بررسی ساختار اجتماعی مناطق حاشیه نشین شهر دزفول

حاشیه‌نشینی از پیامدهای توسعه ناهمسو و بدریخت در نظام شهرنشینی است. بیش از ۵۰ درصد از جمعیت جهان در شهرها سکونت دارند، فضا‌هایی منطقه‌ای که بستری گسترده از ساختارهای خرد و کلان ارتباطی، تعارضات اجتماعی و خشونت‌های سازمان یافته را ترسیم می‌نماید. بسیاری از مسائل اجتماعی-اقتصادی و سیاسی در کشورهای در حال توسعه ناشی از رشد و گسترش بدریخت نظامها و فضاهای شهرنشینی بوده است.

چکیده:

این بررسی به مطالعه و ارزیابی تطبیقی شاخصهای توسعه انسانی شهر- روستا در مناطق حاشیه نشین شهر در مقایسه با میانگین این شاخصها در سطح استان و کشور در سال ۱۳۸۶ می پردازد.آمارهای پایه ای داده ها مربوط به سال ۱۳۸۵ می باشد. جهت امکان مقایسه بهتر، آزمون بررسی ساختار اجتماعی- اقتصادی مناطق حاشیه نشین دزفول طراحی وبین خانوارهای نمونه اجراء گردید. اعتبار آزمون با کمک فرمول آلفای کرونباخ ۶۲/۰: α بدست آمد

مطلب بررسی ساختار اجتماعی مناطق حاشیه نشین شهر دزفول مشتمل۴۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته اجتماعی

فهرست مطالب

چکیده: ۲

فصل اول.. ۳

مقدمه وبیان مسئله وموضوع.. ۳

مقدمه: ۴

طرح مسأله و بیان موضوع: ۶

اهداف پژوهش…. ۹

سؤالات تحقیق.. ۱۰

فصل  دوم. ۱۱

ادبیات موضوع ودیدگاههای نظری… ۱۱

تعریف مفاهیم: ۱۲

فرضیه‌های پژوهشی… ۱۴

چارچوب نظری… ۱۵

نظریه تحلیل پول در نظام مبادلات اقتصادی: جرج زیمل: ۱۶

درباره شهرستان دزفول.. ۱۷

تاکید معاون فرمانداردزفول برلزوم جلوگیری ازگسترش حاشیه‌نشینی‌ (جمعه ۲۵ آبان ۱۳۸۶  ) ۱۸

فصل سوم. ۱۹

روش شناسی پژوهش…. ۱۹

روش پژوهش…. ۲۰

طراحی پرسشنامه حاشیه نشینی: ۲۰

جامعه آماری و نمونه‌گیری… ۲۱

فصل چهارم. ۲۲

یافته های پژوهشی… ۲۲

آزمون آماری تحلیل اطلاعات… ۲۳

یافته های پژوهش: (داده های توصیفی). ۲۳

آزمون آماری فرضیه های پژوهش: ۲۵

رگرسیون چندمتغیره. ۲۷

نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات… ۲۹

منابع و مآخذ.. ۳۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی ساختار اجتماعی مناطق حاشیه نشین شهر دزفول را در زیر می توانید ببینید.

چکیده:

این بررسی به مطالعه و ارزیابی تطبیقی شاخصهای توسعه انسانی شهر- روستا در مناطق حاشیه نشین شهر در مقایسه با میانگین این شاخصها در سطح استان و کشور در سال ۱۳۸۶ می پردازد.آمارهای پایه ای داده ها مربوط به سال ۱۳۸۵ می باشد. جهت امکان مقایسه بهتر، آزمون بررسی ساختار اجتماعی- اقتصادی مناطق حاشیه نشین دزفول طراحی وبین خانوارهای نمونه اجراء گردید. اعتبار آزمون با کمک فرمول آلفای کرونباخ ۶۲/۰: α بدست آمد

مقدمه:

حاشیه‌نشینی از پیامدهای توسعه ناهمسو و بدریخت در نظام شهرنشینی است. بیش از ۵۰ درصد از جمعیت جهان در شهرها سکونت دارند، فضا‌هایی منطقه‌ای که بستری گسترده از ساختارهای خرد و کلان ارتباطی، تعارضات اجتماعی و خشونت‌های سازمان یافته را ترسیم می‌نماید. بسیاری از مسائل اجتماعی-اقتصادی و سیاسی در کشورهای در حال توسعه ناشی از رشد و گسترش بدریخت نظامها و فضاهای شهرنشینی بوده است.

این را هم بخوانید :  آثار مواد مخدر - بررسی اثار مواد مخدر بر بدن انسان - پرشین مفاله

طرح مسأله و بیان موضوع:

طبق آمار ارائه شده در برنامه اسکان بشری سازمان ملل (۲۰۰۳) از هر سه نفر در جهان یک نفر در خلال ۳۰ سال آینده، زندگی خود را در مناطق حاشیه شهرها و سکونت گاههای غیرقانونی طی می‌کند.(گاردین ۲۰۰۳) در این گزارش آمده ۹۴۰ میلیون نفر در جهان (۶/۱جمعیت دنیا) در مناطق غیربهداشتی، بدون سرپناه  و بدور از خدمات عمومی- امنیتی، شهری زندگی می‌کنند

تعریف مفاهیم:

پژوهشگران و متخصصان تعاریف نظری عملیاتی  بسیاری را برای حاشیه‌نشینی ذکر کرده‌‌اند و برای آن معادلهای فارسی زاغه‌نشینی، کپرنشینی، ‌اسکان غیررسمی- غیرقانونی، کانونهای زیستی خودانگیخته (حبیبی،۱۳۸۰ص۳۷ به نقل از حاتمی‌نژاد ۱۳۸۲، ص۱۴۹)، آلونک نشینی، زورآباد، حلبی‌آباد، حصیرآباد برای واژه‌های تخصصی:Slum, shanti town, Illegal-squotter settlements, Bidonville, Marginal ,Ghetto  ذکر کرده‌اند. هر یک از مفاهیم فوق دارای بار معنایی و مفهومی خاصی مستتر در دیدگاهی دارد که آن واژه را به کار می‌برد. در این پژوهش معادل حاشیه‌نشینی مفید و کاربری می یابد

نظریه کارکردگرایی ساختی مرتون درباره کژکارکرد (ساخت اجتماعی و بی‌هنجاری)

رابرت. سی. مورتون در روندی ساختاری به عنوان یکی از جلوه‌های کارکردی ، انحرافات اجتماع را ملاحظه نموده و در تقابل با روانشناسان جنایی- قضایی قرار می‌گیرد که انحراف اجتماعی افراد را به کشش‌های غرایز و فردنگرانه ارتباط می‌دهند (سخاوت ، ۱۳۸۳ صص۵۲-۵۰).درتوزیع نقش وطرح سلسله مراتب قشربندی اجتماعی برخی ازکنشگران ازمنابع ساختاری نظام کم بهره ویا بی‌بهره می‌شوند.

آزمون آماری تحلیل اطلاعات

تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی با ارائه جداول صورت پذیرفته و در مورد آزمون فرضیه‌های پژوهش با توجه به متغیرهای اسمی- رتبه‌ای برخی از شاخص‌ها با آزمون X۲  ناپارامتری به بیان تفاوت معناداری فرضیه‌ها پرداخته و در مورد دیگر شاخصهای پارامتری از آزمون F  استفاده شد. برای بیان همبستگی متغیرها از ضریب اتا(آزمونEta)، برای تعیین شدت همبستگی از آزمون C و برای سنجش اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است.

این را هم بخوانید :  آثار مواد مخدر - بررسی اثار مواد مخدر بر بدن انسان - پرشین مفاله

رگرسیون چندمتغیره

بعد از آزمون فرضیات تحقیق و مشاهده معناداری تفاوت بین متغیرهای آزمون حاشیه نشینی و داده های آماری مناطق مشاهده شد بیشترین متغیر مداخله گر و اثرگذار بر دیگر متغیرها؛ سواد و آموزش رسمی سرپرستان خانوار  است. پس به بررسی ارتباط عاملی این متغیر با برخی از شاخصهای ملاک به عنوان متغیرهای وابسته به طریق رگرسیون چندمتغیره اقدام شد. بتا(β) یا شیب اثرگذاری متغیر مستقل سواد سرپرست خانوار با متغیرهای ملاک در جدول ۱۲ آمده است که ضریب اتا(آزمونEta) آنها نیز برای اطمینان از وجود رابطه همبسته بین متغیرها محاسبه شد.

نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات

این بررسی داده های جدیدی را از فضای منطقه ای حاشیه نشینی شهر ایلام(بان بور، بان چرمگ و کمربندی) و توزیع نامناسب شاخصهای توسعه انسانی(Human Development) و شهرنشینی در مقایسه با استان و کل کشور به ما نشان داد. توزیع غیربهینه درآمد و هزینه سالانه خانوار بین مناطق شهری و روستایی این استان و تحمیل هزینه اضافی و تبعیض آمیز در برخی از اقلام سبد خانوار روستایی مثل پوشاک(۶/۱۰% هزینه خانوار روستایی در برابر ۰۹/۶% خانوار شهری)، حمل و نقل و ارتباطات(۲۷/۱۴% در خانوار روستایی و ۸۵/۱۳% هزینه خانوار شهری)، لوازم و خدمات خانوار(۰۶/۹% خانوار روستایی و ۶۱/۵% خانوار شهری) و هزینه بهداشت و درمان(۲۲/۹% خانوار روستایی و ۳۴/۷% خانوار شهری) عاملی اقتصادی- اجتماعی در تایید دیدگاه دافعه اجتماعی- فرهنگی روستاهای این استان است

منابع و مآخذ

  • آقابخشی، حبیب‌اله و همکاران(۱۳۸۲)حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی، مجموعه مقالات، جلد اول انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی تهران
  • آقابخشی، حبیب‌اله و همکاران(۱۳۸۲)حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی، مجموعه مقالات، جلد دوم انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی –تهران
  • انجمن‌ جامعه‌شناسان ایران(۱۳۸۳)آسیب‌های اجتماعی ایران(مجموعه مقالات)، جلد اول، انتشارات آگاه،‌تهران
  • انجمن جامعه‌شناسی ایران(۱۳۸۱)آسیب‌‌های اجتماعی و روند تحول آن در ایران، جلد دوم، نشر آگاه، تهران
  • انجمن جامعه‌شناسی ایران(۱۳۸۱)پرخاشگری و جنایت، مجموعه مقالات، جلد سوم نشر آگاه، تهران
  • برات‌وند، محمود و عبدالرحیم اسدالهی(۱۳۸۴)حاشیه‌نشینی و جرم، مقایسه موردی کوی سیدخلف و کیانپارس، شورای تحقیقات زندانهای خوزستان، اهواز

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده + 19 =