیار بیشتر از سایرین است در کشورهای در گذر رشد، افراد معلول، به مجموعه‌‌ای از امکانات (خدماتی بهداشتی، درمانی، آموزشی، بهره‌مندی از برنامه‌های مهارت‌یابی و حرفه‌آموزی و خدمات کاریابی) که بطور معمول در اختیار شهروند عادی قرار می‌گیرد،

وضعیت معلولین در جهان کنونی:

طی بررسی جامعی که در ۳۳ کشور صورت گرفته که نیمی از جمعیت جهان در آنها ساکن هستند مشخص شد که از ۱۴ میلیون نفر معلول که آنجا وجود دارد ۱۱۶ درصد آنها نیازمند دریافت خدمات ویژه‌اند. با این حال فقط یک درصد آنها، بعضی از خدمات توانبخشی را دریافت نموده‌اند

نگرش جامعه نسبت به افراد معلول:

تصور جامعه از فرد معلول، صرفاً متکی بر تفاوتهای ساختاری یا عملکردی آنها نسبت به افرادی است که جامعه آنها را نرمال می‌شناسد. تبعیض قایل شدن بین معلول و غیرمعلول، یک بار ارزشی قوی به مفهوم نرمال می‌دهد

تعریف ورزش:

به عقیده کواکلی، ورزش عبارت است از یک فعالیت رقابتی نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسمانی شدید و یا استفاده از مهارتهای جسمی پیچیده به وسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل درونی و بیرونی تحریک می‌شوند.

عوامل مؤثّر بر بهداشت روانی:

بهداشت روانی افراد متأثر از عوامل متعددی است اگرچه این عوامل بصورت جداگانه مورد مطالعه قرار می‌گیرند ولی در واقع این موضوع چند وجهی متأثر از یکدیگر است. بدین معنی که افراد به علت شرایط محیطی یا عوامل فردی تعادل و آرامش روحی‌شان دچار تغییراتی می‌شود و هر چه شدت این عوامل زیادتر شده باشد تأثیر و تهدیدش بیشتر خواهد بود.

ابعاد بهداشت روانی:

پیشگیری نوع اول: هدف این نوع بهداشت روانی ممانعت از شروع یک بیماری یا اختلال است که با حذف عوامل کلی، کاهش عوامل خطرساز، تقویت مقاومت افراد، دخالت در فرآیند اختلال بدست می‌آید. برنامه‌های آموزشی بهداشت روانی، برنامه‌های بالا بردن کارآیی افراد و ایجاد سیستمهای حمایتی- اجتماعی نمونه‌های پیشگیری نوع اول است.

معلولیت و تأثیرات روانی ناشی از تغییرات فیزیکی:

بازتابهای روحی و روانی هر فردی از جسم خود در هر دوره زندگی براساس گذشته و حال و آینده او متفاوت خواهد بود. این بازتاب در روند زندگی توسعه می‌یابد و شامل احساسات درونی و تغییرات کیفی روانی او که متأثر از عوامل بیرونی می‌باشد.

برنامه‌های معلولین

در اواسط قرن بیستم مربیان تربیت بدنی از خدمات متخصصان حرفه به معلولین از قبیل عقب‌ماندگان ذهنی، معلولین جسمی، مبتلایان به ضعف هماهنگی و عقب ماندگان فرهنگی آگاه شدند. یکی از رویدادهایی که این حرکت را تشدید کرد، کمک مؤسسه جوزف. پ. کندی در سال ۱۹۶۵ بود. این مؤسسه ایفر (AAMPER) را در اجرای طرح تفریحی و آمادگی جسمانی عقب افتادگان ذهنی، با هدف تحقیق، توسعه برنامه و تعلیم نیروی رهبری یاری کرد.

تعریف مفهومی متغیر‌ها:

جنس: عبارت است از مجموع ویژگیهای ژنتیکی که مرد و زن را از همدیگر متمایز می‌سازد.

سن: عبارت است از مدت عمری که فرد گذرانده است و با توجه به آن عمر انتظارات نیز در تمام زمینه‌ها از آن متفاوت است.

پیشنهادات

۱) با توجه به اینکه یکی از مهمترین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ورزش در سلامت روانی ورزشکاران معلول نقشی بسزا دارد لذا توصیه می‌گردد کلیه امکانات لازم در رابطه با ورزش در اختیار معلولین قرار گیرد..

۲) پیشنهاد می‌گردد که اداره بهزیستی همه ساله نسبت به ارزیابی میزان سلامت روانی ورزشکاران معلول و معلولین غیرورزشکار اقدام نماید و با توجه به نیازهای معلولین در موقعیتهای متفاوت مساعدتهای لازم را به عمل آورد.

منابع:

– آزاده، حسین. (۱۳۷۲) آسیب شناسی روانی (۱). انتشارات بعثت تهران.

– احدی، حسن، بنی جمالی، شکوه السادات. (۱۳۷۳). بهداشت روانی و سلامت روانی.

– اسلامی نسب، علی. (۱۳۷۲). روانشناسی جانبازی و معلولیت، نشر سیف علی شاه، تهران.

– اقبالی، مسعود. (۱۳۸۴). بهداشت و ورزش، نشر بامداد کتاب، تهران.

– پاشا شریفی، حسن، شریفی، نسترن. (۱۳۸۰). روش تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات سخن، چاپ دوم،تهران.

– پناهی، پروین. (۱۳۸۲). مکث، نشر یاران، تبریز.

– دبورا آ. وست و چارلز، بوچر. (۱۳۸۱) مبانی تربیت بدنی و ورزش ( مترجم، آزاد- احمد). نشر تهران نور.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی مقالات رشته ورزش

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + 16 =