بررسی رابطه و همبستگی بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی کارکنان

انسان از اوان تاریخ تحریری خود به موضوع رهبری علاقمند و کنجکاو بوده است و تاریخ اهمیت رهبران خوب را در زندگی، رفاه، سعادت و ترقی ملت‌ها مبرهن می‌سازد. در سده اخیر نیز به جهت اهمیت و ارزش موضوع بیش از سه هزار مطالعه و تحقیق تا سال ۱۹۸۰ درباره رهبری انجام گرفته است و تعداد پژوهش‌ها در دهسال گذشته در بیشتر رشته‌ها بیش از تعداد آن از تاریخ بشر تا آن زمان بوده است.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر۴۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

بررسی رابطه و همبستگی بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی کارکنان. ۰

فصل اول. ۱

مقدمه. ۱

تعریف مسئله: ۴

هدف پژوهش: ۵

فرضیه پژوهش: ۵

سبک رهبری: ۶

رضایت: ۶

رهبری: ۶

مدیریت:‌ ۶

رفتار: ۷

فصل دوم : ۸

روش (متدولوژی) ۸

توصیف آزمودنی‌ها (جامعه و گروه نمونه) ۸

روش‌گردآوری داده‌ها: ۸

توصیف ابزارهای پژوهش: ۹

اعتبار روایی ابزارهای پژوهش…. ۱۰

روش‌های تحلیل داده ها و طرح پژوهش…. ۱۳

فصل سوم. ۱۴

یافته‌های پژوهش (نتایج) ۱۴

بررسی روشهای آماری.. ۱۴

فصل چهارم. ۱۸

بحث و تفسیر. ۱۸

محدودیت ها: ۲۴

پیشنهادها: ۲۶

خلاصه‌ای از مساله پژوهش،‌ روش و یافته‌ها: ۲۷

فهرست منابع. ۴۱

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی رابطه و همبستگی بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی کارکنان  را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

انسان از اوان تاریخ تحریری خود به موضوع رهبری علاقمند و کنجکاو بوده است و تاریخ اهمیت رهبران خوب را در زندگی، رفاه، سعادت و ترقی ملت‌ها مبرهن می‌سازد. در سده اخیر نیز به جهت اهمیت و ارزش موضوع بیش از سه هزار مطالعه و تحقیق تا سال ۱۹۸۰ درباره رهبری انجام گرفته است و تعداد پژوهش‌ها در دهسال گذشته در بیشتر رشته‌ها بیش از تعداد آن از تاریخ بشر تا آن زمان بوده است.

تعریف مسئله:

مسئله و موضوع این پژوهش بررسی رابطه و همبستگی بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی کارکنان می‌باشد. منظور بررسی و پژوهش آن دسته از ویژگی های سبکهای رهبری است که در رضایت شغلی کارکنان موسسات مؤثر می‌باشند.

هدف پژوهش:

هدف این تحقیق بررسی رابطه و ارائه مفاهیم، تئوری‌ها و یافته‌ها پیرامون سبک‌های رهبری و رضایت شغلی کارکنان در ستاد مرکزی سازمان برنامه و بودجه می‌باشد که بتوانند در به آرمان رساندن رهبران و پیروان،‌ مورد استفاده قرار گیرند.

روش (متدولوژی)

در اجرای این پژوهش از روش تحقیق توصیفی و همچنین از روش تحقیق همبستگی که یکی از مهمترین و اساسی ترین روشهای تحقیق در علوم انسانی است، استفاده شده است.

توصیف آزمودنی‌ها (جامعه و گروه نمونه)

جامعه نمونه:

جامعه نمونه متشکل از ۱۴۰۰ نفر کارکان حوزه های مختلف ستاد مرکزی سازمان برنامه و بودجه در تهران بوده است.

حجم نمونه این تحقیق به روش تصادفی، تعداد ۵۰ نفر از این کارکنان را در بر می‌گیرد. این افراد عموماً دارای تحصیلات لیسانس و یا بالاتر بودند و حدوداً دارای میانگین خدمتی برابر با ۱۵ سال می‌باشند.

روش‌گردآوری داده‌ها:

روش گردآوری داده‌ها در این پژوهش،‌ به روش پرسشنامه  صورت گرفته است و از  روش‌های مصاحبه و مشاهده استفاده نشده است و در بررسی پیشینه پژوهش از اطلاعات کتابخانه‌ای استفاده شده است.

توصیف ابزارهای پژوهش:

ابرازهای بکار برده شده در این پژوهش عبارت بودند از سه نوع پرسشنامه به شرح ذیل:

  • پرسشنامه سیستم‌های ۱ تا ۴ لیکرت که دارای ۱۹ پرسش چهار پاسخی می‌ باشد (پیوست شماره یک).
  • پرسشنامه همکار حداقل مرجح (Least Preferred Coworker) LPC فیدلر که شامل ۱۶ پرسش،‌ هشت پاسخی است (پیوست شماره دو) . فرم جدید این پرسشامه دارای ۱۸ پرسش ۱ تا امتیازی می‌باشد.

اعتبار روایی ابزارهای پژوهش

منظور از اعتبار  Reliability)) ابزار پژوهش آن است که اگر خصیصه مورد نظر با همین ابزار (یا وسیله مشابه آن) در شرایط مشابه دوباره اندازه گرفته شود، نتایج تا چه اندازه مشابه،‌ دقیق، بازیافتی و قابل اعتماد است (کاشانی و حید، صفحه ۷) .

روش‌های تحلیل داده ها و طرح پژوهش

برای تحلیل داده‌ها از رگرسیون دو متغییری و از بسته نرم‌افزاری STATG استفاده شده است که در آن متغییرهای سبک های رهبری لیکرت و همکار حداقل مرجح (LPC) فیدلر به عنوان متغییرهای مستقل و رضایت شغلی کارکنان به عنوان متغییر وابسته منظور شده است.

بررسی روشهای آماری

در پژوهش اخیر از روشهای آمتر توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. آمار توصیفی شرایط موجود در بین آزمودنی‌ها را توصیف می‌کند و روشهای آمار استباطی عملکرد یا ارتباط بین دو یا چند متغییر را مورد بررسی قرار می دهد و یا پیش‌بینی می‌کند .

بحث و تفسیر

نتیجه‌گیریها: در این پژهش کلاً تعداد ۴۶ نفر از بین ۱۴۰۰ نفر کارکنان حوزه‌های مختلف ستاد مرکزی سازمان برنامه و بودجه تهران با سه نوع پرسشنامه، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از این آزمونها در فصل چهارم در جداول مربوطه ارائه گردیده است.

محدودیت ها:

به دلایل مشورحه زیر باید به نتایج پژوهش حاضر با دیده احتیاط نگریست و از تعمیم عجولانه آن اجتناب ورزید:

  • محدودیت‌ حجم نمونه:‌ پائین بودن جمعیت نمونه یکی از محدودیت‌های این طرح احساس می‌گردد. این محدودیت به سبب مشغله شغلی کارکنان و محدود بودن دامنه تحقیق به حوزه جغرافیای معین و محدویت زمانی پروژه بوده است.
  • محدودیت زمانی: بدلیل کوتاه بودن زمان تحقیق (۵ ماه) برای طرح،‌ تهیه و انجام آن است.

پیشنهادها:

  • حجم نمونه به ۱۰۰ نفر افزایش داده شود،‌ تا با بالا بردن روائی و پایائی پرسشنامه‌ها، به اعتبار نتایج قوت بیشتری بخشیده شود، و نتایج بدست آمده با ننتایج پژوهش اخیر مقایسه و مقابله شود و تعبیر،‌ تفسیر و نتیجه‌گیری بر مبنای نتایج دو پژوهش صورت گیرد.
  • پژوهش اخیر در مورد کارکنان سایر نهادهای دولتی و بخش خصوصی نیز تکرار شود.

خلاصه‌ای از مساله پژوهش،‌ روش و یافته‌ها:

کلید رشد و ترقی چشمگیر کشورهای پیشرفت در جهات مختلف علمی، پژوهشها و بررسی های مستند و دقیق آنان بوده است. و تنها از طریق پژوهش، در رفتار مدیریتی است که امکان دارد حقایق اساسی پدیدار گردند. بعلاوه مدیریت موتور توسعه و کلید رستگاری ملتها است.

فهرست منابع

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی

  • بررسی عوامل موثر در انگیزش شغل کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس نظریه سلسله مراتبی نیازهای آبراهام طرنو- پژوهشگرک علی ملاحسینی- سال تحصیلی ۷۷-۷۶.
  • پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته امور فرهنگی- بررسی میزان رضایت شغلی شاغلین بخش فرهنگ در اصفهان- پژوهشگر محمود مراثی- یهمن ۱۳۷۹.
  • پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی- تعیین سهم هر یک از عوامل موثر (رضایت شغلی، تعهد سازمانی و وجدان کاری) در بهره‌وری دبیرن آموزش و پرورش شهرستان شاهین شهر پژوهشگر نیما ترابیان فر- زمستان ۸۱
  • پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی- سبک مدیریت مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی- پژوهشگر موسی جعفر زاده ۷۵.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.